Osaamisperustaisten opetussuunnitelmien käyttöönotto TaY:ssa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

TaY:n strategia PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Osaamisperustaisten opetussuunnitelmien käyttöönotto TaY:ssa Mari Käki, OTUKE Työelämää ja opintoja -iltapäivä Tampereen yliopisto 31.8.2010. TaY:n strategia. ”Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat muutetaan osaamisperustaisiksi.”

Download Presentation

TaY:n strategia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osaamisperustaisten opetussuunnitelmien käyttöönotto TaY:ssaMari Käki, OTUKETyöelämää ja opintoja -iltapäiväTampereen yliopisto 31.8.2010


TaY:n strategia

 • ”Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat muutetaan osaamisperustaisiksi.”

 • "Tampereen yliopisto kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia”

 • ”Oppiainepohjaisesta koulutuksen järjestämistavasta siirrytään tutkinto-ohjelmien järjestämiseen. Opiskelijat tekevät alemmat korkeakoulututkintonsa laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa, joissa opintokokonaisuuksia voi valita yli yksikkörajojen. Kandidaattiohjelmista opiskelijat voivat hakeutua useisiin tieteenalan mukaisiin maisteriopintoihin. Vapaa sivuaineopiskelu pidetään yliopiston erityisvahvuutena.”


Linjakas opetus

Opettajan

näkökulma

Tavoitteet

Arviointi

Opetusmenetelmät

Opiskelijan näkökulma

Opiskelustrategiat

Arviointi

Oppimis-

tulokset

(Biggs 2003, 141)


Linjakkaasti osaamisperustainen ops

 • Tavoitteet kuvataan osaamisena

 • Tutkintojen tasolla

 • Opintokokonaisuuksien tasolla: laaja-alainen kandi, maisteriohjelmat, jatko-opinnot?

 • Opintojaksojen tasolla: noin 5op laajuiset opintojaksot

 • Näkökulma: Minkä arvosanan osaaminen kuvataan?

 • Opetus ja opiskelijan työ tähtää tavoitteeksi asetetun osaamisen saavuttamiseen

 • Opetus- ja opiskelutyö

 • Opiskelutaitojen opetus

 • Arviointi kohdistuu tavoitellun osaamisen saavuttamiseen

 • Opettajat suunnittelevat, miten osaamisen voi osoittaa

 • Mahdollistaa myös AHOT-menettelyjen kehittämisen


Osaamistavoitteet

 • Tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteet perustuvat analyysiin tavoiteltavasta osaamisesta.

 • Keskeistä: millaisessa prosessissa ja kenen toimesta tavoitteet syntyvät  osallistava opetussuunnitelmatyö (opettajat, opiskelijat, intressitahot), ohjattu, luova prosessi.

 • Suunta isoista kokonaisuuksista kohti yksityiskohtia

 • Laaja-alaiset kandiopinnot haaste osaamisen kannalta.


Osaamisperustaiset tavoitteet

 • Osaamistavoite vrt. opetustavoite

 • Learning outcome vrt. learning input / output

 • Mitä minä haluan opettaa?  Mitä opiskelijoiden tulisi oppia ja osata tällä alalla?

 • Minkä arvosanatason osaaminen kuvataan? (läpäisykynnys vai tavoiteltu osaaminen?)


Millainen on osaamistavoitekuvaus?

 • Määrittelee sovitun osaamistason (läpäisytaso vai oletettu / keskimääräinen taso?)

 • Kuvaa toiminnan, jonka tekijä on opiskelija.

 • Kuvaa toiminnan, joka on havaittavissa.

 • Kuvaa toiminnan, joka on arvioitavissa.

 • Geneeriset, siirrettävät taidot

 • Konteksti- tai oppialasidonnaiset taidot


Esimerkkejä

 • Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 • määritellä termit aallonpituus, taajuus ja amplitudi

 • soveltaa Kolbin oppimismallia opetusohjelman suunnitteluun

 • tehdä kirjallisen yhteenvedon kulttuurien moninaisuudesta työpaikalla

 • tarkastella Bohrin mallin rajoitteita


Opiskelija…

tietää, mitä odotetaan

suuntaa työskentelyä tehokas, syvä ja kohdallinen oppiminen

itse- ja vertaisarviointi helpottuu

tieto ja ymmärrys omasta osaamisesta  osaa kommunikoida sitä esim. työnantajille.

motivaation syntyminen ja ylläpitäminen

AHOT

Opettaja(t)…

opetussuunnitelma hahmottuu kokonaisuutena  osien ja kokonaisuuden suhde

selkeämpi ops-viestintä

opettajien yhteistyö

AHOT-menettelyjen luominen

Tukee opetuksen linjakkuutta: tarkoituksenmukaiset

mitoitukset

sisällöt, opetusmateriaalit

opetustavat / opiskelijoiden työskentelytavat

arviointitavat

Mitä käytännön hyötyä osaamistavoitteista on?


Osaamisperustaisuuden haasteita

 • Jäykkyys, ylirationalisoiminen, laatikoiminen

 • Sokeus yksilöllisyydelle, ainutkertaisuudelle ja tieteenalojen erityisyydelle

 • Tavoitteeksi kirjataan osaaminen, joka on mahdollista kuvata

 • Osaamistavoitteet jäävät vain sanoiksi, eivätkä ohjaa opetusta, opiskelijan työtä ja arviointia.


Mahdollisuuksia ja muistettavaa

 • Oppiminen ja asiantuntijana kasvu tärkeämpää kirjatut osaamistavoitteet!

 • Tarvitaan kekseliäisyyttä, luovuutta ja tieteellisen osaamisen syvää ymmärtämistä tarkoituksenmukaisen arvioinnin ja palautteen kehittämisessä

 • Välitavoitteet: opetussuunnitelman kehittäminen on prosessi, joka ei koskaan valmistu

 • Tämä on yksiköille juuri akateemisen asiantuntijuuden koetus  kriittisyys + tavoitteet korkealle!


TaY:n tuki laitoksille

 • Linjaukset: opetusneuvosto

 • Tiedotus ja tukimateriaalit: käsikirja verkossa ja help desk.

 • Kaikille avoimet iltapäiväseminaarit 19.10.2010 ensimmäinen

 • Opstyötä tukeva pedagoginen koulutus tieteenalayksiköiden pedagogisille avainhenkilöille: yliopistopedagogiikan jatko 15op (ryhmän koko 20 hlö)

 • Koulutusuudistuskahvit ajankohtaisia aiheita, vertaistukea ja verkostoitumista.


 • Login