Unapred pripremljeni planovi reorganizacije iskustva i prakti ni saveti
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Unapred pripremljeNi Planovi reorganizacije ( iskustva i praktični saveti) PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Unapred pripremljeNi Planovi reorganizacije ( iskustva i praktični saveti). Branko Radulović. Opcije razrešavanja složenih dužničko-poverilačkih odnosa u Srbiji. Poređenje opcija. Šta da savetujete klijentima kada vam se obrate za preliminarno mišljenje?.

Download Presentation

Unapred pripremljeNi Planovi reorganizacije ( iskustva i praktični saveti)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Unapred pripremljeni planovi reorganizacije iskustva i prakti ni saveti

UnapredpripremljeNiPlanovi reorganizacije(iskustvai praktični saveti)

Branko Radulović


Opcije razre avanja slo enih du ni ko poverila kih odnosa u srbiji

Opcije razrešavanja složenih dužničko-poverilačkih odnosa u Srbiji


Pore enje opcija

Poređenje opcija


Ta da savetujete klijentima kada vam se obrate za preliminarno mi ljenje

Šta da savetujete klijentima kada vam se obrate za preliminarno mišljenje?

 • Načelno - ako je pretpostavka održivosti poslovanja zadovoljena i kao poverioci

  • kao poverioci dominiraju banke – SFKR

  • kao poverioci dominiraju banke, ali značajno još nekoliko poverilaca (dobavljača i PU) – SFKR

   • pretnja stečaja validna za nesaglasne poverioce

   • bitna procena u pogledu učešća nesaglasnih poverilaca

  • banke ne dominiraju, dosta većih dobavljača - UPPR

  • disperzovani poverioci– obična reorganizacija, pokušati sa UPPR-om


Analiza planova reorganizacije prema novom zakonu o ste aju

Analiza planova reorganizacije prema novom Zakonu o stečaju

 • Oko 350 podnetih planova od početka primene novog zakona

  • plan u svakom desetom otvorenom stečajnom postupku

 • Svaki drugi običan plan biva odbačen, svaki četvrti ožalben

 • Više od ¾ UPPR predloga bude usvojeno, ali je skoro polovina ožalbena

 • Običan plan – manja verovatnoća da će biti usvojen, ali i manja da će biti ožalben

 • UPPR – veća verovatnoća da će plan biti usvojen, ali i veća da će biti ožalben


Pregled dosada njih rezultata

Pregled dosadašnjih rezultata

 • Od početka zakona do februara 2013. godine


Vreme potrebno za usvajanje

Vreme potrebno za usvajanje

 • Od početka zakona do februara 2013. godine


Porast stagnacija problemati nih kredita o ekuje se ravnomeran priliv novih reorganizacija

Porast (stagnacija) problematičnih kredita – očekuje se ravnomeran priliv novih reorganizacija


O ekivanja u vezi uppr a

Očekivanja u vezi UPPR-a

 • Učešće UPPR-ova

  • Nastavlja se trend od 25% - svaki četvrti plan

 • „Kvalitet“ preduzeća koje ulaze u stečaj nešto bolji

  • Iako su pre odluke US dominirali automatski stečajevi, trend „neautomatskih“ stečajeva bio je u porastu i počeo da dominira

 • Tržište imovine veoma plitko, pa je sve veći procenat poverilaca speman na kompromis


Prednosti uppr

Prednosti UPPR

 • Relativno manji troškovi u odnosu na “običnu” reorganizaciju u stečaju

  • odsustvo formalnog stečaja i redovan nastavak poslovanja

  • ne tako povoljan za dužnike male veličine i one koji nisu obveznici revizije

 • Brzina

  • Relativno brz način da se reši problem dužničko poverilačkih odnosa

 • Odsustvo stečajnog upravnika

  • ostanak uprave i zaposlenih, smanjen efekat stigmatizacije

 • Minimizuje negativne efekte po poslovanje

  • normalan nastavak saradnje sa dobavljačima i kupcima

  • mogućnost sprečavanja blokade računa

 • Kupovina vremena

 • PRIMER – Telefonija


Primer pore enje tro kova

Primer – poređenje troškova

 • Jeep Commerce

 • 0.12*4,2 milijarde = 5,1 miliona dinara bruto

  • dodati troškove veštaka, sudske troškove

  • Ukupni troškovi nekoliko desetih delova procenta od ukupnih potraživanja max 100,000 evra, verovatno manje


Primer pore enje tro kova1

Primer – poređenje troškova

 • Jeep Commerce

 • Grubi obračun u slučaju obične reorganizacije

 • Minimum 210,000 evra bez dodatnih troškova

 • Obična reorganizacija je barem tri puta skuplja

 • Napomena – kalkulacija samo provizorna, neki troškovi u oba slučaja nisu obuhvaćeni jer podaci nisu dostupni


Prednosti uppr1

Prednosti UPPR

 • Kraći period od pokretanja do usvajanja

  • zakonski ograničeno trajanje - između 30 i 45 dana, sa produženjem do 65 dana

  • u praksi nešto duže mada oko trećine UPPR-ova biva usvojeno ili odbačeno u roku od tri meseca

 • UPPR traje duplo kraće prosek oko 5 meseci

  • Rekord 53 dana, maksimalno oko 11 meseci

  • Prosečno trajanje takođe kratko ako se koristi uporedna praksa – obične reorganizacijeu proseku ispod godinu dana


Prednosti uppr2

Prednosti UPPR

 • Stepen namirenja poverilaca potencijalno veći

  • Ranije prepoznavanje problema

  • U praksi namirenje (izuzetno) visoko za razlučne i nešto više (u odnosu na običnu reorganizaciju) za stečajne poverioce

  • 100% namirenje (za stečajne poverioce) lepo zvuči, ali da li je realno?

  • „Kick the can down the road!“

 • Uloga banaka


Razlike ispoljene u praksi

Razlike ispoljene u praksi

 • Kvalitet planova ide znatno u prilog UPPR-a

  • Kvalitet običnih planova reorganizacije je relativno znatno niži

  • Planove ipak rade profesionalci (fin. stručnjaci + advokati), a ne dužnik i jedno ili dva lica

   • Jasniji i precizniji

   • Nešto realniji

  • Obična reorganizacija - MSP

  • Negde između prema kvalitetu planovi podneti od strane SU


Razlike ispoljene u praksi1

Razlike ispoljene u praksi

 • Obični planovi imaju malu šansu u slučajevima kada su banke ključni poverioci

  • HOLD-OUT problem je veoma izražen – ključni nesaglasni poverioci – banke mogu da opstruiraju usvajanje – nekoliko banaka se izdvaja u svom nastupu

  • Moguć izuzetak ako banke stoje iza podnetog plana

  • Zanimljivo da vredost imovine nema puno veze sa odlukom o reorganizaciji

  • U tim slučajevima ili UPPR ili SFKR poslednja šansa


Poreska uprava

PORESKA UPRAVA

 • Izmene poreskog postupka – u načelu se primenjuju

  • Primer Jeep Commerce

   • Poreska uprava u klasi C 97%

    • Grejs period + reprogram

Član 74a

Izuzetno od člana 73. stav 4. ovog zakona, nadležni organ može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika nad kojim se sprovodi reorganizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, odobriti odlaganje plaćanja poreskog duga u jednakim ratama do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci.

Odobrenjem odlaganja plaćanja poreskog duga iz stava 1. ovog člana prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga čiji je rok plaćanja odložen, a vreme za koje je odlaganje plaćanja odobreno ne uračunava se u rok zastarelosti.

O odlaganju plaćanja poreskog duga u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana odlučuje lice iz člana 73. stav 3. ovog zakona.


Ta uti e na usvajanje obi nog plana

Šta utiče na usvajanje običnog plana

 • U načelu veličina i poslovanje su bitni preduslov za podnošenje plana

 • Zašto banke glasaju protiv – PITANJE ZA VAS

  • Moguće objašenjenje - Kolateral i banke?

   • Ako postoji kolateral banka će ga iskoristiti

   • Ako ne postoji kolateral banka je već otpisala takvo potraživanje, pa kao poverilac ima agresivniji nastup

 • Neki skorašnji primeri stečaja u farmaceutskoj industriji i veletrgovini su veoma ilustrativan primer – svi planovi su odbačeni


Operativne vs finansijske mere reorganizacije

Operativne vs finansijske mere reorganizacije

 • Rok sprovođenja plana koji ne može biti duži od pet godina!!!!

 • Razlikovati operativne i finansijske mere

  • Videti primer UPPR - Atako

 • Ako je pre reorganizacije bio odobren dugoročni kredit na 10 godina, nije logično da se otplata ograniči na pet godina

 • FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE može > 5 godina

 • OPERATIVNO RESTRUKTURIRANJE ne može > 5 godina

  • Ne može se predvideti prodaja pogona ili nabavke opreme u šestoj godini!!!


Primeri

Primeri

 • Jeep Commerce

 • Atako

  • 7 klasa


Preliminarni nalazi i uo ene gre ke

Preliminarni nalazi i uočene greške

 • Pogrešno formiranje klasa

  • najmanji broj klasa identičan isplatnim redovima plus klasa razlučnih, ako je to potrebno

  • Usvojen plan u kojem su klase pogrešno formirane, nedosledan tretman poverilaca, poverioci po istom osnovu u različitim klasama sa različitim procentom i načinom namirenja

 • Po pravilu planovi sadrže nedostatke

  • visok procenat planova sa nedostacimaje očekivan


Preliminarni nalazi i uo ene gre ke1

Preliminarni nalazi i uočene greške

 • Ko podnosi planove?

  • Naravno UPPR planove podnosi dužnik

  • Obične reorganizacije najčešće podnosi takođe dužnik

   • Moguće da su neki poverioci povezana lica pa je broj „dužničkih“ planova veći

  • Podsticaj dužniku da sam predloži plan su značajni

   • Kontrola postupka

   • Smanjenje nagrade SU (30% od sredstava predviđenih planom za namirenje poverilaca)

 • Tretman povezanih lica

  • Uočeni neadekvatni prikazi povezanih lica

  • Problem prilikom formiranja klasa

 • Veoma bitno jer ima puno stečajeve grupacija


Formiranje klasa

Formiranje klasa

 • Često nedosledna primena i neadekvanto formiranje klasa

 • Najmanji broj klasa koji se formira identičan je sa isplatnim redovima iz čl. 54 Zakona o stečaju, uz posebno formiranu klasu razlučnih poverilaca

  • Stvarni broj zavisi koliko zaista ima isplatnih redova u posmatranom stečaju

 • Poverioci istog isplatnog reda mogu biti razvrstani u više klasa u zavisnosti od karakteristika njihovih potraživanja, statusa tih poverilaca ili različitih interesa prilikom glasanja

 • Formiranje klasa je „umetnost“


Obratite pa nju na povezana lica

Obratite pažnju na povezana lica!!!

 • Plan reorganizacije mora sadržati detaljnu listu svih poverilaca sa podelom na klase i kriterijume na osnovu kojih su poverioci razvrstani

 • Jasno naznačena veza pojedinih poverilaca (povezanih osoba) i dužnika

  • Pitanje povezanih osoba

  • Strogo propisani izuzetak o kome odlučuje stečajni sudija

  • Poverioci najbolje sami štite svoje interese

 • Primer usvajanja UPPR-a sa povezanim licima

 • Dve klase razlučni i stečajni

  • Povezana lica uključena u klase (55% i 65%)

  • U obe klase povezana lica preglasala "prave" poverioce

  • Plan ožalben - PAS ukinuo i vratio na ponovni postupak


Poverioci zaboravljaju da mogu da imenuju su

Poverioci zaboravljaju da mogu da imenuju SU

 • Česte žalbe na rad SU?

 • Problematična primena odredbi o imenovanju

  • Slučajan izbor?

 • Nije potreban razlog za smenu

  • Na predlog odbora poverilaca za razrešenje i istovremeno imenovanje novogstečajnog upravnika za koji se izjasnilo najmanje tri četvrtine članova odbora, stečajnisudija razrešava stečajnog upravnika i kada ne postoje razlozi za razrešenje iz stava1. ovog člana i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika, osim uslučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnimzakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika.


Specifi nost pojedinih sudova

Specifičnost pojedinih sudova

 • Veći broj planova ne znači da su stečajne sudije već bile izložene planovima

  • Zavisi od organizacije rada suda – specijalizovane stečajne sudije (Čačak) ili „svi rade sve“ (Beograd)

   • Čačak kao „srpski Delaware“

 • Utisak da su pojedini sudovi blakonakloni prema reorganizacijama


Konflikt interesa su i du nika

Konflikt interesa SU i dužnika

 • Interes dužnika (pod uslovom da pokreće stečaj na vreme) je

  • UPPR vs tradicionalna reorganizacija i

  • Trad. reorg vs. bankrot

 • Interes stečajnog upravnika ide u prilog tradicionalne reorganizacije ili bankrotstva

  • nagrada SU

  • uloga SU


Uppr rokovi kriti ne ta ke dosada nja iskustva

UPPR rokovi – kritične tačkedosadašnja iskustva

 • Rešenje o pokretanju prethodnog postupka (t=3)

Najranije moguće trajanje (glasanje)

30 dana

Prethodni postupak – minimalno trajanje 30 dana

Usvajanje plana

Sudija otvara stečajni postupak, potvrđuje plan i zaključuje postupak

Podnošenje predloga i UPPR (t=0)

Zabrana izvršenja na imovini (t=5)

Prethodni postupak – maksimalno trajanje 45dana

Mogućnost produženja do 15 dana u kompl. slučajevima

 • Očekivano trajanje - glasanje

 • oko 50 dana

 • Najduže mogući trajanje

 • 3+45+15=63 dana

Rok od 8 dana za ispravke nedostataka i tehničke greške


Ro i te za glasanje

Ročište za glasanje

 • smatra se da su sve obaveze stečajnog dužnika pre podnošenja UPPR dospele na dan održavanja ročišta

 • sudija na zahtev zainteresovanog lica može izvršiti procenu visine potraživanja

 • Istovremenootvaranje, potvrđivanje usvajanja i obustavljanje – bez većih problema u praksi?


Specifi ni zahtevi u pogledu uppr uglavnom zadovoljeni

Specifični zahtevi u pogledu UPPR uglavnom zadovoljeni

 • Po pravilu većina UPPR-ova formalno zadovoljava zahteve

  • Odredba o namirenju poverilaca koji nisu obuhvaćeni planom

  • Potpisana izjava većinskih poverilaca svake planom predviđene klase da su saglasni sa sadržinom plana i spremni da glasaju za njegovo usvajanje

  • Izjava dužnika o verodostojnosti podataka

  • Podaci o postupku pripreme plana

  • Vanredni izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga do 60 dana pre podnošenja UPPR-a, sa pregledom svih potraživanja po klasama

  • Izjava revizora ili stečajnog upravnika o izvodljivosti plana;

  • Kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju


Iskustva sa primenom skfr

ISKUSTVA SA PRIMENOM SKFR

 • Tek započeta primena SFKR

  • Nekoliko slučajeva uspešno sprovedeno

  • Brzo se odustaje ako nije moguće doći do sporazuma

  • Problem sa Fondom za razvoj

  • Jeftina adminstracija max 5,500 evra za usluge posredovanja

 • „Uspeh“ UPPR-a utiče na manji interes za SFKR

 • 14 zahteva za SFKR

 • Do sada broj poverilaca se kretao od 3 do čak 40 u jednom slučaju – u proseku 10

 • Postoje i kompleksni slučajevi kada na dužnikovoj strani postoji veći broj društava kćerki


Iskustva sa primenom sfkr

Iskustva sa primenom SFKR

 • Uglavnom proizvodne kompanije

 • Dva slučaja završena u roku od tri meseca + još jedan moratorijum

 • Ostali već traju šest meseci

 • 4 slučaja povučena

 • Prijava onih koji nisu za SFKR

  • Prekasno u odnosu na stanje kompanija


Bitna izmena propisa koja e imati efekte na ste ajeve

Bitna izmena propisa koja će imati efekte na stečajeve

 • IzmeneOdluke o upravljanju rizicima banke i Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

  • omogućeno je bankama da ustupaju potraživanja od pravnih lica u skladu s međunarodnom praksom i standardima

  • podsticaj bankama da ulože dodatne napore kako bi postojećim pravnim mehanizmima – Zakonom o sporazumnom  finansijskom restrukturiranju privrednih društava i Zakonom o stečaju – izvršile restrukturiranje potraživanja od privrednih društava koja, uprkos teškoćama, imaju izglede za oporavak

 • Počela je izrada novog zakona kojim je predviđeno formiranje Registra diskvalifikovanih lica


Da li e se ne to menjati u zakonu o ste aju i povezanim oblastima

Da li će se nešto menjati u Zakonu o stečaju i povezanim oblastima?

 • Da li je potrebnomenjatiZakon o stečaju?

  • Predlozi koji se pominju

   • Izmene koje se tiču preduzeća u restrukturiranju? – pokretanjeipodnošenje UPPR-a od strane AP

   • Tretman “novognovca”?

 • Nije jasno na koji način će se razrešiti pitanje preduzeća u restrukturiranju

  • Prodaja imovine kao oblik privatizacije

  • Prodaja imovine kroz stečaj


Napomena

Napomena

 • Prilog

  • ATAKO UPPR

  • JEEP COMMERCE UPPR


 • Login