La reproducci cel lular
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR. 1r de batxillerat. Quan viuen les cèl.lules?. Depèn: Les de l’epitel.li inestinal són les que més es reprodueixen Els eritròcits , les neurones i les cèl.lules musculars no es reprodueixen També es van renovant els orgànuls: Lisosomes

Download Presentation

LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR

1r de batxillerat


Quan viuen les cèl.lules?

 • Depèn:

  • Les de l’epitel.li inestinal són les que més es reprodueixen

  • Els eritròcits , les neurones i les cèl.lules musculars no es reprodueixen

  • També es van renovant els orgànuls: Lisosomes

  • Les cèl.lules estan programades genèticament per morir: Apoptosi


Quan es reprodueixen les cèl.lules?

RNP supera un límit inferior

Relació superfície/volum disminueix

Factors de creixement (hormona de creixement)

Agents mitòtics

Quan el control en la reproducció falla: CÀNCER


El cicle cel·lular


 • Fase G1 (11 hores).

  - Final M a inici de la S.

  - SíntesiRNAmiproteïnes.

  - 1 sol diplososma (dos centríols).

  - Punt de no- retorn o punt R.

  - Fase Go: Diferenciaciócel.lular


 • Fase S (Sintesi, 8 hores).

  -Duplicació DNA.

  - Síntesi RNAm i proteïnes (histones).


 • Fase G2 (4Hores).

  - Inici, quan s’acaba la síntesi de DNA.

  - Acaba, quan es formen els cromosomes.

  - Síntesi RNAm i proteïnes.

  - Dos diplosomes.


Divisiócel.lular

Mitosi o cariocinesi + Citocinesi

Mitosi: 1(2n)--------2(2n)

Totes les cèl.lules del cos: mateix ADN, però durant el desenvolupament embrionari s’expressen de manera diferent donant lloc als diferents cèl.lules


Vídeos

Resum cicle cel.lular

Cicle cel.lular

Control molecular cicle cel.lular


MITOSI

 • Vídeo resum mitosi

 • PROFASE

 • METAFASE

 • ANAFASE

 • TELOFASE


Profase (15 minuts)

Els cromosomes es condensen (300 A) i la membrana nuclear desapareix.

 • Desapareix nuclèol

 • Centriols: Microtúbuls de l’àster

 • Es formen les fibres polars (Fus mitòtic)

 • Cinetocor: COM. Fibres cromosòmiques. Orienten els cromosomes al fus

 • Vegetals: No àster (Fus anastral)


Metafase

És una fase en la que es veuen tots els cromosomes, i estan situats en el pla equatorial.


Anafase

 • Separació de dues cromàtides germanes; cada una en un pol oposat

 • A causa de l’escurçament dels microtúbuls cinetocòrics i l’allargament del fus.

 • Final: Han arribat als pols i desapareix el cinetocor


Telofase

 • Construcció de l’envolcall nuclear (RE)

 • Els cromosomes es van desespiralitzant

 • Nuclèol

 • Els microtúbuls polars intervindran posteriorment en la citocinesi


Citocinesis

Fragmoplast: Vesícules procedents de l’ Aparell de golgi i microtúbuls


2.6- Formes de reproducciócel.lular

BIPARTICIÓ: Bacteris (no fan mitosi, no tnen cromosomes)


Divisió múltiple: esquizogònia

Nota: En alguns organismes les espores es poden formar també per meiosis (meiospores), en aquest cas parlem de reproducció sexual)

Gemmació: Llevat


3- Divisió generadora de cèl.lules amb la meitat de cromosomes

3.1- Reproducció sexual

 • Asexual: descendents = pares (Ex. Mutació). Mitosi

 • Sexual: descendents diferents als progenitors. Meiosi

  Cèl.lules reproductores sexuals:

 • Gàmetes : S’uneixen per donar lloca una cèl.lula amb capacitat de dividir-se. Plantes i animals

 • Meiospores:Produides per meiosi donen lloc a un organismes haploide que genera els seus gàmetes per mitosi. Ex: Fongs i algues


Partenogènesi

Tipus de reproducció sexual, on es genera un individu a partir d’una gàmeta femenina sense fecundar. Ex: Abellots

La reproducció de les abelles


Meiosi

 • 1(2n)---------4(n)

 • Interfase(G1, S, G2)

 • Divisió:

  • Primera divisió (reduccional)

  • Intercinesi (No síntesi ADN)

  • Segona divisió (Equacional)


Cromosomes homòlegs

Un cromosoma homòleg és cadascun del parell de cromosomes que té un organismeeucariota diploide, i que aparella entre si durant la meiosi.


MEIOSI

La meiosi consta de dues divisions successives de la cèl·lula amb una única replicació del DNA. El producte final són quatre cèl·Lules amb n cromosomes.

PROFASE I:

Hi té lloc els processos més importants i característics de la meiosi. L’embolcall nuclear es manté fins al final de la fase que es desintegrarà. Hi distingirem 5 etapes.


LEPTOTÈ: Marca el començament de la profase I, quan els cromosomes s'han condensat prou per fer-se visibles, tot i no distingir-se les dos cromàtides bessones que formen cada cromosoma, les quals es mantindran estretament unides fins a la fi de la profase. Es pot observar, per altra banda, que els extrems dels cromosomes es troben units a la làmina fibrosa de la membrana nuclear mitjançant una estructura anomenada placa d'unió.


ZIGOTÈ: S'hi inicia el procés d'aparellament dels cromosomes homòlegs, fenomen conegut pel nom de sinapsi. Això suposa un reconeixement entre els dos cromosomes homòlegs. Entre ambdós cromosomes es forma una estructura proteica amb forma de cremallera -complex sinaptonèmic- que fa que cada gen quede juxtaposat al seu gen homòleg del cromosoma aparellat. Això passa en tots els cromosomes , excepte en l'X i a l'Y que només s'aparellen parcialment mitjançant un fragment homòleg


PAQUITÈ:Una vegada es completa la sinapsi entre tots els cromosomes homòlegs i les cromàtides de tots dos cromosomes resten estretament unides (tètrades), es produeix l'entrecreuament  o crossing over entre cromàtides no germanes, és a dir, l'intercanvi de fragments de cromosomes que pertanyen a diferents cromosomes homòlegs. La conseqüència d'aquest intercanvi és la recombinació gènica, ja que a partir d'aquell moment, els cromosomes no són completament paterns o materns, sinó que cada cromàtida està constituïda per segments alternants paterns o materns.


DIPLOTÈ: els bivalents comencen la seva separació, tot i que es mantenen units pels punts on va tenir lloc el sobrecreuament; que ara rep el nom de quiasma. Poden quedar-ne un o dos depenent dels creuaments que hagin tingut lloc.


DIACINESI: les cromàtides apareixen molt condensades preparant-se per la metafase. La separació entre els bivalents encara continua i també podem observar quiasmes.

Al final de la profase, l’embolcall nuclear ha desaparegut, i es forma el fus acromàtic.


METAFASE I

Els bivalents es disposen sobre la placa equatorial, però ho fan de manera que els cinetocors que tenen cada homòleg s’orienten cap al mateix pol.


ANAFASE I: els cromosomes només presenten un centròmer per les dues cromàtides. Se separen cap a pols oposats, i això dóna lloc a una reducció cromosòmica. La distribució a l’atzar dels cromosomes és una de les fonts de variabilitat.


TELOFASE I: dóna lloc a dues cèl·lules filles.


Divisió II de la meiosi.

http://www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30155 min 5.03


Comparació entre meiosi i mitosi


ELS CICLES BIOLÒGICS

(Meiosi)


CICLE HAPLOIDE: en espècies que els individus són haploides. Només serà diploide el zigot.

La meiosi que experimenta aquest zigot és la

meiosi zigòtica, que genera 4 cèl·lules n.

Ex. Algunes algues i fongs.


CICLE DIPLOIDE: Es produeix en espècies que els individus són 2n. La meiosi té lloc per generar els gàmetes que són n: meiosi gamètica. Després de la meiosi s’origina un zigot 2n que per mitosi donrà lloc a l’adult.

Ex. Animals, alguns protozous, algunes algues i alguns fongs.


CICLE DIPLOHAPLOIDE: Es produeix en espècies que presenten individus 2n i n. Aquest fet rep el nom d’alternança de generacions. L’individu 2n genera meiòspores, rep el nom d’esporòfit. La meiosi rep el nom d’esporogènica. Les meiòspores donaran lloc als `gàmetes, que rebran el nom de gametòfits.

Ex. En plantes, moltes algues i algun fong.


Avantatges reproducció sexual

La variabilitat dels descendents és un avantatge per a l’espècie ja que provoca que davant canvis ambientals imprevisibles existeixen individus amb més possibilitats de sobreviure


Desavantatges reproducció sexual

Si l’ambient és invarialbe, és millor generar individus idèntics als pares

Dificultat de trobar-se els gàmetes


Causes de la variabilitat en la reproducció sexual

Recombinació a l’atzar de gens durant meiosi (Paquitè)

Combinacions a l’atzar dels cromosomes (Metafase I)

Influència de l´atzar en la fecundació


Avantatges dels diploides

Al tenir un parell d’al.lels (dues informacions per a cada caràcter), si un d’aquests fos defectuós l’individu podria sobreviure


4-Funció de relació

 • Captació d’estímuls i elaboració de respostes encaminades a la supervivència

  4.1- Estímuls

 • Llum, escalfor, so....

 • Estímuls químics interns: Hormones (plantes i animals), i neurotrnasmissors (animals).

 • Sistemes: SN i Sistema endocrí


4.2- Receptors i transductors de desenyals

 • Elsreceptorscel.lulars de les hormones sónproteïnestransmembranosesque es troben en les cèl.lules diana

 • Un cop unida l’hormona al receptor s’allibera un missatgersecundarique actua sobre l’interior de la membrana citoplasmàtica i provoca una reacció en cadena (apertura de porus....)

 • Aquestesaccions provoquen respostesfisiològiquescom: contracció muscular, entrada de glucosa a les cèl.lules...


4.4- Exemple: Adenilatciclasa

Respostes: apertura canals iònics, mitosis....

Segon missatger


4.5- Respostes

Tropisme: Orientació d’una cèlul.la respectel’estímul

Tactisme: Desplaçament d’una cèl.lula respecte l’estímul

Ex: Planta de menta


 • Enquistament: En condicions desfavorables

 • Moviments:

  • Ciclosi: Corrents citoplasmàtics

  • Ameboides: Amebes, leucòcits...Pseudòpodes

  • Vibràtils: Cilis i flagels (ATP). Protozous i espermatozoides, cèl.lules epitelials aparell respiratori i trompes fal.lopi.

  • Contractils: Músculs, protozous..


Webs

Web meiosi

Animació meiosi

Variabilitat genètica meiosi

Activitat meiosis


 • Login