Rozwój rynku ZSEE - PowerPoint PPT Presentation

Rozw j rynku zsee
Download
1 / 22

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozwój rynku ZSEE. Forum Leasingu, Leszno, 22.10.2008. Agenda. CCR – profil i zakres działalności Ustawa o zużytym sprzęcie Definicje Obowi ązki wprowadzających System zbierania P ytania. 2. Stru k tur a Reverse Logistics. Organizacja odzysku opakowań. Systemy zbierania odpadów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Rozwój rynku ZSEE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozw j rynku zsee

Rozwój rynku ZSEE

Forum Leasingu, Leszno, 22.10.2008


Rozw j rynku zsee

Agenda

 • CCR – profil i zakres działalności

 • Ustawa o zużytym sprzęcie

 • Definicje

 • Obowiązki wprowadzających

 • System zbierania

 • Pytania

2


Stru k tur a reverse logistics

Struktura Reverse Logistics

Organizacja odzysku opakowań

Systemy zbierania odpadów

Europejskie systemy zwrotów, współpraca z urzędami pocztowymi

 Zakupy na próbę

 Gwarancje

 Wycofanie produktów

 Recykling

 Handel surowcami

Raportowanie

Części objęte gwarancją

 Opakowania transportowe

 Opakowania użytkowe

www.ccrsystems.com

www.cycleonsystems.com

www.vfwsystems.com


Ccr specjalizuje si w zarz dzaniu systemami zbi erania

CCR specjalizuje się w zarządzaniu systemami zbierania

Produkcja

Dystrybucja

Sprzedaż /

Wprowadzenie

Dystrybucjalogistyka

Wymiana, gwarancje

System

zbiórki

Recykling

Przetwarzanie

Zbiórka

Łańcuch

dostaw

Łańcuch

zwrotu

Sprawozdawczość

rozliczenia

Centralne sterowanie

logistyką


Rozw j rynku zsee

CCR specjalizuje się w zarządzaniu systemami zbierania

MOTORYZACJA(Warsztaty samochodowe,

utylizacja zużytych opon i akumulatorów oraz zbiórka części objętych gwarancją)

ELEKTRONIKA

(Systemy zbierania zużytego sprzętu elektronicznego oraz części objętych gwarancją)

PRZEMYSŁ i HANDEL

(Systemy zbierania opakowań

jednorazowych objętych kaucją, usługi

dla zakładów produkcyjnych i hoteli)


Ccr w europ i e

CCR w Europie

CCR Nederland B.V.

CCR Latvija SIA

CCR UK Ltd.

CCR UAB Lietuvos

CCR Polska Sp. z o.o.

CCR Deutschland AG

CCR Austria GmbH

C Clearing GmbH

CCR Magyarorszàg Kft

CCR Schweiz GmbH

CCR Italia S.p.A.

CCR RO S.R.L.

CCR Hispania S.L.

6


Rozw j rynku zsee

Nasi Klienci


Komputer sk ada si z

Komputer składa się z ...

Źródło: Electronics Industry Environmental Roadmap, National Toxicology Program 9th Report and Carcinogens 1995


Komputer sk ada si z1

Komputer składa się z ...

plastik, ołów, aluminium, gal, wanad, beryl, nikiel, chrom,

kadm, rtęć, arszenik, krzem

Źródło: Electronics Industry Environmental Roadmap, National Toxicology Program 9th Report and Carcinogens 1995


Komputer sk ada si z2

Komputer składa się z ...

plastik, ołów, aluminium, gal, wanad, beryl, nikiel, chrom,

kadm, rtęć, arszenik, krzem

półprzewodniki, tranzystory, kondensatory, CRT, płytki obwodów drukowanych, obudowy magnetyczne, emitery, złączenia metalowe, akumulatory

Źródło: Electronics Industry Environmental Roadmap, National Toxicology Program 9th Report and Carcinogens 1995


Komputer sk ada si z3

Komputer składa się z ...

plastik, ołów, aluminium, gal, wanad, beryl, nikiel, chrom,

kadm, rtęć, arszenik, krzem

półprzewodniki, tranzystory, kondensatory, CRT, płytki obwodów drukowanych, obudowy magnetyczne, emitery, złączenia metalowe, akumulatory

uszkodzenia systemu nerwowego, choroby płuc, nadciśnienie, arytmia serca, choroby nerek i wątroby, wrzody, nowotwory, astma, choroba Alzheimera

Źródło: Electronics Industry Environmental Roadmap, National Toxicology Program 9th Report and Carcinogens 1995


Nieodpowiedzialno przedsi biorstw

Nieodpowiedzialność przedsiębiorstw


Dyrektywa europejska

Dyrektywa europejska

13


Ustawa o zu yty sprz cie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa o zużyty sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Rozw j rynku zsee

Definicje

Sprzęt elektryczny

Kto podlega ustawie: (wprowadzający, zbierający, zakłady przetwarzania, recyklerzy, organizacje odzysku, użytkownicy)

Wprowadzający

Moment wprowadzenia

Sprzęt dla gospodarstw domowych

15


Rozw j rynku zsee

Obowiązki wprowadzających (1)

 • Dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ);

 • Umieszczanie otrzymanego od GIOŚ numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach, sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej związanej z obrotem sprzętem elektrycznym i elektronicznym;

 • Sporządzanie za każdy kwartał sprawozdania:

 • - o ilości i masie wprowadzonego sprzętu z wyszczególnieniem masy baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu.

 • - o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwieniu;

16


Rozw j rynku zsee

Obowiązki wprowadzających (2)

 • Sporządzanie do 31 dnia marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu;

 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej za niewywiązanie się z obowiązku odzysku i recyklingu odpadów;

 • Osiągnięcie, zależnie od rodzaju zużytego sprzętu 80%, 75% lub 70% odzysku masy zużytego sprzętu oraz recyklingu 75%, 65% lub 50% jego części składowych, materiałów i substancji (od 1 stycznia 2008 r.);

 • Zapewnienie sieci zakładów przetwarzania o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu, obejmującą terytorium kraju.

17


Rozw j rynku zsee

Obowiązki wprowadzających (3)

 • Obowiązek organizowania i finansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;

 • Obowiązek dołączania do sprzętu informacji o:

 • - zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami - znak graficzny przekreślonego pojemnika na odpady (znak ten umieszcza się nasprzęcie wprowadzonym na rynek po sierpniu 2005r.),

 • - potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych,

 • - masie sprzętu;

 • Informowania klientów o systemie zbierania zużytego sprzętu oraz roli jaką gospodarstwa domowe spełniają w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku sprzętu.

18


Rozw j rynku zsee

Obowiązki wprowadzających (4)

 • Obowiązek podpisania umowy z organizacją odzysku, która przejmie od niego obowiązki, lub też wnieść zabezpieczenie finansowe;

 • Zabezpieczenie finansowe uiszczane jest w przypadku, gdynie posiada zawartej umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

 • Zabezpieczenie, wpłacane na dany rok kalendarzowy, przeznaczone jest na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych powstałego z tego samego rodzaju sprzętu, który wprowadzający umieścił na rynku.

19


Schemat odbioru zsee

Schemat odbioru ZSEE

Punkt zbiórki

/ sklep

Gospodarstwa

domowe

Przetwarzanie &

Recykling

Transport

Obowiązki mieszkańców / gmin

Obowiązki wprowadzających

20


Rozw j rynku zsee

Oferta CCR REWEEE dla firm leasingowych

 • Przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z i przewidzianych w ustawie

 • Zgłoszenie sprzętu wprowadzonego do GIOŚ, składanie kwartalnych i rocznych sprawozdań

 • Zapewnienie sieci zakładów przetwarzania

 • Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego od użytkowników

 • Odkupienie sprzętu poleasingowego

21


Rozw j rynku zsee

Dziękujemy Państwu za uwagę


ad
 • Login