โครงงานคุณธรรม - PowerPoint PPT Presentation

รักษ์ห้องเรียนของเรา
Download
1 / 25

  • 257 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

รักษ์ห้องเรียนของเรา + 1 (ความคิด ). โครงงานคุณธรรม. สมาชิกกลุ่ม ม. 1/3 บ้าน 4. โรงเรียน ภ.ป.ร . ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. ผู้บริหารที่ปรึกษา ดร. บัญชร จันทร์ดา ครูที่ปรึกษา คุณครูอารียา แสงคำ และ คุณครู จารุณี สอนใจ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงงานคุณธรรม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3192942

รักษ์ห้องเรียนของเรา + 1 (ความคิด)

โครงงานคุณธรรม


1 3 4

สมาชิกกลุ่ม ม.1/3 บ้าน 4


3192942

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บริหารที่ปรึกษา ดร. บัญชร จันทร์ดา

ครูที่ปรึกษา คุณครูอารียา แสงคำ และ คุณครูจารุณี สอนใจ

ที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง นางเสาวนีย์ กรเพชร , นางชนิตา พึ่งเณร


3192942

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ม.1/3 รักษาความสะอาด 2. รักษาทำความสะอาดในห้องเรียน ม.1/3 3.เพื่อให้ห้องเรียนไม่มีขยะบนพื้นห้อง


3192942

สถานที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน

จัดทำที่ห้องเรียนชั้น ม. 1/3

ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน สิงหาคม 2555 –กุมภาพันธ์ 2556


3192942

การศึกษาวิเคราะห์

ปัญหา1. บริเวณพื้นที่ในห้องเรียนมีเศษขยะบนพื้นห้อง และรอบๆ ห้องเรียน2. การทิ้งขยะไม่เป็นที่และไม่มีการเก็บทิ้งเมื่อใช้แล้ว3. ไม่มีการแยกประเภทขยะ


3192942

สาเหตุ

คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง พบเห็นความสกปรกและขยะบนพื้นห้องและรอบห้องเรียน

นักเรียนในห้องไม่ใส่ใจ ไม่ร่วมมือรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้ถูกที่

นักเรียนไม่เห็นคุณค่าและไม่ให้ความสำคัญในการเก็บและแยกขยะ


3192942

เป้าหมาย

นักเรียนในห้องเรียนชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 52 คน


3192942

หลักธรรมในการดำเนินงาน

อิทธิบาท 4 คือ

ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในการทำความดี

วิริยะ คือ พากเพียรในการกระทำที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนสำเร็จ

จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ทำนั้น ให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ

วิมังสา คือ สอดส่องในเหตุผลแห่งความสำเร็จ


3192942

วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการทำกิจกรรม


3192942

ขั้นตอนที่ 1

ปัญหาที่พบในห้องเรียนคือการทิ้งขยะไม่ถูกที่

ขั้นตอนที่ 6

สรุปผล จัดทำรูปเล่มและนำเสนอโครงงาน เดือน มกราคม 2556

ขั้นตอนที่ 2

รวบรวมข้อมูลและความรุ้เรื่องการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

รักษ์ห้องเรียน ม.1/3

ขั้นตอนที่ 5

ติดตามผลการดำเนินการในระยะที่ 2 บันทึกผล

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำโครงงานนำเสนอกับครูที่ปรึกษา เดือน สิงหาคม 2555

ขั้นตอนที่ 4

ดำเนินการตามขั้นตอนที่1 บันทึกผล เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555


3192942

ขั้นตอนที่ 1 ปัญหาที่พบในห้องเรียน

การทิ้งขยะไม่ถูกที่

พื้นห้องสกปรก


3192942

ภาพในห้องเรียนก่อนเริ่มโครงงาน


3192942

ภาพในห้องเรียนก่อนเริ่มโครงงาน


3192942

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล

ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซด์ต่างๆ

เริ่มการจัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอ


3192942

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอ


3192942

ขั้นตอนที่ 4ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1

ครูที่ปรึกษาให้คำแนะนะ

เริ่มกล่องเพื่อแยกขยะ


3192942

ใกล้เสร็จแล้ว

สำเร็จแล้วพวกเรา


3192942

ผลงานกล่องแยกขยะ


3192942

เชิญชวนเพื่อนช่วยกันแยกขยะ


3192942

สมาชิกสาธิตวิธีการแยกประเภทขยะ


3192942

ร่วมด้วยช่วยกันนะ...ทุกคน


3192942

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างถูกวิธี มีการแยกขยะอย่างชัดเจน

นักเรียน ชั้น ม.1/3 ทุกคนมีความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ห้องเรียนมีระเบียบและรักษาความสะอาดมากขึ้นและสม่ำเสมอ


3192942

การประเมินผล

มีการบันทึกผลประจำทุกวันหลังเลิกเรียน

มีการแก้ไข หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ ทุกวันศุกร์ของคาบเรียนสุดท้าย

ปรึกษาครูที่ปรึกษา ถึงผลการดำเนินงานและช่วยประเมินผลทุกสัปดาห์


3192942

จบการนำเสนอ


  • Login