Presentaci - PowerPoint PPT Presentation

Natureza e Medio Ambiente
Download
1 / 36

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Presentaci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentaci 1187624

Natureza e Medio Ambiente

en Catoira

Texto e Fotos: Alicia Lpez Regueiro

Montaxe Multimedia: Josep Girona

Edita: Concello de Catoira


Presentaci 1187624

INTRODUCCIN

O medio ambiente entendido hoxe en da coma un sistema, dicir, un conxunto complexo de elementos que se inflen mutuamente e dependen uns dos outros.

Dando unha volta polas seguintes imaxes, vers cales son as caractersticas dos subsistemas ambientais en Catoira.


Presentaci 1187624

XEOSFERA

A xeosfera o sustrato onde se asentan outros subsistemas. Ven definida pola forma do terreo, as estructuras e materiais xeolxicos, mailos axentes externos (os ros especialmente) que rematan de darlle forma.


Presentaci 1187624

Depsitos de fondo de canal (QT) nas Barreiras (Catoira), con estratifica-cin cruzada

Conglomerado ferruxinoso na zona das Lombas (Catoira) asociado a materiais QT

Materiais Sedimentarios

Depsitos na zona de praia antiga (Q1P-RL) no lmite Abalo.Bamio

Sedimentos tpicos de xunqueira (QM), na marxe do ro Ulla


Presentaci 1187624

Rochas Plutnicas e metamrficas

O granito de das micas o material mis abundante en todo o concello, aparecendo nalgns casos como xabre, e nos outeiros pode aparecer sen cuberta vexetal , e con pas debido ataque da auga.

Os materiais metamrficos , xistos e gneis da mesma antigidade ca dos granitos,son moi escasos e atpanse en zonas de difcil localizacin. Na foto queda ilustrado o aspecto dun gneis glandular.

Foto recollida da px. www.monte.upm.es


Presentaci 1187624

Os materiais xeolxicos que aparecen hoxe en da en Catoira, maila caracterstica forma dos vales que quedan enmarcados entre O Xiabre e o Ulla son froito dunha historia, que pode resumirse do seguinte xeito:

A finais do Paleozoico( fai uns 300 millns de anos) tdolos continentes que haba entn, colisionaron. Formronse grandes montaas por pregamento de materiais e sedimentos do fondo do mar nos seus bordes. Galicia formaba parte dunha especie de Himalaia, con rochas sedimentarias pregadas na superficie, e granitos e rochas metamrficas nas sas races.

Durante o Mesozoico (entre 200 e 65 millns de anos), os continentes separronse novamente, quedando Galicia baada polo Atlntico e despois o Cantbrico. Os rasgos xerais do relevo quedan xa perfilados final desta era.


Presentaci 1187624

No Cenozoico(entre os 65 e 2 millns de anos ) vaise definindo o perfil das Ras, por mor da erosin de sistemas fluviais aproveitando antigas fallas e vales. O Ulla e os seus afluentes circulaban 40 metros mis alto que agora, deixando con cada enchente depsitos de recheo de canal s sas beiras.

Nos ltimos 200 millns de anos do Cenozoico, dicir, no Cuaternario, o nivel do mar vara por mor das glaciacins, o fondo da ra de Arousa sufre afundimento ,

O Ulla e os seus afluentes escavan nos seus antigos vales, quedando abandonados os seus depsitos, chegndose actual situa-cin, represen-tada no corte xeolxico da esquerda.


Presentaci 1187624

Os depsitos de As Lombas e Borreiros son os sedimentos aluviais cuaternarios mis antigos do concello, a falta de mis datos, tamn da comarca. Quedan xa fora da accin de calquera dos ros actuais, pero dannos pistas da historia pasada

As sabemos que por estes lugares, nalgn tempo circulaban ros ricos en materiais grosos, con barras de grava e area no medio da canle cambiando de posicin en cada enchente.

Con cada seca, quedara unha costra de arxilas na canle abando-nada, de tal xeito que cada nivel de arxilas marca un episodio no que a canle estivo sen auga , e foi logo erosionada na seguinte enchente.


Presentaci 1187624

A HIDROSFERA

A hidrosfera comprende todo o conxunto de augas superfi-ciais (ros e regueiros) mailas augas subterrneas (acu-feros). No mapa adxunto representamos as principais redes hidrogrficas do concello, que van modelando a superficie.

Tamn queda sinalada a posicin dos manancias mis importantes, por onde saen exterior as augas acumuladas nas zonas onde o granito est fracturado. s veces na sa viaxe subterrnea crganse de partculas minerais, como as fontes de As Torres e Laxias, de augas sulfurosas, indicadas para problemas da pel .


Presentaci 1187624

No tocante s augas superficiais , hai que destacar que o propio territorio do concello queda delimitado pola divisoria de augas natural que son os cumios do Xiabre e Fontebecha.

Entre estas zonas altas e o Ulla flen

un conxunto de ros de curto precorrido, sendo o principal o ro Catoira, de mais lonxitude e maior nmero de afluentes.

No curso alto, coa sa erosin, marcan estreitos vales en V encaixados nas rochas gran-ticas.

No curso medio os ros modelan vales mis amplos nos que deixan depsitos en zonas planas: As chairas de inundacin , (QI/Qal no mpa xeolxico).

Estas chairas son mais exten-sas en Oeste (no curso do Rego de Pozas) e en Dimo e Catoira (no curso do ro Catoira e algns afluentes). En Abalo, os ros Freixeiro e Souto da Vila non chegan a crear chairas de inundacin de superficie comparable.


Presentaci 1187624

No curso baixo, a pendente pola que van estes ros redcese fortemente. As augas vense freadas confluir coas do Ulla e polo tanto a corrente perde enerxa . Nestas circunstancias depostanse os materiais mais finos: limos e arxilas que dan lugar s zonas de xunqueira (materiais QM no mapa xeolxico). As mis importantes corresponden coa desembocadura do Rego de Pozas e do Ro Catoira.


Presentaci 1187624

A BIOSFERA

A Biosfera comprende a capa de atmosfera, xeosfera e hidrosfera habitada por seres vivos e modificada por eles. Ou dito doutro xeito, sera o conxunto de ecosistemas que podemos atopar. No caso de Catoira temos os seguintes: As xunqueiras, os bosques de ribeira, as zonas de monte baixo, e os bosques autctonos e de replantacin.

As xunqueiras que temos en Catoira son humedais de tipo esteiro ou estuario, incluidas na Rede Natura 2000 e catalogadas como LICs ou Lugares de Interese Comunitario dentro do Sistema Fluvial Ulla-Deza, debendo axustarse a sa xestin s direc-trices europeas e auto-nmicas para este tipo de entidades protexidas.


Presentaci 1187624

Estas zonas de estuario ca-racterzanse pola mestura das augas doces do ro na sa desembocadura coas augas salgadas marias. A influencia da subidas e baixadas das mareas forte.

O complexo de sedimentos finos do seu substrato est cargado de bacterias e outro microorganismos que xogan un papel decisivo no reciclado da materia no ecosis-tema. Poderamos afirmar que estas xun-queiras actan como autnticos riles, que depuran as augas. De a a importancia da sa proteccin e conservacin.

Fotos obtidas da px web da Universidade de Florida

A vexetacin dominante nestes ecosistemas son os xuncos e carrizos, ainda que tamn posible observar especies como a Cotula coronopifolia (na foto da esquerda) florecendo nas zonas menos sometidas s subidas da marea.


Presentaci 1187624

Os bosques de ribeira forman franxas que bordean os distintos ros do concello, especialmente no seu curso medio e baixo.

A especies tpicas o ameneiro (Alnus glutinosa). Aparecen tamn manchas de carballo (Quercus robur) e freixos ,o que a veces aparece reflectido na toponimia (caso do ro Freixeiro en Abalo). Cabe destacar a abundancia do fento Osmunda regalis.


Presentaci 1187624

Os bosques autctonos non pasan de ser pequenas manchas de pouca extensin, asociadas a bosques de ribeira, ou bordeando zonas de cultivo. As poucas carballeiras que quedan estn situadas en zonas de uso comunitario, como en San Mamede de Abalo, ou a Carballeira da ermida de San Xibrn (na foto da dereita).

Aszonas de mato ocupan case mis da metade da extensin do concello. Concntran-se nas reas de mis pendente e menos profundida-de do solo.

A especie dominante o toxo (Ulex europaeus e Ulex minor). Nos casos en que o terreo moi probe poden aparecer intercalacins de carqueixa (Chamaespartium tridentatum).


Presentaci 1187624

Os bosques de replantacin forman realmente mis do 80% da masa forestal do concello, dominando o Pinus pinaster (pieiro do pais) e o Eucaliptus glbulus , que con frecuencia aparecen en masas mixtas.

No estrato arbustivo abundan toxos(Ulex) , xestas e codesos(Sarotamus e Cytisus sp), sendo significativas tamn as carrouchas ou carrascos (dos xneros Erica, Cayuna e Daboecia, respectivamente). de destacar igualmente a presencia frecuente de plantas de carballo dominando este estrato, xa que na sa fase xuvenil medran mellor sombra, competindo con vantaxe frente s brotes de pieiro, que precisan de zonas mis abertas.

No estrato herbceo posible observar especies como a Arenaria sp (na foto da dereita) ou o ourops (Simethis planifolia), na foto da esquerda.


Presentaci 1187624

FAUNA DE VERTEBRADOS (I)

Clase taxonmicaNome cientficoNome galegoNome casteln

PeixesSalmo salarSalmnSalmn

Salmo truttaReoTrucha asalmonada

Pleuronectes platessaSollaSolla/platija

Anguilla anguillaAnguilaAnguila

Petromyzum marinusLampreaLamprea

AnfibiosSalamandra salamandraSarabanduxaSalamandra comn

Chioglosa lusitnicaSarabaduxa rabilongaSalamandra rabilarga

Triturus boscaiLimpafontesTriton ibrico

Triturus marmoratusLimpafontesTritn jaspeado

Rana ibricaR patilongaRana patilarga

Rana ridibundaR verdeRana comun

Discoglossus pictusSapo pintojo

Alytes obstetricansSapo parteiroSapo partero

Bufo bufoSapo comnSapo comn

RptilesLacerta viridisLagarto arnalLagarto verde

Lacerta schreiberiLagartoLagarto verdinegro

Podarcis bocageiLagartaLagartija de bocage

Anguis fragilisEscncerLucin

Chalcides spEslizn tridctilo

Natrix natrixCobrega /cobraCulebra de collar

Natrix mauraCobrega/cobraCulebra viperina

Coronella austracaCbrega lisaCulebra lisa europea

Coronella girndicaCobraCulebra lisa meridional

Vipera seoaneiVibora de SeonaeVbora de Seonae


Presentaci 1187624

FAUNA DE VERTEBRADOS (II)

Clase taxonmicaNome cientficoNome galegoNome casteln

MamferosErinaceus europaeusOurizo cachoErizo

Talpa europaeaToupaTopo

Suncus etruscusMuraoMusaraa

Ratus ratusRataRata

Arvcola spRato de augaRata de agua

MicrotusRato do campoRatilla agreste

Apodemus silvticaRato do campoRatn listado

Genetta GenettaXinetaGineta

Lutra lutraLontraNutria

Meles spPorco teixoTejn

Mustela ermineaArmioArmio

Mustela nivalisDenociaComadreja

Putorious putoriusTurnHurn


Presentaci 1187624

FAUNA DE VERTEBRADOS (III)

Clase taxonmicaNome cientficoNome galegoNome casteln

AvesPhalacrocrax carvoCorvo marioCormorn

Ardea cinereaGarza realGarza real

Anas platirhincosAlabanco realAnade real

Accipiter nissusGabinGavilan

Buteo buteoMiatoRatonero

Falco subbutueoAzorAzor

Falco peregrinusFalcnHalcn

Falco tinunculusFalcon pequenoAlcotn

Coturnix coturnixPaspallasCodorniz

Gallinula chloropusGalia de roPolla de agua

Vanellus vanellusAvefraAvefra

Tringa spPastoriaAndarros

Larus argentatusGaivota craraGaviota argntea

Streptopelia turturRulaTrtola

Columba palumbusPomboPaloma torcaz

Tyto albaCuruxaLechuza


Presentaci 1187624

Categora taxonmicaNome cientficoNome galegoNome casteln

AvesPica picaPega rabudaUrraca

Hirundo dauricaAnduriaGolondrina

Fringila coelebsPinpnPinzn

Passer domesticusPardalGorrin

Carduelis carduelisXlgaroJilguero

Alcedo atthisMartio peixeiroMartn pesacdor

Cinclus cinclusMerlo rieiroMirlo acutico

Upupa epopsBubelaAbubilla

Cuculus canorusCucoCuco

Erithracus rubeculaPaporrubioPetirrojo

Corvus coroneCorvoCorvo

Athene noctuaMouchoMochuelo

Picus viridisPeto verdealPico real

As tboas anteriores estn elaboradas a partir de datos do Proxecto Braas, realizado no ano 1985 pola Sociedade Galega de Historia Natural para os concellos da desembocadura do Ulla. Nelas quedaban reseadas as especies que, en teora, poderamos atopar en ecosistemas como as xunqueiras, braas e bosques lindantes.

Pero hai que ter en conta que toda a zona est intensamente afectada polas actividades humanas, coa conseguinte perda de biodiversidade.


Presentaci 1187624

Anda asi, posible engadir das especies mis a esa lista : O xabarn (Sus scrofa) , mailo esquo (Sciurus vulgaris) que tamn teen medrado pola influencia humana.

Pias rilladas por esquos e ratos de campo

Marcas de xabarn despois de comer races

Tampouco hai que esquence-la importancia da fauna de invertebrados. Como mostra, este exemplar de Papilio machaon, atopado nas inmediacins da Fonte Gaiteira.


Presentaci 1187624

A EDAFOSFERA

O solo a capa superficial formada pola alteracin da rocha e a interaccin dos seres vivos, na que se desenvolve a vida vexetal, a vida animal asociada.

A edafosfera , ou conxunto dos solos da zona, a fronteira e interseccin entre tdolos subsistemas, xa que entre os seus compoentes teremos:

 • Atmosfera: formada polo aire nos poros mis grandes.

 • Hidrosfera: formada pola auga retida por capilaridade nos poro mis pequenos.

 • Xeosfera: Formada polos minerais e rochas dos distintos horizontes.

 • Biosfera: Formada pola flora, fauna e microorganismos que viven no solo.


Presentaci 1187624

Tal e como se aprecia no mapa anterior, os principais tipos de solos que atoparemos no concello de Catoira sern:

Fluvisoles e Gleysoles: Nas zonas de xunqueira, onde son de tipo tinico por teren acumulacin de sulfuros.Tamn estn na beira dos ros e teen capas enchoupadas de auga case todo o ano.

Antrosoles: Nome que se lle da s solos alterados polos seres humanos (por compactacin, recheos,etc) para facer construccins enriba (casas, estradas, industrias...). Coinciden coas zonas urbanizadas.

Regosoles: Solos mis delgados e menos frtiles ca os cambisoles, en zonas de mis pendente, e normalmente sobre granito alterado.

Leptosoles: Teen un espesor de menos de 25 cm, ou presentan moi alta pedregosidade, pouco espesor do horizonte A (ou capa abonada). Estan normalmente nas zonas de cumios.

Cambisoles/Umbrisoles: Nas zonas de cultivo ou onde hai pouca pendente e boa vexetacin. Teen unha capa de terra escura abonada (horizonte A) de mais de 25 cm, ou unha capa debaixo desta, chamada horizonte B.


Presentaci 1187624

TIPOS DE SOLOS

Leptosol

Regosol

Cambisol /Umbrisol


Presentaci 1187624

FACTORES DE FORMACIN

Rocha, clima,topografa, seres vivos,tempo

dan como resultado

TIPOS DE SOLOS

Cambisoles, regosoles, leptosoles...

van determinar

USOS DO SOLO

Cultivos, pasto,forestal, urbano, proteccin


Presentaci 1187624

A SOCIOSFERA

A sociosfera est formada por todo o conxunto de asentamentos e accins humanas sobre o entorno. Todas estas accins sempre van encamiadas a explotacin de recursos naturais. Na actualidade en Catoira hai recursos ,como a pesca artesanal, que xa non son relevantes.

axuda a xestionar os

Ordenacin do territorio

RECURSOS NATURAIS

poden ser

RENOVABLES

NON RENOVABLES

 • BIOMASA

 • RECURSOS HDRICOS

 • Enerxa hidrulica

  • Pesca

 • ENERXA ELICA

 • ENERXA MAREMOTRIZ

 • ENERXA SOLAR

 • ENERXA XEOTRMICA

  • Augas termais

SOLOS

DE ORIXE MINERAL

ELEMENTOSRADIACTIVOS

COMBUSTIBLESFSILES

METLICOS

NON METLICOS

 • Minerais

 • Materiais de construccin:

  • Rochas ornamentais

  • ridos e gravas

  • Caoln, arxilas, feldespatos, seixo

 • Cultivos

 • Pastos

 • Forestal

 • Gandera

 • Sedimentarios

 • (ouro, casiterita)

 • Magmticos

 • (galena, pirita)

 • Metericos

 • (ferro)

 • Carbn

 • Petrleo


Presentaci 1187624

RECURSOS MINERAIS

Anda que hai no concello empresas que traballan con recursos minerais para a fabricacin de materiais de construccin, os recursos que as abastecen veen de fora.

Os recursos minerais que foron explotados no concello foron os granitos de das micas de Outeiro da Vila, e os sedimentos aluviais de A Balastrera (Borreiros) e As Barreiras, cun uso preferente para ridos. Hoxe estas explotacins estn abandonadas, convertidas en lagoas ou aproveitadas para a construccin de instalacins deportivas.


Presentaci 1187624

RECURSOS ENERXTICOS

A excelente orientacin dos outeiros da zona cara os ventos dominantes, fixo que a enerxa elica fose aproveitada de xeito tradicional para a moenda de grans de cereal (trigo, millo).

Os muos de vento mellor conservados e nos que se fixeron restauracins nos ltimos anos son os de Catoira (Outeiro da Vila) e Abalo (Cores). Pero anda se conservan runas de antigos muos en Monte Cabreira (preto do camio de Vilar) mais en Oeste(nas cercanas de Fonte do Xeixo).


Presentaci 1187624

Outra das singularidades a existencia dun muo de marea (Muo do Cura) na desembocadura do ro Catoira, no enclave coecido como O Machn. dos escasos exemplos de aproveitamento de enerxa maremotriz na ra de Arousa.

Actualmente est en runas, ainda que se acometeron algunhas labores de acondicionamento e limpeza no entorno nos ltimos tempos.


Presentaci 1187624

A enerxa hidrulica tamn foi intensamente aproveitada de xeito tradicional nos diversos ros do concello: 13 muos no Ro Patio, 2 no Ro Freixeiro, 2 no Rego de Gondomil e 1 no de Pozas, 25 en total no Ro Catoira, 17 no Rego de San Xibrn, 1 no rego de Collarias e 1 no regueiro de Beco.

Un total de 62 muos catalogados, dos que 48 atpanse en estado de abandono. Algns foron parcialmente restaurados nos ltimos anos, pero a meirande parte deles estn en runas.

Na actualidade s 11 funcionan normalmente.


Presentaci 1187624

O SOLO COMO RECURSO

No mapa, ademis de representarse a explotacin doutros recursos, como muos e canteiras, quedan recollidos os principais usos do solo:

 • Urbano e industrial: non toda a zona marcada est dedicada plenamente a ese uso na actualidade, pero si est previsto nun futuro, pola calificacin dos terrenos .

 • De proteccin Incle toda a zona de xunqueiras preto do Ulla, pero no futuro debera incluir tamn as canteiras abandonadas sobre materiais aluviais antigos, dada a sa peculiaridade.

 • Uso agronmico : O uso adicado a prado queda limitado a certas zonas das ribeiras dos ros e non supera un 5% do total do concello. Os cultivos sitanse sobre o 20% , e son dirixidos autoconsumo. O mis frecuente a vide, e zonas de rotacin millo-raigrs ou pataca-raigrs.


Presentaci 1187624

 • Uso forestal : representa mis dun 60% do total, sendo ata os anos 80 mis importante o sector de monte baixo que de zona arborada . Como no resto de Galicia, o porcentaxe de rbores autctonas nos supera o 20%.

 • As comunidades de montes veciais en man comn teen levado a cabo nos ltimos anos as seguintes actuacins:

En xeral,a especie preferida para as repoboacins en montes veciais o Pinus pinaster, por adaptarse mellor clima e o solo, dando mis produccin e menos risco de incendio que o eucalipto. Esta ltima especie aparece en montes privados principalmente, anda que nos montes da parroquia de Catoira aparecen 3 Ha de eucalipto conservadas de talas anteriores.


Presentaci 1187624

O COIDADO DO ENTORNO

Unha xestin planificada dos recursos na sociosfera ten que contemplar sempre a correccin de impactos e o coidado do entorno.

Ata o momento, os esforzos feitos neste campo no concello son a canalizacin e depuracin de augas residuais, a incorporacin recollida selectiva de lixo, mailo acondicionamento das primeiras rotas de sendeirismo e puntos de observacin de paxaros.

Sen dbida, os desafos para o futuro sern a total eliminacin de puntos de vertido incontrolado de lixo, a proteccin integral dos enclaves naturais catalogados de interese, e a ampliacin e maior acondicionamento das rotas de sendeirismo, que permitan disfrutar e apreciar a riqueza ambiental do Concello de Catoira.


Presentaci 1187624

BIBLIOGRAFA:

Cartografa Militar de Espaa. E=1:50.000. Hoja N 4-8(120)PADRN. Servicio Geogrfico del Ejrcito .Madrid.1980.

Cartografa Militar de Espaa. E=1:50.000. Hoja N 4-9(152) VILAGARCA. Servicio Geogrfico del Ejrcito .Madrid. 1981.

Mapa geolgico de Espaa.E=1:50.000.Padrn. Hoja N 120. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energa.IGME.Madrid.1981.

Mapa geolgico de Espaa .E=1:50.000. Villagarca de Arosa . Hoja N 152. Servicio de publicaciones Ministerio de Industria y Energa.IGME. Madrid.1978

Mapas de suelos, hojas 120 y 152 , escala 1:50.000. Servicio de publicacins da Coselleria de Medio Ambiente. Santiago 2000

Catlogo dos muos de auga do Concello de Catoira, caracterstica e estado de conservacin

Informe do Proxecto Braas realizado pola Sociedade Galega de Historia Natural

BLAS ARITIO,L (1984): Guia de Campo de los mamferos espaoles.Ed Omega.Barcelona

FITZ-PATRICK,E.A.(1984): Suelos. Ed CECSA. Mxico

FONT QUER, P (1982): Plantas medicinales.Ed Labor.Barcelona

MACIAS, F /CALVO DE ANTA,R (1992) :Tipos de suelo y Usos del suelo en Galicia Gua de la Naturaleza de Galicia. Fascculos n 118 y 19. Ed. Faro de Vigo. Vigo

NONN, H. (1966) : Les rgions ctires de la Galice ( Espagne ).tude gomorphologique. Pub. Fac. Lettres. Strasbourg.

PANNEKOEK, A.J.(1966) : The morfology of the surroundings of the Ra de Arosa (Galicia,NW Spain) Leidese Gologische Mededelingen.Vol 37 pp 7-32

PANNEKOEK, A.J (1970) : Additional data on the ra area of western Galicia Leidese Gologische Mededelingen.Vol 37 pp 185-194

READING, H.G. (1986 e 1996) : Sedimentary environments: Processes, facies and stratigraphy .Blackwell Science.Hd Oxford .Massachusetts.

VARIOS AUTORES (1986) : O meio natural galego.Cadernos do Seminario de Sargadelos.N 47. Edicins do Castro. Sada (A Corua)

VARIOS AUTORES (2002): Ciencias de la Tierra y medio ambiente .Editex .Madrid

VARIOS AUTORES (2002): Geologa .Editex .Madrid


Presentaci 1187624

FOTOS E ILUSTRACINS:

 • Fondos persoais de A.L. Lpez Regueiro (Portada e perfil do Machn)

 • Fondos persoais da autora (solos, materiais xeolxicos, historia xeolxica, rastros de seres vivos, vexetacin herbcea e de bosque, e mapas)

 • Fondos do Concello de Catoira: Vistas areas e panormicas, ros e muos, canteira, depuradora , cultivos e carteis de observacin de aves

AGRADECEMENTOS:

 • Concello de Catoira, polo material e facilidades para levar a cabo este traballo

 • profesora Marta Prez Arlucea da Universidade de Vigo, profesora Carlota Garca Paz , e persoal do Museo Luis Iglesias da USC, pola bibliografa e mapas proporcionados

 • s persoas representantes das Comunidades Veciais de Montes en Man comn de Abalo, Catoira, Dimo e Oeste pola informacin facilitada

Rematado de redactar e montar o 1 de Maio de 2003


 • Login