This project is funded by EU
Download
1 / 14

EU CARDS Environmental Public Awareness Pro gram Projekt ja č anja svijesti o - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

This project is funded by EU. EU CARDS Environmental Public Awareness Pro gram Projekt ja č anja svijesti o o kolišu/ ž ivotnoj sredini PREZENTACIJA PROJEKTA. Consultant:. Sub-Consultant:. Sveobuhvatni cilj projekta P ružanje doprinosa stvaranju uslova za održivi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EU CARDS Environmental Public Awareness Pro gram Projekt ja č anja svijesti o' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

This project is funded by EU

EU CARDS

Environmental Public

Awareness Program

Projekt jačanja svijesti o

okolišu/životnoj sredini

PREZENTACIJA

PROJEKTA

Consultant:

Sub-Consultant:


Sveobuhvatni cilj projekta

Pružanje doprinosastvaranju uslovaza održivi

razvoj Bosne i Hercegovine.

Specifični ciljevi projekta

Jačanje uloge civilnog društva putem podizanja javne

svijesti i podrške lokalnim inicijativama u sektoru

okoliša, što bi trebalo rezultirati pridruživanjem BiH

Aarhuskoj konvenciji.


Ciljane grupe

Na osnovu procjene potencijalnog uticaja na

javnu svijest i sposobnosti civilnog društva

odabrane su sljedeće ciljne grupe projekta:

 • Obrazovni sistem – od osnovnog obrazovanja do univerziteta,

 • Mediji

 • Nevladine organizacije.


Projektne aktivnosti
Projektne aktivnosti

 • Podrška razvoju obrazovne, medijske i NVO platforme,

 • Podrška platformi medija u procesu jačanja okolišne svijesti - ciljna grupa mediji,

 • Podrška obrazovnoj platformi u procesu jačanja svijesti o okolišu - ciljna grupa obrazovanje i

 • Podrška NVO platformi u procesu jačanja svijesti o okolišu - ciljna grupanevladine organizacije.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 2005
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.

PODRŠKA RAZVOJU OBRAZOVNE, MEDIJSKE I NVO

PLATFORME

 • Urađene baze podataka NVO-a, medija i obrazovanja,

 • Obrađeni upitnici za obrazovni sektor putem kojeg su anketirane škole u FBiH i RS o aktivnostima na polju zaštite okoliša

 • Održane prezentacije projekta:

  - Tuzla 14.09.2005.

  - Mostar 26.09.2005. i

  - Banja Luka 29.09.2005.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20051
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.

PODRŠKA RAZVOJU OBRAZOVNE, MEDIJSKE I NVO

PLATFORME

 • Procjena potreba za sve ciljne grupe - cilj zadatka je identifikacija budućih aktivnosti na jačanju svijesti koje će se provoditi nakon što financiranje ovog projekta prestane. U tom cilju će se rezultati analize u formi izvještaja, tj, potencijalni projekti predstaviti na donatorskoj konferenciji.

  Za svaku ciljnu grupu analizira se sljedeće:

  • Sadašnji interes i polje djelovanja, te tekuće aktivnosti,

  • Dosadašnji donatori,

  • Ambicije i buduće akcije,

  • Potencijalna lista projekata u vezi sa Aarhuskom konvencijom i dosadašnji utjecaj ovih projekata

 • U svrhu analize pripremljeni su upitnici, urađena je analiza referentne dokumentacije (LEAP-i, NEAP, PRSP, Razvoje strategije EU RED i sl.) i obavljen niz sastanaka sa potencijalnim donatorima.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20052
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.

PLATFORMA MEDIJA

Diseminacija informacija

 • Uspostavljena suradnja sa medijima u BiH - za članove medijske platforme se pripremaju prigodni tekstovi za realizaciju emisija i članci u novinama, brojna gostovanja članova projektnog tima na radio i TV stanicama širom BiH

 • Otvaraju se redovne eko-rubrike u dječijim časopisima “Palčić” i “5plus” gdje će se objavljivati informacije o uspješno provedenim aktivnostima iz škola i prigodni tekstovi,

 • Otvorena pod-sekcija “Okoliš/životna sredina” na web portalu Mediacentra NetNovinar (www.netnovinar.org). Sadržaj stranice: legislativa, pojmovnik, publikacije, trening materijali, direktorij stručnjaka, aktualno,

 • 11.10.2005. organizirana konferencija za novinare u povodu početka implementacije EU projekata za jačanje uloge civilnog društva u zaštiti okoliša.

  Treninzi

 • Trening "Mediji, okolis i siromastvo" u suradnji sa Mediacentrom, Sarajevo 19.-21.09.2005.


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20053
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005:

OBRAZOVNA PLATFORMA

 • Predstavljen projekt nastavnicima osnovnih i srednjih

  škola Kantona Sarajevo,

 • Predstavljen projekat i održana prezentacija na

  temu “Kako razvijati svijest učenika o okolišu”, Neum “Festival znanja”- takmičenje za učenike osnovnih škola u BiH, 07.06.2005.

 • Održana predavanja za aktive matematičara, historičara, informatičara, vjeroučitelja škola Kantona Sarajevo o okolišu u njihovim predmetima, august 2005.

 • Dogovorena suradnja na polju razvoja programa za školu u prirodi

 • Učešće u obrazovnim programima Univerziteta Sarajevo


Projektne aktivnosti realizirane aktivnosti u periodu juni novembar 20054
Projektne aktivnostiRealizirane aktivnosti u periodu juni – novembar 2005.:

NVO PLATFORMA

 • Predstavljen projekt NVO-ima doline rijeke Neretve,

 • Održana prezentacija projekta ciljnim grupama regije Tuzla, 14.09.2005.

 • U suradnji sa ICVA-om pripremljeno obraćanje predstavnicima Parlamenta BiH, sa ciljem zagovaranja rješavanja institucionalnih i pravnih problema u sektoru okoliša i usvajanja zakona o okolišu BiH (zajedno sa NVO-ima: OAZA, EKO-NERETVA i REC BiH), 15.09.2005.

 • Pružen doprinos obilježavanju 22. septembra Međunarodnog dana bez automobila u Kantonu Sarajevo učešćem u organizaciji okruglog stola i pripremom prezentacije “Kvaliteta zraka, transport i zdravlje”


Aktivnosti koje slijede
Aktivnosti koje slijede

Podrška razvoju obrazovne, medijske

i NVO platforme

- Procjena potreba za sve ciljne grupe

Radionice:

 • Za obrazovni sistem, januar 2006.

 • Za ministarstva, medije i NVO-e,januar 2006.

 • Donatorska konferencija, mart 2006.


Podr ka platformi medija u procesu ja anja okoli ne svijesti ciljn a grup a mediji
Podrška platformi medija u procesu jačanja okolišne svijesti - ciljna grupa mediji

Planirane aktivnosti u periodu novembar 2005 – februar 2006

 • Diseminacija informacija

  - uvođenje redovne rubrike u dnevnim novinama

  - priprema članaka u dječijim novinama i

  specijaliziranim časopisima na temu okoliša

  - priprema sadržaja za web site NetNovinar - sekcija

  Okoliš/Životna sredina

  - doprinos u pripremi radio i TV emisija

 • Trening program

  - treninzi o okolišnom izvještavanju za buduće novinare u suradnji sa Unverzitetima u BiH, februar 2006.


Podr ka obrazovnoj platformi u procesu ja anj a svijesti o okoli u ciljn a grup a obrazovanje
Podrška obrazovnoj platformi u procesu jačanj svijestia svijesti o okolišu - ciljna grupa obrazovanje

Planirane aktivnosti u periodu novembar 2005

– februar 2006

 • Školska mreža

  - Projektni tim će nastaviti u radu sa školama na integraciji okolišnog curriculum-a u nastavni proces

 • Obrazovni materijal

  - Priprema obrazovnog materijala za djecu je predviđena za februar 2006. Sadržaj materijala će biti pregledan sa članovima Savjetodavne radne grupe u martu 2006.

 • Trening program

  - Treninzi za učitelje i nastavnike, mart 2006.

 • Eko-škola

  - Projektni tim će u novembru odabrati školu za program

  EKO-škole koji će započeti u januaru 2006.


Podr ka nvo platformi u procesu ja anj a svijesti o okoli u ciljn a grup a nevladine organizacije
Podrška svijestiNVO platformi u procesu jačanja svijesti o okolišu - ciljna grupanevladine organizacije

Planirane aktivnosti u periodu novembar 2005 – februar 2006

 • Trening program

  - Trening za NVO-e predviđen je za decembar 2005.

  - Nakon treninga predviđen je početak rada Savjetodavnog

  centra


Hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI svijesti

Projektni tim :

*Azra Jaganjac, vođa projekta

*Sanda Midžić, expert za NVO-e

*Aleksandra Hasečić, expert za medije

Više o projektu može se naći na web stranici

www.coor.ba


ad