z klady mana mentu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prostredie manažmentu sociálna úloha manažmentu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Prostredie manažmentu sociálna úloha manažmentu - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Základy manažmentu. Prostredie manažmentu sociálna úloha manažmentu. OBSAH Definície a prístupy ku klasifikácií prostredia Generálne prostredie manažmentu Sociálne a kultúrne prostredie Technologické prostredie Špecifické prostredie manažmentu. Prostredie manažmentu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prostredie manažmentu sociálna úloha manažmentu' - abram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prostredie mana mentu

OBSAH

Definície a prístupy ku klasifikácií prostredia Generálne prostredie manažmentu

Sociálne a kultúrne prostredie

Technologické prostredie

Špecifické prostredie manažmentu

Prostredie manažmentu
vybran defin cie prostredia

Prostredím organizácie je to, čo ju obklopuje a ovplyvňuje, teda jej okolie. Prostredie tvoria všetky vonkajšie faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať organizáciu.

 • Pojem prostredie označuje vonkajšie inštitúcie a sily, ktoré potenciálne ovplyvňujú prácu organizácie.
 • Prostredím sú ľudia, organizácie, systémy a iné sily, ktoré majú potenciál ovplyvňovať organizáciu (ktoré môže organizá­cia potenciálne ovplyvňovať).
Vybrané definície prostredia
prostredie mana ra

vonkajšie prostredie organizácie (generálne): ekonomické, politické, sociálne, globálne ako aj technologické podmienky

interné prostredie organi­zácie: pre dosahovanie cieľov organizácie. Prv­kami špecifického prostredia sú: dodávatelia, zákazníci, konkurenti, vláda a verejné nátlakové skupiny a pod

Prostredie manažéra
osobitn pr stup k leneniu prostredia rozli uje

Vzdialené prostredie - globálne a domáce. Patrí tu: ekonomické, sociálne, politické, technologické a ekolo­gické prostredie.

 • Odvetvové prostredie - globálne a domáce. Patria tu: vstupné ba­riéry, sila dodávateľov, sila zákazníkov, možnosť substitúcie a rivalita konkurentov.
 • Operačné prostredie - globálne a domáce. Patria tu: konkurenti, veritelia, zákazníci, práca a dodávatelia.
Osobitný prístup k členeniu prostredia rozlišuje:
z teritori lneho h adiska sa rozli uje

domáce prostredie

medzinárodné prostredie

glo­bálne (celosvetové) prostredie

Z teritoriálneho hľadiska sa rozlišuje
gener lne prostredie mana mentu

Politické a právne prostredie vytvára základný rámec pre podnikanie.

Definujú právne a regulačné parametre, v rámci ktorých musí firma operovať.

K dôležitým ukazovateľom kvality politického prostredia patrí politické smerovanie, politická stabilita, právna istota (právny štát), bezpečnosť a nízka kriminalita ako aj dobre fungujúce inštitúcie trhovej ekonomiky.

Generálne prostredie manažmentu
vl dna politika

Vplyv štátnych firiem a organizácii ako významných účastníkov trhu

Vládne regulácie a intervencie do podnikateľského prostredia

Ovplyvňovanie podnikateľského prostredia prostredníctvom zákonov,

Vládna politika
soci lne a kult rne prostredie

vzdelanostná úroveň obyvateľstva,

triedna štruktúra a mobilita,

jazykové, kultúrne a religiózne tradície,

stupeň urbanizácie,

zmeny v so­ciálnom zložení obyvateľstva,

preferencie záujmov,

životný štýl a pod.

Sociálne a kultúrne prostredie
demografick faktory

Niektoré všeobecné trendy demografického vývoja sú:

 • stagnujúci, alebo klesajúci počet obyvateľstva v dôsledku poklesu pôrodnosti,
 • starnutie populácie v dôsledku zmien vo vekovej pyramíde,
 • rastúci podiel možnosti zamestnávania žien, starších ľudí a telesne postihnutých,
 • rast priemernej úrovne pracovnej sily,
 • nerovnomerné rozloženie nezamestnaných v regiónoch,
 • postupná koncentrácia obyvateľstva v mestských oblastiach.
Demografické faktory
technologick prostredie

Technologické sily hrajú rozhodujúcu úlohu vo vytváraní a v zmene konkurenčných síl pretože:

 • technologické inovácie vytvárajú budúcnosť;
 • nové technológie nútia organizácie prehodnocovať svoje zameranie a metódy práce;
 • firmy bez nových technológií nebudú môcť pro­sperovať a prežiť.
Technologické prostredie
pecifick prostredie mana mentu

Zákazníci

Dodávatelia (vplyv na náklady kvalitu termíny zvýšenú mieru rizika, kapitálové otázky)

Obchodní sprostredkovatelia

Konkurenti

Akcionári

Veritelia

Vládne inštitúcie a miestne orgány moci

Odborové zväzy

Zamestnávateľské zväzy a združenia

Obchodné a priemyselné komory

Záujmové skupiny

Špecifické prostredie manažmentu
prostredie v ktorom firma p sob je mo n hodnoti pomocou t chto krit ri

Dynamizmus

Komplexita

Stupeň neistoty a možnosť predvídania

Prostredie, v ktorom firma pôsobí, je možné hodnotiť pomocou týchto kritérií:
soci lna loha mana mentu

Spojitosť sociálnej zodpovednosti

Charakteristika spoločensky zodpovedného podnikania

Manažérska etika

Etická a sociálna citlivosť

Sociálna úloha manažmentu
soci lna zodpovednos

Sociálna zodpovednosť sa chápe ako povinnosť podnikateľa minimalizovať negatívne účinky svojho konania na spoločnosť.

Ide o koncepciu spoločenskej zodpovednosti ako dohody so spoločnosťou, kde podnikateľská etika sa vzťahuje na morálne princípy a  pravidlá, sprevádzajúce podnikateľské rozhodovanie.

sociálna zodpovednosť
slide19

Sociálne zodpovedné správanie organizácie je také, ktoré je v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Ak sa zisk vytvára legálne, tak je jej správanie sociálne zodpovedné.

spojitos soci lnej zodpovednosti

Jeden extrém predstavuje sociálnu povinnosť (správanie organizácie odráža jej legislatívnu a ekonomickú zodpovednosť).

Druhý extrém predstavuje sociálnu citlivosť (organizácia sa aktívne podieľa na odstraňovaní príčin, ktoré by mohli viesť k vzniku sociálnych problémov).

Spojitosť sociálnej zodpovednosti
charakteristika spolo ensky zodpovedn ho podnikania

Spoločenská zodpovednosť podnikania je pojmom vyjadrujúcim záväzky firiem voči všetkým skupinám, z ktorých sa skladá spoločnosť a nielen voči ich akcionárom.

Charakteristika spoločensky zodpovedného podnikania
aspekty

záväzky si treba osvojiť dobrovoľne; správanie ovplyvnené donucovacou silou zákona alebo dohodou s odbormi, dobrovoľným nie je,

 • platnosť záväzkov je všeobecná, prekračuje tradičnú povinnosť voči akcionárom a vzťahuje sa aj na ostatné sociálne skupiny, akými sú spotrebitelia, zamestnanci, dodávatelia a susediace komunity.
 • Ďalšie definície spoločensky zodpovedného podnikania sú nasledovné:
 • Podnikať takým spôsobom, že firma dosiahne alebo prekoná etické, právne, komerčné a verejné očakávania, ktoré od nej má spoločnosť.
 • Súbor manažérskych postupov, ktoré zabezpečia, že organizácia minimalizuje negatívne, a zároveň maximalizuje pozitívne dôsledky jej správania na spoločnosť.
 • Integrácia firemných praktík a hodnôt takým spôsobom, že sú do nich zahrnuté záujmy všetkých zainteresovaných subjektov vrátane spotrebiteľov, zamestnancov, investorov a životného prostredia.
aspekty:
medzi naj astej ie skupiny zainteresovan ch subjektov patria

vlastníci, akcionári, investori,

 • zamestnanci,
 • spotrebitelia,
 • dodávatelia a obchodní partneri,
 • konkurencia,
 • vláda,
 • mimovládne organizácie a nátlakové skupiny,
 • komunity,
 • médiá.
Medzi najčastejšie skupiny zainteresovaných subjektov patria:
mana rska etika

Pojem etika je bežne chápaný ako súbor princípov a zásad, ktoré umožňujú rozlišovať medzi tým, čo je dobré, zlé, správne, či nesprávne.

Podnikateľská etika sa zaoberá štúdium toho, čo je správne a nesprávne, dobré a zlé v ľudskom správaní v kontexte podnikania.

Manažérska etika
etick k dex

Etický kódex je systém princípov alebo pravidiel, ktoré riadia jednotlivcov alebo skupiny a zaoberajú sa tým, čo je dobré a čo zlé, teda morálnou povinnosťou a záväzkami.

Etický kódex
ad