1000 kanale nga e gjith bota
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Diaspora TV PowerPoint PPT Presentation


NimiTV ka kënaqësinë të paraqes para jush teknologjinë më moderne që sjell programet dhe kanalet live nga të gjitha pjesët e botës. Set-Top-Boxi i NimiTV mundëson që programet të mund të shikohen në formatin standard dhe atë HD.

Download Presentation

Diaspora TV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1000+ KANALE NGA E GJITHË BOTA


ABOUT US

NimiTVkakënaqësinëtëparaqesparajushteknologjinëmëmoderneqësjellprogrametdhekanalet live ngatëgjithapjesët e botës. Set-Top-Boxi i NimiTVmundësonqëprogramettëmundtëshikohennëformatin standard dheatë HD.Edhenësenukkeniqenënështëpinëkohënkurështëshfaqurseriajuajmë e dashurapolajmet, filmatapo show i juaj i preferuar, jumundtishikoniato duke e kthyerkohëndhe duke zgjedhurcilin program dëshironi ta shikonikurdoqëjutëgjenikohëgjatëjavës.Qëllimi i jonëështëqëaudienca e NimiTVtëketënjëeksperiencësuperioresepsepërfshihenprogramedhemundësipërtëgjithëfamiljën.


“TIPARET E PLATFORMËS”

Mbi 1000+ kanaletelevizivenëgjuhëtëndryshme.

Parapagesë-paguajpërmuaj.

Njëçmimgjithpërfshirës.

Pa kontratëvjetore.

Pa pagesëpërndërprejetëparakohshme.

Pa shikimtëkreditit

Mundësitëpakufizuartëinternetitnë TV


KONTAK NE

Address: Office 3 Unit R1 PenfoldTrading Estate Watford WD24 4YYUnited Kingdom

Email: [email protected]

Website: https://nimitv.com/


  • Login