Programul de formare asigurarea intern a calit ii
Download
1 / 30

Programul de formare „Asigurarea intern ă a calităţii ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Programul de formare „Asigurarea intern ă a calităţii ”. Formatori :. Modulul 2 –Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii- pilon în asigurarea internă a calităţii CEAC Strategie de evaluare intern ă. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii -CEAC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Programul de formare „Asigurarea intern ă a calităţii ”' - adeola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programul de formare asigurarea intern a calit ii

Programul de formare„Asigurarea internă a calităţii”

Formatori:


Modulul 2 –Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii- pilon în asigurarea internă a calităţii

CEAC

Strategie de evaluare internă


Comisia de evaluare i asigurare a calit ii ceac i rolul ei n asigurarea calit ii educa iei

Comisia de evaluare calităţii- pilon în asigurarea internă a calităţii şi asigurare a calităţii -CEAC

şi rolul ei în asigurarea calităţii educaţiei


Cum se asigură calitatea educaţiei ? calităţii- pilon în asigurarea internă a calităţii

 • Procese interne – planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective

 • Procese externe – evaluarea externă a rezultatelor


Monitorizarea rezultatelor calităţii- pilon în asigurarea internă a calităţii

 • Cine ? – cadre didactice, elevi, părinţi;responsabilii comisiilor metodice, CEAC, conducerea unităţii de învăţământ

 • Când?–permanent;

 • Cum? - proceduri comune, cunoscute.


Evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective, dacă este cazul

 • Cine? - fiecare cadru didactic, fiecare comisie metodică, CEAC;

 • Când? - permanent (evaluarea de parcurs), la sfârşitul ciclului de proiectare, la sfârşitul anuluişcolar;

 • Cum?– instrumente de evaluare.


Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii reglatoare /corective

4-8 membri + 1 coordonator

conducătorul organizaţiei/un alt coordonator desemnat

nu pot îndeplini funcţii de conducere, cu excepţia conducătorului/coordonatorului


Strategia de evaluare internă a calităţii reglatoare /corective

Pe un post-it, indicați sinonime sau definiți termenul de “strategie”.

Timp de lucru: 5 minute


Strategia de evaluare internă a calităţii reglatoare /corective

STRATEGIE înseamnă:

 • Ansamblu de acțiuni coordonate în vederea atingerii unui scop.(dex)

 • Partea cea mai importantă a artei militare, care se ocupă cu pregătirea și conducerea războiului în ansamblul lui.


Strategia de evaluare internă a calităţii reglatoare /corective

Cuprinde:

 • Motivaţia

 • Proiectarea şi planificarea activităţii de evaluare a calităţii (ţintele strategice ale evaluării calităţii, abordările strategice, termenele, rolurile şi responsabilităţile, avantajele)

 • Modalităţile de implementare a strategiei de evaluare a calităţii

 • Instrumente şi proceduri de evaluarea internă (autoevaluare) a calităţii

 • Modalităţi şi proceduri de îmbunătăţire a calităţii


 • Strategia de evaluare internă a calităţii reglatoare /corective

 • Este elaborată pe baza PDI, urmărindu-se atingerea ţintelor strategice stabilite în proiect.

 • Va avea acelaşi orizont temporal ca şiproiectul de dezvoltare instituţională (PDI / PAS / PDS) şi va rezulta din acesta. Dacă ţintelestrategice din PDI / PAS / PDS sunt formulate în termeni de creştere a calităţii, ele vor deveni si ţinte ale strategiei comisiei


Proiect de dezvoltare instituţională (PDI) reglatoare /corective

PDI este:

Document de bază în dezvoltarea unei instituţii

Prezentarea drumului de la “ceea ce este” la “ceea ce trebuie să fie”

Mijlocul de promovare a schimbărilor intenţionate

Mijlocul de îmbunătăţire continuă a calităţii


Când se realizează PDI reglatoare /corective?

● la înfiinţarea/autorizarea de funcţionare provizorie a unei unităţi de învăţământ,nivel de învăţământ, calificare profesională/specializare.

●oricând se percepe calitatea insuficientă/nesatisfăcătoare a educaţiei/a unor aspecte ale vieţii şcolare

● ori de câte ori apare o schimbare majoră în politicile educaţionale

●la încheierea perioadei pentru care a fost realizat proiectul precedent


Cine realizează PDI reglatoare /corective?

 • Persoana juridică care solicită înfiinţarea/autorizarea de funcţionare provizorie a unităţii de învăţământ/nivelului/calificării profesionale/specializării

 • Directorul unităţii şcolare împreună cu echipa de proiect şi în colaborare cu Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii


Cum se realizează PDI reglatoare /corective?

 • ANALIZA DIAGNOSTIC

  • Analiza mediului intern;

  • Analiza mediului extern;

  • Analiza informaţiilor de tip cantitativ;

  • Analiza informaţiilor de tip calitativ;

  • Analiza PEST(E);

  • Analiza SWOT;

  • Auditul;

  2. CONSULTAREA, COPARTICIPAREA TUTUROR GRUPURILOR DE INTERES REPREZENTATE ÎN ŞCOALĂ;

  3. ELABORAREA PROIECTULUI;

  4. PUBLICAREA ŞI AFIŞAREA PROIECTULUI LA LOC VIZIBIL;

  5. REVIZUIREA PROIECTULUI – ori de câte ori este nevoie.


Proiect de dezvoltare instituţională (PDI) reglatoare /corective

Cuprinde:

●De ce?(Motivaţia)

●Ce?(Scopuri/ Ţinte strategice/ Motivele opţiunilor pentru ţintele strategice, rezultate din misiune, viziune, analiză)

● Cu ce?(Resurse strategice)

● Când?(Termene de realizare)

● Cum?(Programe şi planuri operaţionale)

Acţiunile: obiective/rezultate aşteptate, resurse umane, materiale, financiare, informaţionale, de timp, termene şi responsabilităţi concrete, indicatori de performanţă/realizare)

● Mecanismele şi instrumentele de evaluare-autoevaluare


Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI) reglatoare /corective

Trebuie:

• afişat

• făcut public

• cunoscut şi asumat

• supus evaluării interne (autoevaluarii)

• supus evaluării externe

• îmbunătăţit continuu


Exercițiu pe grupe reglatoare /corective

Având la dispoziție standardele de acreditare și de referință, indicați descriptorii pe baza cărora se evaluează Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI).

Timp de lucru: 20 minute, prezentare în plen.


Exerciţiu (10 minute) reglatoare /corective

Pe grupe de câte 5 persoane, stabiliţi câte o ţintă pentru strategia CEAC, pornind de la următoarea diagnoză:

Unitate de învăţământ din mediul rural situată într-o zonă cu procent ridicat de abandon şcolar;

Unitate de învăţământ din mediul rural care şcolarizează calificări ce nu mai sunt căutate pe piaţa muncii;

Unitate de învăţământ din mediul urban, cu populaţie şcolară în scădere, situată lângă o “şcoală de prestigiu”;

Unitate de învăţământ din mediul rural cu 50% cadre didactice necalificate;

Unitate de învăţământ din mediul rural în care procentul elevilor care au promovat examenele naţionale este nul;

Unitate de învăţământ din mediul urban situată într-o zonă cu risc mare de infracţionalitate.


Strategia de evaluare internă a calităţii reglatoare /corective

O bună strategie:

1. Porneşte de la misiunea asumată a organizaţiei în vederea asigurării continuităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii;

Misiunea trebuie să se refere la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate

2. Ţintele strategice (maxim 5) sunt derivate din misiune.

Clar şi realist formulate, să răspundă aşteptărilor şi intereselor beneficiarilor.

3. Abordarea strategică reprezintă utilizarea, în construirea şi realizarea strategiei, a ceea ce şcoala are mai valoros.

4. Defineşte opţiunile fundamentale ale şcolii, precum şi principalele categorii de resurse.


Strategia de evaluare internă a calităţii reglatoare /corective

O bună strategie:

5. Precizează rolurile şi responsabilităţile principalelor grupuri de persoane cheie din şcoală şi din afara ei;

6. Stabileşte termene de realizare;

7. Argumentează că este cea mai bună strategie posibilă în condiţiile date (în urma negocierii strategiei cu beneficiarii direcţi şi indirecţi);


Exerciţiul 1 reglatoare /corective

Reformulaţi următoarele ţinte strategice din PDI în termeni privind calitatea:

1.Crearea, în şcoală, a unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi.

2. Promovarea educaţiei interculturale prin C.D.Ş.

3. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi reţinerea profesorilor cu rezultate academice deosebite.

4. Asigurarea unui parteneriat privilegiat cu instituţia X din comunitate.

5. Oferirea, pentru fiecare elev, a unor servicii adecvate de orientare şi consiliere pentru carieră.

6. Promovarea educaţiei ecologice în scopul protecţiei mediului.


PAUZĂ DE CAFEA reglatoare /corective

(30 minute)


Exerciţiul 2 reglatoare /corective

Pe echipe de câte 5 persoane, pentru fiecare din ţintele reformulate anterior (minim două ținte), stabiliţi 2 obiective, 2 activităţi şi 2 indicatori pentru Strategia de evaluare internă a calităţii.

Timp de lucru: 60 minute.

Analiza lucrărilor - prezentare în plen de către fiecare responsabil al echipei.


La sfârşitul sesiunii 2 mă simt mai sigur/ă pentru că am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......


Exerciţiul 3 am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......

Individual (20 minute)

Pe baza descriptorilor din standardele de acreditare şi de referinţă, judecaţi nivelul de realizare a indicatorului:

1.1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (PDI şi planul de implementare) –domeniul A, Capacitatea instituţională, subdomeniul Management strategic

Şi propuneţi, după caz, măsuri de îmbunătăţire.


Exerciţiu pe grupe (5 cursanţi) am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......

 • Având în vedere structura PDI şi a Strategiei de evaluare internă a calităţii, comparaţi cele două documente strategice, punând în evidenţă punctele lor comune!

  Timp de lucru: 30 minute

  Turul galeriei: 20 minute


Exerciţiul 4 am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......

Pasul 1 (20 minute)

Utilizând standardele de acreditare şi de referinţă, identificaţi indicatorul, respectiv descriptorii pe baza cărora veţi evalua Strategia de evaluare internă a calităţii.

Pasul 2 (10 minute)

Dacă nivelul de realizare este a indicatorului Satisfăcător/Bine/Foarte Bine, propuneţi măsuri de îmbunătăţire.


La sf r itul sesiunii 3 m simt mai sigur pentru c am achizi ionat dezvoltat competen e pentru

La sfârşitul sesiunii 3 mă simt mai sigur/ă pentru că am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......


Acolo unde to am achiziţionat/dezvoltat competenţe pentru......ţi gândesc la fel, nimeni nu gândeşte prea mult.

Walter Lippmann


ad