Kvalita vnit n ho prost ed budov v dob aktivn ch dom
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Kvalita vnitřního prostředí budov v době aktivních domů PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kvalita vnitřního prostředí budov v době aktivních domů. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Download Presentation

Kvalita vnitřního prostředí budov v době aktivních domů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kvalita vnit n ho prost ed budov v dob aktivn ch dom

Kvalita vnitřního prostředí budov v době aktivních domů

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.


Kvalita vnit n ho prost ed budov v dob aktivn ch dom

Range of the maximum 1-minute, 1-hour, and 24-hour average NO2 concentration and of the mean NO2 concentration (mg/m3) in twelve Dutch homes (taken from COST Project 613 no.3, 1989; modified from Lebret et al., 1987)


N zkoenergetick d m

Nízkoenergetický dům

 • Norma ČSN 73 0540

 • Charakterizován potřebou tepla na vytápění

  • Otopná soustava o nižším výkonu

  • Dobře zateplené konstrukce

  • Využití obnovitelných zdrojů

  • Řízené větrání

  • Potřeba tepla na vytápění menší než 50 kWh/m2a


Pasivn d m

Pasivní dům

 • Pouze teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

 • Vynikající parametry tepelné izolace

 • Velmi těsná konstrukce

  • Potřeba tepla na vytápění menší než 15 kWh/m2a

  • Celková potřeba primární energie (vytápění, ohřev TUV, el. energie pro všechny spotřebiče) menší než 120 kWh/m2a


Nulov d m

Nulový dům

 • Dům s nulovou potřebou energie (!)

 • Dosahuje se větším podílem obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaických panelů na budově

  • Potřeba tepla je menší než 5 kWh/m2a


Aktivn d m

Aktivní dům

 • Dům s přebytkem tepla/energie

 • Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci domu přesahuje jeho potřebu


Direktiva eu 2010 31 eu

Direktiva EU 2010/31/EU

 • Do roku 2020 by se měla energetická spotřeba budov snížit o 20%

 • Od roku 2018 všechny (nové) státní budovy mají mít pasivní standard/nulovou spotřebu

 • Od roku 2020 všechny (nové) budovy mají mít pasivní standard/nulovou spotřebu


Jsme jeden z m la st t kter m vyhl ku t kaj c se kvality vnit n ho prost ed v budov ch

Vyhláška 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Vyhláška 343/2009 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Jsme jeden z mála států, který má vyhlášku týkající se kvality vnitřního prostředí v budovách


V m n vzduchu teplot vzduchu relativn vlhkosti vzduchu

Z hlediska energeticky úsporných budov (nulových/pasivních/aktivních) jsou ve vyhláškách údaje o:

- Výměně vzduchu- Teplotě vzduchu- Relativní vlhkosti vzduchu


V m na vzduchu

Od dob Maxe von Pettenkofera, tedy od konce 19.století, se doporučované množství a výměna vzduchu v místnosti řídí počtem osob a celosvětově se doporučují hodnoty kolem 30m3 /hodinu na osobu (při běžné činnosti). V prostředí zatíženém znečištěním (např. kouřením) stoupá tato potřeba až na několikanásobek.

Indikátorem nedostatečné výměny vzduchu je zvyšování koncentrace oxidu uhličitého a relativní vlhkosti vzduchu.

Výměna vzduchu


N vrat k pevn m paliv m

Návrat k pevným palivům?

 • Jaká je kvalita používaných paliv

 • V domech s těsnou konstrukcí NELZE POUŽÍVAT OTEVŘENÝ OHEŇ žádným způsobem, tedy žádné plynové spotřebiče, natož spotřebiče na pevná paliva, pokud není dům opatřen nucenou/mechanickou ventilací/klimatizací

 • Riziko otravy CO při nedokonalém spalování

 • Riziko zvýšeného výskytu nádorových onemocnění


Nadm rn vlhkost m e v st k mno en n kter ch biologick ch agens

Nadměrná vlhkost může vést k množení některých biologických agens….


Onemocn n doln ch cest d chac ch

Onemocnění dolních cest dýchacích

Existují epidemiologické důkazy o tom, že děti žijící ve vlhkých budovách resp. budovách se známkami chronického zatékání, prosakování či jinými známkami vlhkosti na zdech mají častěji onemocnění dolních cest dýchacích (bronchitidy apod.) a alergie.


Vlhkost v interi rech

Vlhkost v interiérech

 • Zdrojem vlhkosti jsou lidé (vodní pára ve vydechovaném vzduchu)

 • Špatné základy budov (vzlínání vody, pronikání do sklepních prostor, možné šíření do dalších částí budovy)

 • Zatékání, prosakování apod. z důvodů stavebních problémů


Vlhkost v interi rech1

Vlhkost v interiérech

 • Při nedostatečné výměně vzduchu se vodní pára sráží na místech, kde je nejdříve dosaženo rosného bodu (chladný povrch oken, venkovních zdí)

 • Růst plísní je možný i v prostředí, kde nejsou zjevné známky vlhkosti (např. voda se vsákla do podkladu)


Vlhkost v interi rech2

Vlhkost v interiérech

 • Nedostatečná vlhkost rovněž představuje riziko – suchý vzduch dráždí dýchací cesty zvláště lidí s chronickým onemocněním dýchacích cest včetně alergiků

 • V suchém prostředí stoupá riziko vzniku statické elektřiny


Pl sn

plísně

Hydrofilní, vyhovuje jim vlhko, šíří se vodou a pomocí hmyzu (Fusarium, Stachybotrysatd….) – pro člověka pravděpodobně představují riziko spíše jejich toxiny (dráždění dýchacích cest, apod.)

Hydrofobní, vyhovuje jim relativně sucho, šíří se větrem (Penicilium, Aspergilus, Cladosporium, Alternaria) – velmi významné alergeny


Pl sn zdroj mykotoxin

Plísně: zdroj mykotoxinů


Dr div l tky produkovan pl sn mi

Dráždivé látky produkované plísněmi

Těkavé organické látky produkované plísněmi dráždí sliznice očí a dýchacích cest, mohou vyvolat bolesti hlavy

Jsou příčinou nepříjemných zápachů

Mohou být příčinou tzv. syndromu nemocné budovy (SickBuilding Syndrom)


Pevn stice pm particulate matters nosi zne i t n chemick ho biologick ho

Pevné částice (PM – particulate matters) =nosič znečištění chemického, biologického

Částice < 2.5 mm (PM2.5)

Depozice v dolních cestách dýchacích

Submikronové částice < 1 mm

Pronikají do dolních cest dýchacích, plicní depozice

Částice < 0.1 mm (nanočástice)

Zachycují se v horních cestách dýchacích

Do dolních cest pronikají částice o velikosti 0.2 – 0.3


Kvalita vnit n ho prost ed budov v dob aktivn ch dom

Lisowska et al.: LungCancerand IndoorPolutionfromHeating and Cookingwith Solid Fuels. Am J Epidemiol 2005

 • OR pro karcinom plic 1.22(95% CI: 1.04, 1.44) u osob celý život užívajících k vaření či topení pevná paliva

 • OR pro karcinom plic u osob celý život užívajících k vaření pevná paliva byl1.80 (95% CI:1.35, 2.40).


Kvalita vnit n ho prost ed budov v dob aktivn ch dom

Sapkota et al.: Indoor Air Pollution from Solid Fuels and Risk of Upper Aerodigestive Tract Cancers in Central and Eastern Europe. (ENVIRONMENTAL RESEARCH, JAN 2013)

 • OR pro nádory hltanu 4.05(95% CI: 1.30, 12.68) u osob celý život užívajících k vaření a topení dřevo

 • OR pro nádory jícnu 2.71(95% CI: 1.21, 6.10) u osob celý život užívajících k vaření a topení dřeva

 • OR pro nádory hrtanu 5.37(95% CI: 2.39, 12.04) u osob celý život užívajících k vaření a topení uhlí

 • OR pro nádory hlavy a krku 4.13(95% CI: 1.99, 8.55) u osob celý život užívajících k vaření a topení uhlí


D kuji v m za pozornost

Děkuji vám za pozornost….


 • Login