Koordinace záchranných a likvidačních prací a řízení součinnosti složek
Download
1 / 14

Koordinace záchranných a likvidačních prací a řízení součinnosti složek v taktické úrovni - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Koordinace záchranných a likvidačních prací a řízení součinnosti složek v taktické úrovni. Program vystoupení. Co se rozumí pojmem koordinace. Kdo provádí koordinaci záchranných a likvidačních prácí. V jakých činnostech spočívá zajišťování koordinace složek. Jaké jsou úkoly velitele zásahu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Koordinace záchranných a likvidačních prací a řízení součinnosti složek v taktické úrovni' - adara-pugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Koordinace záchranných a likvidačních prací a řízení součinnosti složek

v taktické úrovni


Program vystoupení součinnosti složek

 • Co se rozumí pojmem koordinace.

 • Kdo provádí koordinaci záchranných a likvidačních prácí.

 • V jakých činnostech spočívá zajišťování koordinace složek.

 • Jaké jsou úkoly velitele zásahu.

 • Jaké jsou úkoly vedoucího složky.

 • Jak je zajišťována součinnost mezi vedoucími složek.


Koordinací se rozumí uvádění činností do vzájemného souladu pro dosažení optimálního postupu

 • Spojit materiální, lidské, ale i právní zdroje s cílem jejich účinného a efektivního využití při provádění záchrany nebo likvidace mimořádných událostí.

 • Zabezpečit, aby promyšlenou a plánovanou spoluprácí veškeré možné zdroje a kompetence, které je třeba při záchranných a likvidačních prací použít, byly použity správně a včas, a aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo nepřekážel“.

 • Působením složek v IZS není dotčeno jejich postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.


Koordinace velitelem zásahu souladu pro dosažení optimálního postupu

§ 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS. Ustanovení velitele zásahu, § 19, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS.

 • Koordinaci složek při společném zásahu v místě zásahu provádí velitel zásahu sám nebo prostřednictvím jím zřízených výkonných orgánů, kterými jsou štáb velitele zásahu, velitelé sektorů a velitelé úseků.

Prioritypostupu,bezpečnost práce


Koordinace složek spočívá v zajišťování následujících činností:

§ 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události a jí vyvolaných ohrožení za využití výsledků souběžně organizovaného průzkumu.

 • Uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu, jejichž přítomnost zde není potřebná.

 • Záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich evakuace.

 • Poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám.


§ následujících činností:1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Přerušení trvající příčiny vzniku ohrožení vyvolaných mimořádnou událostí, například provizorní opravou, zamezením úniku nebezpečných látek, vyloučením nebo omezením provozu havarovaných zařízení.

 • Omezení ohrožení vyvolaných mimořádnou událostí a stabilizace situace na místě zásahu, například hašením požárů, ochlazováním konstrukcí, ohraničením uniklých látek, odstraněním staveb a porostů nebo provedením terénních úprav.


§ následujících činností:1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách, které zahrnuje:

 • Rozdělení místa zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, stanovení odpovídajícího režimu práce a způsobu ochrany života a zdraví sil včetně použití ochranných prostředků.

 • Zohlednění zvláštností místa zásahu při činnosti složek, jako jsou technologie výrob, konstrukční a dispoziční řešení objektů, vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek.

 • Vytvoření týlu, podmínky pro odpočinek, stanovení odpovídajícího režimu jejich práce a odpočinku; pokud to velitelé nebo vedoucí složek vyžadují, vytvoření společného materiálního a finančního zabezpečení složek.

 • Přerušení záchranných prací, pokud jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví sil nebo záchrannými pracemi by vznikly závažnější nepříznivé následky než ty, které hrozí vzniklou mimořádnou událostí.


§ následujících činností:1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Přijetí odpovídajících opatření v místech, kde se očekávají účinky při předpokládaném šíření mimořádné události,které zajistí:

 • Průzkum šíření mimořádné události.

 • Informování nebo varování obyvatelstva na území ve směru šíření mimořádné události, která je může ohrozit svými účinky.

 • Evakuaci obyvatelstva, případně též zvířat.

 • Vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob.

 • Ošetření zraněných osob.

 • Poskytnutí první pomoci osobám, které nelze evakuovat.

 • Regulaci volného pohybu osob a dopravy v místě zásahu a jeho okolí.

 • Střežení evakuovaného území a majetku.

 • Další činnosti zejména poskytování informací, dokumentování, humanitární pomoc apod.


Úkoly velitele zásahu následujících činností:

§ 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Organizuje záchranné a likvidační práce s ohledem na zásady koordinace složek a po konzultaci s vedoucími složek stanoví celkový postup provedení záchranných a likvidačních prací; při tom vychází s typové činnosti složek při společném zásahu.

 • Zajišťuje součinnost mezi jednotlivými vedoucími složek, včetně označení velitele zásahu, náčelníka a členy štábu velitele zásahu a vedoucího složky.

 • Ukládá příkazy vedoucím složek; síly a prostředky složek nadále podléhají vedoucím složek.


§ následujících činností:3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Organizuje členění místa zásahu.

 • Organizuje součinnost složek s ostatními právnickými a fyzickými osobami poskytujícími osobní a věcnou pomoc, se správními úřady, s orány obcí a jejich organizačními složkami.

 • Další úkoly jako např. organizace spojení, povolávání sil a prostředků apod.


Oprávnění velitele zásahu následujících činností:

§ 19, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS.

 • Zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba , jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí…..

 • Nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik….. .

 • Vyzvat právnické nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

 • Zřídit štáb velitele zásahu………

 • Rozdělit místo zásahu na sektory , popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů ……..


Úkoly vedoucího složky následujících činností:

§ 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Ohlašuje veliteli zásahu svoji přítomnost, množství sil a prostředků složky ihned poté, co se dostaví na místo zásahu.

 • Podřizuje se příkazům velitele zásahu, popřípadě velení velitele úseku nebo sektoru, podává mu informace o plnění úkolů a o situaci v místě svého nasazení; v případě bezprostředního ohrožení života sil je oprávněn změnit rozhodnutí nadřízených.

 • Předává řízení složky po dobu nepřítomnosti svému zástupci.

 • Oznamuje nadřízenému vznik situace, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zdraví a života sil složek, a činí neodkladná opatření k ochraně jejich životů a zdraví.

 • Předává veliteli zásahu potřebné podklady pro zpracování zprávy o zásahu.


Součinnost mezi vedoucími složek následujících činností:

§ 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o podrobnostech k IZS.

 • Součinnost mezi vedoucími složek je zajišťována prostřednictvím:

 • Velitele zásahu.

 • Velitele sektoru nebo velitele úseku.

 • Štábu velitele zásahu.

 • Spojení.

 • Velitel zásahu, náčelník a členové štábu jsou označení podle zvláštního právního předpisu. Jejich označení zajišťuje HZS.

 • Vedoucí složky je v místě zásahu označen reflexní vestou nebo rukávovou páskou. Toto označení také vyjadřuje jeho příslušnost ke složce. Každá složka si zabezpečuje označení sama.


Děkuji za pozornost. následujících činností:

mjr. Bc. Zdeněk Žemlička

Vedoucí oddělení IZS a řízení jednotek PO

Tel. 950 370 216, mobil 724 020 096

E-mail: zdenek.zemlicka@kvk.izscr.cz


ad