UTICAJ MOKRIH POLJA NA  IVOTNU SREDINU

UTICAJ MOKRIH POLJA NA IVOTNU SREDINU PowerPoint PPT Presentation


  • 710 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

BIOLO

Download Presentation

UTICAJ MOKRIH POLJA NA IVOTNU SREDINU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. UTICAJ MOKRIH POLJA NA ŽIVOTNU SREDINU Aleksandar Santovac, Danijela Prošic* Institut za bezbednost i humanizaciju rada, Novi Sad *Profesor engleskog jezika i književnosti

3. PRECIŠCAVANJE TIPA ‘MOKRA POLJA’ Sistem je sastavljen iz više kaskadno poredanih laguna izolovanih folijom i napunjenih supstratom cime se sprecava stvaranje neprijatnih mirisa i okupljanje nepoželjnih insekata kod vode. U zajednickom aktivnom dejstvu mikroorganizama i mocvarnih biljaka, unapred projektovanoj ulozi fizickih i hemijskih procesa, voda se precišcava do zahtevanih standarda. Otrovne materije se u procesu precišcavanja razgraduju, delimicno se ugraduju u biljke, delimicno ostaju u supstratu, odakle se iz prvih laguna, bez vecih troškova, lako odstranjuju u ciklicnim periodima. Najvažnije osobine ‘Mokrih polja’ Ona obezbeduju novi biotop za biljke i životinje. Efikasno uklanjaju jedinjenja azota, fosfora, teških metala i drugih otrovnih materija iz otpadnih voda i tako štite podzemne vode, izvore pijace vode, vodotokove i jezera (70%-90%). Efikasno smanjuju broj fekalnih i drugih bakterija (90%-99%). Za rad sistema uglavnom nisu potrebni elektricna energija i mašinska oprema. Rukovanje i održavanje je jednostavno, bez vecih troškova. Sa povecanjem broja stanovnika ‘Mokra polja’ se jednostavno dograduju. ‘Mokra polja’ se lepo uklapaju u okolinu i ulepšavaju izgled podrucja.

4. UTICAJ ‘MOKRIH POLJA’ NA ŽIVOTNU SREDINU Uticaj prirodnog precistaca otpadnih voda ‘Mokra polja’ na životnu sredinu u Srbiji veoma je teško predvideti zbog toga što je u primeni tek od nedavno. Iskustva država koji ovaj sistem precišcavanja imaju vec duže vreme vrlo su pozitivna, odnosno uticaj na životnu sredinu veoma je povoljan. Negativan uticaj na podzeme vode može biti znacajan u slucajevima kada dode do propuštanja folije i kontakta otpadnih voda iz polja sa podzemnim vodama Takode, akcidenti na poljima, kao i elementarne nepogode, npr. poplave, mogu se negativno odraziti na podzemne vode. Uticaj ‘Mokrih polja’ na tekuce vode prvenstveno se odnosi na recipijent ili tekuci vodotok u koga se precišcena voda iz ‘Mokrih polja’ ispušta. Poteškoce po životnu sredinu mogu nastati jedino pri preteranom opterecenju polja, odnosno u slucajevima kada se ne izvrši rekultivacija polja posle odredenog vremena. Zemljište može biti zagadeno u slucaju da do polja dodu opasne materije koje barska trska ne može da preradi, odnosno u slucaju da se u polje upuštaju industrijske otpadne vode koje prethodno nisu tretirane Problem za životnu sredinu može predstavljati i otpadni mulj ako se ne izvrši potreban tretman, tj. njegova stabilizacija u posebim poljima za stabilizaciju mulja.

5. UTICAJ ‘MOKRIH POLJA’ NA ŽIVOTNU SREDINU Moguci uticaji na stanovništvo posmatraju se sa zdravstvenog i socijalnog aspekta Sa zdravstvenog aspekta uocavaju se posebno pozitivni uticaji. Pozitivni uticaj se ispoljava u cinjenici da se izgradnjom ‘Mokrih polja’ rešava problem fekalnih i industrijskih otpadnih voda na mestima gde su ona postavljena. Posebno je bitno da se time rešava problem septickih jama i zagadenja podzemnih voda, a zašticuje se i životna sredina i smanjuje potencijalna opasnost od zaraze stanovništva. ‘Mokra polja’ se veoma dobro uklapaju u u okolni pejzaž i mogu se primenjivati gotovo svuda. Mokra polja’ imaju veoma mali uticaj na vazduh iz razloga što voda tece u sistemu ispod površine, pa tako ne odaje neprijatne mirise. Flora i fauna se izgradnjom ‘Mokrih polja’ pospešuje. Broj biljaka se povecava, a ‘Mokra polja’ predstavljaju i pogodna staništa za ptice

6. UTICAJ OTPADNOG MULJA NA ŽIVOTNU SREDINU Pri precišcavanju otpadnih voda stvara se velika kolicina mulja koja predstavlja otpad koji, ukoliko se ne tretira na odgovarajuci nacin, može predstavljati opasnost po životnu sredinu Može doci do stvaranja neprijatnih mirisa, zagadenja tekucih i podzemnih voda, kao i zagadenja zemljišta Mulj iz postrojenja za precišcavanje otpadnih voda 'Mokra polja' nastaje u taložniku koji se postavlja ispred primarnog polja. U taložniku posle odredenog vremena ostaje višak mulja koji se prebacuje u polja za stabilizaciju mulja, odnosno kompostne leje. Kompostiranje otpadnog mulja predstavlja aerobno termofilicnu razgradnju organskih materija na relativno stabilan materijal slican humusu. Organska materija u kompostu posebno dobro utice na kvalitet tla, zato što je stabilizovana, raspada se polako i ostaje efikasna duže nego organska materija u otpadu koji nije prošao proces kompostiranja. Kompostni mulj može poboljšati i kvalitet zemljišta koje sadrži višak peska ili gline, ali i tlo koje ima dobar kvalitet Kompostiranjem se problem otpadnog mulja rešava na ekološki prihvatljiv nacin. italijanski grad Firenca je pomocu komposta istovremeno rešio i problem otpadnog mulja, a ujedno i problem prehranjivanja zemljišta za gajenje cveca

7. ZAKLJUCAK prirodno precišcavanje otpadnih voda pomocu barske trske u Srbiji može imati veoma povoljan uticaj na životnu sredinu, narocito za manja poljoprivredna naselja, gde bi se uvodenjem sistema za precišcavanje ‘Mokra polja’ na jednostavan nacin rešio problem septickih jama, dok se kompost, tj. materijal dobijen tretmanom otpadnog mulja, može istovremeno prakticno iskoristiti kao materijal pogodan za razvijanje poljoprivredne proizvodnje.

  • Login