Programul de formare asigurarea intern a calit ii
Download
1 / 30

Programul de formare „Asigurarea intern ă a calităţii ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programul de formare „Asigurarea intern ă a calităţii ”. Formatori :. Modulul 2 –Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii- pilon în asigurarea internă a calităţii CEAC Strategie de evaluare intern ă. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii -CEAC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Programul de formare „Asigurarea intern ă a calităţii ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Programul de formare„Asigurarea internă a calităţii”

Formatori:


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Modulul 2 –Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii- pilon în asigurarea internă a calităţii

CEAC

Strategie de evaluare internă


Comisia de evaluare i asigurare a calit ii ceac i rolul ei n asigurarea calit ii educa iei

Comisia de evaluareşi asigurare a calităţii -CEAC

şi rolul ei în asigurarea calităţii educaţiei


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Cum se asigură calitatea educaţiei ?

 • Procese interne – planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective

 • Procese externe – evaluarea externă a rezultatelor


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Monitorizarea rezultatelor

 • Cine ? – cadre didactice, elevi, părinţi;responsabilii comisiilor metodice, CEAC, conducerea unităţii de învăţământ

 • Când?–permanent;

 • Cum? - proceduri comune, cunoscute.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective, dacă este cazul

 • Cine? - fiecare cadru didactic, fiecare comisie metodică, CEAC;

 • Când? - permanent (evaluarea de parcurs), la sfârşitul ciclului de proiectare, la sfârşitul anuluişcolar;

 • Cum?– instrumente de evaluare.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

4-8 membri + 1 coordonator

conducătorul organizaţiei/un alt coordonator desemnat

nu pot îndeplini funcţii de conducere, cu excepţia conducătorului/coordonatorului


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Strategia de evaluare internă a calităţii

Pe un post-it, indicați sinonime sau definiți termenul de “strategie”.

Timp de lucru: 5 minute


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Strategia de evaluare internă a calităţii

STRATEGIE înseamnă:

 • Ansamblu de acțiuni coordonate în vederea atingerii unui scop.(dex)

 • Partea cea mai importantă a artei militare, care se ocupă cu pregătirea și conducerea războiului în ansamblul lui.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Strategia de evaluare internă a calităţii

Cuprinde:

 • Motivaţia

 • Proiectarea şi planificarea activităţii de evaluare a calităţii (ţintele strategice ale evaluării calităţii, abordările strategice, termenele, rolurile şi responsabilităţile, avantajele)

 • Modalităţile de implementare a strategiei de evaluare a calităţii

 • Instrumente şi proceduri de evaluarea internă (autoevaluare) a calităţii

 • Modalităţi şi proceduri de îmbunătăţire a calităţii


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

 • Strategia de evaluare internă a calităţii

 • Este elaborată pe baza PDI, urmărindu-se atingerea ţintelor strategice stabilite în proiect.

 • Va avea acelaşi orizont temporal ca şiproiectul de dezvoltare instituţională (PDI / PAS / PDS) şi va rezulta din acesta. Dacă ţintelestrategice din PDI / PAS / PDS sunt formulate în termeni de creştere a calităţii, ele vor deveni si ţinte ale strategiei comisiei


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Proiect de dezvoltare instituţională (PDI)

PDI este:

Document de bază în dezvoltarea unei instituţii

Prezentarea drumului de la “ceea ce este” la “ceea ce trebuie să fie”

Mijlocul de promovare a schimbărilor intenţionate

Mijlocul de îmbunătăţire continuă a calităţii


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Când se realizează PDI?

● la înfiinţarea/autorizarea de funcţionare provizorie a unei unităţi de învăţământ,nivel de învăţământ, calificare profesională/specializare.

●oricând se percepe calitatea insuficientă/nesatisfăcătoare a educaţiei/a unor aspecte ale vieţii şcolare

● ori de câte ori apare o schimbare majoră în politicile educaţionale

●la încheierea perioadei pentru care a fost realizat proiectul precedent


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Cine realizează PDI?

 • Persoana juridică care solicită înfiinţarea/autorizarea de funcţionare provizorie a unităţii de învăţământ/nivelului/calificării profesionale/specializării

 • Directorul unităţii şcolare împreună cu echipa de proiect şi în colaborare cu Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Cum se realizează PDI?

 • ANALIZA DIAGNOSTIC

  • Analiza mediului intern;

  • Analiza mediului extern;

  • Analiza informaţiilor de tip cantitativ;

  • Analiza informaţiilor de tip calitativ;

  • Analiza PEST(E);

  • Analiza SWOT;

  • Auditul;

  2. CONSULTAREA, COPARTICIPAREA TUTUROR GRUPURILOR DE INTERES REPREZENTATE ÎN ŞCOALĂ;

  3. ELABORAREA PROIECTULUI;

  4. PUBLICAREA ŞI AFIŞAREA PROIECTULUI LA LOC VIZIBIL;

  5. REVIZUIREA PROIECTULUI – ori de câte ori este nevoie.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Proiect de dezvoltare instituţională (PDI)

Cuprinde:

●De ce?(Motivaţia)

●Ce?(Scopuri/ Ţinte strategice/ Motivele opţiunilor pentru ţintele strategice, rezultate din misiune, viziune, analiză)

● Cu ce?(Resurse strategice)

● Când?(Termene de realizare)

● Cum?(Programe şi planuri operaţionale)

Acţiunile: obiective/rezultate aşteptate, resurse umane, materiale, financiare, informaţionale, de timp, termene şi responsabilităţi concrete, indicatori de performanţă/realizare)

● Mecanismele şi instrumentele de evaluare-autoevaluare


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI)

Trebuie:

• afişat

• făcut public

• cunoscut şi asumat

• supus evaluării interne (autoevaluarii)

• supus evaluării externe

• îmbunătăţit continuu


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Exercițiu pe grupe

Având la dispoziție standardele de acreditare și de referință, indicați descriptorii pe baza cărora se evaluează Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI).

Timp de lucru: 20 minute, prezentare în plen.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Exerciţiu (10 minute)

Pe grupe de câte 5 persoane, stabiliţi câte o ţintă pentru strategia CEAC, pornind de la următoarea diagnoză:

Unitate de învăţământ din mediul rural situată într-o zonă cu procent ridicat de abandon şcolar;

Unitate de învăţământ din mediul rural care şcolarizează calificări ce nu mai sunt căutate pe piaţa muncii;

Unitate de învăţământ din mediul urban, cu populaţie şcolară în scădere, situată lângă o “şcoală de prestigiu”;

Unitate de învăţământ din mediul rural cu 50% cadre didactice necalificate;

Unitate de învăţământ din mediul rural în care procentul elevilor care au promovat examenele naţionale este nul;

Unitate de învăţământ din mediul urban situată într-o zonă cu risc mare de infracţionalitate.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Strategia de evaluare internă a calităţii

O bună strategie:

1. Porneşte de la misiunea asumată a organizaţiei în vederea asigurării continuităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii;

Misiunea trebuie să se refere la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate

2. Ţintele strategice (maxim 5) sunt derivate din misiune.

Clar şi realist formulate, să răspundă aşteptărilor şi intereselor beneficiarilor.

3. Abordarea strategică reprezintă utilizarea, în construirea şi realizarea strategiei, a ceea ce şcoala are mai valoros.

4. Defineşte opţiunile fundamentale ale şcolii, precum şi principalele categorii de resurse.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Strategia de evaluare internă a calităţii

O bună strategie:

5. Precizează rolurile şi responsabilităţile principalelor grupuri de persoane cheie din şcoală şi din afara ei;

6. Stabileşte termene de realizare;

7. Argumentează că este cea mai bună strategie posibilă în condiţiile date (în urma negocierii strategiei cu beneficiarii direcţi şi indirecţi);


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Exerciţiul 1

Reformulaţi următoarele ţinte strategice din PDI în termeni privind calitatea:

1.Crearea, în şcoală, a unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi.

2. Promovarea educaţiei interculturale prin C.D.Ş.

3. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi reţinerea profesorilor cu rezultate academice deosebite.

4. Asigurarea unui parteneriat privilegiat cu instituţia X din comunitate.

5. Oferirea, pentru fiecare elev, a unor servicii adecvate de orientare şi consiliere pentru carieră.

6. Promovarea educaţiei ecologice în scopul protecţiei mediului.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

PAUZĂ DE CAFEA

(30 minute)


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Exerciţiul 2

Pe echipe de câte 5 persoane, pentru fiecare din ţintele reformulate anterior (minim două ținte), stabiliţi 2 obiective, 2 activităţi şi 2 indicatori pentru Strategia de evaluare internă a calităţii.

Timp de lucru: 60 minute.

Analiza lucrărilor - prezentare în plen de către fiecare responsabil al echipei.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

La sfârşitul sesiunii 2 mă simt mai sigur/ă pentru că am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Exerciţiul 3

Individual (20 minute)

Pe baza descriptorilor din standardele de acreditare şi de referinţă, judecaţi nivelul de realizare a indicatorului:

1.1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (PDI şi planul de implementare) –domeniul A, Capacitatea instituţională, subdomeniul Management strategic

Şi propuneţi, după caz, măsuri de îmbunătăţire.


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Exerciţiu pe grupe (5 cursanţi)

 • Având în vedere structura PDI şi a Strategiei de evaluare internă a calităţii, comparaţi cele două documente strategice, punând în evidenţă punctele lor comune!

  Timp de lucru: 30 minute

  Turul galeriei: 20 minute


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Exerciţiul 4

Pasul 1 (20 minute)

Utilizând standardele de acreditare şi de referinţă, identificaţi indicatorul, respectiv descriptorii pe baza cărora veţi evalua Strategia de evaluare internă a calităţii.

Pasul 2 (10 minute)

Dacă nivelul de realizare este a indicatorului Satisfăcător/Bine/Foarte Bine, propuneţi măsuri de îmbunătăţire.


La sf r itul sesiunii 3 m simt mai sigur pentru c am achizi ionat dezvoltat competen e pentru

La sfârşitul sesiunii 3 mă simt mai sigur/ă pentru că am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......


Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Acolo unde toţi gândesc la fel, nimeni nu gândeşte prea mult.

Walter Lippmann


ad
 • Login