Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.
Download
1 / 43

Terminy składania wniosków o płatność - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej. Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów. Terminy składania wniosków o płatność

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Terminy składania wniosków o płatność' - addison-morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej


Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Terminy składania wniosków o płatność

 • płatność pierwsza: złożenie wraz z podpisaną umową o dofinansowanie harmonogramu płatności oraz zabezpieczenia umowy.

 • płatność pośrednia: składanie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 • wniosek końcowy: należy złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu oraz dokonać zwrotu niewykorzystanych środków, tj. oszczędności powstałych w okresie realizacji projektu.


Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Dokonywanie płatności

 • UFP wprowadza w systemie przepływu środków w programach finansowanych z funduszy strukturalnych instytucję Płatnika, którego funkcję ma pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 • Płatności będą dokonywane z dwóch źródeł :

 • 85% „płatność ze środków europejskich” - płatność dokonywana przez BGK na podstawie zlecenia PARP

 • 15% „ współfinansowanie krajowe” (dotacja celowa)– płatność dokonywana przez PARP, obowiązek zwrotu na koniec roku budżetowego.

 • Oba źródła powinny być wypłacane w tym samym czasie


Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Terminy weryfikacji wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność:

  weryfikacja wniosku w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku

 • Każda przedkładana wersja wniosku podlega ocenie w ciągu 20 dni roboczych.


Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w1
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem

 • Metody aktualizacji harmonogramu:

 • Wniosek o płatność,

 • Wniosek o zmianę harmonogramu przed złożeniem wniosku o płatność, nie później niż 30 dni przed planowanym końcem okresu realizacji projektu.

 • Aktualizacja harmonogramu wymaga zgody IP2.

 • Zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność Beneficjent ma prawo złożyć wniosek o płatność, w którym rozliczanych jest mniej niż 70% środków dotychczas przekazanych, o ile wynika to z harmonogramu płatności zaakceptowanego przez IP / IW (IP2).


Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w2
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem


Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w3
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem

 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 1: otrzymane dofinansowanie 48 000 zł beneficjent nie wnioskuje o kolejną transzę za okres luty-marzec 2009 na kwotę 26 000 zł złożony 10.04.2009nie nalicza się odsetek


Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w4
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem

 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 2: otrzymane dofinansowanie 48 000 zł (bez zmian) za okres kwiecień – czerwiec 2009 na kwotę 9 000 zł złożony 10.07.2009nie nalicza się odsetek (rozliczono ponad 70% otrzymanych transz: 35 000 / 48 000 = 72,9%)


Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w5
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem

 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 3:łącznie otrzymane dofinansowanie 78 000 zł za okres lipiec - wrzesień 2009 na kwotę 19 000 zł złożony 10.10.2009nalicza się odsetki od kwoty pozostającej do rozliczenia (tj. 78 000 * 70% – 26 000 – 9 000 – 19 000 zł = 600 zł)Beneficjent nie otrzyma środków, o które wnioskował.


Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w6
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Harmonogram płatności oraz kary za niezłożenie wniosku zgodnie z harmonogramem

 • Wniosek beneficjenta o płatność nr 4:łącznie otrzymane dofinansowanie 78 000 zł za okres październik - grudzień 2009 na kwotę 22 000 zł złożony 20.01.2010 roku

 • nalicza się odsetki od daty wypłaty środków do daty złożenia wniosku o płatność. Podstawę stanowi kwota: 78 000 * 70% – 54 000 = 600 zł


Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

 • Weryfikacja wniosku o płatność przez PARP

 • W przypadku błędów lub braków we wniosku PARP może zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o:

  • poprawę wniosku,

  • przesłanie brakujących informacji

  • udzielenie niezbędnych wyjaśnień,

  • przesłania wybranych lub wszystkich kserokopii dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność

 • Beneficjent dokonuje poprawy wniosku w wyznaczonym w piśmie przez PARP terminie pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy


 • Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Zatwierdzenie wniosku o płatność przez PARP

  • Po zatwierdzeniu wniosku o płatność PARP przekazuje do Beneficjenta Informacjęo wynikach weryfikacji wniosku o płatność.

  • Informacja zawierać będzie:

   a) wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;

   b) wysokość rozliczonych korekt finansowych;

   c) wysokość rozliczonych nieprawidłowości finansowych wraz z odsetkami;

   d) wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach cross-financingu;


  Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w7
  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  e) podział na źródła finansowania wydatków zatwierdzonych w podziale na płatność ze środków europejskich i dotację celową;

  f) wysokość kolejnej transzy do przekazania Beneficjentowi w podziale na płatność ze środków europejskich i dotację celową;

  g) kwotę otrzymanych środków w ramach projektu w podziale na płatność ze środków europejskich i dotację celową.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Rachunek bankowy projektu

  • Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionych kont bankowych do:

   • wpłat środków w ramach dofinansowania,

   • wpłat Beneficjentów Ostatecznych.

 • Opłaty związane z utrzymaniem rachunków bankowych mogą stanowić wydatki kwalifikowane.

 • Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją umowy powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków bankowych


 • Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Warunki przekazywania transz Beneficjentom

  • posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionego rachunku bankowego,

  • Uwaga: Beneficjent zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania PARP zmianie wyodrębnionego rachunku

  • wydatkowanie co najmniej 70% dotychczas otrzymanych transz w okresie rozliczeniowym wniosku

  • Uwaga: Nieosiągnięcie powyższego procentu nie zwalnia z obowiązku składania terminowo wniosków o płatność

  • dostępność środków na finansowanie Działania.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Zawieszenie wypłacania transz

  • może nastąpić w przypadku stwierdzenia:

  • nieprawidłowej realizacji Projektu,

  • utrudniania kontroli realizacji Projektu,

  • dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami umowy,

  • na wniosek instytucji kontrolnych.

  • 2 .uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu nieprawidłowości


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Zwrot środków

  • następuje jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja jest przez Beneficjenta:

   • wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

   • wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,

   • pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 • zwrot następuje na pisemne wezwanie PARP w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

 • zwrot następuje wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, liczonymi od dnia przekazania środków.


 • Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w8
  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków

  • dotyczy Projektodawcy oraz Partnerów;

  • wymóg utrzymywania odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem;

  • ewidencja podlega weryfikacji w trakcie kontroli projektu na miejscu;

  • Ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji beneficjentów można podzielić na 2 grupy:

   • beneficjentów prowadzących pełną księgowość;

   • pozostałych beneficjentów nieprowadzących pełnej księgowości.


  Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w9
  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Pełna księgowość

  • należy prowadzić odrębną ewidencję księgową nie zaś odrębne księgi rachunkowe;

  • jednostka może tego dokonać poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na:

   • wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem,

   • wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Brak pełnej księgowości

  • comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr … na koniec miesiąca : …/rok.

  • zestawienie powinno być kumulatywne i obejmować wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego,

  • sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów pośrednich.


  Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w10
  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • 1. Co do zasady jednostki sektora finansów publicznych objęte są obowiązkiem księgowań w proporcji:

  • - 85% (finansowanie z funduszy strukturalnych);

  • - 15% (współfinansowanie krajowe).

  • 2. Konieczność zachowana proporcji na koniec okresu realizacji projektu oraz dodatkowo na koniec każdego roku budżetowego.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  Wkład prywatny w projekcie

  Wkład własny w postaci wynagrodzeń:

  • „wkład wirtualny” wnoszony w postaci wynagrodzeń BO za czas uczestnictwa w projekcie,

  • musi wynikać z dokumentacji finansowej podmiotu wypłacającego wynagrodzenie i może podlegać kontroli,

  • wyliczony proporcjonalnie do czasu udziału w projekcie,

  • w projekcie rozliczany jest na podstawie oświadczenia.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Rozliczanie wkładu prywatnego w projekcie

  • 1.Wkład gotówkowy – musi zostać zebrany na cele projektu,

  • 2. Wkład w postaci wynagrodzeń – na podstawie oświadczenia.

  • Uwaga: Możliwość uśredniania wkładu występuje:

   • w projektach zamkniętych - na poziomie poszczególnych firm, których pracownicy uczestniczą w projekcie,

   • w projektach otwartych - na poziomie szkoleń i jednego przedsiębiorstwa.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  Wydatki pośrednie w ramach POKL

  Metoda kosztowa

  • rozliczenie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – pełna dokumentacja kosztowa, wyciągi bankowe, opisy dokumentów,

  • możliwość rozliczenia wydatków do wysokości kwoty nie przekraczającej kwoty określonej w kosztorysie projektu.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  Wydatki pośrednie – metoda ryczałtowa

  • rozliczanie na podstawie ryczałtu przyjętego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

  • co do zasady obowiązkiem Beneficjenta jest bieżące, np.: comiesięczne, przeksięgowanie środków w ramach wydatków pośrednich z konta głównego projektu,

  • przyjęty limit procentowy w rozliczaniu wydatków będzie odnosił się zawsze do rzeczywiście poniesionych wydatków bezpośrednich pomniejszonych o cross-financing,

  • zmniejszenie puli wydatków bezpośrednich będzie wpływało na automatyczne obniżenie puli wydatków pośrednich,

  • podczas kontroli na miejscu weryfikowana będzie szczegółowo metodologia wyliczenia wydatków.


  Poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w11
  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Wydatki pośrednie – metoda ryczałtowa

  • Możliwość zmiany przyjętej metody ryczałtowej na kosztową w trakcie realizacji projektu:

  • konieczność akceptacji przez IP2;

  • ujęcie wydatków rozliczonych jako korektę finansową;

  • ponowne przedstawienie wydatków metodą kosztową we wniosku.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  Zasady rozliczania wydatków we wniosku o płatność

  We wniosku przedstawiane są wydatki projektu przypisane do każdego zadania oraz wydatków pośrednich,

  Wydatki są weryfikowane i odnoszą się do budżetu zadaniowego nie zaś do budżetu szczegółowego,

  Nie może zostać przekroczona łączna wartość wydatków zaplanowanych na personel w ramach zadania zarządzanie,

  Możliwe jest rozliczanie wydatków innych niż założone w budżecie szczegółowym, jeśli są one ściśle związane z danym zadaniem.

  Zgodnie z art. 190 UFP, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są:

  • faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty,

  • w przypadku amortyzacji – tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi,

  • w przypadku wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników projektu – oświadczenie poświadczające wysokość wkładu w postaci wynagrodzeń – zał. do Wytycznych PARP.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Sposób opisywania dokumentacji księgowej

  • Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) posiadać opis zawierający co najmniej:

  • numer umowy o dofinansowanie projektu,

  • informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu

   Społecznego,

  • nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach którego wydatek jest ponoszony (lub adnotację, że dotyczy dokument kosztów pośrednich),

  • kwotę kwalifikowaną w ramach danego zadania.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Sposób opisywania dokumentacji księgowej c.d.

  • Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien:

  • zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej,

  • odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych - w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia publicznego,

  • nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • Odsetki i przychody w projekcie

  • Odsetki narosłe na koncie dotacji stanowią dochód Beneficjenta i nie są wykazywane we wniosku o płatność.

  • Przychód powinien zostać wykazany we wniosku o płatność. Podlega zwrotowi przez Beneficjenta na koniec roku budżetowego, bądź na pisemne wezwanie IP2. Od przychodu nie są naliczane odsetki.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – sposób wypełniania części finansowej


  Zgodne z zatwierdzonym Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  wnioskiem o

  dofinansowanie

  Rodzaj płatności

  „zaliczkowa”

  Kwota zgodna

  z harmonogramem płatności

  Suma z załącznika 1 –

  wszystkie wydatki rozliczane

  we wniosku

  Okres w którym zostały

  poniesione i zaksięgowane

  wydatki /pełny miesiąc/


  Kol. nr 1 Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  Zadania

  zdefiniowane we

  wniosku o

  dofinansowanie

  Kol. nr 2

  Wydatki zgodne z

  zatwierdzonym

  wnioskiem o

  dofinansowanie

  Kol. nr 3

  Kwoty wydatków

  zgodnie z

  załącznikiem nr 1

  + koszty pośrednie

  Kol. nr 4

  Wydatki

  Kumulatywne

  zatwierdzone

  w Informacjach

  o wynikach…

  Kol. 5

  Procentowa

  wartość realizacji

  projektu


  Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  Przychodem nie są odsetki bankowe !


  • Tabela: Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  • wypełniana w przypadku wykrycia wydatków niekwalifikowalnych w poprzednich, zatwierdzonych wnioskach o płatność,

  • wypełniana w sposób pozwalający na identyfikację wydatku, którego korekta dotyczy.


  W okresie, którego Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  dotyczy wniosek o płatność

  Kumulatywnie

  od początku projektu

  Kwota rozliczonego

  dofinansowania

  Wkład prywatny  Kwoty kolejnych transz do Poddziałania 2.1.1 PO KL.

  wypłaty

  Okresy rozliczeniowe

  (pełne miesiące kalendarzowe)

  Informacja o całkowitych

  planowanych wydatkach

  kwalifikowalnych, w kolejnych

  okresach rozliczeniowych

  do zakończenia projektu


  Dokumenty księgowe powinny być pogrupowane zgodnie z zadaniami

  wskazanymi we wniosku o dofinansowanie


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów zadaniami

  • Załącznik nr 1

   • dokumenty księgowe pogrupowane zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeżeli koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,

   • wydatki w ramach każdego zadania należy podsumować.,

   • jeśli w ramach jednego dokumentu księgowego rozliczane są wydatki mające różną stawkę VAT, pozycje z faktury należy pogrupować według stawek VAT,

   • w przypadku gdy dany wydatek został poniesiony z kilku źródeł należy go wykazać w osobnych wierszach podając w kolumnie 9 wartość wydatku sfinansowaną z danego źródła.


  Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów zadaniami

  • Pozostałe załączniki do wniosku o płatność

  • załącznik nr 2 – szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia,

  • informacja o wszystkich uczestnikach projektu (wersja elektroniczna),

  • wyciągi bankowe z przyporządkowaniem wydatków do pozycji z załącznika nr 1,

  • raporty kasowe (bez załączników) bądź podpisane przez beneficjenta zestawienie płatności gotówkowych z przyporządkowaniem wydatków do pozycji z załącznika nr 1,

  • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

  • harmonogram płatności.  ad