การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

หน้าที่ชาวพุทธ PowerPoint PPT Presentation


  • 1259 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา. การปฏิบัติหน้าที่ ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร. การเข้าค่ายคุณธรรม. การศึกษาเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบของ พระพุทธศาสนานำไป ปฏิบัติและเผยแผ่. หน้าที่ชาวพุทธ. การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ เบื้องขวาในทิศ 6.

Download Presentation

หน้าที่ชาวพุทธ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1215897

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

การปฏิบัติหน้าที่

ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4

ในมหาปรินิพพานสูตร

การเข้าค่ายคุณธรรม

การศึกษาเรียนรู้

เรื่ององค์ประกอบของ

พระพุทธศาสนานำไป

ปฏิบัติและเผยแผ่

หน้าที่ชาวพุทธ

การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ

เบื้องขวาในทิศ 6

การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ

การปลูกจิตสำนึก

ด้านการบำรุงรักษาพุทธ

สถานให้เกิดประโยชน์

การเรียนรู้ถึงหน้าที่พระภิกษุตาม

หลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตร

อย่างเหมาะสม


1215897

การสวดมนต์ ทำวัตร ถือศีล

บำเพ็ญภาวนา เจริญวิปัสสนากรรมฐาน

การศึกษา หลักธรรมคำสอน

การศึกษา การเรียนพุทธวัจนะ

การปฏิบัติวิปัสสนาถุระ

หน้าที่ของพระภิกษุ

การสั่งสอนหลักธรรม คำสอน

การเผยแผ่หลักธรรม คำสอน

สืบทอดพระพุทธศาสนา

สอนหนังสือให้แก่นักเรียน

ในโรงเรียนต่างๆ

การเทศนาให้ประชาชน

ฟังในโอกาสต่างๆ

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด


1215897

ถ้ามีโอกาสเราควร

ไปเยี่ยมเยือนท่านตามพระสงฆ์

ตามความเหมาะสม

ทำให้รู้และเข้าใจถึงบทบาท

หน้าที่ของพระสงฆ์

ถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์โลก

อาจจะวุ่นวายมากกว่านี้

ความสำคัญ

ทำให้เราได้รู้ว่ายังมีพระภิกษุสงฆ์

ที่ประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในสังคม

เราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน

ควรทำนุบำรุงส่งเสริมพระสงฆ์


1215897

จัดทำป้ายเชิญชวน

ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล

ไม่ให้คนมาทำลายพุทธสถาน

ทำความสะอาด

วัดตามเวลาและ

โอกาส

เมื่อเห็นการกระทำที่เป็น

การลบหลู่ ก็เข้าไปอธิบาย

ชี้แจงให้เข้าใจ

ตัวอย่าง

การปลูกจิตสำนึก

ด้านการบำรุงรักษาวัด

เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง

ในการเรียนรู้หลักธรรม

เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของชาวต่าง

ชาตินำรายได้เข้าสู่ประเทศ

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

สร้างสรรค์งานศิลป์ ด้าน

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม

และปติมากรรม

ประโยชน์

เป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณที่มีค่า


1215897

ศึกษาพระธรรม

จนมีความรู้แตกฉาน

มีความสามารถ

ในการถ่ายทอด

กำจัดการกล่าวร้าย

เข้าใจผิดต่อพระพุทธศาสนา

ให้ราบคาบโดยชอบธรรม

ปฏิบัติตนตามที่ได้

ศึกษามาจนบรรลุผล

ตามความสามารถ

หน้าที่ชาวพุทธตามพุทธ

ปณิธาน 4

การปฏิบัติตนตามพุทธปณิธาน 4

เรียนรู้ ปฏิบัติตามที่รู้และ

รู้จักถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น

ศึกษาพระพุทธวัจนะในพระ

ไตรปิฎกให้เข้าใจ

ตัวอย่าง

ร่วมมือกันแก้ไขความเข้าใจผิดหรือการ

กล่าวร้าย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

นำทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา

พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ


1215897

คำสั่งสอน พระธรรมวินัย

อันอยู่ในพระไตรปิฎก

ศาสดา พระพุทธเจ้า

ศาสนบุคล พุทธบริษัท

องค์ประกอบของ

พุทธศาสนา

ศาสนพิธี พิธีกรรมต่างๆ

ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ


1215897

พระพุทธเจ้าเมื่อประสูติก็เป็นคน

ธรรมดาคนหนึ่งแต่พอตรัสรู้

แล้วก็นำไปเผยแผ่พระองค์จึง

เหนือกว่าคนอื่นๆ

วิธีการนำองค์ประกอบไปเผยแผ่

พระสงฆ์ เป็นผู้สละทางโลก ออกบวช

เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม แล้วนำไป

เผยแผ่แก่ผู้อื่น

พระธรรม ซึ่งเป็นหลักคำสอนพื้นฐาน

ของพระพุทธศาสนา ได้แก่

เบญจศีล เบญจธรรม และอริยสัจ 4


1215897

พิมพ์วารสารจัดตั้งองค์กร

จัดปาถกาถาธรรม

ปฏิบัติสมาธิ

ถวายปัจจัยไทยธรรม

เพื่อเผยแผ่หลักธรรม

ทางศาสนา

เพื่อประกอบกิจกรรม

ทางศาสนา

เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทางศาสนา

การรวมตัวของ

องค์กรชาวพุทธ

เพื่อส่งเสริมการประยุกต์

ใช้หลักศาสนามาพัฒนา

ตนเองและสังคม

เพื่อมีความเข้าใจอันดี

ระหว่างชาวพุทธทั่วโลก

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางสื่อ


1215897

โครงการปฏิบัติธรรม

เพื่อพัฒนาจิต

โครงการ

โครงการปฏิบัติสมาธิ

วิปัสสนากรรมฐาน

โครงการปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติ

การเข้าค่ายอาสา

พัฒนาคุณธรรม

สร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้ร่วมอบรม

ปลูกฝังให้มีคุณธรรม

มีความกตัญญู

ความสำคัญ

สร้างจิตสำนึก

ของความเป็นไทย

สร้างระเบียบวินัย เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม และความ

เป็นผู้นำ

สร้างความสามัคคี


1215897

ความเจริญทางด้านวัตถุ

มีความรวดเร็ว

จนทำให้เครียดก็มาปฏิบัติธรรม

ศึกษาแล้วนำไป

ปฏิบัติให้เกิดผล

มีผลต่อการพัฒนาชีวิต

ความจำเป็น

หันมาทำสมาธิเพื่อคลายความทุกข์


1215897

ทักษิณานุประภา

ฉลองรัฐธรรมนูญ

พระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีฉัตรมงคล

พิธีของกษัตริย์

รัฐพิธี

พิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ

การเข้าร่วมพิธีกรรม

ทางศาสนา

สมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์

แต่งงาน

ประชาชน

ศาสนา

อุปสมบท

รักษาศีล

แสดงตนเป็น

พุทธมามกะ

โกนจุก

ขึ้นบ้านใหม่

เวียนเทียน


1215897

เพื่อเป็นการปฏิญานตน

ว่าเป็นคนของพระพุทธเจ้า

เพื่อไกล้ชิดกับ

พระสงฆ์

เพื่อให้เข้าถึง

ไตรสรณคมณ์

ความสำคัญ

เพื่อเป็นการสืบทอดและ

ธำรงรักษาพิธีกรรม

เพื่อเป็นรากฐานแห่งการ

ปฏิบัติตามหลักธรรม

การแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ

ต่อสังคม

ต่อตนเอง

ประโยชน์

1.เกิดความมั่นคง

2.แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว

3.สืบทอดศาสนาให้คงอยู่

1.เป็นคนโชคดีมีสังกัด

ไม่เลื่อนลอย

2.ทำให้เป็นที่วางใจ

ต่อประเทศชาติ

1.เกิดความสามัคคี

2.รักษาความเป็นเอกลักษณ์

3.สังคมสงบสุข


  • Login