Studij slu aja bud etiranje orjentisano na u inke u sloveniji dosada nja dostignu a i prepreke l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Studij slučaja : Budžetiranje orjentisano na učinke u Sloveniji – Dosadašnja dostignuća i prepreke PowerPoint PPT Presentation


  • 190 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Studij slučaja : Budžetiranje orjentisano na učinke u Sloveniji – Dosadašnja dostignuća i prepreke. Mateja Bizilj Ministarstvo finansija , Republika Slovenija Tbilisi, 28 . Jun, 2007 . godine. Preduslovi

Download Presentation

Studij slučaja : Budžetiranje orjentisano na učinke u Sloveniji – Dosadašnja dostignuća i prepreke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Studij slučaja: Budžetiranje orjentisano na učinke u Sloveniji – Dosadašnja dostignuća i prepreke

Mateja Bizilj

Ministarstvo finansija, Republika Slovenija

Tbilisi, 28. Jun, 2007. godine


Preduslovi

  • Ekonomska klasifikacija, usklađena sa GFS-om 1986. god, uvedena je 1999. god. u državnom budžetu, kao i budžetima lokalnih samouprava.

  • Tokom 2000. god, jedinstvena ekonomska klasifikacija je uvedena za cjelokupni sektor državne uprave.

  • Osnovna jedinica budžetskog planiranja i izvršenja bila je budžetska stavka, koja predstavlja kombinaciju ekonomske i programske klasifikacije.

    Struktura budžeta je izgledala ovako:


BUDŽETSKA STAVKA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA


Uvođenje Programske Klasifikacije

  • Uspostavljanje programske klasifikacije započeli smo 1999. god

  • Ministarstvo ekonomije je bilo prvo pilot ministarstvo.

  • Polazne osnove u izradi programske klasifikacije:

    • COFOG-ova funkcionalna klasifikacija,

    • Model Švedske (twinning program sa Ministarstvom finansija Švedske),

    • Povezivanje sa programskim klasifikacijama komisija i parlamenta.


  • Prije uvođenja programske klasifikacije, uveli smo grupisane stavke budžeta.

  • Ovaj pristup je korišćen samo za 2000. godinu.

  • Grupisane stavke budžeta : 1 – Rukovodstvo i administracija

    2 – Finansiranje javnih usluga

    3 – Programi

    4 – Upravljanje javnim dugom, kamate i rezerve

  • Svaka budžetska stavka je klasifikovana u jednu od ovih grupa


  • Nakon polugodišnjeg rada sa Ministarstvom ekonomije, ovo ministarstvo je izgubilo interesovanje za programski budžet, i nije željelo dalju saradnju sa Sektorom budžeta.

  • Nova inicijativa: Januar 2000.godine – počinjemo ponovo sa sljedećim pilot ministarstvima:

    • Ministarstvo obrazovanja i sporta

    • Ministarstvo saobraćaja i komunikacija

    • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ishrane

    • Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora

    • Ministarstvo finansija

  • Kod ovih pilot ministarstava koristili smo pristup od dna ka vrhu.


Planirani pristup:

  • Detaljno ispitivanje svih aktivnosti i projekata ministarstva

  • Klasifikacija ovih aktivnosti, po funkcionalnoj klasifikaciji

  • Uspostavljanje misije ministarstva

  • Uspostavljanjeniza programa u skladu sa misijom

  • Definisanje zadataka svakog programa


Planirani pristup

6. Opis svakog programa

7. Povezati aktivnosti i projekte unutar svakog programa

8. Razmotriti aktivnosti i projekte koji se ne uklapaju ni u jedan od programa

9. Postaviti ciljane outpute za svaku aktivnost ili projekat

10. Postaviti inpute koji su potrebni za svaku aktivnost i projekat (finansijski i fizički)

11. Pripremiti nacrt budžeta za usvojenu programsku strukturu


  • Otkrili smo da nam je za ovaj pristup potrebno previše vremena.

  • Konačno, MF definiše područja trošenja i glavne programe.

  • Ministarstva su obavezna da definišu svoje podprograme.

  • Posljedica programske klasifikacije ogledala se u povećanju broja potrošačkih jedinica.

  • Maja 2000, izdali smo Pravilnik o funkcionalno - programskoj klasifikaciji troškova državnog budžeta.

  • Budžet za 2001. godinu je pripremljen po novoj klasifikaciji.


Karakteristike programske klasifikacije:

  • Definisali smo 23 vrste troškovnih oblasti za 95 glavnih programa.

  • Troškovne oblasti i glavni programi su objavljeni u Službenom listu. Podprogrami su objavljeni u Smjernicama za budžet.

  • Troškovne oblasti i glavni programi se mogu primijeniti od strane više ministarstava.

  • Podprogram se može primijeniti od strane samo jednog ministarstva.

  • Administrativni rashodi (plate …) su objedinjeni u administrativnim podprogramima.


Struktura programske klasifikacije

TROŠKOVNE OBLASTI

GLAVNI PROGRAMI

PODPROGRAMI

AKTIVNOSTI

PROJEKTI

2-koda

4-koda

8-kodova

Aktivnosti i projekti (još uvijek) nisu uvedeni kao dio programske klasifikacije.


Primjer:

11 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

1102 Reforma poljoprivrede i kvaliteta proizvodnje hrane

11022301 Mjere stabilizacije tržišta (politika cijena)

11022302 Poljoprivredno-ekološki programi

11022303 Prestrukturiranje poljoprivrede i kvaliteta proizvodnje hrane

11022304 Razvoj ruralnih područja


Struktura podprograma:

Troškovna oblast

Serijski broj podprograma

14022103 – Stimulacija biznisa

Osnovni program

Ministarstvo


Struktura budžeta:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BUDŽETSKA STAVKA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA


Problemi uvođenja programske klasifikacije:

  • Ministarstva su željela da postave podprograme koji bi odražavali ekonomsku, a ne programsku klasifikaciju (na primjer: investicije u bolnice itd.).

  • Ministarstva su željela programsku klasifikaciju po institucijama (svako ministarstvo bi imalo svoj glavni program ili troškovnu oblast).

  • MF je željelo da Vlada usvoji listu koordinatora (odgovornih za učinke) po troškovnim oblastima i glavnim programima. Ovo je bilo važno u slučajevima gdje više ministarstava sprovodi program.Lista koordinatora nikada nije usvojena.


Struktura obrazloženja budžeta:


Struktura obrazloženja završnog računa je ista!


Revizija

  • Od 2003. god, Revizija, u okviru kontrole završnog računa državnog budžeta, vrši procjenu i izvještavanje o ciljevima i indikatorima za odabrane podprograme.

  • Nalazi Revizije:

    • Planirani ciljevi i indikatori nisu konkretno ili jasno dati,

    • Indikatori ne daju očekivanu vrijednost,

    • Hijerarhija indikatora nije razumljiva (raznovrsnost podprograma),

    • Presudni momenat programskog budžeta je definicija ciljeva, mjera tih ciljeva, kao i izvještavanje o rezultatima.


  • U toku 2004 , Revizija je dala procjenu tačnosti i efikasnosti primjene 18 odabranih podprograma.

  • Procjena se odnosila na:

    • Tačnost i efikasnost planiranja,

    • Tačnost i efikasnost primjene,

    • Tačno, adekvatno i dovoljno izvještavanje o izvršenim zadacima i postignutim rezultatima.

Source of data: Court of Audit, presentation by Mira Bitenc


Razvoj od 2004. godine do danas

  • U toku 2005, Vlada je uspostavila radnu grupu za razvoj programskog budžeta, sa definisanim zadacima, do kraja 2008. godine.

  • MF je pregovaralo sa Ministarstvom obrazovanja i sporta, Ministarstvom rada, porodice i socijalnog staranja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ishrane, i Ministarstvom za zaštitu životne sredine i uređenje prostora, kako bi se poboljšalo informisanje o učincima.

  • Uvedene su promjene u programskoj klasifikaciji.

  • MF je pripremilo nove smjernice za definisanje ciljeva i indikatora.

  • U toku 2005, MF organizuje kratku obuku za ministarstva.

  • Programska klasifikacija se uvodi za lokalne samouprave.


Trenutna situacija

  • Pregovori sa odabranim ministarstvima su prekinuti. Ministarstva su pokazala nezainteresovanost za saradnju u vidu detaljnih diskusija o načinima za jačanje orjentacije zasnovane na učincima.

  • Ponekad, programska klasifikacija nije najbolji način za klasifikovanje projekata.

  • Informacija o učinku se ne koristi u procesu pripreme budžeta, uopšte.

  • Radna grupa je prestala sa radom.


Naredni koraci

  • Nedvosmisleno angažovanje Kabineta u nastavku reforme.

  • Izrada realističnog plana aktivnosti.

  • Motivisanje ministarstava i služenika MF, kako bi jačali rad na budžetu zasnovanom na učincima.

  • Izrada IT podrške neophodne za praćenje indikatora učinka.


  • Login