Financijski izvje taji za prora unsko ra unovodstvo za 2011 i druge aktualnosti u poslovanju
Download
1 / 55

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU. Zagreb, siječanj 2012. . SADRŽAJ. Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika Pravila upravljanja proračunom Obveza sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU' - addison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Financijski izvje taji za prora unsko ra unovodstvo za 2011 i druge aktualnosti u poslovanju

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU

Zagreb, siječanj 2012.


Sadr aj
SADRŽAJ 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU

 • Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

 • Pravila upravljanja proračunom

 • Obveza sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornostiInstitucionalni okvir
INSTITUCIONALNI OKVIR korisnika

 • Zakon o proračunu (NN, br. 87/08)

 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 32/11)

 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10. i 31/11. – isprav)

 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 94/07)

 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 128/09)

 • Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 86/10, a za 2012. br. 59/11)


Okru nica
OKRUŽNICA korisnika

Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

www.mfin.hr (→ Državna riznica → Računovodstvo → Proračunsko računovodstvo → Upute za sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika)


Priznavanje prihoda

kao prihodi 2011. g. priznaju se sredstva koja proračuni uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

uz priznavanje prihoda iz proračuna, proračunski korisnici navedena sredstva u 2011. g. evidentiraju kao aktivna vremenska razgraničenja

u 2012. godini, temeljem primljenih dokumenta institucija ovlaštenih za platni promet razgraničenja se zatvaraju

PRIZNAVANJE PRIHODA


Priznavanje prihoda sredstva decentralizacije
Priznavanje prihoda – sredstva decentralizacije uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Sredstva pomoći izravnanja za prosinac 2011. godine doznačila su se u siječnju 2012.

 • JLP(R)S će iznimno navedena sredstva u računovodstvu proračuna iskazati kao prihod 2011. godine.

 • Istovremeno će evidentirati rashode koji se financiraju temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2011. godinu.

 • Obveze prema krajnjim korisnicima na teret navedenih prihoda potrebno je izvršiti najkasnije do kraja siječnja 2012. godine.


Priznavanje prihoda sredstva decentralizacije1
Priznavanje prihoda – sredstva decentralizacije uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Knjigovodstvene evidencije kod JLP(R)S


Priznavanje prihoda sredstva decentralizacije2
Priznavanje prihoda – sredstva decentralizacije uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Knjigovodstvene evidencije kod korisnika


Povrat sredstva decentralizacije
Povrat sredstva decentralizacije uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Ako su županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koje financiraju decentralizirane funkcije, na godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja, ostvarili više sredstava nego je:

 • 1.  utvrđeno minimalnim standardom i

 • 2.  stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2011.

 • višak sredstava trebaju vratiti do 15. veljače 2012. godine


Povrat sredstva decentralizacije1
Povrat sredstva decentralizacije uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Povrat na račun Državnog proračuna

 • 1001005-1863000160

 • model 64

 • poziv na broj 7196 (Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina)–42395–539150.

 • Obavijest o iznosu i datumu izvršenog povrata, kao i specifikaciju po decentraliziranim funkcijama za koje je povrat izvršen, potrebno je dostaviti na e-mail [email protected]


Povrat sredstava u dr avni prora un
Povrat sredstava u državni proračun uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

Korisnici državnog proračuna

 • Sva preostala sredstva uključujući i sredstva ostvarena na tržištu (vlastiti prihodi) koja su doznačena iz proračuna, a za koja nisu iskazane obveze u bilanci na dan 31. prosinca 2011. godine, potrebno je do 31. siječnja 2012. godine vratiti na račun Državnog proračuna

 • 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj: 7196-RKP-2010.


Povrat sredstava u dr avni prora un1
Povrat sredstava u državni proračun uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.


Kontinuirani rashodi
KONTINUIRANI RASHODI uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Sukladno članku 51. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju

 • aktivna vremenska razgraničenja – rashodi budućih razdoblja

 • ako su JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici proračunom/financijskim planom predvidjeli uključivanje trinaest mjesečnih rashoda ne moraju koristiti razgraničenja


Kontinuirani rashodi1

rashodi za zaposlene, uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

komunalne usluge,

opskrba energentima, telekomunikacijske usluge,

najamnine i zakupnine,

naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično

KONTINUIRANI RASHODI


Financijski izvje taji
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Bilanca na Obrascu: BIL

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS

 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Obrascu: RAS-funkcijski

 • Izvještaj o novčanim tijekovima Obrascu: NT

 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Obrascu: P-VRIO

 • Izvještaj o obvezama Obrascu: OBVEZE i

 • Bilješke


Rokovi dostave
ROKOVI DOSTAVE uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna JLP(R)S 15. veljače 2012. godine,

 • za proračune JLP(R)S i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLP(R)S 28. veljače 2012. godine,

 • za konsolidirane financijske izvještaje razdjela državnog proračuna i proračuna JLP(R)S 2. travnja 2012. godine.


Dostava izvje taja
DOSTAVA IZVJEŠTAJA uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

Elektronska predaja samo na obrascima s Internet stranica

www.fina.hr

www.mfin.hr

OBVEZNO SKINUTI NOVE IZVJEŠTAJE


Predaja dr avni prora un

Obveznik uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

Financijski izvještaji

Rok predaje

Predaja

proračunski korisnici državnog proračuna

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješke

do

15. veljače

qrazdjelu

q   nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS i Obrazac: P-VRIO)

razdjeli

Konsolidirane izvještaje: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji i Bilješke

do

2. travnja

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS , Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: P-VRIO)

PREDAJA DRŽAVNI PRORAČUN


Predaja jlp r s

Obveznik uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

Financijski izvještaji

Rok predaje

Predaja

proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do

15. veljače

qjedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji su proračunski korisnici

q   nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS i Obrazac: P-VRIO)

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do

28. veljače

q   nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS, Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: NT, Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE)

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Konsolidirani izvještaje:

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do

2. travnja

q područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS, Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE)

PREDAJA JLP(R)S


Predaja izvanprora unski korisnici

Obveznik uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

Financijski izvještaji

Rok predaje

Predaja

izvanproračunski korisnici državnog proračuna

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do 28. veljače

q  nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS, Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: NT, Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE)

izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (ŽUC-evi)

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do 28. veljače

 • q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE

 • nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

PREDAJA IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI


Izvje taj o obvezama

Obveznik uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

Financijski izvještaj - razina

Rok predaje

Predaja

proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvještaj o obvezama

21

15. veljače

qjedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji su proračunski korisnici

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvještaj o obvezama

22

28.veljače

qpodručnom uredu FINA-e

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Konsolidirani izvještaj:

Izvještaj o obvezama

23

2. travnja

qpodručnom uredu FINA-e

izvanproračunski korisnici državnog proračuna

Izvještaj o obvezama

41

28. veljače

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

qpodručnom uredu FINA-e

izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvještaj o obvezama

42

28. veljače

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

qpodručnom uredu FINA-e

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA


Predaja decentralizirani korisnici
PREDAJA DECENTRALIZIRANI KORISNICI uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju:

  • nadležnoj JLP(R)S

  • Državnom uredu za reviziju

  • FINA-i i

  • ministarstvu koje je za njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije


Predaja decentralizirani korisnici1
PREDAJA DECENTRALIZIRANI KORISNICI uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • financijski izvještaji koje predaju svi decentralizirani proračunski korisnici jesu:

  • Bilanca

  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

  • Izvještaj o obvezama i

  • Bilješke


Javne vatrogasne postrojbe
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • BIL

 • PR-RAS

 • P-VRIO

 • OBVEZE

 • Bilješke

 • nadležnoj JLP(R)S

 • Ministarstvu unutarnjih poslova

Konsolidacija: Nadležne JLP(R)S konsolidiraju sve financijske izvještaje


Osnovne i srednje kole
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • BIL

 • PR-RAS

 • P-VRIO

 • OBVEZE

 • Bilješke

 • nadležnoj JLP(R)S i

 • Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

 • Konsolidacija: Nadležni lokalni proračun konsolidira sve financijske izvještaje

 • Izuzeci kod konsolidacije:

  • Kod PR-RAS –a JLP(R)S konsolidira sve izuzev dijela doznačenog iz nadležnog ministarstva

  • JLP(R)S konsolidira OBVEZE tako da ne uključuje dio obveza za zaposlene financiran iz državnog proračuna. Te obveze u svojim evidencijama ima nadležno ministarstvo


Domovi za starije i nemo ne
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • BIL

 • PR-RAS

 • P-VRIO

 • OBVEZE

 • Bilješke

 • nadležnoj JLP(R)S i

 • Ministarstvu socijalne politike i mladih

 • Konsolidacija: Nadležni lokalni proračun konsolidira sve godišnje financijske izvještaje domova za starije i nemoćne


Centri za socijalnu skrb
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • Konsolidacija: Ministarstvo konsolidira sve financijske izvještaje

 • Izuzeci kod konsolidacije:

  • Pri konsolidaciji PR-RAS-a koristi dodatni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima s naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi»

  • Nadležni lokalni proračun pri konsolidaciji PR-RAS-a konsolidira samo dio koji su centri za socijalnu skrb ostvarili iz lokalnog proračuna. Isto se odnosi i na OBVEZE.

  • Nadležna JLPRS nema obvezu konsolidacije Bilance i P-VRIO-a

 • BIL

 • PR-RAS

 • PR-RAS «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi».

 • P-VRIO

 • OBVEZE

 • Bilješke

 • nadležnoj JLPRS

 • Ministarstvu socijalne politike i mladih

 • Izuzetak: Uz PR-RAS izrađuju i dodatni PR-RAS s naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi»


Ustanove u zdravstvu u vlasni tvu upanija
USTANOVE U ZDRAVSTVU (u vlasništvu županija) uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • BIL

 • PR-RAS

 • PR-RAS «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi».

 • P-VRIO

 • OBVEZE

 • Bilješke

 • nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • HZZO-u

 • Izuzetak: Uz PR-RAS izrađuju i dodatni PR-RAS naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi «

 • Konsolidacija: Nadležni lokalni proračun konsolidira sve izvještaje

 • Izuzeci kod konsolidacije: Nadležni lokalni proračun kod konsolidacije PR-RAS-a konsolidira samo dio koji je ustanova u zdravstvu dobila iz nadležnog lokalnog proračuna

  • HZZO za potrebe konsolidacije koristi samo dodatni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima s naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi»

  • HZZO prikuplja i Izvještaje o obvezama decentraliziranih ustanova u zdravstvu, ali ne u svrhu konsolidacije, već posebnih potreba Ministarstva financija


Mjesna samouprava
MJESNA SAMOUPRAVA uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • financijske izvještaje ne dostavljaju FINI i Državnom uredu za reviziju

 • isključivo nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe konsolidacije i kontrole

 • BIL

 • PR-RAS

 • P-VRIO

 • OBVEZE

 • Bilješke


Bilanca
BILANCA uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • U Bilancu se unose podaci iz Glavne knjige i ne smiju se razlikovati.

 • Iznosi se upisuju u kunama bez lipa

 • Jednakosti među pojedinim pozicijama Bilance proizlaze iz propisanih knjigovodstvenih evidencija.


Bilanca1
BILANCA uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • istovremenone mogu biti popunjeni višak i manjak unutar iste kategorije


Bilanca pr ras
BILANCA / PR-RAS uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • stanje na podskupini 191 Rashodi budućih razdoblja iskazuje se i u PR-RAS-u jer se pozicije viška, odnosno manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju ne mogu razmatrati bez uvažavanja iskazanog stanja na podskupini 191 Rashodi budućih razdoblja, koje će sigurno direktno utjecati na pozicije viška/manjka u sljedećem/im obračunskim razdobljima


Bilanca pr ras nt
BILANCA / PR-RAS / NT uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

 • STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU KVARTALA

 • NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA


Iskazivanje manjka u aktivi pasivi
ISKAZIVANJE MANJKA U AKTIVI / PASIVI uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • vlastiti izvori u “minusu” (AOP 205)

 • kada su obveze veće od imovine

  • korisnik nema imovine, a ima obveze

  • korisnik ima imovinu, ali mu je sadašnja vrijednost imovine 0 ili mala, a ima obveze

 • AOP 205 ostaje u minusu

 • ne stvarati “umjetna” potraživanja


Obvezne bilje ke uz bilancu
OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih zajmova i financijskih najmova (leasing)

  • Tablica danih zajmova i primljenih otplata

  • Tablica primljenih kredita i zajmova te otplata

  • Tablica primljenih robnih zajmova i financijskih najmova

  • Tablica dospjelih kamata na kredite i zajmove

 • pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…);


Obvezne bilje ke uz bilancu1
OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

 • U Tablici danih zajmova i primljenih otplata ne upisuju se podaci o protestiranim jamstvima koji se po plaćanju evidentiraju kao dani zajmovi već samo podaci o danim zajmovima

 • podaci vezani uz jamstva daju se u dodatnim podacima u Obrascu: BIL (AOP 263 do AOP 270)


Bilanca podaci o jamstvima
BILANCA – PODACI O JAMSTVIMA uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.


Izvje taj jedinica lokalne i podru ne regionalne samouprave o vlasni kim udjelima neto imovini
Izvještaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • JLP(R)S do 10. travnja 2011.g. bile su obvezne predati Ministarstvu financija (ne FINA-i) u elektroničkom obliku na e-mail: [email protected]: UDJ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011.g.

 • nakon ove predaje Obrazac: UDJ predaje se na godišnjoj razini u elektroničkom obliku Ministarstvu financija

  • do 28. veljače za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca prethodne godine

 • samo u slučaju nastalih promjena u vlasničkim udjelima predaje se :

  • 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 30. rujna


Upute za popunjavanje obrasca udj
Upute za popunjavanje Obrasca: UDJ samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • i do sada ovaj Izvještaj dostavljan Ministarstvu financija, ali isti nije bio sastavni dio Pravilnika

 • Obrazac: UDJ predaje se isključivo u elektroničkom obliku Ministarstvu financija.

 • Upute za popunjavanje obvezne Bilješke kao i Obrazac: UDJ objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva financija

 • (www.mfin.hr→Državna riznica→Računovodstvo→ Proračunsko računovodstvo)


Obrazac pr ras
Obrazac: PR-RAS samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • ne uključuje podatke o planskim veličinama

 • zbog potreba statistike Obrazac: PR-RAS dopunjen je obveznim dodatnim podacima na kojima se iskazuju bilančne pozicije i to:

  • stanja potraživanja za dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima te drugim razinama vlasti

  • stanje obveza za primljene zajmove od drugih razina vlasti

 • kod popunjavanja podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje prethodne godine ne smiju se zanemariti iznosi koji su se nalazili na odjeljcima i osnovnim računima koji su sukladno novom Računskom planu brisani

 • iznosi s brisanih osnovnih računa trebaju iskazati na odgovarajućim osnovnim računima iz novog Računskog plana


Pr ras
PR-RAS samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • u dodatnim podacima PR-RAS-a upisuje se stanje novčanih sredstava

  • na početku kvartala AOP 501 – npr. 01.10. 2011.

  • na kraju kvartala

   AOP 504 –31.12.2011.


NT samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • sastavljaju proračuni i izvanproračunski korisnici

 • ocjenjuje se likvidnost tj financijska situacija i financijski aspekt poslovanja.

 • prikazuje ukupne iznose novčanih priljeva i odljeva

 • u NT se NE UNOSE iznosi ako nisu stvarno prošli žiro račun (kompenzacije i sl.).


Nt pr ras
NT / PR-RAS samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

Novčano načelo priznavanja prihoda


NT samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • Izuzeci su:

  • uobičajene nenovčane transakcije kao kompenzacije, cesije, oprost koje se prikazuju u Obrascu: PR-RAS kao prihod, ali ne primitak u Obrascu: NT zbog izostanka stvarnog novčanog toka

  • donacije nefinancijske imovine ostvarene van sustava proračuna

  • doznake sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za pojedine decentralizirane funkcije u 2012. godini za 2011. godinu. Navedena sredstva prikazuju se u Obrascu: NT u 2012. godini, ali ne i u Obrascu: PR-RAS, jer su kao prihodi priznati u 2011. god. (i tada su prikazani u Obrascu: PR-RAS)


Nt pr ras1
NT / PR-RAS samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

Načelo nastanka događaja za rashode

 • PR-RAS nastali rashodi

 • NT plaćeni rashodi

  IZNIMKA!

 • isti podaci u oba obrasca mogući su samo ako je stanje obveza za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u Bilanci jednako nuli


Nt pr ras2
NT / PR-RAS samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini


Izvje taj o obvezama1

Izvještaj o obvezama je pregled: samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

ukupnihobveza u izvještajnom razdoblju

ukupno podmirenih obveza u izvještajnom razdoblju

dospjelih i nedospjelih obveza iz prethodne godine

dospjelih i nedospjelih obveza iz tekuće godine

na određenidan premarokovima dospijeća i

zadanoj strukturi

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA


Izvje taj o obvezama2
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini


Me uprora unske obveze
MEĐUPRORAČUNSKE OBVEZE samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • sve obveze stvorene između proračunskih korisnika objavljenih u Registru proračunskih korisnika

 • u evidencijama korisnika vode se na računima obveza za rashode poslovanja, nabavu nefinancijske imovine i obveze za financijsku imovinu

 • za potrebe Izvještaja o obvezama ne razdvajaju se prema navedenim vrstama već su dio zajedničke kategorije „međuproračunske obveze“


Izvje taj o obvezama3
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini


Izvje taj o obvezama4
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • u obveze iz prethodne godine uključuju se isključivo dospjele obveze iz prethodnih godina: obveze čiji je datum dospijeća bio zaključno s 31.12. godine koja prethodi godini za koju se izvještava

 • obveze iskazane kao stanje 31.12. smiju se samo smanjivati:

  • plaćene obveze iz stanja 31.12. iskazuju se kao Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju ili

  • ako su dospjele u tekućoj godini, a nisu plaćene u roku dospijeća, uključuju se na AOP-e na kojima se prikazuje prekoračenje plaćanja obveza tekuće godine i to prema vrstama obveze

 • obveze koje su nastale u prethodnim godinama, ali im je datum dospijeća u nekom budućem razdoblju, a ne u razdoblju za koje se podnosi izvješće, iskazuju se kao stanje nedospjelih obveza na kraju kvartala (AOP 090)


Izvje taj o obvezama5
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • dio obveza iskazanih kao dospjele neplaćene obveze na zadnji dan mjeseca za koji se podnosi izvještaj podmiri se, zbog dinamike uplate prihoda u proračun, prvih dana sljedećeg mjeseca, odnosno do dana sastavljanja izvještaja

 • pri ispunjavanju mjesečnog Izvještaja o obvezama, obveze utvrđene na zadnji dan u mjesecu za koji se podnosi Izvještaj, a plaćene prvih dana sljedećeg mjeseca, odnosno do dana sastavljanja izvještaja, iskazuju se, umjesto kao dospjele neplaćene obveze, kao podmirene obveze u izvještajnom razdoblju


Izvje taj o obvezama6
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

 • u Obrazac OBVEZE ne unose se:

  • OBVEZE NA TEMELJU UGOVORA !!!!

  • OBVEZE NA TEMELJU PROCJENE (npr.kod zahtjeva prema područnim riznicama)

 • primljena faktura, ispostavljena privremena ili konačna situacija unose se kao obveza!!!


Izvje taj o obvezama7
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

Za korisnike državnog proračuna koji izvještaj o obvezama predaju mjesečno!

Iznosi u Obrascu: Obveze ne moraju biti jednaki iznosima prikazanim u Obrascu: BIL

Obrazac OBVEZE nije dio godišnjih izvještaja, ne treba ga naknadno usklađivati sa stanjima u Bilanci i ne predaje se ponovo 15. odnosno 29. veljače


ad