Frantiek Salesk
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

František Saleský PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

František Saleský. Myšlienky na FEBERUÁR. Naša starostlivosť o veci je dokonalá, ak sa podobá starostlivosti, ktorú má Boh o nás. Boh je nanajvýš činný, na všetkých myslí, o všetkých sa stará a pri tom sa nevzrušuje a nestráda lásku a pokoj.

Download Presentation

František Saleský

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Frantiek Salesk

Mylienky na FEBERUR


Naa starostlivos o veci je dokonal, ak sa podob starostlivosti, ktor m Boh o ns. Boh je nanajv inn, na vetkch mysl, o vetkch sa star a pri tom sa nevzruuje a nestrda lsku a pokoj.


Ak astn s due, o slia Bohu" Za vetko o konme pre Boha, dostaneme vek odmenu v tomto i budcom ivote.


Kedy u konene budeme zna svojho blneho" To je posledn a najlepia lekcia svtch. astn, kto sa ju nauil"


O Bohu a boch veciach nehovorme nikdy artovne, ale vdy s pokornou ctou a repektom.


V obliekan dvajte vdy prednos jednoduchosti a skromnosti. Je to najvia ozdoba krsy a najistejia ochrana mravnosti.


Rozprva o Bohu peknmi slovami, nosi ho v srdci v uachtilch citoch, nie je vetko. Boha treba nosi ako Simeon, v nru dobrmi skutkami.


Kto trp z istej lsky k Bohu, neponosuje sa, ale ani nevyhadva scit inch.


Kto je naozaj trpezliv, zna s rovnakou duevnou silou kre poniujce i kre, ktor s u ud vo vekej vnosti.


Pozerajme na svojho blneho s jednoduchosou a lskou a neskmajme privemi jeho ponanie.


Najvm dobrom pre loveka je i, pracova a radova sa len pre Boha.


Nech si svet kri koko chce, nech kritizuje a omre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypoujte a v dobrom verne a statone vytrvajte.


Vaa nbonos nech je vdy iv, take dobre konte nie zo zvyku, ale vedome a so vetkou pozornosou ducha.


Nebute na ni naviazan do takej miery, aby ste sa znepokojovali, i sa vm to podar. Zverte to do boch rk.


o inho chceme, ak nie to, o chce Boh? Ponechajme mu vies tto svoju lo - nau duu. On sa o u postar a privedie ju do prstavu.


Aj ke nie je dovolen poveda vdy vetku pravdu, nikdy nie je dovolen potla ju.


Ke vs dakto obvin z nieoho, o ste nezavinili, lskavo sa mu ospravedlte. Ak to nesta, viac nerobte. Nech je vam uspokojenm pokora a mlanie.


Samolska sa kon a smrou. Nie je v naej moci necti jej toky.Ale musme ich potla.


Usilujem sa o tak slobodu ducha, e ke ns dakto vyru v pobonosti, vieme pobonos prerui s veselou tvrou. Kto takto slobodu nem, ukazuje, e ho to mrz a ponosuje sa.


Ume sa tu na zemi milova tak, ako sa budeme milova v nebi.


Cnos sa asto prejavuje v malch dobrch skutkoch, a preto prejavuje sa v nich aj s vm itkom a svtosou.


Pokuenia nech vs nenaakaj. To, e nepriate bojuje o vau duu, je dobr znak. Zna to, e mu ete nepatrte.


Nik sa nedostal k svtosti bez toho, e by nepreiel cestou trpenia. Nech je vm to v utrpen vekou potechou.


V akej chorobe mme iada od svojej due iba to, aby sa naa va podriadila boej vli, aby ju prijala a sa s ou svto zjednotila.


Dve veci nm pomu zotrva v nbonom ivote: rozhodnutie plni si povinnosti stavu a odvaha neznepokoji sa a nezmalomysenie pri chybch, ktorch by sme sa mohli dopusti.


Aj mal skutky s vek a vzneen, ke ich konme s istm myslom pi sa Bohu.


Pri smrti budeme cti vitky, e z nedbalosti sme asto nevyuvali pomoc, ktor nm Boh ponkal pre dokonalos.


Chcete, aby vs nezarmucovala strata vec tohto sveta? Nette vemi po tom, o nemte a nemilujte vemi o mte.


Oslobote si obas svoje srdce od ud, aby ste mohli pokojne hovori s Bohom o veciach svojej due.


es a poves, na ktorej nm m najviac zlea, je hada boiu slvu a kadmu dva dobr prklad.

Koniec


  • Login