Pravideln m s n jedn n s oo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Pravidelné měsíční jednání s OO PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pravidelné měsíční jednání s OO. 18. 7. 2013. Obsah. Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje. Jednání představenstva a dozorčí rady. 12. zasedání představenstva 17. 6. 2013.

Download Presentation

Pravidelné měsíční jednání s OO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pravidelné měsíční jednání s OO

18. 7. 2013


Obsah

 • Jednání představenstva a dozorčí rady

 • Provozní informace

 • Finanční sumář

 • Lidské zdroje


Jednání představenstva a dozorčí rady


12. zasedání představenstva 17. 6. 2013

 • Návrh na snížení základního jmění společnosti Pražská strojírna a.s. – představenstvo na základě schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 usnesením valné hromady č. 13/2012/1 ze dne 31. července 2012, kdy bylo schváleno vypořádat hospodářský výsledek roku 2011 snížením základního kapitálu, rozhodlo z titulu jediného akcionáře o snížení základního kapitálu o 28.907.770,- Kč tj. z 186.501.770,- Kč na 157.594.000,- Kč

 • Stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T ForCity – představenstvu vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a pan technický ředitel předložili zprávu o současném stavu projektu, ve které byly zahrnuty informace o nákladech na technické dovybavení vozoven, souhrn vad a komentář Škody Transportation a.s.

 • Informace o průběhu povodní z června 2013 – vedoucí odboru Kancelář společnosti předložila představenstvu předběžnou zprávu o průběhu červnových povodní, která obsahoval zejména popis všech dopravních opatření, které DP v době povodní realizoval či informace o komunikaci s veřejností a předběžný odhad škod

13. a 14. mimořádné zasedání představenstva25. 6. a 28. 6. 2013

 • Mimořádné zasedání– byla svolána za účelem schválení návrhu a následné schválení uzavření smlouvy o směnečném programu


Smlouva o směnečném programu– prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. se dozorčí rada seznámila s detailním popisem předloženého návrhu smlouvy o směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, udělila představenstvu společnosti souhlas k uzavření a plnění smlouvy o směnečném programu do výše 8 mld. Kč, která má být uzavřena mezi DP jako výstavcem, na straně jedné,a Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. jako aranžéry, obchodníky a administrátory a ČS jako agentem, na straně druhé

Provozní rozpočet na rok 2013– dozorčí rada vzala na vědomí informace o provozním rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za první čtvrtletí 2013– dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za první čtvrtletí 2013, zejména pak informaci, že DP rozepsal pro 1. Q 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 51 834 tis. Kč. Tato ztráta byla plánována v souladu s objednávkou dopravních výkonů v ročním objemu 166 593 tis. voz. km, z toho 42 802 tis. voz. km na 1. Q 2013

Čerpání dotací z evropských fondů– vedoucí odboru Strategický a investiční rozvoj informoval dozorčí radu o aktuálním čerpání dotací z operačních programů OPPK, OPD a Středočeského regionálního operačního programu; dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí

9. zasedání dozorčí rady 26. 6. 2013


15. zasedání představenstva 1. 7. 2013

 • Plán Interního auditu na II. pololetí 2013–plán předložený představenstvu společnosti se skládá ze dvou částí. První část plánu obsahuje přehled auditních zakázek a druhá část navrhovaného plánu obsahuje přehled aktivit, které jsou neauditního charakteru

 • Strategie odboru Interní audit– Strategie interního auditu navazuje na Koncepci interního auditu schválenou představenstvem dne 29. 10. 2012. Hlavním cílem Strategie je nastavení výkonu činnosti Interního auditu ve společnosti v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu. Strategie se zabývá rolí Interního auditu, jeho zdroji a postupy. Představenstvo předloženou Strategii odboru Interní audit schválilo

 • Koncepce obnovy vozového parku autobusů –technický ředitel a vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů předložili představenstvu koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020. Představenstvo následně vzalo na vědomí předloženou zprávu, schválilo koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020 a uložilo technickému řediteli předložit koncepci péče o autobusy v jednotce Správa vozidel a Autobusů


Provozní informace


Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

 • Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013

 • Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do října

 • Krátkodobé výluky TRAM

 • Výluka TRAM Komunardů jih (Vltavská – Dělnická) 29. 6. – 13. 7. 2013

 • Výluka BUS Vršovice - Kodaňská

 • Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy – do konce srpna

 • Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – srpen 2013, od 20. 7. další etapa

 • Výluka BUS Újezd: 14. 5. – říjen 2013


Provozní informace – metro


Provozní informace - tramvaje k 30. 6. 2013


Provozní informace – autobusy

*včetně náhradní dopravy


Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec- prázdninový JŘ


Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec 2013- prázdninový JŘ


240000 – jednotka Dopravní cesta Metro

 • K 1. červenci 2013 změna vedoucího služby 241000 – Elektrotechnika

  (místo Ing. Františka Kučery nově Ing. Karel Mandok)

 • O svátečním víkendu ve dnech 5. – 7. 7. 2013 byla uskutečněna další sanace dvou výhybek ve stanici Kačerov

 • 20. – 27. 7. 2013 úplná výluka depa Zličín: výměna 4 výhybek a dvojité kolejové spojky vč. všech dřevěných pražců

 • Stanice Háje – dvojice výluk: pro sanaci výhybek č. 1 a 2:

  • 26. – 28. 10. 2013 úplná výměna výhybky č. 2

  • 1. 11. (cca od 19:00 hod.) do 3. 11. 2013 úplná výměna výhybky č. 1

 • Velikonoce 2014: úplné uzavření trati A – rekonstrukce tří výhybek:

  • stanice Náměstí Míru, výhybky č. 3 a 4

  • ve stanici Dejvická,výhybka č. 1


Finanční sumář

za 1– 5/2013


Výsledek hospodaření za období 1-5/2013

 • Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 73 473 tis. Kč, tj. o 72 395 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 1 078 tis. Kč

 • Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -7 660 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 64 735 tis. Kč

 • Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpisna sledované období 4 418 035 tis. Kč


Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1- 5/2012 a 2013

v tis. Kč


Přehled tržeb PID za 1-5/2012 a 2013

v tis. Kč

Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného


Financování

 • Na začátku května měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 1 277 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 4 956 mil. Kč. Podstatnou část krátkodobých závazků tvoří směnky ve výši 4 mld. Kč. Směnky jsou splatné 30. 8. 2013

 • Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc březen ve výši 182,6 mil. Kč

 • Z investičních dotací obdržel DP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém a 2,5 mil. Kč bylo vráceno na RTT Myslíkova (dotace EU a SR)

 • Na konci května měl DP na hlavním účtu 1 446 mil. Kč, tzn., že v květnu byly výdaje DP o cca 169 mil. Kč menší než příjmy. Důvodem bylo poměrně velké vrácení nadměrného odpočtu DPH (182,6 mil. Kč) a také nízké čerpání vlastních zdrojů


Předpokládaný vývoj

 • V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP

 • Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů. Usnesením č. 28/3 ze dne 20. 6. 2013 přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DP v rámci nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu (30. 8. 2013). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014

 • Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září

 • Směnky by se měly začít splácet v roce 2015 a splácely by se po dobu deseti let. Dopravnímu podniku se tím výrazně zvýší zadlužení


Lidské zdroje


Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 4. 7. 2013)


500030 – odd. OrganizacePřehled převodů neobsazených PM mezi útvaryza období duben až červen 2013

Za sledované období nebyl realizován převod neobsazených PM mezi útvary.


Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013

1/2


Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013

2/2


Průměrné počty zaměstnanců 6/2013


Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-6/2013

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,16 %


Celková míra fluktuace za období 1-6/2013


Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS

 • Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c)

 • Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

 • Počet smluvních mezd podle kategorií k 30. 6. 2013

  celkem:252

  z toho TH242

  POP 10


Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla

 • bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře

 • a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP

 • b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích

 • c) za výkon funkce mentora

 • d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“

 • e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi

 • f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce

 • g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ


 • Login