Download

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE


Advertisement
/ 34 []
Download Presentation
Comments
Olivia
From:
|  
(3749) |   (0) |   (0)
Views: 351 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések ( a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben ) támogatására” TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Kötelezően oktatott témakörök
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Slide 2

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK: PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatására” TÁMOP-3.1.5-09/A/2

Kötelezően oktatott témakörök

Választáson alapuló tanulmányterületek

Slide 3

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

Olvasás- és írásnehézségek preventív és fejlesztő pedagógiája (Vassné dr. Figula Erika figulae@nyf.hu)

Nyelvi kompetencia-fejlesztés angol szakos tanároknak (dr. Szerencsi Katalin szerencs@nyf.hu)

Nyelvi kompetencia-fejlesztés német szakos tanároknak (dr. Kiss Kálmán kisskalm@nyf.hu)

Kompetencia-alapú biológiaoktatás (Göncziné Dr. Szabó Terézia gonczine@nyf.hu)

Ügyvitel-módszertani kompetenciák fejlesztése (Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet vegvarie@nyf.hu)

Slide 4

cél:

speciális szakmai és szakmódszertani ismeretek nyújtása

az olvasás- és írásnehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatásához szükséges oktatási-nevelési eljárások elsajátítása

kínálat:

speciális pedagógiai, pszichológiai, logopédiai ismeretek

preventív szemlélet kialakítása és fejlesztése

mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható módszertani kultúra kifejlesztése

OLVASÁS- ÉS ÍRÁSNEHÉZSÉGEK PREVENTÍV ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁJA

Slide 5

cél:

korszerű, nemzetközi igényeknek megfelelő oktatás,

gyakorlatorientált kompetencia-alapú nyelvi képzés

kínálat:

interkulturális, nyelvi közvetítés, a különböző nyelvvizsga-rendszerek követelményeinek megismerése, multimédiás technológiák a tanításban

NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS ANGOL SZAKOS TANÁROKNAK

v

Slide 6

célcsoport:

általános és középiskolákban némettanár-szakos diplomával rendelkezők

kínálatunk:

a germanisztika legújabb eredményei, melyek gyarapítják és elmélyítik a korábbi ismereteket,

eredményesen építhetők be a mindennapi tanítási-tanulási gyakorlatba,

szövegértési, szövegalkotási, kommunikatív, grammatikai, közvetítési kompetenciák fejlesztése

NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS NÉMET SZAKOS TANÁROKNAK

v

Slide 7

kínálatunk:

a biológia legújabb kutatási eredményei (pl. genetika, molekuláris biológia),

integrált, komplex szemlélet kialakítása a biológia interdiszciplináris kapcsolatainak bemutatásával,

részvétel az esélyegyenlőség kibontakozásában, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében a biológia tantárgy keretein belül

KOMPETENCIA-ALAPÚ BIOLÓGIAOKTATÁS

v

Slide 8

Ügyvitel-módszertani kompetenciák fejlesztése

célcsoport:

gyors- és gépírás, illetve ügyvitel szakon végzett pedagógusok

kínálat:

az ügyviteli szakképzésben történt lényeges változások folyamatos és naprakész követése,

új ügyviteli tantárgyakés módszerek

az irodai munkafolyamatok változásának, megújulásának követése

Slide 9

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

Iskolai mentor (dr. Vallner Judit vallner@gmail.com)

Közoktatási minőségügyi szakértő (dr. Márton Sára martons@nyf.hu)

Népzene napjaink zenei oktatásában (Juhász Erika ejuhasz@nyf.hu)

A matematika tanításának, tanulásának időszerű kérdései (dr. Szalontai Tibor szalonta@nyf.hu)

Slide 10

a képzés felkészít:

a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására

az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére

ISKOLAI MENTOR

v

Slide 11

KÖZOKTATÁSI MINŐSÉGÜGYI SZAKÉRTŐ

cél:

olyan szakemberek képzése, akik intézményeikben képesek a minőségszemlélet kialakítására, formálására,

multiplikátori feladatok ellátására

kínálatunk:

projektorientált képzés, minőségmendzsmenti, minőségmódszertani ismeretek, mérés és értékelés mikro-, mezo- és makro-szinten

v

Slide 12

kínálatunk:

a tananyag népzenei vonatkozású részeinek élményszerűbbé tétele,

új ötletek, módszertani lehetőségek a zene oktatásában, a zenei közízlés formálásában,

a népzene és a műzene kapcsolódási pontjainak hangsúlyozott figyelembe vétele

NÉPZENE NAPJAINK ZENEI OKTATÁSÁBAN

v

Slide 13

kínálatunk:

a program komplexitása unikum a hazai matematikatanár továbbképzések sorában,

újdonságaival a nemzetközi viszonylatban is élenjáró matematika-didaktikai elgondolásokat követi,

a differenciálás hatékony módszereivel ismertet meg a matematikatanításban,

kollaboratív tanítási gyakorlat

A MATEMATIKA TANÍTÁSÁNAK, TANULÁSÁNAK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

Slide 14

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

Család- és gyermekvédő (dr. Margitics Ferenc margif@nyf.hu)

Diáktanácsadás (Pauwlik Zsuzsa Orsika pauwlik@nyf.hu

Az inkluzív pedagógia módszertana (Vassné dr. Figula Erika figulae@nyf.hu)

Anyanyelvi tehetséggondozás (Tóthné dr. Szűcs Éva szucsev@nyf.hu)

Nyelvi kompetencia-fejlesztés francia szakos tanároknak (Nagyné dr. Schmelczer Erika schmelczer@freemail.hu)

Slide 15

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

  • Anyanyelv-pedagógia (Dr. Szabó G. Ferenc szabof@nyf.hu)

  • A történelemtudomány új eredményei a történelem tanításában (Dr. Reszler Gábor reszlerg@nyf.hu)

  • A helyesírási zavarok kezelése és a helyesírási képességek fejlesztése (Pállné dr. Lakatos Ilona lakatosi@nyf.hu)

Slide 16

cél:

gyermekvédelmi feladatok ellátására képes szakemberek képzése

célcsoport:

a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek és fiatalok problémái iránt érzékenységgel bíró pedagógusok,

jártasak a felnőtt-felnőtt kommunikációban

CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ

v

Slide 17

kínálatunk:

személyiséglélektani, egészségpszichológiai és mentálhigiénés, speciális fejlődéslélektani, szociálpszichológiai ismeretek nyújtása, melyek a felnőttekkel és gyerekekkel kapcsolatos eredményes tanácsadáshoz szükségesek,

gyakorlati készségeket fejlesztő tréningek

DIÁKTANÁCSADÁS

v

Slide 18

kínálatunk:

gyógypedagógiai, gyógypedagógiai pszichológiai , esélyegyenlőségi, a személyiségfejlődés, a viselkedési zavarokkal kapcsolatos ismeretek nyújtása,

inkluzív szemléletet kialakító, formáló tréningek

AZ INKLUZÍV PEDAGÓGIA MÓDSZERTANA

v

Slide 19

ANYANYELVI TEHETSÉGGONDOZÁS

célcsoport:

óvodapedagógusok, tanítók, tanárok

kínálatunk:

a tehetségazonosítás leggyakoribb, az anyanyelvi tehetséggondozás korszerű eljárásai,

multimédiás oktatástechnikai eszközök

Slide 20

NYELVI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS FRANCIA SZAKOS TANÁROKNAK

kínálatunk:

modern nyelvoktatás kompetencia fejlesztő technikákkal és ismeretekkel,

különböző akkreditált nyelvvizsgarendszerek követelményeinek megismerése,

interkulturális értékek közvetítése,

multimédiás eszközök használata

Slide 21

ANYANYELV-PEDAGÓGIA

célcsoport:

általános és középiskolában anyanyelvet tanítók

kínálatunk:

retorikai, elektronikus és irodalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati összefüggéseinek föltárása,

az érveléstechnika módszertana,

a funkcionális grammatikatanítás szemléletének kitágítása interaktív és reflektív tanulás kipróbálása terepgyakorlatok formájában

Slide 22

A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEIA TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁBAN

célcsoport:

egyetemi vagy főiskolai szintű történelem szakos tanári diplomával és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezők

kínálatunk:

a történeti és politikai pszichológia módszerei, eredményei,

a modern közvélemény jellemzői a XIX-XX században

politikai elit és a válságkezelés gyakorlata a dualista Magyarországon

Trianon társadalompszichológiai következményei

Slide 23

A HELYESÍRÁSI ZAVAROK KEZELÉSE ÉS A HELYESÍRÁSI KÉPESSGEK FEJLESZTÉSE

célcsoport:

a közoktatás bármely szintjén tanító pedagógusok

kínálatunk:

a legkorszerűbb pszichológiai/pszicholingvisztikai, szociológiai/szociolingvisztikai, kommunikációelméleti szakmetodikai ismeretek

szoftveres helyesírási gyakorlatsorok készítése, szövegszerkesztés és helyesírás

Slide 24

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁLASZTÁSON ALAPULÓ TANULMÁNYTERÜLETEI

TANÍTÓK SZÁMÁRA

Anyanyelv műveltségterület (Dr. Koi Balázs koib@nyf.hu)

Informatika műveltségterület (Sitkuné Görömbei Cecília sitkune@nyf.hu)

Természetismeret műveltségterület (Mándy Tihamér mandy@nyf.hu)

Slide 25

a képzés célja:

a ma igényeinek megfelelő kompetenciaalapú, gyakorlatközpontú anyanyelvi, irodalmi oktatás (az 1-6. évfolyamon) megismerése

célcsoport:

a műveltségterületi képzés bevezetése előtt szerzett tanítói diplomával rendelkezők

más műveltségi területen végzett tanítók

kínálat:

szakmai megújulás

új technikák a tanításban

a műveltségterületi tárgyak tartalma

ANYANYELV MŰVELTSÉGTERÜLET

v

Slide 26

a képzés célja:

tanítók felkészítése az informatika műveltségterület tanítására az általános iskola 1-6. évfolyamán

kínálat:

alapvető operációs rendszerek

diigitális kommunikáció

Weblapkészítés

interaktív tábla használata az oktatásban

IKT eszközök használata kooperatív technikákkal

INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET

v

Slide 27

célcsoport:

azok a pedagógusok, akik felvállalják a természetismeret és környezetismeret tantárgy oktatását az általános iskola 1-6. osztályában

a képzés tartalma:

a 6-12 évesek számára oktatandó természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) ismeretek, környezettudat ismeretei és felelős környezeti magatartás alapjai

a tárgy módszertani sajátosságai (kísérlet, terepi megfigyelések, térképek és egyéb eszközök használata)

TERMÉSZETISMERET MŰVELTSÉGTERÜLET

v

Slide 28

Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak (Pauwlik Zsuzsa Orsika pauwlik@nyf.hu)

Iskolai mentor szakirányú továbbképzési szak (Dr. Szabó Antal szaboa@nyf.hu)

Kreatív írás (Pállné dr. Lakatos Ilona lakatosi@nyf.hu)

Óvodás- és kisiskoláskori idegennyelvi kommunikátor (Dr. Veres Ferenc veresf@nyf.hu)

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, francia, német nyelven) (Dr. Barabás László barabas@nyf.hu)

Slide 29

Tervezett Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére

A cigány/roma kultúra ismerete; cigány/roma gyerekek iskolai szocializációja (Dr. Jenei Teréz jeneit@nyf.hu)

A képzés tervezett tartalma:

  • bevezetés a romani nyelv alapjaiba

  • népismeret

  • társadalomismeret

  • inkluzív nevelés pedagógiája

  • önismereti és konfliktuskezelési tréning

Slide 30

célcsoport:

tanítók, gyógypedagógusok, általános- és középiskolai tanárok, szociálpedagógusok, pedagógia szakos nevelőtanárok, hitoktatók hittanárok,

kínálatunk:

speciális mentálhigiénés, egészségtani, egészségpszichológiai, szociológiai, szociálpolitikai ismeretek

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ MENTÁLHIGIÉNÉ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

v

Slide 31

ISKOLAI MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

a képzés felkészít:

a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetésére, az elvégzendő feladatok koordinálására, az iskolában alkalmazott gyakornokok tevékenységének segítésére

feltétel: egyetemi szintű tanári végzettség, vagy tanári mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség

v

Slide 32

KREATÍV ÍRÁS

a képzés célja:

az írás- és beszédkészség, a tárgyalási stílus fejlesztése a kommunikáció és az írott média területén

kínálatunk:

a szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája,

posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok)

gyakorlati retorika,

az újságírás elmélete és gyakorlata

v

Slide 33

ÓVODÁS- ÉS KISISKOLÁSKORI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR

a képzés célja:

a 3-8 éves korosztály adottságainak megfelelő jó kommunikációs készség kialakítása

nyelvi kreativitás fejlesztése

a korosztálynak megfelelő interkulturális ismeretek közvetítése

kínálatunk:

nyelv- és stílusgyakorlat,

idegen nyelvű gyermekirodalom,

a játék és a testnevelés szaknyelve,

idegen nyelvű zenei irodalom kicsiknek,

kreatív irodalmi nevelés idegen nyelven

v

Slide 34

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, FRANCIA, NÉMET NYELVEN)

célcsoport:

angol, francia vagy német szakon szerzett egyetemi vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők

kínálatunk:

nyelv- és stílusgyakorlatok idegen nyelvből

írásbeli és szóbeli kommunikációs gyakorlatok

általános fordítás technika célnyelvről anyanyelvre / anyanyelvről célnyelvre

konszekutív / szinkrontolmácsolás

tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás

v


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro