การส่งเสริมพัฒนาการ
Download
1 / 34

การส่งเสริมพัฒนาการ - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

การส่งเสริมพัฒนาการ. การเป็นครูที่ดี มีลักษณะอย่างไร. ประการแรก ครูจะต้องรักเด็กและเข้าใจเด็ก ประการที่สอง ครูควรทราบวิธีการส่งเสริมให้เด็กได้ รับการพัฒนาทุกๆด้าน ( ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา สังคม คุณธรรม และ จริยธรรม).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การส่งเสริมพัฒนาการ' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การเป็นครูที่ดี มีลักษณะอย่างไร

 • ประการแรก ครูจะต้องรักเด็กและเข้าใจเด็ก

 • ประการที่สอง ครูควรทราบวิธีการส่งเสริมให้เด็กได้

  รับการพัฒนาทุกๆด้าน

  (ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา สังคม คุณธรรม และ

  จริยธรรม)


สำหรับครู จิตวิทยามีความสำคัญอย่างไร

 • 1. จิตวิทยา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถสังเกตได้ วัดได้ และทดสอบได้

 • 2. การที่ครูรู้จักและเข้าใจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็ก ทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรม เนื้อหาและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กได้ ตลอดจนสร้างระเบียบวินัยที่ดีแก่เด็ก

 • 3. เนื้อหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล พัฒนาการของเด็ก การเอาใจใส่ การลงโทษ การเสริมแรง การสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อตนเอง การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างวินัย การพูดและการฟังของครู


คำถามที่ต้องการคำตอบ จิตวิทยามีความสำคัญอย่างไร

 • - ทำอย่างไรเด็กจะรักโรงเรียน

 • - ทำอย่างไรเด็กจะรักครู

 • - ทำอย่างไรเด็กจะประพฤติปฏิบัติตัวดี

 • - ทำอย่างไรเด็กถึงจะเรียนเก่ง

 • - ทำอย่างไรจะช่วยให้เด็กแต่ละคนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

 • - ทำอย่างไรเด็กถึงจะเป็นคนดีที่โรงเรียนและสังคมต้องการ


ความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครูความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู

 • 1. ช่วยให้ครูรู้จักลักษณะนิสัย (Characteristics) ของ

  นักเรียนที่ครูต้องสอน

 • 2. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของ

  นักเรียน (ช่วยให้นักเรียนมีอัตมโนทัศน์ที่ดีและถูกต้อง)

 • 3. ช่วยครูให้มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

 • 4. ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัยและขั้น

  พัฒนาการของนักเรียน

 • 5. ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน


ความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครูความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู

 • 6.ช่วยครูในการเตรียมการสอน วางแผนการเรียน

 • 7. ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้

 • 8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ

 • 9. ช่วยครูให้ทราบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่ได้เป็นเพราะ

  ระดับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียว

 • 10. ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียน


ครู ความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู: เป็นแม่พิมพ์ และเป็นเบ้าหลอมให้เด็กเป็นคนดีหรือคนเลวได้

 • เด็กบางคนเปรียบเสมือนน้ำร้อนที่เดือดปุดๆ

 • ความเอื้ออาทร การเอาใจใส่ และความสงบเยือกเย็นของครู

 • ที่จะทำให้น้ำร้อนนั้นเย็นลง

 • เด็กบางคนเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง

 • ความอบอุ่นของครูเท่านั้น ที่จะละลายเขาได้

 • จงทำให้เขาละลายลง………..


การสำรวจนักเรียนรายบุคคลการสำรวจนักเรียนรายบุคคล

 • เป็นการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ครอบครัว ภูมิหลังจากโรงเรียนเดิม ประวัติการเรียน พฤติกรรม นิสัย บุคลิกภาพ สติปัญญา สุขภาพ ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน เจตคติ ประวัติการถูกลงโทษ การได้รับรางวัล การบำเพ็ญประโยชน์ ความสนใจ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ

 • ทั้งนี้เพื่อจะได้รู้จักนักเรียน เข้าใจนักเรียนอย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือหรือพัฒนานักเรียนได้อย่างถูกต้อง


ข้อควรคำนึงในการสำรวจข้อควรคำนึงในการสำรวจ

 • 1. ข้อมูลที่รวบรวมต้องถูกต้องเป็นจริง เชื่อถือได้ และเพียงพอที่จะ

 • ทำให้ทราบสาเหตุของปัญหา

 • 2. ควรศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และต้องจดบันทึกทุกครั้ง

 • 3. ใช้ภาษาเข้าใจง่ายในการบันทึก ระบุวันเวลา สถานที่ ผู้บันทึกชัดเจน

 • 4. ข้อมูลควรได้มาจากหลายฝ่ายและหลายสถานการณ์

 • 5. ข้อมูลที่นักเรียนไม่ต้องการให้เปิดเผย ครูต้องรักษาไว้เป็นความลับ

 • 6. ผู้รวบรวมข้อมูลต้องมีใจเป็นกลาง ไม่มีอคติหรือความลำเอียงใดๆ

 • 7. ครูไม่ควรด่วนสรุปหรือเชื่อข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพียงวิธีใดวิธี

  หนึ่งเท่านั้น ควรหาจากหลายๆวิธีเพื่อความถูกต้องเพียงพอ


เทคนิคการสำรวจเป็นรายบุคคลเทคนิคการสำรวจเป็นรายบุคคล

 • เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน ที่จำเป็นมีดังนี้

 • 1. การสังเกต

 • 2. การสัมภาษณ์

 • 3. แบบสอบถาม

 • 4. การเยี่ยมบ้าน

 • 5. การทำอัตชีวประวัติ

 • 6. แบบทดสอบ • “น้ำขาดปลา ฟ้าขาดฝน คนขาดใจ

 • ชีวิตคงจะห่อเหี่ยว แห้งแล้งและโรยราแน่”

  “ ธรรมชาติของมนุษย์ ต้องการที่จะได้รับความรัก ความเอาใจใส่

  ความสนใจ และการยอมรับจากเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ”


พฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ

 • - ชอบส่งเสียงดังในชั้นเรียน

 • - ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน

 • - ลุกเดินจากที่นั่งบ่อยๆ


การเอาใจใส่นักเรียน จำแนกได้ 2 ประการ

 • 1. การเอาใจใส่ทางบวก เป็นการสื่อสารด้วยคำพูดที่ทำให้ผู้รับรู้สึกว่าตนมีคุณค่า

 • 1.1 การเอาใจใส่ทางบวกโดยไม่มีเงื่อนไข

  “ ครูรักเธอ ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร มาจากไหน เรียนเก่งหรืออ่อน

  จนหรือรวยก็ตาม ”

 • 1.2 การเอาใจใส่ทางบวกโดยมีเงื่อนไข

  “ ถ้านักเรียนคนไหนสอบได้ที่ 1 ครูมีรางวัลให้ ”


การเอาใจใส่นักเรียน จำแนกได้ 2 ประการ

 • 2. การเอาใจใส่ทางลบ คือการสื่อสารด้วยคำพูดหรือภาษากาย

  จากผู้ส่งออกไปยังผู้รับแล้ว ผู้รับไม่พอใจ

 • 2.1 การเอาใจใส่ทางลบโดยไม่มีเงื่อนไข

  เป็นการไม่ยอมรับในความเป็นคนของเขา เช่น

  “ครูเกลียดนักเรียนที่เป็นคนใต้”

 • 2.2 การเอาใจใส่ทางลบโดยมีเงื่อนไข

  การไม่ยอมรับตามการกระทำที่กำหนด เช่น

  “ ครูจะลงโทษนักเรียนที่ไม่ส่งการบ้าน ”


แนวทางการนำการเอาใจใส่ไปใช้ในโรงเรียนแนวทางการนำการเอาใจใส่ไปใช้ในโรงเรียน

 • 1. ครูควรเอาใจใส่นักเรียนด้วยคำพูดและภาษากาย

 • 2. จำชื่อนักเรียนที่ครูสอนได้ถูกต้อง

 • 3. ให้เวลาแก่นักเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

 • 4. ครูควรมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกับนักเรียน

 • 5. เตรียมรางวัลหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนบ้าง

 • 6. สำรวจ ดูแล เอาใจใส่ต่อความสะอาดของร่างกาย และการแต่ง

  กายของนักเรียน

 • 7. ครูควรจะให้การเอาใจใส่ทางบวก โดยไม่มีเงื่อนไขอย่าง

  สม่ำเสมอ


แนวทางการนำการเอาใจใส่ไปใช้ในโรงเรียนIf you touch me soft and gentle

If you look at me and smile at me

If you listen to me and talk sometimes

before you talk

I will grow , really grow ”

“ถ้าเพียงแต่คุณแตะต้องฉันอย่างนุ่มนวล และละมุนละม่อม

ถ้าเพียงแต่คุณมองดูและยิ้มให้ฉัน

ถ้าเพียงแต่คุณฟังฉันพูดบ้างเป็นบางครั้ง ก่อนที่คุณจะพูดเสียเอง

ฉันก็จะเจริญเติบโต …….เจริญงอกงามได้อย่างแท้จริง ”


การลงโทษแนวทางการนำการเอาใจใส่ไปใช้ในโรงเรียน

 • “ไม้เรียวสร้างคนให้เป็นรัฐมนตรีหลายคน”

 • อดีต : ลงโทษด้วยวิธีการตี

 • ปัจจุบัน : นิยมใช้การเสริมแรง ( Reinforcement)

 • การลงโทษที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหา ยิ่งวิธีการลงโทษที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมมากเท่าใด ยิ่งจะสร้างบาดแผลทางกายและทางใจกับนักเรียนไปตลอดชีวิตได้มากขึ้นเท่านั้น


ประเภทการลงโทษ จำแนกได้ 2 ประเภท

 • 1. การลงโทษทางบวก (Positive punishment )

  เช่น นายศักดิ์พูดคำหยาบ ครูลงโทษโดยการดุหรือด่า

 • 2. การลงโทษทางลบ (negative punishment )

  เช่นนางสาวสมศรีไม่ทำเวร ครูจึงลงโทษโดยตัดคะแนนความประพฤติของนางสาวสมศรีออกไป 5 คะแนน


ข้อคิด เกี่ยวกับการลงโทษ

 • ดวงเดือน พันธุมนาวิน กล่าวว่า

  “ เด็กเล็กควรลงโทษโดยตีให้เจ็บกาย แต่ต้องตีด้วยความรัก มิใช่ความเกลียดและความโมโหโทโส อาจตีได้ในเด็ก 0 – 7 ขวบ

  และเริ่มลดการตีลงจาก 7 ขวบ เพิ่มการให้รางวัลเป็นวัตถุสิ่งของและเลิกตีเมื่อเด็กอายุ 10 ขวบไปแล้ว”

 • Hurlock ทดลองพบว่า

  “ เด็กโตชอบการชมเชยมากกว่าการตำหนิ แต่เด็กเรียนเก่ง เมื่อถูกตำหนิ

  จะพยายามการะทำสิ่งต่างๆให้ดีมากขึ้นกว่าถูกชม

 • Morgan อธิบายว่า

 • “ การให้รางวัลนั้น มีผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กมากกว่าการลงโทษ และการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงโทษจะไม่คงทนถาวรเท่าการให้รางวัล


การเสริมแรง เกี่ยวกับการลงโทษ

 • ความหมาย : การให้สิ่งเร้าแล้ว ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจหรือไม่

  พึงพอใจ

 • เป้าหมาย : ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น

 • ประเภทการเสริมแรง : มี 2 ประเภท

 • 1. การเสริมแรงทางบวก

 • 2. การเสริมแรงทางลบ


การเสริมแรง เกี่ยวกับการลงโทษ

 • เทคนิคการเสริมแรง :

 • 1. การเสริมแรงด้วยวาจา

 • 2. การเสริมแรงด้วยการให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตน

 • 3.การเสริมแรงด้วยท่าทาง

 • 4.การเสริมแรงด้วยการให้รางวัลและสัญลักษณ์ต่างๆ


การเสริมแรง / การเรียนการสอน

 • การเสริมแรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเรียนการสอน

 • เป็นเสมือนหยดน้ำอมฤตช่วยชุบชีวิตชโลมใจให้นักเรียนมีชีวิตชีวา เกิดความรู้สึกดีๆ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง

 • ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่ครู โรงเรียน และสังคมต้องการ


Self concept
ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง self - concept

 • “ ความรักต้องเริ่มจากรักตัวเองก่อน

 • (เอื้ออาทร ห่วงใย เข้าใจ ยอมรับ )

 • ถ้าเราไม่มีความรักในตัวเอง เราก็ไม่สามารถแบ่งความรัก

  ให้ใครได้ ”


Self concept1
ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง หรือ อัตมโนทัศน์ self - concept

 • ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล

 • คนแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองว่าเป็นอย่างไร

 • ครูจะต้องเข้าใจนักเรียน เข้าใจในพฤติกรรมของเขา

  มองสิ่งต่างๆให้เห็นอย่างที่เขาเห็นไม่ใช่มองสิ่งต่างๆอย่างที่ครูเห็น และควรเข้าใจเหตุผลในการกระทำของเขา


ประเภทความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง มี 2 ประเภท

 • 1.ตัวตนที่เป็นจริง (Real self – concept )

 • 2. ตัวตนที่ต้องการเป็น (Idea self – concept )

 • บทบาทของครู : ครูควรที่จะพยายามช่วยให้ตัวตนที่เป็นจริงกับตัวตนที่ต้องการเป็นของเด็ก ให้มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด


วิธีการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองวิธีการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง

 • พรรณี ช.เจนจิต : เสนอการสร้างบรรยากาศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอัตมโนทัศน์ในทางบวก 6 ประการ คือ

 • 1.บรรยากาศที่ท้าทาย 2.บรรยากาศที่มีอิสระ

 • 3. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น

 • 4.บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ

 • 5.บรรยากาศแห่งการควบคุม

 • 6.บรรยากาศแห่งความสำเร็จ


การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

 • จุดมุ่งหมาย : ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ

 • เกิดทักษะ ความชำนาญ และมีเจตคติที่ดี

 • (Knowledge Understand Skill Attitude )

 • : นักเรียนมีความสุข – สนุก ในการเรียน

 • : การสอนของครูบรรลุเป้าหมาย


องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนองค์ประกอบการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

 • 1.บุคลิกภาพของครู : การแต่งกาย อารมณ์ขัน ท่าทาง

  น้ำเสียง การใช้คำพูด

 • 2.พฤติกรรมการสอนของครู : แบบประชาธิปไตย

  เปิดโอกาสให้ซักถาม ช่วยเหลือกัน

 • 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน : ทำกิจกรรมร่วมกัน

 • 4.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน : มีโอกาสทำงาน

  ร่วมกันและช่วยเหลือกัน


บรรยากาศที่ควรหลีกเลี่ยงบรรยากาศที่ควรหลีกเลี่ยง

 • อย่าทำตัวเป็นครูระเบียบ ต้องทำอย่างโน้น อย่างนี้

 • อย่าทำตัวเป็นครูสำราญ คาดหวังอะไรไม่ได้

 • อย่าทำตัวเป็นครูวันลาหรือลาวัน ไม่ยอมมาโรงเรียน

 • อย่าทำตัวเป็นครูอำนาจ บังคับ ขู่เข็ญ

 • (ดุ ด่า ตำหนิติเตียน บังคับ ข่มขู่ เยาะเย้ย ถากถาง เฉยๆ โกหก)


การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

 • ใส่ความยิ้มแย้มแจ่มใส แทนที่ความบูดบึ้งบนใบหน้า

 • ใส่ความเป็นปิยวาจา แทนที่การกราดเกรี้ยวและดูหมิ่น

 • ใส่ความรู้สึกกระตือรือร้น แทนที่ความเชื่องช้าและเฉยเมย

 • ใส่อารมณ์ขัน แทนที่อารมณ์เครียด

 • ใส่น้ำเสียงนุ่มนวล แทนที่น้ำเสียงดุดัน

 • ใส่ความเอาใจใส่ดูแล แทนที่การปล่อยปละละเลย

 • ใส่ความยกย่องชมเชย แทนที่การตำหนิติเคียน


การสร้างวินัยในชั้นเรียนการสร้างวินัยในชั้นเรียน

 • ครูต้องยอมรับว่า

 • - พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ ถ้าครูรู้สาเหตุของ

  ปัญหา ย่อมสามารถแก้ปัญหานั้นได้

 • - สาเหตุเดียวทำให้เกิดพฤติกรรมหลายอย่าง และ

  พฤติกรรมอย่างเดียวกันอาจมาจากหลายสาเหตุก็ได้


นางสาว สมศรี ชั้น การสร้างวินัยในชั้นเรียนปวช. 3อกหัก (สาเหตุ) ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ดื่มสุรา หาหนังสือธรรมะอ่าน เข้าวัด ร้องไห้ ปรึกษาเพื่อน หาผู้ชายคนใหม่ชดเชย

นางสาว สมศรี ชั้นปวช. 3สอบตกชั้นปวช. 3 (สาเหตุ)

อาจเกิดจาก อกหัก ขาดเรียนบ่อย

ไม่ส่งการบ้าน ทำข้อสอบไม่ได้

เข้าสอบช้า ไม่ดูหนังสือ