Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej - PowerPoint PPT Presentation

Cz stotliwo ci wykorzystywane przez urz dzenia do identyfikacji radiowej
Download
1 / 20

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej. dr inż. Wiktor Sęga Urząd Komunikacji Elektronicznej. Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach - nowy etap automatyzacji bibliotek Warszawa 21 października 2014 r. Otoczenie regulacyjno-prawne (1).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cz stotliwo ci wykorzystywane przez urz dzenia do identyfikacji radiowej

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej

dr inż. Wiktor Sęga

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach- nowy etap automatyzacji bibliotek

Warszawa 21 października 2014 r.


Otoczenie regulacyjno prawne 1

Otoczenie regulacyjno-prawne (1)

 • Międzynarodowe (1)

  • Zalecenie ERC/REC 70-03 w sprawie urządzeń bliskiego zasięgu (SRD)

  • Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (2006/771/WE z późn. zm.)

  • Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (2006/804/WE)


Otoczenie regulacyjno prawne 2

Otoczenie regulacyjno-prawne (2)

 • Międzynarodowe (2)

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

  • Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wstępną klasyfikację urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi znaków identyfikacyjnych (2000/299/WE)


Otoczenie regulacyjno prawne 3

Otoczenie regulacyjno-prawne (3)

 • Krajowe

  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w szczególności art. 144 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 144 ust. 3)

  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. nr 138 poz. 972 z późn. zm.).


Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane

 • ETSI EN 300 330 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz

 • ETSI EN 300 440 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz

 • ETSI EN 302 208 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w zakresie częstotliwości 865 - 868 MHz z poziomem mocy do 2 W


Definicja urz dze rfid

Definicja urządzeń RFID

 • Urządzenia RFID to urządzenia służące między innymi do śledzenia i identyfikacji artykułów przy użyciu systemu radiowego składającego się z urządzeń biernych (identyfikatorów) zamontowanych na artykułach oraz z urządzeń nadawczo-odbiorczych (czytników), które aktywują identyfikatory i odbierają z nich dane zwrotne


Zastosowanie urz dze rfid

Zastosowanie urządzeń RFID

 • Automatyczna identyfikacja towarów

 • Śledzenie przesyłek wartościowych

 • Systemy alarmowe

 • Zarządzanie odpadami komunalnymi

 • Identyfikacja osobista

 • Kontrola dostępu

 • Czujniki zbliżeniowe

 • Systemy zabezpieczające przed kradzieżą

 • Systemy lokalizacji

 • Transmisja danych do urządzeń przenośnych

 • Bezprzewodowe systemy sterowania


Cechy rfid

Cechy RFID

 • RFID nie jest służbą radiokomunikacyjną w rozumieniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego

 • RFID działa we współużytkowanych pasmach częstotliwości

 • RFID nie może powodować zakłóceń w pracy służb radiokomunikacyjnych

 • RFID nie może żądać ochrony od zakłóceń pochodzących od służb radiokomunikacyjnych

 • RFID jest dopuszczone do używania na podstawie tzw. licencji ogólnej (urządzenia są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego)


Rfid vs ism

RFID vs ISM

 • Urządzenia ISM - urządzenia zaprojektowane w celu wytwarzania i miejscowego użycia energii o częstotliwościach radiowych dla celów przemysłowych, naukowych, medycznych, domowych lub podobnych, z wyłączeniem zastosowań z dziedziny telekomunikacji

 • Urządzenia RFID nie są urządzeniami ISM

 • Jedyną cechą wspólną jest fakt, że niektóre zakresy częstotliwości przeznaczone dla urządzeń ISM są również przeznaczone dla urządzeń RFID


Zakresy cz stotliwo ci dla rfid

Zakresy częstotliwości dla RFID

 • 119 – 148,5 kHz

 • 400 – 600 kHz

 • 13 553 – 13 567 kHz

 • 433,05 – 434,79 MHz

 • 865 – 868 MHz

 • 2 446 – 2 454 MHz


Zakres 119 148 5 khz

Zakres 119 – 148,5 kHz

 • Parametry

 • brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika


Zakres 119 148 5 khz1

Zakres 119 – 148,5 kHz

 • Główne zastosowanie

  • Kontrola produkcji

  • Automatyzacja produkcji

  • Kontrola dostępu:parkingi, garaże

  • Motoryzacja: immobilisery, systemy antywłamaniowe

  • Maszyny i narzędzia przemysłowe

  • Identyfikacja zwierząt (chipy)

  • Transport, przewóz chemikaliów, przetwarzanie substancji niebezpiecznych

  • Gospodarowanie odpadami


Zakres 400 600 khz

Zakres 400 – 600 kHz

 • Parametry

  • Maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m wynosi -8 dBµA/m

  • Wartość -8 dBµA/m odnosi się do każdego pasma o szerokości 10 kHz. Dodatkowo dla systemów pracujących w paśmie o szerokości większej niż 10 kHz dopuszcza się całkowite natężenie pola -5 dBµA/m pod warunkiem, że wartość -8 dBµA/m w każdych 10 kHz pasma nie jest przekroczona

  • Urządzenia powinny pracować z pasmem o minimalnej szerokości równej 30 kHz

  • Brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika


Zakres 400 600 khz1

Zakres 400 – 600 kHz

 • Główne zastosowanie

  • Maszyny i narzędzia przemysłowe

  • Logistyka przemysłowa

  • Przemysł drukarski, produkcja papieru

  • Czujniki zbliżeniowe

  • Przemysł motoryzacyjny

  • Transport, przewóz chemikaliów, przetwarzanie substancji niebezpiecznych

  • Produkcja stali

  • Zarządzanie zaopatrzeniem medycznym

  • Przetwarzanie i kontrola żywności

  • Kontrola załadunku


Zakres 13 553 13 567 khz

Zakres 13 553 – 13 567 kHz

 • Parametry

  • Maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m wynosi 60 dBµA/m

  • Brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika

 • Główne zastosowanie

  • Zarządzanie bibliotekami

  • Bilety (transport publiczny, imprezy masowe, itp.)

  • Kontrola dostępu (w tym paszporty)

  • Bezpieczeństwo

  • Logistyka – etykietowanie produktów

  • Technologia NFC (ang. Near Field Communication – komunikacja w polu bliskim)


Zakres 865 868 mhz

Zakres 865 – 868 MHz

 • Parametry

Częstotliwości środkowe kanałów są określone za pomocą zależności:

864,9 MHz + (0,2 MHz * numer kanału),

gdzie dostępne numery kanałów w poszczególnych zakresach częstotliwości są następujące:

a)   numery od 1 do 3 dla zakresu 865,0 - 865,6 MHz,

b)   numery od 4 do 13 dla zakresu 865,6 - 867,6 MHz,

c)   numery od 14 do 15 dla zakresu 867,6 - 868,0 MHz.

Zezwala się, żeby to samo urządzenie korzystało z kilku podzakresów

Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów rozpraszania widma.


Zakres 865 868 mhz1

Zakres 865 – 868 MHz

 • Główne zastosowanie

  • Łańcuchy logistyczne, identyfikacja palet, itp.

  • Etykietowanie produktów

  • Zintegrowane zastosowania RFID i EAS (ang. Electronic Anti-theft System – systemprzeciwkradzieżowy)

  • Kontrola procesu produkcji, śledzenie produktów

  • Obsługa ładunków (cargo)

  • Zarządzanie bagażem lotniczym

  • Systemy lokalizacyjne

  • Śledzenieprzesyłekwartościowych


Zakres 2 446 2 454 mhz

Zakres 2 446 – 2 454 MHz

 • Parametry

Szerokość głównej wiązki anteny w płaszczyźnie poziomej nie może przekraczać wartości 90 stopni (± 45 stopni), a tłumienie listków bocznych musi wynosić co najmniej 15 dB.

Praca z poziomem mocy promieniowanej e.i.r.p. większym niż 500 mW dopuszczalna jest tylko wewnątrz budynków i podlega dodatkowym ograniczeniom, których omówienie przekracza ramy niniejszej prezentacji.


Zakres 2 446 2 454 mhz1

Zakres 2 446 – 2 454 MHz

 • Główne zastosowanie:

  • Przeróbka wiórów

  • Przemysł motoryzacyjny

  • Czujniki zbliżeniowe

  • Identyfikacja pojemników do przechowywania i transportu obrabianych lub montowanych części

  • Śledzenie położenia

  • Śledzenieprzesyłekwartościowych


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

 • dr inż. Wiktor Sęga

 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • w.sega@uke.gov.pl


 • Login