Birlikli renme kuram
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

İşbirlikli Öğrenme Kuramı PowerPoint PPT Presentation


 • 396 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İşbirlikli Öğrenme Kuramı. A Flowing PowerPoint Template. “ İ nsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek ve motor değildir; atom enerjisi veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak, ekip halinde uyum içinde çalışabilmesidir.” B. Jenning.

Download Presentation

İşbirlikli Öğrenme Kuramı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Birlikli renme kuram

İşbirlikli Öğrenme Kuramı

A Flowing PowerPoint Template


Birlikli renme kuram

“İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek ve motor değildir; atom enerjisi veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak, ekip halinde uyum içinde çalışabilmesidir.”

B. Jenning


Grup nedir

Grup Nedir?

 • Ortak bir hedefe ulaşmak yada ortak bir amacı gerçekleştirmek için etkileşimde bulunan ve birbirine bağlı olan, iki yada daha fazla sayıda bireyden meydana gelen topluluktur.


Grup nedir1

Grup Nedir?

 • Bir Grubu Herhangi Bir Topluluktan Ayıran En Önemli Özellikleri:

 • Karşılıklı Bağımlılık

 • Etkileşim

 • İş Birliği

 • Paylaşılan Ortak Amaçlar


Grup al mas nedir

Grup Çalışması Nedir?

 • Birkaç kişinin, bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için, beraberce yaptıkları tüm etkinliklere Grup Çalışması denir.


Grup al mas n n nemi

Grup Çalışmasının Önemi

 • Grupla çalışma, bireyin kendisini geliştirmesine, çeşitli şekillerde ifade etmesine ve belli rol ve statülere sahip olmasına olanak sağlar.


Grup al mas n n nemi1

Grup Çalışmasının Önemi

 • Grupla çalışma, bireyin kendisini geliştirmesine, çeşitli şekillerde ifade etmesine ve belli rol ve statülere sahip olmasına olanak sağlar.


Renme ortamlar

 • Öğrenme

 • Ortamları

Öğrenme Ortamları

 • Bireysel

 • (İndividualistic)

 • Öğrenme Ortamı

 • Yarışmacı

 • (Competitive)

 • Öğrenme Ortamı

 • İşbirlikli

 • (Collaborative)

 • Öğrenme Ortamı


Birlikli collaborative renme nedir

İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • İşbirlikli öğrenme, basitçe: öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek, öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak ele alınabilir.

 • Başka bir değişle: Ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin küçük gruplar halinde (2-6 kişilik) işbirliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme-öğretme metodudur.


Birlikli collaborative renme nedir1

İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • İşbirlikli öğrenme, ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmeyi ve elde edilen verimden tüm üyelerin yarar sağlamasını hedefler.


Birlikli collaborative renme nedir2

İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • Sıradan bir grup çalışması değildir.

 • Her öğrenci eşit katkı sağlamalıdır. Başkalarının başarısına ortak olamaz.

 • Yarışmacı öğrenmede olduğu gibi, gruplar arası yarışma söz konusu değildir.

 • Aksine her öğrenci, diğer öğrenciler başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir.

 • Ve diğer arkadaşlarının öğrenmesine yardımcı olur.


Birlikli collaborative renme nedir3

İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • Küme çalışması değildir.

 • Küme çalışmalarında olduğu gibi görev dağılımı yoktur. Birlikte çalışma söz konusudur.

 • Küme çalışmaları belli bir projenin hazırlanmasına yöneliktir. Oysa isbirlikli öğrenme kuramı hemen hemen tüm konularda kullanılabilir.


Birlikli collaborative renme nedir4

İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • İsbirlikli öğrenme sihirli değnek değildir.

 • İşbirlikli öğrenme etkili, kullanışlı ve çağdaş bir öğrenim yöntemi olmasının yanında her yerde, her türlü soruna çözüm bulmayabilir.

 • Bir öğretim yönteminin getirebileceği kadar çözüm getirebilir. Öğretim ortamında yer alan, öğretim yöntemi dışındaki etkenlerin rolü unutulmamalıdır.


Birlikli renmenin zellikleri

İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri

 • Grup üyeleri, öğrenilecek materyali anlama ve daha fazla çalışma konusunda birbirlerinin teşvik eder, konuları aralarında tartışarak bilgi paylaşımınısağlarlar.


Birlikli renmenin zellikleri1

İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri

 • Hiçbir üyenin çaba sarf etmeksizin grup başarısından yararlanmasına izin verilmez.

 • Öğrenciler, tek başlarına oturup kendi üzerlerine düşeni yapmazlar. Tam tersine herkes birbirine karşı sorumluluk duyar.

 • Bütün üyelerin öğrenmesi ve diğerlerinin öğrenmesine katkı sağlanması esas olduğu için bireysel performans düzenli bir şekilde kontrol edilir.


Birlikli renmenin zellikleri2

İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri

 • Performans puanı ortaktır.

 • Sonuçta elde edilen verim, grup üyelerinin bireysel performansının toplamından büyüktür.

  • (bütün üyeler bireysel çalışmaları halinde elde edebilecekleri verimin daha fazlasını böyle bir grup çalışmasında elde edebilirler.)


Birli i in gereken ko ullar

İşbirliği İçin Gereken koşullar

Grup Ödülü

 • İşbirliğini sağlamada ve etkili kılmada esas olan grup ödülünün verilmesidir.

 • Dikkat edilmesi gereken ödülün grup ürününe verilmesidir.


Birli i in gereken ko ullar1

İşbirliği İçin Gereken koşullar

Olumlu Bağımlılık

 • İşbirliğinin en önemli koşuludur.

 • Bireylerin ortak amaç ve ödül için çabalarını birleştirecekleri bir durum yaratır.

 • Grup üyelerinin eğer birlikte çalışırlarsa başarabileceklerine inanmasıdır.

 • Her üyeye birbirini tamamlayacak roller verilerek ortaya çıkarılabilir.


Birli i in gereken ko ullar2

İşbirliği İçin Gereken koşullar

Bireysel Değerlendirilebilirlik

 • Grup başarısının bireylerin öğrenmesine bağlı olması durumudur.

 • Bireysel değerlendirebilirlik, her öğrencinin öğrenme malzemesini öğrenme ve yapılması gerekenleri yapma sorumluluğunu taşıması ile sağlanabilir.


Birli i in gereken ko ullar3

İşbirliği İçin Gereken koşullar

Sosyal Beceriler

 • Öğrencilere kişiler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği öğretilmeli ve bütün öğrencilerin bunları kullanmaları özendirilmelidir.

 • Uygulamalar sırasında sosyal ilişki üzerinde durulması öğrenmenin etkinliğini artıracaktır.


Birli i in gereken ko ullar4

İşbirliği İçin Gereken koşullar

Eşit Başarı Fırsatı

 • Öğrencilerin gruplarına kendi edimlerini geliştirerek katkıda bulunmasıdır.

 • Öğrencilerin başarı durumuna bakılmaksızın eşit derecede gayret etmeleri ve her öğrencinin katkısının değerlendirilmesi demektir.


Birli i in gereken ko ullar5

İşbirliği İçin Gereken koşullar

Yüz Yüze Etkileşim

 • Grup üyelerinin birbirini cesaretlendirmesi, desteklemesi ve yardım etmesini ifade eder.

 • Öğrenmenin daha etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesi açısından önemlidir.

 • Grup üyeleri karşılaştıkları problemleri nasıl çözdüklerini birbirine açıklamalı, edindikleri fikirleri grup arkadaşlarıyla tartışmalı ve bu hususlarda birbirlerini cesaretlendirmeli, desteklemeli ve yardım etmelidirler.

 • Böylece üyeler, birbirinin başarılarının yükselmesine katkıda bulunmuş olurlar.


Birlikli renme teknikleri

İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sınıf İçinde Uygulanacak İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Bazıları

 • Küçük Grupla Öğrenme Tekniği

 • Ayrılıp Birleşme Tekniği

 • Takım Oyun Turnuvaları Tekniği

 • Grup araştırması Yöntemi


Birlikli renme teknikleri1

İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Küçük Grupla Öğrenme Tekniği

 • 2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar.

 • Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır.

 • Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar.

 • Sınıfa sunu yaparlar.

 • Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir


Birlikli renme teknikleri2

İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Ayrılıp Birleşme Tekniği

 • Konular, üye sayısı kadar küçük parçalara ayrılır

 • Her gruptan bir üye ayrılır ve yeni bir grup oluşur

 • Yeni grup üyeleri çalışma yapar

 • Öğrendiklerini eski grup üyelerine aktarır

 • Gruplara sınav verilir, sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir.


Birlikli renme teknikleri3

İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Takım Oyun Turnuvaları Tekniği

 • 4-5 kişilik öğrenci takımları oluşturulur.

 • Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır.

 • Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır.

 • Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar.

 • Turnuva masaları hazırlanır

  • Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır.

  • Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir


Birlikli renme teknikleri4

İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Grup Araştırma Yöntemi

 • Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır

 • Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır.

  • Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır.

 • Öğrenciler arası iletişim sağlanır

  • İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir

 • Öğretmen rehberdir.


Birlikli renme teknikleri5

İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Grup Araştırma Yöntemi

 • Burada Öğrenciler;

  • Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar

  • Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler

  • Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.


Bilgisayar destekli birlikli renme cscl

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme (CSCL)

 • Web 2.0 araçlarının gelişimi ile de bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme kavramı (e-işbirliği) son yıllarda kendinden oldukça söz ettirmiştir.

 • Çevrimiçi işbirlikliöğrenme, öğrencilerin internet yoluyla birbirleriyle etkileşime geçtikleri, küçük gruplar içerisinde iletişim kurarak öğrenme ortamı oluşturdukları alandır.


Bilgisayar destekli birlikli renme cscl1

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme (CSCL)

 • Çevrimiçi İşbirlikli ve Kubaşık Öğrenme Yapıları

  • Tartışma Yapıları: Bir forum ya da tartışma alanı üzerinde öğrenenlerin konu üzerine tartışıp öğrenmelerini geliştirdikleri yöntem.

  • Paylaşım Yapıları:Tartışma yapılarının bir adım ötesinde, öğrencilerin Network üzerinden bilgilerini paylaşabildikleri, birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulundukları yöntem.

  • İşbirlikli Yapılar: Öğrenenlerin sadece bilgiyi paylaştıkları değil, öğrenmelerini tasarladıkları ve işbirliği yoluyla ürün ortaya koydukları yöntem.


Bd n n genel karakteristikleri

BDİÖ’nün Genel Karakteristikleri

 • Bireyler grup çalışmasına dönüşümü beklemeden, akışı kesmeden ve istedikleri zaman katkıda bulunabilir,

 • Katkıda bulunmalar, haftanın yedi günü, günün veya gecenin herhangi bir saatinde olabilir,

 • Grup çalışmalarına herkes katkıda bulunur,

 • Gruplarda işbirlikli olarak çalışma fırsatı daha çoktur. BDİÖ teknolojileri, yüz-yüze ortamlarda gerçekleştirilmesi zor olan işbirlikli öğrenme ve grup yöntemlerini destekler.


 • Login