Analiza bilansa banaka afi ja predavanje 14a
Download
1 / 56

analiza bilansa banaka afi-ja predavanje 14a - PowerPoint PPT Presentation


 • 530 Views
 • Uploaded on

ANALIZA BILANSA BANAKA AFI-ja Predavanje 14a. Prof. dr Jovica Lazić Drinka Peković, asistent Željko Račić, asistent Novi Sad, 31.12.2009. godine. Šta se podrazumeva pod bonitetom banke?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'analiza bilansa banaka afi-ja predavanje 14a' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analiza bilansa banaka afi ja predavanje 14a l.jpg

ANALIZA BILANSA BANAKA AFI-ja Predavanje 14a

Prof. dr Jovica Lazić

Drinka Peković, asistent

Željko Račić, asistent

Novi Sad, 31.12.2009. godine


Ta se podrazumeva pod bonitetom banke l.jpg
Šta se podrazumeva pod bonitetom banke?

 • Bonitet banke obuhvata niz elemenata koji treba da izraze sposobnost banke da uspešno obavlja svoju delatnost.


Elementi boniteta banaka l.jpg
Elementi boniteta banaka

 • Kvalitativni i

 • Kvantitativni elementi boniteta


Kvalitativni elementi boniteta banke l.jpg
Kvalitativni elementi boniteta banke

1. Organizaciona struktura

2. Tržišni položaj banke

3. Menadžment banke

4. Kadrovska struktura

5. Informaciona opremljenost

6. Povezanost osnovnih funkcija banke


Organizaciona struktura banke l.jpg
Organizaciona struktura banke

 • Određena je veličinom banke, njenom primarnom delatnošću (poslovanje sa privredom, sa stanovništvom).

 • Izražava se kroz broj filijala, ekspozitura, poslovnica i kroz njihovu međusobnu povezanost.


Tr i ni polo aj banke l.jpg
Tržišni položaj banke

 • Pozicija banke u odnosu na

 • - finansijska tržišta,

 • - druge banke,

 • - centralnu banku.

 • - sektore koji raspolažu viškovima gotovine – potencijalni deponenti i

 • - sektore koji imaju potrebu za sredstvima- potencijalni komitenti.


Menad ment banke l.jpg
Menadžment banke

 • -Kvalifikaciona struktura menadžmenta,

 • - rezultati u dosadašnjem radu,

 • - starosna struktura,

 • - porodična situacija,

 • - stil rukovođenja,


Kadrovska opremljenost banke l.jpg
Kadrovska opremljenost banke

 • Odnos obima poslova koje banka obavlja i broj zaposlenih.

 • - kvalifikaciona struktura zaposlenih

 • - posebna znanja i veštine koje zaposleni poseduju (znanje jezika, informatička znanja)

 • - starosna struktura zaposlenih,

 • - raspored zaposlenih po sektorima i pojedinim poslovima


Informaciona opremljenost l.jpg
Informaciona opremljenost

 • - brzina i kvalitet izvršavanja naloga komitenata,

 • - kvalitet međusobnih veza organizacionih jedinica banke


Integrisanost osnovnih funkcija banke l.jpg
Integrisanost osnovnih funkcija banke

 • Odnos između funkcija (upravljanje, rukovođenje, izvršavanje)

 • Hijerarhija u upravljanju,

 • Mehanizmi za subordinaciju i

 • Mehanizmi za koordinaciju poslova i aktivnosti pojedinih delova banke.


Kvantitativni elementi boniteta banke l.jpg
Kvantitativni elementi boniteta banke

 • Finansijski položaj banke

 • Prinosni položaj banke


Specifi nosti analize finansijskih izve taja banaka l.jpg
Specifičnosti analize finansijskih izveštaja banaka

 • Finansijski položaj je određen aktivnom i pasivom banke u datom trenutku, a prinosni položaj visinom prihoda, rashoda i rezultata ostvarenog u određenom periodu.

 • Analiza finansijskih izveštaja bilansa stanja i bilansa uspeha se, otuda, javlja kao instrument za ocenu boniteta banke.


Slide13 l.jpg


Ciljevi analize finansijskih izve taja banaka l.jpg
Ciljevi analize finansijskih izveštaja banaka specifičnosti analize njihovih finansijskih izveštaja.

 • Otkrivanje izloženosti banke riziku solventnosti, valutnom,kamatnom riziku i tržišnom riziku.

 • Upravljanje ovim rizicima ključ je uspešnog upravljanja bankom.


Slide15 l.jpg


Izvori rizika nesolventnosti banke l.jpg
Izvori rizika nesolventnosti banke izložena tada bi rizik solventnosti trebalo staviti na prvo mesto.


Modeli realizovanja rizika od nelikvidnosti l.jpg
Modeli realizovanja rizika od nelikvidnosti izložena tada bi rizik solventnosti trebalo staviti na prvo mesto.

 • Dva su tipična modela po kojima se može realizovati rizik od nelikvidnosti:

 • 1. Nelikvidnost izazvana padom izvora

 • 2. Nelikvidnost izazvana nekvalitetnim plasmanima


Slide18 l.jpg

 • Prema prvom modelu nelikvidnost se javlja usled: izložena tada bi rizik solventnosti trebalo staviti na prvo mesto.

 • - naglog i visokog pada transakcionih depozita

 • Posledice ovog pada su:

 • - pad rezervi likvidnosti,

 • - povlačenje plasmana datih bankama, usled toga pad prihoda po osnovu kamata

 • -pribavljanje novih kredita radi održanja likvidnosti, usled toga rast rashoda po osnovu kamata

 • - pad rentabilnosti

 • - smanjenje kapitala

 • - nesolventnost banke


Slide19 l.jpg

 • Prema drugom modelu: izložena tada bi rizik solventnosti trebalo staviti na prvo mesto.

 • Pojava visokih iznosa nenaplaćenih kredita odobrenih komitentima

 • Posledice:

 • - pad kamatonosne aktive, usled toga pad prihoda od kamata,

 • - nedostatak sredstava za isplatu depozita i drugih obaveza usled toga pad rezervi likvidnosti,

 • - povlačenje plasmana od drugih banaka što dovodi do pada prihoda od kamata,

 • - zaduženje radi održanja likvidnosti usled čega rastu rashodi po osnovu kamata,

 • - pad rentabilnosti

 • - smanjenje kapitala

 • - nesolventnost banke


Slide20 l.jpg

 • Zaključak: izložena tada bi rizik solventnosti trebalo staviti na prvo mesto.

 • Nezavisno od toga da li su izvori rizika na strani izvora sredstava ili na strani plasmana posledice su iste:

 • - pad rentabilnosti – pojava gubitaka

 • - smanjenje kapitala i

 • - nesolventnost banke.


Slide21 l.jpg


Ko vr i analizu finansijskih izve taja l.jpg
Ko vrši analizu finansijskih izveštaja? poslovanju banke može se označiti kao osnovni cilj analize finansijskog izveštaja banke.

 • Računovođe nemaju samo obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja već i obavezu prezentiranja informacija o finansijskom i prinosnom položaju kako sopstvene banke tako i drugih banaka sa kojima se ostvaruju poslovni odnosi. Do informacija se dolazi analizom finansijskih izveštaja.


Osnova za analizu finansijskog i prinosnog polo aja banke l.jpg
Osnova za analizu finansijskog i prinosnog položaja banke poslovanju banke može se označiti kao osnovni cilj analize finansijskog izveštaja banke.

 • Osnovu čine:

 • - bilans stanja,

 • - bilans uspeha,

 • - izveštaj o promenama na kapitalu

 • - izveštaj o tokovima gotovine,

 • - beleške uz finansijske izveštaje.


Slide24 l.jpg


Slide25 l.jpg

 • Beleške treba da pruže podatke o: izvršiti analizu finansijskog izveštaja banke.

 • - računovodstvenim politikama i metodologiji obračuna rezervisanja za gubitke po kreditima,

 • - metodamo o upravljanju rizuhicima i politikama internih kontrola u odnosu na rizike sadržane u kreditnom portfoliju,

 • - geografskom rasporedu kredita, rizičnih kredita i dospelih kredita uključujuži i iznose posebnih i opštih rezervisanja,

 • - iznosu kredita, rizičnih kredita i dospelih kredita po osnovnim kategorijama dužnika i iznose specifičnih i opštih rezervisanja za svaku od kategorija,

 • - značajnim koncentracijama kreditnog rizika,

 • - iznosima kredita po kojima je prestao obračun kamata,

 • - iznosima kredita koji su u toku godine restrukturirani i uslove pod kojima je izvršeno restrukturiranje i

 • - ugovorenim prodajama kredita i očekivanim gubicima po tom osnovu.


Slide26 l.jpg


U 000 l.jpg
u 000 koje koristi za utvrđivanje pokazatelja ili što je čest slučaj analitičar koristi belešku u celini kao osnovu za izvlačenje određenih zaključaka.

BILANSI USPEHA


Analiza finansijskog polo aja banke l.jpg
Analiza finansijskog položaja banke koje koristi za utvrđivanje pokazatelja ili što je čest slučaj analitičar koristi belešku u celini kao osnovu za izvlačenje određenih zaključaka.

 • Finansijski položaj banke,opredeljen je aktivom i pasivom banke.

 • Aktivu banke u najvećem delu čine gotovina, gotovinski ekvivalenti i plasmani banke. Izloženost banke rizicima, naročito riziku solventnosti i valutnom riziku zavisi od kvaliteta aktive.


Slide30 l.jpg

 • Analiza kvaliteta aktive: koje koristi za utvrđivanje pokazatelja ili što je čest slučaj analitičar koristi belešku u celini kao osnovu za izvlačenje određenih zaključaka.

 • 1. Odnos rashoda po osnovu indirektnih otpisa plasmana i visine rezervisanja za gubitke po kreditima

 • 811.560/8.757.253=9,23%

 • Tumačenje: Od ukupnih kredita procena je da neće biti naplaćeno 9.23%


Slide31 l.jpg

 • 2. Odnos loših kredita i ukupnih kredita koje koristi za utvrđivanje pokazatelja ili što je čest slučaj analitičar koristi belešku u celini kao osnovu za izvlačenje određenih zaključaka.

 • 322003/8757253=3,67%

 • Tumačenje: Ovaj pokazatelj pokazuje koliko je učešće loših kredita u ukupnim kreditima.


8757253 l.jpg
8757253 koje koristi za utvrđivanje pokazatelja ili što je čest slučaj analitičar koristi belešku u celini kao osnovu za izvlačenje određenih zaključaka.

 • 3. Odnos ispravke vrednosti i rezervisanja i ukupnih kredita

 • 96736/ 8757253 =1,1%

 • Tumačenje: Pokazatelj se koristi za procenu dovoljnosti formiranih rezervisanja


Slide33 l.jpg


Slide34 l.jpg

 • O stavljanjem u odnos formiranih rezervisanja sa lošim (rizičnim kreditima)dnos neto dobitka i rashoda izazvanih ispravkama vrednosti i rezervisanjima

 • 96.067/811560=11,83%

 • Tumačenje:

 • Iskazuje koliko iznosi učešće neto dobiti u rashodima izazvanim nenaplatom plasmana i kredita. U ovom slučaju to znači da neto dobit predstavalja11,83% ovih rashoda odnosno da na svaku EUR dolazi 11,83 EUR rashoda po osnovu nenaplativnosti plasmana i kredita.


Pokazatelji za ocenu izlo enosti banke riziku nelikdivnosti l.jpg
Pokazatelji za ocenu izloženosti banke riziku nelikdivnosti stavljanjem u odnos formiranih rezervisanja sa lošim (rizičnim kreditima)

 • 1. Gotоvina i gotоvinski ekviвalenti/Ukupnу aktivu

 • 15026/25982651=57,8%

 • Tumačenjе:

 • Udeo likvиdne aktive u уkupnoj aktivи

 • U ovоm primeru više od polоvine aktive jе u likvиdnoj aktivи. Razloзi za ovako visokо učešćе likvиdne aktive u уkupnoj aktivи može bitи uslovljen нepostоjanjem мogućnosti za ulagаnje sa prihvatljivиm rizиkom naplаte i ukamаćenjеm.


Slide36 l.jpg

 • Gotovina i gotovinski ekvivalenti/kratkoročni depoziti i obaveze prema bankama

 • 15026838/14036685=107,05%

 • Tumačenje:

 • Ukazuje na pokriće kratkoročnih depozita i obaveza prema bankama gotovinom i gotovinskim ekvivalentima.

 • U ovom slučaju su kratkoročni depoziti i obaveze prema bankama u celini pokriveni gotovinom i gotovinskim ekvivaletima što ukazuje na visok stepen likvidnosti banke.


Slide37 l.jpg


Mapa likvidnosti l.jpg
Mapa likvidnosti sagledavanjem usaglašavanjem prinosne aktive po rokovima i po valutama sa rokovima i valutama dospeća i uzetih kredita. U tu svhu se sastavlja mapa likvidnosti i devizna mapa.

 • Sučeljavanjem aktivne i pasive razvrstane po ročnosti utvrđuje se uslađenost rokova

 • Iz priložene mape likvidnosti se da zaključiti sledeće:

 • - banka nema teškoća da izmiri obaveze koje dospevaju do mesec dana , šta više ima višak likvidnih sredstava;

 • - Obaveze koje dospevaju od 1 do 3 meseca su više od raspoloživih sredstava za njihovo izmirenje što nameće potrebu pribavljanja dodatnih sredatava;

 • - Neusklađenost rokova postoji i kod obaveza koje dospevaju za plaćanje u roku od 3 do 12 meseci , ali u suprotnom smislu ovde postoji višak sredstava,;

 • - za izmirenje obaveza koje dospevaju u roku od 1 do pet godina i preko pet godina banka ima značajan nedostatak sredstava što ukazuje napreteću nelikvidnost u budućnosti.


Mapa valutne strukture l.jpg
Mapa valutne strukture sagledavanjem usaglašavanjem prinosne aktive po rokovima i po valutama sa rokovima i valutama dospeća i uzetih kredita. U tu svhu se sastavlja mapa likvidnosti i devizna mapa.

 • Pruža osnovu za ocenu izloženosti banke valutnom riziku.

 • Iz priložene mape valutne strukture se da zaključiti osim kada je reč o CHF banka ima višak potraživanja u odnosu na obaveze u stranoj valuti. Stepen izloženosti valutnom riziku pretpostavlja procenu promena kursa domaće u odnosu na stanu valutu i promene kurseva stranih valuta.


Koncentracija rizika l.jpg
Koncentracija rizika sagledavanjem usaglašavanjem prinosne aktive po rokovima i po valutama sa rokovima i valutama dospeća i uzetih kredita. U tu svhu se sastavlja mapa likvidnosti i devizna mapa.

 • Koncentracija rizika se procenjuje prema informacijama o tome kojim komitentima su plasirana sredstva i od kojih komitenata potiču depoziti i krediti, potom u kojim delatnostima se nalaze komitenti i depozitari banke.


Primer l.jpg
Primer: sagledavanjem usaglašavanjem prinosne aktive po rokovima i po valutama sa rokovima i valutama dospeća i uzetih kredita. U tu svhu se sastavlja mapa likvidnosti i devizna mapa.


Primer a depoziti po vi enju pr ma depozitarima l.jpg
Primer: sagledavanjem usaglašavanjem prinosne aktive po rokovima i po valutama sa rokovima i valutama dospeća i uzetih kredita. U tu svhu se sastavlja mapa likvidnosti i devizna mapa.a) depoziti po viđenju prеma depozitarima


Slide43 l.jpg


Ocena prinosnog polo aja banke l.jpg
Ocena prinosnog položaja banke ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.

 • Za ocenu uspešnosti banke, uostalom, kao i preduzeća koriste se podaci iz bilansa uspeha, ali se oni često kombinuju sa podacima iz bilansa stanja.

 • Pokazatelji koji se najčešće koriste su:


Stopa prinosa na ukupan kapital l.jpg
Stopa prinosa na ukupan kapital ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.

 • Odnos između neto dobiti pre poreza i ukupnog kapitala banke

 • 109782/25982651=0.422%

 • Tumačenje:Ukupni kapital banke je po osnovu ostvarenog dobitka uvećаn zа 0,422%


Stopa prinosa na sopstveni kapital l.jpg
Stopa prinosa na sopstveni kapital ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.

 • Neto dobit nakon oporezivanja/ sopstveni kapital banke

 • 96067/3184037=3,01%

 • Tumačenje: Povećanje sopstvenog kapitala po osnovu dobiti, tj. Na svaku EUR sopstvenog kapitala ostvarena dobit iznosi 30 centa.


Kamatna mar a l.jpg
Kamatna marža ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.

 • Neto prihod od kamata/prosečna ukupna aktiva

 • 956959/21704326=4,4%

 • Tumačenje: Kamatna marža izražava uspešnost banke u obavljanju njene osnovne delatnosti, odnosno u prikupljanju i plasiranju sredstava.Po tom osnovu ukupna sredstva banke su povećana za 4,4%


Pokrivenost rashoda neto prihodom od kamate l.jpg
Pokrivenost rashoda neto prihodom od kamate ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.

 • Neto prihod od kamate/Ostali operativni rashodi 889178/956959=92,9

 • Tumačenje: Ovaj pokazatelj iskazuje učešće operativnih rashoda u neto prihodu od kamata. U ovom primeru to znači da u svakoj EUR neto prihoda od kamata operativni rashodi učestvuju sa 92,9 %


Struktura prihoda i rashoda od kamata l.jpg
Struktura prihoda i rashoda od kamata ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.

 • Prihodi i rashodi od kamata izazivaju opravdano pažnju analitičara, jer potiču od osnovne delatnosti banke.

 • Analiza ovih prihoda se vrši sa aspekta sektora u kojima se ostvaruju ovi prihodi i rashodi.


Bele ka omogu ava slede e zaklju ke l.jpg
Beleška omogućava sledeće zaključke: ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.

 • 1. Od ukupnih prihoda i rashoda po osnovu kamata najveći deo (78% prihoda i 85% rashoda od kamata) odnosi se na prihode i rashode od kamata ostvarenih po osnovu datih kredita i primljenih depozita od preduzeća i stanovništva.

 • 2. Činjenica da prihodi od kamata po osnovu kredita datih stanovništvu u ukupnim priodima od kamata učestuvuju sa 12,42%, a kamate koje se plaćaju na depozite stanovništva iznose čak 42% ukupnih rashoda od kamata ukazuje da banka nije opredeljena na poslove sa stanovništvom, već da depozite prikupljennj od stanovništva plasira u privredu. To potvrđuje okolnost da učešće kamate naplaćene na kredite date preduzećima u ukupnim prihodima od kamata sa 66,66%, a kamata na depozite preduzeća učestvuje u ukupnim rashodima od kamata sa 43,28.


Slide53 l.jpg


5 prihodi i rashodi po osnovu naknada i provizija l.jpg
5. Prihodi i rashodi po osnovu naknada i provizija kriterijum je područje (tržište) u kome su nastali:


Zaklju ak l.jpg
Zaključak: kriterijum je područje (tržište) u kome su nastali:

 • 1. Banka najveći deo prihoda od provizija i naknada ostvaruje u stanoj valuti (76%).

 • 2. U odnosu na prethodnu godinu prihodi u stanoj valuti su niži za 17,7%.

 • 3. Rashodi po osnovu provizija i naknada u najvećoj meri ostvaruju na domaćem tržištu, dakle u domaćoj valuti.

 • Pad prihoda i rashoda po osnovu provizija i naknada upućuje na smanjenje obima poslovanja banke.

 • Pošto pad prihoda odgovara u apsolutom iznosu padu rashoda rezultat banke nije po ovom osnovu promenjen.


Hvala na pa nji l.jpg
HVALA NA PAŽNJI kriterijum je područje (tržište) u kome su nastali:


ad