ROMUALD TRAUGUTT - PowerPoint PPT Presentation

ROMUALD TRAUGUTT
Download
1 / 19

  • 175 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ROMUALD TRAUGUTT. ROMUALD TRAUGUTT. Patron Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ROMUALD TRAUGUTT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Romuald traugutt

ROMUALD TRAUGUTT

ROMUALD TRAUGUTT

Patron

Liceum Oglnoksztaccego

w Siedliszczu


Romuald traugutt

Traugutt urodzi si 16 stycznia 1826 roku we wsi Szostakw (gubernia grodzieska, powiat brzeski) w niezamonej rodzinie szlacheckiej. Pierwsze nauki pobiera w gimnazjum w wisoczy szkole, ktra znajdowaa si pod patronatem Uniwersytetu Wileskiego. Marzeniem modego Traugutta byy studia inynierskie w Petersburgu. Gdy modziecze plany nie powiody si, wzorem wielu wczesnych Polakw zdecydowa si na sub w armii rosyjskiej.


Romuald traugutt

W grudniu 1844 roku Traugutt zda egzamin na junkra do saperw, a w styczniu 1845 rozpocz wojskowy sta w elechowie na Lubelszczynie. W wojsku carskim spdzi 17 lat prawie cae dorose ycie. By wzorowym, szybko pncym si po szczeblach kariery wojskowej onierzem. Koledzy Rosjanie zapamitali go jako modzieca spokojnego, zamknitego w sobie i pozornie na wszystko obojtnego.


Romuald traugutt

Prawdziwym chrztem bojowym sta si dla Traugutta udzia w tumieniu Wiosny Ludw na Wgrzech. W 1849 roku mody praporszczyk (chory) w armii dowodzonej przez gen. Iwana Paskiewicza, pogromc powstania listopadowego, walczy po przeciwnej stronie ni Jzef Bem, Henryk Dembiski i tysice anonimowych Polakw, bijcych si "za wasz wolno i nasz". Jeli nawet polski praporszczyk przeywa jakie rozterki wewntrzne, nie ujawnia tego. Za kampani wgiersk otrzyma srebrny medal; wkrtce awansowano go na porucznika (1851). Drugim wanym wydarzeniem w onierskim yciu Traugutta bya wojna krymska (18531856), w ktrej wykaza si niepodwaalnymi u wojskowego zaletami: fachowoci i zimn krwi w obliczu niebezpieczestwa.


Romuald traugutt

Traugutt bra udzia w obronie Sewastopola, gdzie walczy rwnie najwikszy pisarz rosyjski Lew Tostoj, wspominajcy przeycia obrocw twierdzy jako prawdziwe pieko. Traugutt nie okazywa strachu, ale nie okazywa te, by polityczna strona tej wojny cokolwiek go obchodzia. Gdy inni Polacy przy najmniejszym niepowodzeniu wojsk sprzymierzonych (Francji i Anglii) nie ukrywali zego humoru, Traugutt zawsze by jednaki, nie umiechnity, ani te zaspiony (wedug Mikoaja Berga). Kolejne etapy onierskiej suby zaprowadziy Traugutta przez Odess i Charkw do Petersburga, gdzie w styczniu 1859 roku zaliczono go do korpusu inynierw armii, mimo i nie ukoczy akademii wojskowej; w lutym 1859 zosta instruktorem-wykadowc w Wojskowym Instytucie Galwaniczno-Technicznym. W tym samym roku awansowano go na kapitana i odznaczono Orderem w. Anny III stopnia.


Romuald traugutt

Pod koniec 1861 roku podpukownik Traugutt, mimo perspektywy dalszej byskotliwej kariery, poprosi o dymisj. Przyczyn tej decyzji naley jednak szuka nie w pobudkach patriotycznych (jak chcieliby liczni Trauguttowi hagiografowie), lecz w tragedii osobistej. Na przeomie lat 18591860 w cigu zaledwie paru miesicy zmaro kilka osb z najbliszej rodziny Traugutta: ukochana ona Anna Pikiel (ktr polubi w 1852 roku), dwoje modszych dzieci i babka, Justyna z Szujskich Bocka (zastpujca Trauguttowi matk utracon we wczesnym dziecistwie). Zrozpaczony i osierocony czowiek wrci w rodzinne strony, gdzie wanie w tym czasie odziedziczy niewielki majtek w Ostrowiu pod Kobryniem.


Romuald traugutt

powrciwszy na Polesie, przyszy powstaniec usiowa wie w miar spokojne ycie ziemianina. Aby zapewni matczyn opiek creczkom Annie i Alojzie, oeni si z Antonin Kociuszkwn (blisk krewn Naczelnika) i gospodarowa w zaduonym Ostrowiu, mao znany przez okoliczn szlacht z powodu wrodzonej milczkowatoci. Ssiedzi Traugutta wiedzieli wszake o jego onierskiej przeszoci i z chwil proklamowania powstania na Litwie (pocztek marca 1863 roku) zaczli go usilnie namawia do objcia dowdztwa nad formowan w Kobryskiem parti. Traugutt dugo odmawia. Ustpi z kocem kwietnia, gdy jako Polak osdzi za sw powinno nie oszczdzanie siebie tam, gdzie inni wszystko powicali


Romuald traugutt

Przez dziewi tygodni (od 7/8 maja do poowy lipca 1863) Traugutt dowodzi kobrysk parti. Wymaga od podwadnych elaznej dyscypliny, ale te solidarnie dzieli z nimi trudy lenej partyzantki. Swe najwiksze, z radoci przyjte przez tajn pras, zwycistwo odnis w pierwszej bitwie, stoczonej 17 maja pod Horkami, gdzie urzdzi udan zasadzk na oddzia rosyjski. Dwa miesice pniej, po ostatniej, przegranej bitwie pod Koodnem (13 lipca), stawi si w Warszawie i zaoferowa swe usugi Rzdowi Narodowemu. 15 sierpnia awansowano go na generaa i wysano z misj zagraniczn do Parya. Po powrocie z tej niezbyt udanej dyplomatycznie wyprawy Traugutt, monitowany przez biaych, 17 padziernika 1863 roku rozwiza poprzedni gabinet i przej ca wadz. Dziaalno dyktatorsk prowadzi w cisej konspiracji. Podawa si za kupca z Galicji Michaa Czarneckiego. Tylko kilku osobom wolno byo odwiedza "prezesa" w jego mieszkaniu przy ul. Smolnej 3. Dyktator by czowiekiem o duej dyscyplinie wewntrznej. Od rana do godziny 14 i pnym wieczorem pracowa u siebie w gabinecie, po poudniu udawa si na spotkania z dyrektorami wydziaw.


Romuald traugutt

Historycy zgodnie twierdz, e Traugutt wszystkie swe dziaania powici na ratowanie upadajcego powstania. Dwie dziedziny traktowa priorytetowo: skarb i wojsko. Nieustannie skary si na kopoty finansowe; zabiega o poyczk w kraju i za granic. Dekretem z 15 grudnia 1863 roku wprowadzi jednolit organizacj wojsk powstaczych. Planowa te pospolite ruszenie chopw na wiosn 1864 roku. W polityce zagranicznej wykaza si sporym pragmatyzmem. Kiedy zim 1863 roku stao si oczywiste, e Polacy nie mog liczy na interwencj Zachodu, zacz szuka pomocy wrd europejskich rewolucjonistw (m.in. u Garibaldiego). Gboko religijny, prosi papiea Piusa IX o "apostolskie bogosawiestwo", ale jednoczenie podporzdkowywa sprawie narodowej take kwestie kocielne. Sprzeciwi si np. wysyaniu do Rzymu duych sum, przeznaczonych na przyspieszenie kanonizacji b. Jzefata Kuncewicza.


Romuald traugutt

Powszechnie uwaa si, e ofiarne wysiki Traugutta nie byy w stanie uratowa zamierajcego powstania. Wiosn 1864 roku ju sam dyktator zdawa sobie z tego spraw. Postanowi jednak po oniersku do koca trwa na posterunku. Nie skorzysta z moliwoci ucieczki. Zosta aresztowany na skutek donosu w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku.


Romuald traugutt

Pocztkowo wiziono Traugutta na Pawiaku. 19 maja przewieziono go do synnego X Pawilonu Cytadeli. Tydzie trzymano go w lochu, o chlebie i wodzie. Poddany zosta cisej izolacji. Traugutt okaza si czowiekiem mocnym psychicznie. Jakkolwiek zdecydowa si w kocu przyzna do dyktatorskiej dziaalnoci, zastrzeg sobie, i nikogo nie wyda, i przedstawi jedynie ogln i niezbyt dla Rosjan przydatn charakterystyk zasad, jakimi si kierowa. Wypowiedzia natomiast swoje kredo polityczne: Idea narodowoci jest tak potn i czyni tak wielkie postpy w Europie, e j nic nie pokona.


Romuald traugutt

Wyrokiem Audytoriatu Polowego z 19 lipca Traugutt zosta zdegradowany, pozbawiony praw stanu i skazany na mier przez powieszenie wraz z czterema wsptowarzyszami (Rafaem Krajewskim, Jzefem Toczyskim, Romanem uliskim i Janem Jezioraskim). Wyrok wykonano 5 sierpnia o 10 rano, na stoku Cytadeli, w obecnoci trzydziestotysicznego tumu piewajcego suplikacje. Rozpocz si czwarty wymiar Trauguttowego ywota wymiar legendarny.


Romuald traugutt

Posta Traugutta pojawia si w okoo czterdziestu utworach literackich, czciej w poezji i prozie, rzadziej w dramacie. Zot legend dyktatora wsptworz zarwno mieszkacy literackiego Parnasu (Felicjan Faleski, Eliza Orzeszkowa; z twrcw wspczesnych Stanisaw Grochowiak, Wadysaw L. Terlecki, Tadeusz Konwicki), jak i autorzy drugo- trzeciorzdni.


Romuald traugutt

Wspczeni i potomni o Traugutcie

Ani na chwil nie pomyla, by siebie ocali [...] do kadej rzeczy do sw przykada, by dusz kadej waniejszej roboty. (Marian Dubiecki)


Romuald traugutt

Wspczeni i potomni o Traugutcie

Panie nasz! Panie! Jak ty szed z krzyemTak my dzi trumny dwigamy wieko A do Golgoty kiedy si zbliem? [...]Daleko jeszcze? Ho! ho! daleko (Felicjan Faleski, Zapata po pracy)


Romuald traugutt

Wspczeni i potomni o Traugutcie

W powierzchownoci tej uderza [...] wyraz myli surowej, skupionej, maomwnej. Nic mikkiego, gitkiego, ugrzecznionego [...]Tylko myl jaka panujca, przeogromna[...] i pod jej pokadem jaki tajemny upa uczu.(Eliza Orzeszkowa, Oni)


Romuald traugutt

Wspczeni i potomni o Traugutcie

Jest to chrzecijanin wiadomy i konsekwentny. Jego kontakt z Bogiem jest ywy, dziecicy i serdeczny.(ks. Jzef Jarzbowski)


Romuald traugutt

Wspczeni i potomni o Traugutcie

Nawet jeli si nie uda i za ten [...] bysk oporu przeciw przemocy przyjdzie zapaci mierci [...] to te warto! [...] Tak si trwa.(Tadeusz Konwicki)


Romuald traugutt

KONIEC

Prezentacje przygotowa: Micha Oko


  • Login