مدارهای منطقی
Download
1 / 63

_ - PowerPoint PPT Presentation


 • 43 Views
 • Uploaded on

مدارهای منطقی فصل هفتم _ ثبات ها و شیفت رجیستر. تدریس مدارهای منطقی برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تاو شماره تماس: 09125773990 09371410986 پست الکترونیک : [email protected] فصل 7. ثبات ها و شیفت رجیستر. فهرست مطالب. طرح بلوک دیاگرامی ثبات طرح ساده یک ثبات با فیلیپ فلاپ D

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' _ ' - Gabriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

مدارهای منطقیفصل هفتم _ ثبات ها و شیفت رجیستر

تدریس مدارهای منطقیبرای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تاوشماره تماس: 0912577399009371410986پست الکترونیک : [email protected]

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


فصل 7

ثبات ها و شیفت رجیستر

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


فهرست مطالب

 • طرح بلوک دیاگرامی ثبات

 • طرح ساده یک ثبات با فیلیپ فلاپ D

 • طرح یک ثبات با فیلیپ فلاپJk به پایه Load

 • طرح یک ثبات با پایهLoadو Clear

 • شیفت رجیستربا فیلیپ فلاپD

 • شیفت رجیستربا فیلیپ فلاپ JK

 • شمارنده

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


طرح بلوک دیاگرامی ثبات

{

}

.

.

input

output

.

.

.

.

Clk

Increment

Load

Clear

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Dطرح ساده یک ثبات با فیلیپ فلاپ

Input

Clk

D

D

D

D

Q’

Q

Q’

Q

Q’

Q

Q’

Q

Output

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Load jk
Load و پایه JKطرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ

1

Load

1

I0

I0

J

Q

K

Q’

1

I0’

1

I1

I1

Q

J

K

Q’

1

I1’

Output

1

I2

I2

J

Q

K

Q’

1

I2’

1

I3

I3

J

Q

K

Q’

1

I3’

Clk

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Load jk1
Loadو پایهJKطرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ

0

Load

0

0

I0

J

Q

K

Q’

0

0

0

0

I1

Q

J

K

Q’

0

0

Output

0

0

I2

J

Q

K

Q’

0

0

0

0

I3

J

Q

K

Q’

0

0

Clk

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Load clear
طرح یک ثبات با پایهLoadوClear

Load

Clear

I0

J

Q

K

Q’

I1

Q

J

K

Q’

Output

I2

J

Q

K

Q’

I3

J

Q

K

Q’

Clk

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


تمرین:

 • ثباتی طراحی کنید پایه سومی به نام Increment داشته باشد.

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


شیفت رجیستربا فیلیپ فلاپ D

Output

Q

Q

Q

Q

Input

D

D

D

D

Q’

Q’

Q’

Q’

Clk

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


شیفت رجیستربا فیلیپ فلاپ JK

Shift

Input

J

Q

K

Q’

Q

J

K

Q’

Output

J

Q

K

Q’

J

Q

K

Q’

Clk

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


شمارنده

 • سنکرون(هنگام):در این نوع تمام واحدهای ترتیبی مداربا یک Clkکار می کنند.

 • آسنکرون(ناهمگام):در این نوع هر واحد Clk مجزایی دارد.

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


شمارنده

 • منظم

  • بالا شمار

  • پائین شمار

 • نامنظم

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


شمارنده 3 بیتی

بیت0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


شمارنده 3 بیتی (ادامه)

بیت1

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


شمارنده 3 بیتی (ادامه)

بیت2

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


مدار یک شمارنده 3 بیتی سنکرون

1

Q

J

K

Q’

Q

J

K

Q’

Q

J

K

Q’

Clk

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


مثالی از یک ماشین میلی:

X=0/Z=0

S0

X=1/Z=1

X=1/Z=1

S2

S1

X=0/Z=1

X=1/Z=0

X=0/Z=0

X=1/Z=1

S3

X=0/Z=0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


مثالی از یک ماشین میلی:

X=0/Z=0

S0

X=1/Z=1

X=1/Z=1

S2

S1

X=0/Z=1

X=1/Z=0

X=0/Z=0

X=1/Z=1

S3

X=0/Z=0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


مثالی از یک ماشین میلی:

X=0/Z=0

S0

X=1/Z=1

X=1/Z=1

S2

S1

X=0/Z=1

X=1/Z=0

X=0/Z=0

X=1/Z=1

S3

X=0/Z=0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


مثالی از یک ماشین میلی:

X=0/Z=0

S0

X=1/Z=1

X=1/Z=1

S2

S1

X=0/Z=1

X=1/Z=0

X=0/Z=0

X=1/Z=1

S3

X=0/Z=0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


مثالی از یک ماشین میلی:

X=0/Z=0

S0

X=1/Z=1

X=1/Z=1

S2

S1

X=0/Z=1

X=1/Z=0

X=0/Z=0

X=1/Z=1

S3

X=0/Z=0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Q2

D2

CK

QK

DK

CK

مدل عمومی ماشین میلی:

X1

Combinatorial

Circuit

Z1

X2

Z2

Xm

Zn

Q1+

Q1

Q1

D1

CK

Q2+

Q2

QK+

Q3

Clock

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


A more complex sequence detector
A More Complex Sequence Detector

Design a sequence detector whose output Z is one

if the input sequence is 010 or 1001

X = 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Z = 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

S(0)

1/0

0/1

S(01)

S(010)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector1
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/1

S(01)

S(010)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector2
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

0/?

1/0

?

0/1

S(01)

S(010)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector3
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(010)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector4
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector5
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

1/?

?

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector6
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

1/0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector7
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

1/0

0/?

?

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector8
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

1/0

0/0

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector9
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

1/0

0/0

?

1/?

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector10
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector11
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

1/0

0/0

1/1

?

S(100)

0/?

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector12
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector13
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

?

0/?

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector14
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

0/0

S(0)

S(1)

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector15
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

0/0

S(0)

S(1)

?

1/0

0/0

1/?

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector16
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

0/0

S(0)

S(1)

1/0

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector17
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

?

0/0

1/?

S(0)

S(1)

1/0

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector18
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector19
Mealy Sequence Detector

Target Sequences:

010

1001

S(-)

0/0

1/0

0/0

1/0

S(0)

S(1)

1/0

1/0

0/0

0/1

S(01)

S(10)

0/0

1/0

0/0

1/1

S(100)

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector20
Mealy Sequence Detector

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector21
Mealy Sequence Detector

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector22
Mealy Sequence Detector

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector23
Mealy Sequence Detector

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector24
Mealy Sequence Detector

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector25

Q0

Mealy Sequence Detector

X

Q2

Q1

Which Karnaugh map cells are don’t cares?

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector26

1

1

1

Q0

Mealy Sequence Detector

X

X

X

Q2

X

X

Q1

D2 =

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector27

Q0

Mealy Sequence Detector

X

1

1

X

X

Q2

1

X

X

Q1

D2 = Q1X’ + Q2Q0’X’

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector28

1

1

1

1

1

1

Q0

Mealy Sequence Detector

X

X

X

Q2

X

X

Q1

D1 =

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector29

Q0

Mealy Sequence Detector

X

1

1

1

1

X

X

1

Q2

X

X

1

Q1

D1 = X

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector30

1

1

1

1

1

1

1

Q0

Mealy Sequence Detector

X

X

X

Q2

X

X

Q1

D0 =

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector31

Q0

Mealy Sequence Detector

X

1

1

1

1

X

X

1

Q2

1

X

X

1

Q1

D0 = Q2 + Q1’X’ + Q1’Q0

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector32

1

1

Q0

Mealy Sequence Detector

X

X

X

Q2

X

X

Q1

Z =

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector33

X

1

X

X

1

Q2

X

X

Q1

Q0

Mealy Sequence Detector

Z = Q1Q0X’ + Q2Q0X

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector design verification

D0 = Q2 + Q1’X’ + Q1’Q0

D1 = X

D2 = Q1X’ + Q2Q0’X’

Z = Q1Q0X’ + Q2Q0X

Mealy Sequence DetectorDesign Verification

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector design verification1

D0 = Q2 + Q1’X’ + Q1’Q0

X

D1 = X

1

D2 = Q1X’ + Q2Q0’X’

1

X = Q1Q0X’ + Q2Q0X

X

X

Q2

1

X

X

Q1

Q0

Mealy Sequence DetectorDesign Verification

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector design verification2

D0 = Q2 + Q1’X’ + Q1’Q0

X

D1 = X

1

1

D2 = Q1X’ + Q2Q0’X’

1

1

X = Q1Q0X’ + Q2Q0X

X

X

1

Q2

X

X

1

Q1

Q0

Mealy Sequence DetectorDesign Verification

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector design verification3

D0 = Q2 + Q1’X’ + Q1’Q0

X

D1 = X

1

D2 = Q1X’ + Q2Q0’X’

1

1

X = Q1Q0X’ + Q2Q0X

1

X

X

1

Q2

1

X

X

1

Q1

Q0

Mealy Sequence DetectorDesign Verification

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


Mealy sequence detector design verification4

D0 = Q2 + Q1’X’ + Q1’Q0

X

D1 = X

D2 = Q1X’ + Q2Q0’X’

1

X = Q1Q0X’ + Q2Q0X

X

X

1

Q2

X

X

Q1

Q0

Mealy Sequence DetectorDesign Verification

تدریس خصوصی مدارهای منطقی 09125773990 _ 09371410986


ad