INFORMATIESESSIE 19 november 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Informatiesessie 19 november 2013
Download
1 / 57

 • 258 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INFORMATIESESSIE 19 november 2013. Promotie-examen Intern basiskader 2013 - 2014. STRUCTUUR. Algemene informatie Selectieprocedure Selectieproeven Beroepsproef Functioneel parcours Persoonlijkheidsonderzoek Medisch onderzoek Selectiecommissie Deliberatiecommissie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INFORMATIESESSIE 19 november 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informatiesessie 19 november 2013

INFORMATIESESSIE19 november 2013

Promotie-examen

Intern basiskader

2013 - 2014


Structuur

STRUCTUUR

 • Algemene informatie

 • Selectieprocedure

 • Selectieproeven

 • Beroepsproef

 • Functioneel parcours

 • Persoonlijkheidsonderzoek

 • Medisch onderzoek

 • Selectiecommissie

 • Deliberatiecommissie


1 algemene informatie

1. Algemene informatie

Vacante plaatsen :

N : 54F : 46


Voorwaarden

Voorwaarden

 • Minimum twee jaar anciënniteit in het agentenkader op de datum van inschrijving;

 • Geen vermelding « onvoldoende » bij de laatste evaluatie;

 • Geen onuitgewiste zware tuchtstraf;

 • Geen definitieve mislukking in de basisopleiding INP en niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid;

  - Diploma of getuigschrift ten minste voor niveau C of bij ontstentenis geslaagd voor kaderproef


Informatiesessie 19 november 2013

Opmerkingen :

- De kandidaten die niet geslaagd waren tijdens een vorige selectie mogen zich opnieuw kandidaat stellen.

 • Cfr. het selectiereglement.


2 selectieprocedure

2. Selectieprocedure

 • Een vergelijkende wedstrijd

 • Afsluiten kandidaturen : 4 december 2013

 • Begin van de selectie : januari 2014

 • Einde van de selectie : maart-april 2014

 • Begin van de opleiding : in functie van het einde van de opleidingen ‘luik 1’ van de externe kandidaten.


3 selectieproeven

3. Selectieproeven

 • De beroepsproef;

 • Het functioneel parcours;

 • Het persoonlijkheidsonderzoek;

 • Het medisch onderzoek;

 • De selectiecommissie


4 de beroepsproef

4. De beroepsproef

 • datum : januari 2014

 • een halve dag

 • een klassement op basis van de resultaten


Informatiesessie 19 november 2013

Inhoud

-5 bepaalde domeinen

 • Open, half-open vragen en casussen

  (MKV = uitzondering);

 • Partnerschap (DGJ,DGA, VCLP, …)

 • Gelinkt aan de huidige functie en aan het basisopleidingsniveau van de AGENT

  N.B. : gepubliceerde lijst van de te kennen materie


Wetgeving organisatie

WETGEVING - ORGANISATIE

 • Vraag : In welke gevallen mag de agent van politie bijstand of hulp vragen van aanwezige personen en welk zijn de beperkingen ervan? /6

  Antwoord : (Bron : Art. 44/17 et 42 WPA)

  De agent van politie mag bijstand of hulp vragen van aanwezige personen wanneer:

  • Wanneer de agent in de uitoefening van zijn functie zich in gevaar bevindt./2

  • Wanneer personen in gevaar zijn./2

   Beperking : mag de betrokken personen niet in gevaar brengen./2


Excellente politiezorg

EXCELLENTE POLITIEZORG

Casus enkel gelinkt aan GGPZ

Praktische invulling


Beheer

BEHEER

VRAAG 29 : /6

Som de 3 domeinen op die het voorwerp moeten uitmaken van een planningsgesprek?

Antwoord (Bron : Art.7.1.1-2-3 RpPol)

 • Competentieprofiel /2

 • Waarden van de organisatie /2

 • Operationele en persoonlijke doelstellingen /2


Beroepskennis

BEROEPSKENNIS

 • VRAAG 1 : Verklaar de betekenis van het betrokken verkeersbord? ( /2)

  B19

 • Versmalde doorgangVerplichting om doorgang te verlenen aan het tegenliggend verkeer.


Informatiesessie 19 november 2013

TAAL

Video rapport

Inhoud : de objectieve kernideeën, chronologische volgorde, …

Vorm : spelling, grammatica, zinsbouw, taalrijkdom,…


Informatiesessie 19 november 2013

Drempels

 • Kennis van de Nederlandse taal : Tscore 40

  ( Uitsluitingsclausule)

  2. Totaal van de beroepsproef : Tscore 40


T score

T-score

T-score 50

T-score 40 (slagingsdrempel)


5 functioneel parcours

5. Functioneel parcours

 • enkel de kandidaten die geslaagd zijn in de beroepsproef;

  - Vrijstelling : geslaagd in FP + Medisch na 01/01/2010


Informatiesessie 19 november 2013

Parcours 3 maal af te leggen in 3’30’’

Robuustheidstest

 • Wagentje van 200 kg over een afstand duwen en trekken (10 meter heen en 10 meter terug)

 • Pop van ongeveer 48 kg rond een kegel slepen (5 meter heen en 5 meter terug)

  Tijd : 1 minuut voor beide opdrachten


Max 3min30

Max. 3min30


Robuustheidstest 1 wagentje 200 kg duwen en trekken over een afstand van 10 m

Robuustheidstest 1 : wagentje (200 kg)duwen en trekken over een afstand van 10 m


Robuustheidstest 2 verslepen pop 48 kg over een afstand van 5 m heen en terug

Robuustheidstest 2 : Verslepen pop (48 kg) over een afstand van 5 m heen en terug


6 persoonlijkheidsonderzoek

6. Persoonlijkheidsonderzoek

 • Wetenschappelijk onderbouwd;

 • Evaluatie van de voorgeschreven competenties (competentieprofiel), door verschillendende assessoren en doorheen verschillende testen…


Informatiesessie 19 november 2013

 • COMPETENTIEPROFIEL


Informatiesessie 19 november 2013

INHOUD

 • Persoonlijkheidsvragenlijst

 • E-tray

 • Presentatieproef

 • Groepsproef

 • Biografische vragenlijst

 • Gestructureerd interview


Persoonlijkheidsvragenlijst

Persoonlijkheidsvragenlijst

60 items

- Geïnformatiseerde vragenlijst

Voorbeeld:

Kies de eigenschappen die voor jou het meest en het minst van toepassing zijn:

A.Snel

B.Elegant

C.Grappig

D.Beleefd

E.Handig


E tray

E-TRAY

Geïnformatiseerde test

 • De kandidaat dient een afwezige medewerker te vervangen

  - documenten (e-mails, vergaderverslagen, plan, planning, etc.)

  - Meerkeuzenvragen met telkens 3 keuzemogelijkheden te klasseren volgens : het ‘meest toepasselijk’ tot het ‘minst van toepasselijk


Presentatieoefening

PRESENTATIEOEFENING

Een individueel gedeelte:

. Schriftelijke samenvatting van 1 tekst/thema

. Mondelinge presentatie

Een collectief gedeelte:

Groepsdynamica

Het schriftelijke gedeelte wordt verbeterd!


Groepsproef

GROEPSPROEF

 • Een individueel gedeelte:

  . Kennismaking met de situatie/opdracht

  . Schriftelijke bepaling/identificatie van de criteria die moeten helpen bij het oplossen van het probleem

 • Een collectief gedeelte:

  . Collectief oplossen van het probleem

  De schriftelijke voorbereiding wordt verbeterd


Biografische vragenlijst

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

 • Deels thuis in te vullen - opgestuurd met uitnodigingsbrief (domicilie-adres);

 • Deels in DSR in te vullen;

 • Leesbaarheid;

 • Zorgvuldigheid;

 • Volledigheid……


Gestructureerd interview

GESTRUCTUREERD INTERVIEW

 • Interview gericht naar de competenties (gedragsgerelateerd)


7 medisch onderzoek

7. MEDISCH ONDERZOEK

Globale evaluatie en beslissing door een arbeidsgeneesheer

Het medisch examenduurt ½ dag en omvat o.a.: - oog- en oortest - urinestest - tandheelkundig onderzoek - …

Vrijstelling : geslaagd bij FP + Medisch na

01/01/2010


8 selectiecommissie

8. Selectiecommissie

Voorwaarde

Een gunstige evaluatie en/of geslaagd voor het persoonlijkheidsonderzoek

Duur

Het gesprek met de selectiecommissie duurt ongeveer 1 uur.


Informatiesessie 19 november 2013

Samenstelling

- Een gekwalificeerd lid van DSR : Voorzitter

- Een vertegenwoordiger van de lokale politie

- Een vertegenwoordiger van de federale politie


Ge valueerde competenties

Geëvalueerde competenties

Klantgerichtheid:

Maatschappelijke gerichtheid

Sociaal engagement

Empathie

Contactvaardigheid

Dienstverlenende ingesteldheid

Probleemoplossende vaardigheden

…..


Informatiesessie 19 november 2013

Coping:

Stress- en frustratietolerantie

Emotionele stabiliteit

Assertiviteit

Weerbaarheid

Zelfbewustzijn

….


Informatiesessie 19 november 2013

Betrokkenheid - motivatie:

Bekwame betrokkenheid

Motivatie

Voorbereiding

Kennis van de functie

Voor- en nadelen

…..


Informatiesessie 19 november 2013

Normbesef en integriteit:

Loyauteit

Plichtsbewustzijn

Eerlijkheid

Redeneren over regels, normen

…..


7 deliberatiecommissie

7. Deliberatiecommissie

Doel

Bepalen of de kandidaat beantwoordt aan het competentieprofiel op basis van al de proeven (PP + SS)


Informatiesessie 19 november 2013

Samenstelling

- Diensthoofd DSRN

- Een vertegenwoordiger van de VCLP

- Een vertegenwoordiger van de federale politie


Informatiesessie 19 november 2013

Mogelijke beslissingen

- Zeer geschikt

- Geschikt

- Ongeschikt


Informatiesessie 19 november 2013

Klassering

Op basis van de T-score behaald bij de beroepsproef

 • Zeer geschikt

 • Geschikt


Rechtspositie interne kandidaat tijdens opleiding

Rechtspositie interne kandidaat tijdens opleiding

 • Kandidaat wordt aangesteld als aspirant-INP

 • Kandidaat blijft behoren tot huidige pol dienst

  zolang hij niet benoemd is via mobiliteit in een

  hoger kader

 • Vanaf 4de maand voorafgaand aan einde

  opleiding : men kan zich kandidaat stellen via

  mobiliteit.


Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding 1

Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding (1)

 • Geslaagde kandidaten worden benoemd in

  graad van INP (weddeschaal B1)

 • Kandidaat heeft uiterlijk op laatste dag

  opleiding kandidaatstelling mobiliteit gevraagd :

  keert terug naar huidig korps in afwachting

  resultaat mobiliteit (positief : mobiliteit, negatief

  ambtshalve naar bediening federale politie)


Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding 2

Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding (2)

 • Kandidaat heeft uiterlijk op laatste dag

  opleiding geen kandidaatstelling mobiliteit

  aangevraagd : ambtshalve aangewezen voor een

  bediening federale politie.

 • Kandidaat die niet geslaagd is voor de

  beroepsopleiding : terug naar oorspronkelijk

  politiekorps.


Info op dailydoc 18 oktober 2010

Info op DailyDoc 18 oktober 2010

 • Moet een agent van politie, in het raam van de bevordering door overgang naar een hoger kader, ontslag nemen in geval van toelating tot de basisopleiding voor het basiskader ?


Antwoord 1

Antwoord (1)

In geen enkel geval ontslag nemen uit hun huidige statutaire betrekking.

De arbeidsovereenkomst van de contractuele

agenten wordt gedurende hun opleiding

geschorst.

 • Contractuele slagen : statutair benoemd INP

 • Contractuele niet slagen : vervoegt oorspronkelijk korps – arbeidsovereenkomst herneemt haar volledige uitwerking.


Antwoord 2

Antwoord (2)

 • Voor de duur van de basisopleiding van INP worden alle aspiranten (met inbegrip van de aspiranten afkomstig uit het kader van de agenten : contractueel + statutair – die de opleiding volgen in het raam van de sociale promotie) automatisch aangesteld in de graad van aspirant-inspecteur en genieten zij de loonschaal die zij bezaten de dag voorafgaand aan zijn aanstelling tot aspirant-inspecteur van politie. De overige aspiranten-inspecteur van politie genieten de loonschaal HAU1. (KB 11/02/2013)


Cijfergegevens 2012 2013

CIJFERGEGEVENS 2012-2013

 • Ingeschreven kandidaten : 77

 • Geslaagd voor taal : 68

 • Geslaagd voor beroepsproef : 61

 • Niet geslaagd funct parcours : 3

 • Kandidaten op PP :51

 • Kandidaten op selectiecommissie :45

 • GESLAAGD NA DELIBERATIECOM. :21


Informatiesessie 19 november 2013

 • Vragen?

 • www.jobpol.be


 • Login