Prezentacja programu PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

 PARKI
Download
1 / 154

  • 696 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prezentacja programu PowerPoint

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentacja programu powerpoint

PARKI

NARODOWE


Babiog rski park narodowy

Babiogrski Park Narodowy


Po o enie powierzchnia historia

Pocztki ochrony omawianego obszaru sigaj okresu midzywojennego, kiedy to uchwa walnego Zgromadzenia PAU utworzono w 1933 r "Rezerwat na Babiej Grze" obejmujcy 650 ha. Park utworzony zosta 30 padziernika 1954 roku na obrzarze 1704 ha.

Babiogrski Park Narodowy znajduje si w poudniowej czci kraju w wojewdztwie maopolskim, przy granicy Polski ze Sowacj. Obejmuje pnocn stron masywu Babiej Gry wraz z najwyszym szczytem Beskidu Wysokiego Diablakiem (1725 m n.p.m.). Powierzchnia parku wynosi 3392 ha, w tym 3198 ha lasw. Ochron cis objte jest 1062 ha.

Pooenie, powierzchnia, historia


Geologia i geomorfologia

Geologia i geomorfologia

Grzbiet masywu Babiej Gry nieznacznie wznosi si i opada tworzc, sabo zaznaczone szczyty. Babi Gr tworz skay osadowe. Zostay one wypitrzone w okresie trzeciorzdu i nosz miano fliszu karpackiego. S to naprzemianlege warstwy piaskowcw magurskich, margli, upkw oraz iw. Skad ich i uoenie s wyranie widoczne w miejscach odsonitych na pnocnym, stromym stoku Babiej Gry. Pnocne ciany masywu zostay wytworzone w wyniku olbrzymich ruchw osuwiskowych.Przewaajcym typem gleb na terenie parku s ubogie gleby inicjalne i autogeniczne. W pitrze kosodrzewiny wystpuj rankery waciwe - gleby sabo zrnicowane morfologicznie wytworzone ze ska bezwglanowych. Z reglem grnym zwizane s gleby bielicowe i bielice, natomiast kompleks gleb brunatnych wykazuje przywizanie do pitra regla dolnego. W tym ostatnim pitrze wyrniono take gleby bielicowe i skryto bielicowe.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Grzbiet Babiej Gry jest obszarem wododziaowym. Potoki spywajce na pnoc s dopywami Wisy i le w zlewni Batyku. Potoki spywajce na poudnie le w zlewni Morza Czarnego. Na terenie parku bierze pocztek wiele potokw takich, jak: Jaowiec, Markowy Potok, Jaworzynka, Rybny Potok i inne. W masywie Babiej Gry jest kilka maych stawkw, z ktrych najwikszy Mokry Stawek ma 450 m2. Powsta on na skutek obryww blokw skalnych przed ok. 5000 lat.


Ro linno

Rolinno

Flora Babiej Gry bya badana ju 100 lat temu przez H. Zapaowicza, ktry stwierdzi wystpowanie ponad 600 gatunkw rolin naczyniowych. Obecnie na terenie parku potwierdzono wystpowanie okoo 700 gatunkw rolin naczyniowych, prawie 200 gat. mchw oraz liczne porosty, glony i wtrobowce. Na Babiej Grze wystpuje 70 gatunkw wysokogrskich oraz 54 objtych ochron gatunkow.Do osobliwoci nale okrzyn jeleni (bdcy symbolem parku) i rogownica alpejska, ktre w parku maj jedyne stanowiska w Polsce. Masyw Babiej Gry jest naturalnym modelowym przykadem, ukazujcym pitrowy ukad rolinnoci w grach. W surowych warunkach klimatycznych, na ubogiej inicjalnej glebie, rolinno wyrnia si niezwykym bogactwem gatunkowym.


Zwierz ta

Zwierzta

Fauna parku liczy m.in. ok 120 gatunkw ptakw (w tym uszatka, puszczyk uralski, puchacz, dzicioy, pochacz halny i siwerniak). W ostatnich latach rzadkoci sta si guszec. W parku wystpuje wiele ssakw. Licznymi s jelenie i dziki. Stosunkowo czste s owadoerne ryjwki (grska, aksamitna i malutka). Do rzadkoci nale ry, wilk, niedwied oraz drobne gryzonie nadrzewne: koszatka, orzesznica i odnica.

Wrd bezkrgowcw najlepiej poznanymi s chrzszcze, ktrych w masywie Babiej Gry stwierdzono ok. 1400 gatunkw, w tym klika endemicznych dla Karpat Zachodnich. W maych stawkach yj traszki. Ryby yj jedynie w potokach (do wysokoci ok. 1100 m n.p.m.). Wiksze bogactwo ichtiofauny spotyka si dopiero w dolinie rzeki Skawicy.


Bia owieski park narodowy

BiaowieskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia1

Pooenie, powierzchnia, historia

Biaowieski Park Narodowy ley we wschodniej czci Polski w wojewdztwie podlaskim, przy granicy z Biaorusi. Park znajduje si w centralnej czci Puszczy Biaowieskiej, najbardziej naturalnego kompleksu lenego na niu Europy. Powierzchnia parku wynosi 10502 ha.Ekosystemy lene zajmuj ponad 90% obszaru parku.Historia parku siga 1921 roku, kiedy utworzono lenictwo "Rezerwat", ktre w 1932 roku przemianowano na "Park Narodowy w Biaowiey". W roku 1947 obiekt ten reaktywowano jako Biaowieski Park Narodowy.


Geologia i geomorfologi a

Geologia i geomorfologia

Teren parku naley do obszaru staroglacjalnej wysoczyzny morenowej, powstaej w wyniku rozpadu i wytopienia si ldolodu rodkowopolskiego stanowicego stadia Warty. Rzeba jest mao urozmaicona. Wrd utworw powierzchniowych dominuj piaski i wiry. Na terenie parku przewaaj gleby brunatne i powe wytworzone z glin zwaowych. W dolinach rzek wystpuj czarne ziemie i sabo wyksztacone mady. Mae bezodpywowe zagbienia zajmuj gleby torfowe.


Ro linno1

Rolinno

Flora parku liczy okoo 4500 gatunkw, w tym 725 gat. rolin naczyniowych, 277 gat. porostw i ponad 3000 gat. grzybw. Spord szczeglnie rzadkich rolin parku naley wyrni: penika europejskiego, kosaca syberyjskiego, arnik grsk, turwk wonn i fioka bagiennego.

Na obszarze parku wystpuje 40 zbiorowisk rolinnych, wrd ktrych przewaaj zbiorowiska lene. Dominujcymi wrd nich s grdy typowe i niskie; rzadszymi s gi i bory mieszane. Bardzo mae powierzchnie zajmuj bory wiee i bagienne.


Zwierz ta1

Zwierzta

Fauna parku jest bogata i skada si z okoo 10000 gatunkw, wrd ktrych przewaaj bezkrgowce. Najliczniejsz (ok. 8500 gat.) grup s owady. We wszystkich grupach jest duo gatunkw rzadkich lub objtych ochron gatunkow. W parku gniedzi si okoo 120 gatunkw ptakw, wystpuje 7 gat. gadw oraz 12 gat. pazw.Symbolem parku jest ubr. Ostatnie ubry yjce na wolnoci wyginy w Puszczy Biaowieskiej w 1919 r. Ponownie gatunek ten sprowadzono na obszar parku w roku 1929. Obecnie stado wolnociowe w polskiej czci Puszczy liczy okoo 250 sztuk.W parku wystpuje 44 gat. ssakw, w tym: wilk, ry, bbr i ubr.


Biebrza ski park narodowy

Biebrzaski ParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia2

Pooenie, powierzchnia, historia

Biebrzaski Park Narodowy zosta utworzony w 1993 roku. Pooony jest w pnocno-wschodniej Polsce na terenie wojewdztwa podlaskiego. Jest to najwikszy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 59223 ha. Wok parku utworzono otulin o powierzchni 66824 ha. Obszary lene zajmuj 15539 ha, 18369 ha to grunty rolne i 23140 ha to nieuytki - w rzeczywistoci najbardziej wartociowe ekosystemy - synne Bagna Biebrzaskie. Powierzchnia 3936 ha zostaa objta ochron cis (rezerwat Czerwone Bagno). Ze wzgldu na niespotykane w Europie tereny bagienno-torfowe oraz bardzo zrnicowan faun, a w szczeglnoci bogaty wiat ptakw, park zosta umieszczony na liscie obszarw chronionych konwencj RAMSAR.


Geologia i geomorfologia1

Geologia i geomorfologia

Biebrzaski Park Narodowy obejmuje znaczn cz Kotliny Biebrzaskiej - wielkiego obnienia terenu o dugoci ponad 100 km, powstaego w okresie zlodowace: rodkowopolskiego i batyckiego. Wypenia j kilkumetrowa warstwa torfu. Jest to najwikszy i najbardziej naturalny w Europie rodkowej kompleks torfowisk o powierzchni ok. 90000 ha. Dolina Biebrzy jest otoczona ze wschodu, poudnia i zachodu przez wysoczyzny morenowe - Biaostock, Kolnesk i Wysokomazowieck - utworzone podczas zlodowacenia rodkowopolskiego. Na pnocy granice wyznacza wysoczyzna morenowa uformowana podczas ostatniego zlodowacenia (Batyckiego). W okolicach Augustowa dolina jest otoczona stref gbokich jezior i kotlin polodowcowych. W Kotlinie Biebrzaskiej wyrnia si trzy odrbne czci zwane basenami: pnocny - obejmuje dolin na wschd od Sztabina, rodkowy - od Sztabina do Osowca i poudniowy od Osowca do ujcia Biebrzy do Narwi. Basen Pnocny, zwany te basenem grnym Biebrzy, zajmuje 40-kilometrowy odcinek doliny o szerokoci 1 - 3 km. Zoa torfu maj tu miszo 3 - 6 m i miejscami s podcielone przez gyti.


Prezentacja programu powerpoint

Cech charakterystyczn rzeby terenu Grnego Basenu Biebrzy s wzgrza morenowe. Basen rodkowy ma ksztat zbliony do trapezu o wymiarach 20 x 40 km. Jest to kompleks torfowisk o powierzchni okoo 45000 ha i miszoci torfu 1 - 3 m. W pnocnej czci pod zoami torfu zalega piasek i wir, a w poudniowej osady wodne i glina.

Basen rodkowy wyrniaj rozlege piaszczyste pasma, w wielu miejscach przeksztacone przez procesy eolityczne w wydmy czciowo zanurzone w torfie. Kana Augustowski, Wonawiejski, Rudzki (wybudowane w pierwszej poowie XIX w.) zmieniy ukad hydrologiczny tej czci doliny, powodujc trwae obnienie poziomu wd gruntowych i przesuszenie torfowisk. Basen Poudniowy, zwany te Basenem Dolnym Biebrzy, ma ksztat rynny o dugoci 30 km i szerokoci 12 - 15 km. Zoa torfu o miszoci okoo 2 m podcielone s utworami wirowo-piaskowymi, miejscowo pokrytymi iami i osadami wodnymi. Mae wydmy rozrzucone wyspowo, zanurzone s w torfie zalegajcym otaczajce paskie tereny zalewowe. Wzdu tej strefy o szerokoci 1 - 2 km wystpuj liczne ukowate zakola. Basen ten uznawany jest za najbardziej naturalny w dolinie Biebrzy.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Gwn o hydrologiczn parku stanowi Biebrza (159 km dugoci w granicach parku). Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze z niskimispadkami (od 0.06 do 3.33 promila), silnie meandrujca z licznymi zakolami i starorzeczami. Szeroko koryta Biebrzy wynosi od kilku metrw w basenie pnocnym do kilkunastu w jej dolnym biegu. Obszar zlewni Biebrzy wynosi 7062 km2. Dolina Biebrzy zasilana jest zarwno wodami powierzchniowymi, jak te wodami podziemnymi: naporowymi z dna doliny oraz wypywajcymi z rozlegych warstw wodononych wysoczyzn morenowych otaczajcych dolin. Sposb zasilania wod, a take jej trofizm decyduj o charakterze siedlisk parku.


Ro linno2

Rolinno

Szata rolinna parku odznacza si du rnorodnoci, wysokim stopniem naturalnoci i obecnoci wielu rzadkich gatunkw. Sprzyjajce warunki rozwoju znajduj tu roliny pochodzenia pnocnego i relikty glacjalne, reprezentowane przez 17 atunkw rolin naczyniowych m.in.: brzoz nisk, wierzb laposk, wenianeczk alpejsk, gnidosza krlewskiego, skalnic torfowiskow, turzyc strunow i 8 gatunkw mszakw np.: mszar nastroszony, skorpionowiec brunatny. Dotychczas w dolinie Biebrzy stwierdzono wystpowanie 872 gatunkw rolin naczyniowych, z ktrych 67 jest objtych prawn ochron gatunkow w Polsce, za 9 umieszczonych jest w Polskiej Czerwonej Ksidze Rolin jako gatunki gince bd zagroonych wyginiciem (m.in. szachownica kostkowata, fioek torfowy, wenianeczka alpejska i wierzba borwkolistna). Wedug dotychczasowych danych na siedliskach mokradowych doliny Biebrzy wystpuj zbiorowiska ponad 60 zespow rolinnych, w tym niemal wszystkie zbiorowiska siedlisk wodnych, bagiennych i torfowych spotykane w Polsce.


Zwierz ta2

Zwierzta

Dolina Biebrzy jest unikatow w skali Europy enklaw dla ptakw wodno-botnych. Obserwowano tu dotychczas 263 gatunki ptakw, w tym 185 gatunkw lgowych. Spord 56 gatunkw uznanych w Polsce za zagroone wyginiciem 21 gniedzi si w parku, np.: dubelt, wodniczka, rybitwa czarna, orlik grubodzioby. Dla niektrych ptakw ptakw wodno-botnych Bagna Biebrzaskie s jedn z ostatnich ostoi gwarantujcych utrzymanie si ich populacji w Europie rodkowej.

Dla wielu grup fauny dane s wci niekompletne i wymagaj uzupenienia. Na obszarze parku stwierdzono wystpowanie 47 gatunkw ssakw, 12 gatunkw pazw, 5 gatunkw gadw i 37 gatunkw ryb. Fauna bezkrgowcw jest sabo poznana. Jak dotd zarejestrowano tu wystpowanie: 607 gatunkw motyli - z tego 93 gatunki motyli dziennych, 42 gatunki chrucikw, ok. 400 gatunkw pajkw i 19 gatunkw pijawek.


Bieszczadzki park narodowy

BieszczadzkiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia3

Pooenie, powierzchnia, historia

Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielkoci parkiem narodowym w Polsce, pooonym w wojewdztwie podkarpackim, przy granicy z Republik Sowack i Ukrain.

Powstay w roku 1973 park obejmowa zaledwie 59,55 km2. Chroni wtedy jedynie niewielk cz cennych przyrodniczo obszarw (gwnie kompleks poonin z niewielkim obszarem przylegych lasw). W nastpnych latach park dwukrotnie powikszano. W 1989 i 1991 roku objto ochron znaczny obszar naturalnych lasw, a take kompleksy pnaturalnej rolinnoci nielenej na terenie dawnych osad. W 1996 roku park powikszono o rozlege tereny kowe pooone na terenie dawnych wsi Bukowiec, Beniowa, Caryskie. Obecnie Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje powierzchni 29202 ha w najwyej pooonej czci Bieszczadw. Szczeglne walory przyrodnicze terenu Bieszczadw przemawiaj za tym, aby park obj swym zasigiem dolin Sanu po pasmo Otrytu na pnocy oraz ca zlewni Solinki.


Ro linno3

Rolinno

BdPN jest jednym z nielicznych w Europie obszarw grskich, o dobrze zachowanej rodzimej florze i faunie. Lasy zajmujce okoo 80% powierzchni, odznaczaj si wysokim stopniem naturalnoci, a w przypadku kilku kompleksw lenych stan zachowania pozwala mwi o ich pierwotnym charakterze. Rnorodno biocenotyczna i gatunkowa jest bardzo wysoka. Na duych przestrzeniach wystpuj naturalne zespoy lene i nielene, ktrym towarzysz liczne zbiorowiska rolinne o charakterze pnaturalnym porastajce tereny dawnych wsi (tzw. kraina dolin). Naturalno i swoisto szaty rolinnej i fauny BdPN wynika nie tylko z dobrego zachowania przyrody w przeszoci, lecz jest take efektem spontanicznej renaturalizacji. Procesy sukcesyjne przebiegajce nieprzerwanie od p wieku w krainie dolin oraz oraz na pooninach i w lasach, podkrelaj unikatowy charakter tego terenu, gdy w podobnej skali czasowej i przestrzennej nie wystpuj w innych obszarach grskich Europy rodkowej


Prezentacja programu powerpoint

Flora naczyniowa obejmuje okoo 760 gatunkw, z ktrych 29 to gatunki wschodniokarpackie. Wrd gatunkw endemicznych dla Karpat Wschodnich w Bieszczadzkim Parku Narodowym wystpuj pszeniec biay, lepnica karpacka, przywrotnik turkulski.

Oprcz gatunkw wschodniokarpackich do najcenniejszych rolin spotykanych w parku nale roliny wysokogrskie (okoo 70 gatunkw). S to m.in.: zawilec narcyzowy, widak alpejski, prosiennicznik jednogwkowy. 66 gatunkw wystpujcych na terenie BdPN to roliny prawnie chronione, przy czym 58 objtych jest ochron cis.


Zwierz ta3

Zwierzta

Bieszczadzki Park Narodowy jest stosunkowo licznie zasiedlany przez gatunki, ktre uznawane s za zagroone lub rzadkie w innych czciach Europy. Rodzime populacje duych ssakw drapienych: niedwiedzia, wilka i rysia s szczeglnie cennym elementem tutejszej przyrody. Spord duych rolinoercw najliczniejszy jest jele. Liczebno populacji zostaa oceniona na 5-7 osobnikw/100 ha. Pod koniec lat szedziesitych reintrodukowano w Bieszczadach ubry. Gatunek ten atwo zaadaptowa si do miejscowych warunkw i obecnie populacja bieszczadzka liczy okoo 100 osobnikw z czego na obszarze BdPN yje okoo 20 osobnikw. W Bieszczadach wystpuj rwnie populacje sarny, dzika, oraz kilka osobnikw osia. Jeli chodzi o sukcesy na polu ochrony aktywnej ostatnio dokonano w BdPN udanej reintrodukcji bobra. W parku prowadzi si rwnie hodowl zachowawcz starej, gincej rasy konia huculskiego.


Prezentacja programu powerpoint

Park jest rajem dla ornitologw. Szczeglnie interesujc i cenn grup s liczne tu ptaki drapiene takie jak: orze przedni, orlik krzykliwy, sok wdrowny, gadoer, orzeek wochaty, trzmielojad oraz sowy: puchacz i puszczyk uralski. Na pooninach gnied si take gatunki alpejskie: siwernika, pochacz halny, nagrnik. Ciekawostk faunistyczn jest w eskulapa, obecny tylko w kilku miejscach w Polsce; jego najwiksza populacja zamieszkuje rezerwat przyrody pooony wzdu koryta Sanu, na pnoc od granic BdPN.


Bory tucholskie pn

BoryTucholskie PN


Po o enie powierzchnia

Pooenie, powierzchnia

Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku na obszarze 4789 ha. Park ley w pnocno-rodkowej czci kraju, w wojewdztwie pomorskim, powiat chojnicki, w najwikszym w Polsce kompleksie lenym: Borach Tucholskich.Park obejmuje cz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1990 roku dla zachowania wybitnych walorw przyrodniczych i kulturowych poudniowej czci Kaszub zwanej Ziemi Zaborsk.


Geologia i geomorfologia2

Geologia i geomorfologia

Park jest wanym uzupenieniem sieci obszarw objtych najwysz form ochrony w Polsce. Obszar Borw Tucholskich uksztatowany zosta przez lodowiec skandynawski podczas zlodowacenia batyckiego. Teren parku pokrywa rozlegy sandr Brdy zbudowany gwnie z piaskw i wirw, na ktrych wyksztaciy si ubogie gleby. Urozmaiceniem krajobrazu s doliny i rynny oraz pagrki wydm.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Na terenie parku znajduje si ponad 20 jezior, w tym szczeglnie cenne lobeliowe (4) o krysztaowo czystej wodzie. Osobliwoci s take jeziora dystroficzne (3) oraz obszar tzw. Strugi Siedmiu Jezior. Najwaniejszymi rzekami s Brda i Czerwona Struga, przepywajce przez otulin parku.


Ro linno4

Rolinno

W zbiorowiskach rolinnych parku wyrniono 56 zespow wodnych, 7 mszarnych i 15 lenych. Dominuj w parku ekosystemy wieych borw sosnowych. Znaczne powierzchnie zajmuj rwnie bory chrobotkowe z duym udziaem rzadkich gatunkw porostw. Flora porostw liczy 206 gatunkw.

  • Niezwykle cennymi skadnikami flory parku s roliny zwizane z jeziorami lobeliowymi: lobelia jeziorna i poryblin jeziorny oraz z torfowiskami i mszarami: turzyce, rosiczki, czermie botna.


Zwierz ta4

Zwierzta

Na obszarze parku stwierdzono wystpowanie 144 gatunkw ptakw, w tym 108 gatunkw lgowych; 25 gatunkw ryb, 43 gatunki ssakw, 13 gatunkw pazw i 6 gatunkw gadw. Do najcenniejszych gatunkw nale wsrd ptakw: uraw, puchacz, bielik, ggo i zimorodek, a wrd ssakw: 7 gatunkw nietoperzy oraz bbr i wydra.


Drawie ski park narodowy

DrawieskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia1

Drawieski Park Narodowy ley w rodkowo - zachodniej Polsce na pograniczu wojewdztw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Park jest czci kompleksu lenego Puszczy Drawskiej, ktra znajduje si na Pojezierzu Myliborsko-Waeckim. Obejmuje on obszar od wypywu Drawy z jez. Dubie (Adamowo) na pnocy i cignie si do Starego Osieczna na poudniu. Park utworzony zosta w roku 1990 na obszarze 8691 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 11342 ha, z czego lasy zajmuj 9507 ha, a ochron cis objte jest 368 ha. Ekosystemy wodne, ktre nale do jednych z cenniejszych w parku, zajmuj 937 ha.

Pooenie, powierzchnia


Geologia geomorfologia i gleby

Geologia, geomorfologia i gleby

Krajobraz parku zosta uksztatowany przez lodowiec i jego wody roztopowe w czasie zlodowacenia batyckiego. Pozornie paski i monotonny krajobraz naley jednak do najciekawszych przyrodniczo obszarw Pojezierza Poudniowo-pomorskiego.Rzeba parku jest zrnicowana. Przewaaj jednak tereny rwninne pokryte utworami typu sandrowego. Utwory moreny czoowej wystpuj wzdu Drawy. Najwysze wzniesienie znajduje si w rejonie jeziora Martew (105,5 m n.p.m.) w pnocnej czci parku. W czci poudniowej teren obnia si do 70 m n.p.m. Gleby parku s raczej ubogie, na rwninach przewaaj piaski lune i sabogliniaste, w dolinach rzek wystpuj piaski rzeczne terasw akumulacyjnych oraz miejscami torfy i mady. W zlewni Drawy wystpuj gwnie gleby brunatne.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Jednym z gwnych motyww utworzenia parku bya potrzeba ochrony szczeglnie cennych odcinkw rzek Drawy i Pocicznej wraz z otaczajcymi je lasami. Drawa (40 km w parku) na caej dugoci tworzy efektowne wwozy i przeomy.Posiada szybki nurt, wartkoci i ksztatem koryta upodabnia si do rzek grskich. Jest to jeden z najpikniejszych szlakw kajakowych w Polsce. Drugie, wschodnie rami parku wytycza, charakterem zbliona do Drawy, rzeka Pociczna. Fragmenty obu rzek objte s ochron cis.

Wanym elementem w pejzau parku jest cig jezior rynnowych, pooonych we wschodniej czci parku, w zlewni rzeki Pocicznej. Charakteryzuj si one znaczn gbokoci, wyduonym ksztatem i stromymi zboczami. Jeziora te s bardzo zrnicowane pod wzgldem trofii i wielkoci. Najwikszym jest jezioro Ostrowiec (370 ha). Urokliwe s take niewielkie, rdlene oczka podlegajce cisej ochronie zwane "Godnymi jeziorkami".


Ro linno5

Rolinno

Na terenie parku wystpuje okoo 1000 gatunkw rolin naczyniowych, z ktrych 50 podlega ochronie gatunkowej. Do gatunkw szczeglnie cennych nale: storczyki, urawina drobnolistkowa, rosiczki, turzyca bagienna, widaki, wawrzynek wilczeyko, lilia zotogw, osobliwoci jest borealna krzewinka chamedafne pnocna oraz wiele innych. W parku stwierdzono take ponad 200 gatunkw mchw i 210 gatunkw grzybw oraz wystpuje ok. 140 zbiorowisk rolinnych, w tym 18 lenych i zarolowych.


Zwierz ta5

Zwierzta

wiat zwierzt parku jest bardzo bogaty. Jedn z najliczniejszych grup s ptaki, ktrych w parku zanotowano 154 gatunki. Najcenniejszymi wrd nich s bielik, rybow, orlik krzykliwy, puchacz, ggo, tracz nurog, bocian czarny i wiele innych. Na terenie parku wystpuje 7 gatunkw gadw. Osobliwoci jest w botny, ktrego liczebno maleje. Zinwentaryzowano 13 gatunkw pazw. W wyniku reintrodukcji w roku 1978 powrci na te tereny bbr. Miejscami spotykana jest wydra. Oglem yje tu ponad 40 gatunkw ssakw, w tym licznie jelenie, sarny i dziki.


Gorcza ski park narodowy

GorczaskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia4

Gorczaski Park Narodowy obejmuje centraln i pnocno-wschodni cz pasma Gorcw, z najwyszym szczytem Jaworzyn Kamienick (1288 m n.p.m.). Znajduje si on w poudniowej czci kraju, w wojewdztwie maopolskim. Park utworzony zosta w 1981 roku na obszarze 5926 ha. Pocztki ochrony przyrody na tym terenie sigaj 1927 roku, kiedy to utworzony zosta w dobrach hr. Ludwika Wodzickiego z Porby Wielkiej leny rezerwat przyrody Turbacz im. Wadysawa Orkana.Obecna powierzchnia parku wynosi 7030 ha, z czego 6585 ha to lasy. Ochron cis objto 3611 ha, w tym 3563 ha lasw. Powierzchnia otuliny GPN obejmuje 16647 ha.

Pooenie, powierzchnia, historia


Geologia geomorfologia

W krajobrazie Gorcw dominuj agodne kopulaste szczyty. Doliny rzeczne wcinaj si ostro w masyw, tworzc ksztat rozogu z gwnym punktem zwornikowym - szczytem Turbacza. Charakterystycznym elementem rzeby terenu s wychodnie ska piaskowcowych, wystpujcych na pnocnych stokach. Na terenie parku znajduje si kilka niewielkich jaski utworzonych na skutek przesuni ska. Podoe geologiczne stanowi utwory fliszu karpackiego paszczowiny magurskiej, na ktre skadaj si zespoy piaskowcowo-zlepiecowe (tworzce grzbiety) i upkowo-piaskowcowe (w obnieniach i przeczach).W obszarze parku znalazy si poza Turbaczem, najwysze szczyty Gorcw: Jaworzyna Kamienicka (1288 m n.p.m.), Kiczora (1282 m n.p.m.), Kudo (1279 m n.p.m.), Czoo Turbacza (1258 m n.p.m.) i Gorc Kamienicki (1228 m n.p.m.).

Geologia, geomorfologia


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Ekosystemy wodne stanowice wody pynce, zajmuj 19 ha (ok. 0,3%) powierzchni Gorczaskiego Parku Narodowego. Obszar parku stanowi teren rdliskowy kilku niewielkich rzek (najwiksza z nich to Kamienica), do ktrych spywaj liczne mniejsze potoki.


Ro linno6

Rolinno

W caych Gorcach stwierdzono wystpowanie 944 gatunkw rolin naczyniowych, 250 gatunkw mchw, 450 gat. porostw oraz 116 gat. wtrobowcw. Okoo 85% stwierdzonych taksonw wystpuje na terenie parku. Charakterystyczne dla Gorcw s roliny grskie, z ktrych najliczniejsze s gatunki alpejskie (22 gatunki) naturalnie wystpujce powyej grnej granicy lasu oraz subalpejskie (24 gatunki) spotykane na gorczaskich polanach.


Prezentacja programu powerpoint

Lasy zajmuj ok. 95% powierzchni parku. Znaczna ich cz jest w wieku powyej 100 lat. Panujcymi gatunkami w nich s wierk, buk, joda, a w domieszce wystpuj modrzew, jawor, wiz grski, jesion i olsza szara. Pitro regla dolnego siga od 650 do 1100 m n.p.m., regiel grny od 1100 do 1310 m n.p.m. Dominujcym typem siedliskowym lasu jest las grski, wystpujcy w reglu dolnym,

br wysokogrski zajmuje ok.

5% powierzchni

drzewostanw parku.


Zwierz ta6

Zwierzta

Fauna parku jest typowa dla Beskidw.

Licznie reprezentowane s ptaki grskie,

borealno-alpejskie i puszczaskie. Spotyka si wrd nich gatunki drapiene: orze przedni, myszow, trzmielojad, kobuz, jastrzb i sowy (puchacz, puszczyk uralski i pospolity, sowa botna) oraz kuraki lene (jarzbek, cietrzew, guszec). Gniazduj tam take: bocian czarny, orzechwka, kruk, pluszcz, siwerniak i wiele innych.


Prezentacja programu powerpoint

W parku yje ok. 30 gatunkw ssakw, z ktrych najcenniejsze s due drapieniki - ry, wilk, niedwied, a najpospolitsze s jelenie, sarny i dziki. Do osobliwoci zaliczy naley przedstawicieli rodziny pilchowatych: popielic, orzesznic i koszatk. Na terenie parku wystpuj pazy: salamandra plamista (uznana za symbol Gorczaskiego PN), traszki (4 gatunki), aba trawna, ropucha szara i kumak grski. Przedstawicielami gadw s: jaszczurka zwinka i yworodna, padalec, mija zygzakowata i zaskroniec. Najliczniejsz grup stanowi niepozorne i do sabo jeszcze poznane bezkrgowce.


G r sto owych pn

Gr StoowychPN


Po o enie powierzchnia2

Pooenie, powierzchnia

Park Narodowy Gr Stoowych obejmuje polsk cz Gr Stoowych, ktre s czci Sudetw rodkowych. Park ley w Polsce poudniowo - zachodniej, wojewdztwie dolnolskim, na granicy z Czechami. Utworzony zosta w 1993 roku. Powierzchnia jego wynosi 6340 ha z czego lasy zajmuj 5779 ha. Ochron cis objtych jest 48 ha.


Geologia geomorfologia1

Geologia, geomorfologia

Rzeba Gr Stoowych formowaa si przez ostatnie 70 mln lat. Po ustpieniu morza na pocztku okresu trzeciorzdowego zaczo si fadowanie gr systemu alpejskiego, powodujc w Sudetach liczne pknicia. Powstay uskoki tektoniczne i zapadliska, na przykad Kotlina Jeleniogrska czy Kotlina Kodzka. Najmodsze, interesujce nas osady z okresu kredowego zareagoway na te zaburzenia licznymi, gbokimi spkaniami, ktre odegray wan rol w uksztatowaniu si rzeby terenu, gdy wyznaczyy przebieg gwnych dolin i grzbietw. Tak wic na pocztku trzeciorzdu mamy ld lekko pochylony ku poudniowemu wschodowi, o powierzchni zbudowanej ze spkanego piaskowca.


Prezentacja programu powerpoint

Dugi, trwajcy do dnia dzisiejszego, proces niszczenia doprowadzi w efekcie do podziau pyty na grzbiety i separowane wzgrza, ktrych przykadem s wspczesne masywy Szczelica (919 m n.p.m.), Skalniaka (915 m n.p.m.), Naronika (851 m n.p.m.) i Mnicha (522 m n.p.m.).

Gry Stoowe posiadaj unikatow w skali Europy budow pytow i zachwycaj fantastycznymi ksztatami ska. Do powszechnie znanych form nale "Kwoka", "Wielbd", "Gowa wielkoluda". W obrbie piaskowca ciosowego powsta system korytarzy tworzcy labirynty skalne, ktre s szczeglnie znane i atrakcyjne w obrbie "Bdnych Ska".


Ro linno7

Rolinno

Wrd ok. 600 gatunkw rolin naczyniowych wystpujcych w parku, 46 objtych jest ochron gatunkow. Szata rolinna parku naley do pitra regla dolnego. Obecnie jest to gwnie las zoony ze wierka obcego pochodzenia, wprowadzonego na przeomie XIX i XX wieku, w miejsce wycitych lasw bukowo-jodowych. Na niewielkich obszarach (3% powierzchni lasw) zachoway si zblione do naturalnych zbiorowiska lene.


Zwierz ta7

Zwierzta

W rozlegych, zwartych kompleksach lenych na terenie parku narodowego pospolicie wystpuje jele, sarna, dzik, lis, wiewirka (czarnej i rudej odmiany) oraz drobne gryzonie. Z ssakw owadoernych czsty jest je, a rzadkie ryjwka malutka i typowa dla obszarw grskich ryjwka grska.

Cennym elementem fauny ssakw s mae wiewirkopodobne zwierzta nocne, zamieszkujce gwnie fragmenty lasw liciastych: orzesznica, bardzo rzadka popielica oraz koszatka.


Prezentacja programu powerpoint

Spord pospolitych w Polsce gatunkw gadw, w Grach Stoowych wystpuj: mija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka zwinka i padalec. Z rzadszych pazw zdarza si salamandra oraz traszki grska i zwyczajna. wiat owadw jest jeszcze sabo poznany, tym niemniej warta uwagi jest obfitujca w gatunki rodzina kzkowatych oraz chronione gatunki biegaczowatych. Bardzo interesujca jest fauna naniena oraz fauna pajczakw torfowisk i wilgotnych zimnych szczelin w piaskowcach.


Kampinoski park narodowy

KampinoskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia5

Pooenie, powierzchnia, historia

Kampinoski Park Narodowy ley w wojewdztwie mazowieckim, na pnocny-zachd od Warszawy, z ktr bezporednio ssiaduje. Obejmuje fragment pradoliny Wisy w Kotlinie Warszawskiej, gdzie wystpuje duy kompleks leny Puszcza Kampinoska.Idea utworzenia Parku powstaa w latach 20-tych XX w. W latach trzydziestych utworzono w Puszczy Kampinoskiej pierwsze rezerwaty przyrody (Granica, Sierakw, Zamczysko), ktre obecnie maj znacznie wiksz powierzchni i podlegaj ochronie cisej. Kampinoski Park Narodowy utworzony zosta w roku 1959 na powierzchni 40700 ha. Najwiksze zasugi w jego utworzeniu mieli Roman i Jadwiga Kobendzowie, ktrzy pierwsi w latach 20-tych i 30-tych na terenie Puszczy Kampinoskiej prowadzili szerokie badania florystyczno - fitosocjologiczne (R.K.) i geomorfologiczno-geologiczne (J.K.)


Prezentacja programu powerpoint

Aktualna powierzchnia parku wynosi 38544 ha, w tym 68 ha poza wojewdztwem mazowieckim zajmuje Orodek Hodowli ubrw im. Prezydenta RP Ignacego Mocickiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego w wojewdztwie dzkim.70% powierzchni parku stanowi lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwrczym jest sosna, a dominujcym siedliskiem - br wiey. Herbem parku jest o.


Geologia i geomorfologia3

Geologia i geomorfologia

Krajobraz parku zosta uksztatowany ponad 12 tysicy lat temu, gdy pynce z poudnia rzeki napotkay czoo ustpujcego ldolodu skndynawskiego i skieroway si wzdu niego ku zachodowi, obic szerokie na ok. 18 km koryto. Tak powsta taras akumulacyjny pradoliny Wisy, ograniczony od wysoczyzn polodowcowych. Na pnocy jest to wysoka na ponad 20 m skarpa Rwniny Poskiej, na poudniu nieco nisza skarpa Rwniny Boskiej. Waciwy taras Puszczy Kampinoskiej zbudowany jest z piaskw i wirw rzecznych. Pod koniec epoki lodowcowej na achach Pra-Wisy rozwiny si procesy eoliczne, tworzc wydmy, ktre sigaj do 30 m wysokoci wzgldnej i prezentuj rne formy morfologiczne: uki, parabole, way, grzdy i zespoy wydmowe, przypominajce do zudzenia mini acuchy grskie. Okoo 12,5 tysica lat temu wydmy zostay utrwalone rolinnoci i stanowi dzi na powierzchni blisko 20 tysicy ha unikatowy na skal europejsk twr przyrodniczy. Pasy bagienne zajmuj tereny dawnego koryta Pra-Wisy. Pynca pradolin Wisa zajmuje wspczenie zaledwie 1,5 km szerokoci. Na paskich terenach pasw bagiennych, a take w obrbie pasw wydmowych, w misach wywiania piasku (tzw. deflacyjnych) powstay pokady torfu niskiego.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Park pooony jest w najwikszym w kraju wle wodnym, jaki wyznaczaj zbiegajce si w tym rejonie doliny Wisy, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. W parku brak jezior. W XIX i XX wieku znaczne obszary bagien zostay zmeliorowane i obecnie s przesuszone. Najwikszym ciekiem wodnym parku jest asica, dopyw Bzury, w duym stopniu zmeliorowany.


Ro linno8

Rolinno

Naturalne zasoby flory parku obejmuj okoo 1100 gatunkw rolin naczyniowych. Ochronie gatunkowej podlega 61 gatunkw rolin, w tym m.in: chamedafne pnocna, zimozi pnocny, wisienka kwana i wymord stepowy. Osobliwoci parku jest wystpowanie brzozy czarnej.

Stwierdzono te wystpowanie 115 gatunkw mszakw i 50 gatunkw porostw. Kontrastowy krajobraz wydm i bagien dodatkowo podkrela odmienno szaty rolinnej. Na wydmach dominuj bory sosnowe i grdy, na bagnach rne typy k, turzycowisk oraz zarola i lasy olchowe. Na terenie parku wystpuje ponad 50 zespow rolinnych, w tym 12 lenych. Park prowadzi wasne gospodarstwo szkkarskie, skd pozyskuje si materia biologiczny (sadzonki).


Zwierz ta8

Zwierzta

Park i wspczesna dolina nieuregulowanej Wisy ze starorzeczami, piaszczystymi achami, wyspami, gami i zarolami stanowi niezwykle wane biotopy dla wielu gatunkw rolin i zwierzt. Fauna parku jest bogata - wedug naukowcw obejmuje ponad 16500 gatunkw. Najliczniejsze s owady liczce ponad 2030 gatunkw oraz ptaki - 199 gatunkw. Ponadto na terenie parku wystpuje 6 gatunkw gadw, 13 gatunkw pazw i 50 gatunkw ssakw.Park ma bogate dowiadczenia w zakresie restytucji: osia - od 1951 r., bobra - od 1980 r. oraz rysia - od 1992 r. Populacja osia w parku rozwina si, a gatunek ten przenis si take do innych kompleksw lenych. W parku wystpuje 76 gatunkw zwierzt zagroonych, wpisanych do Polskiej Czerwonej Ksigi Zwierzt oraz 226 gatunkw objtych ochron gatunkow. Z terenu parku opisano 13 gatunkw zwierzt nowych dla nauki oraz 14 nowych dla Polski.


Narwia ski park narodowy

NarwiaskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia3

Pooenie, powierzchnia

Narwiaski Park Narodowy ley w pnocno-wschodniej czci Polski w wojewdztwie podlaskim. Powierzchnia cakowita parku utworzonego w 1996 r. wynosi 7350 ha. Na terenie parku dominuje wasno prywatna, gwnie drobnych rolnikw. Wasno Skarbu Pastwa stanowi zaledwie 2056 ha.

Park znajduje si w Dolinie Grnej Narwi. Obejmuje on bagienn dolin Narwi pomidzy Suraem i Rzdzianami, ktra stanowia znaczn cz utworzonego w 1985 roku Narwiaskiego Parku Krajobrazowego. Bagna, tereny podmoke i wody s dominujcymi ekosystemami i zajmuj ok. 90% obszaru parku.


Geologia geomorfologia i gleby1

Geologia, geomorfologia i gleby

Dolina Narwi pomidzy Suraem i Rzdzianami wyksztacia si w kompleksie osadw lodowcowych, zajmujc centraln cz obnienia w powierzchni wysoczyzn morenowych. Miszo tych osadw waha si od 117 do 200 m.

Dolina Narwi jest stosunkowo gboko wcita w wysoczyzny i zabagniona. Powierzchnia doliny zalega 5-25 m niej od terenw bezporednio przylegajcych, a jej spadek wynosi zaledwie 0,19%. Dolin wypeniaj torfy, osigajce rednio 1 m miszoci, zalegajce na pytkich muach lub iach oraz bezporednio na piaskach podoa. Dolina skada si z odcinkw rozszerzonych, basenowych i zwonych przypominajcych przeomy rzeczne.


Prezentacja programu powerpoint

Rzeba parku uksztatowaa si podczas zlodowacenia rodkowopolskiego. Lodowiec zanika powierzchniowo, nadbudowujc wysoczyzny moren, a w obnieniach podoa pozostaway bryy martwego lodu. Wytopienie si najwikszych bry dao pocztek dzisiejszej dolinie Narwi. O wytopiskowej genezie doliny wiadczy obecno na jej zboczach form pochodzenia glacjalnego: kemw, nisz i dolinek wytopiskowych. Zabagnienie doliny nastapio po zmianie koryta rzeki z meandrujcego na wielokorytowe, ktre miao miejsce na przeomie okresu atlantyckiego oraz subborealnego (ok. 4500 lat temu).W dolinie i na obszarze parku dominuj gleby bagienne. Najczciej spotykane wrd nich s gleby torfowo-bagienne zajmujce zwarte powierzchnie w rodkowej czci doliny. Mniejsze znaczenie maj gleby torfowe okresowo podsychajce i torfowo-muowe. Gleby torfowo-murszowe w rednim stopniu zmurszenia wystpuj punktowo. Gleby glejowe waciwe, torfiasto-glejowe i muowo-glejowe spotykane s w poudniowej czci doliny. Zajmuj one pooenia na pograniczu torfowisk i zboczy doliny.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Dolina jest zasilana przez wody powierzchniowe (cieki wodne i spywy powierzchniowe) i wody wgbne z poziomu przypowierzchniowego i prawdopodobnie z dwch poziomw wodononych, co przy rozgazionych korytach rzeki spowodowao, e wyksztaci si tutaj rozlegy, wypeniajacy niemal cae dno doliny, ekosystem bagienny z mozaikowym ukadem rozlewisk, siedlisk bagiennych, zabagnionych i ldowych.Sie hydrograficzn tworzy Narew oraz Liza, Szeroka Struga, Awissa, Kurwka (dopywy lewe) oraz Kowalwka, Turonianka i Czaplinianka (dopywy prawe).


Ro linno9

Rolinno

Dominujce powierzchniowo w parku szuwary turzycowiskowe reprezentowane s przez 14 zespow rolinnych, szuwary trzcinowe - przez 7 zespow, a rolinno wodna przez 12 zespow. Poza tym wystpuj tu zbiorowiska kowe i zioorolowe oraz 2 zespoy zaroli wierzbowych i 4 zespoy lene. Na grdzikach wrd bagien spotyka si rolinno kserotermiczn. W wielu miejscach zachowaa si poprzeczna strefowo zbiorowisk poczwszy od zbiorowisk wodnych poprzez immersyjne, z gbokim corocznym zalewem, zbiorowiska emersyjne z rolinnoci turzycowo-mszyst a do strefy olszyn bagiennych, usytuowanych na obrzeach doliny. Wiele zbiorowisk naley do rzadko spotykanych w kraju. Na bagnach i terenach zabagnionych wystpuje blisko 200 gatunkw rolin naczyniowych, w tym 13 objtych ochron gatunkow.


Zwierz ta9

Zwierzta

Wielkim walorem doliny Narwi i parku jest ornitofauna. W latach 1979 - 1981 stwierdzono w dolinie obecno 179 gatunkw ptakw, w tym 149 gatunkw lgowych. Decyduje o tym powszechne wystpowanie kilku gatunkw dominujcych (rokitniczka, potrzos, brzczka, trzcinniczek, krzywka), stanowicych 60% ornitofauny oraz wystpowanie gatunkw charakterystycznych dla doliny, zwizanych z szuwarami bagiennymi (kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, bk, botniak stawowy). Dolina Narwi spenia kryteria, ktre kwalifikuj ten obszar jako ostoj lgow ptakw wodno-botnych o znaczeniu midzynarodowym i europejskim. Jest ona rejonem lgowym ponad 1% populacji europejskiej co najmniej 10 gatunkw ptakw, w tym bka, cyranki, botniaka stawowego, botniaka kowego, zielonki, kropiatki, derkacza, i dubelta, oraz miejscem rozrodu trzech gatunkw ptakw zagroonych wymarciem w skali wiatowej - bielika, derkacza i wodniczki.Na terenie parku wystpuje okoo 40 gatunkw ssakw. Wrd nich jest niewielka populacja osia i wydry oraz liczna (260 szt.) bobra. rodowiska wodne doliny s zasobne w ryby, ktrych stwierdzono w parku 22 gatunkw. W parku odnotowano m.in. take obecno 13 gatunkw pazw.


Ojcowski park narodowy

OjcowskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia6

Pooenie, powierzchnia, historia

Ojcowski Park Narodowy jest pooony w poudniowej czci kraju, w wojewdztwie maopolskim, w odlegoci 16 km na pnoc od Krakowa, na Wyynie Krakowsko-Czstochowskiej. Park obejmuje doliny dwu niewielkich rzek - Prdnika i Sspwki oraz przylege fragmenty wierzchowiny jurajskiej.

Park zosta utworzony w 1956 roku na obszarze 1440 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 2146 ha z czego 1529 ha zajmuj lasy. Ochron cis objtych jest 251 ha terenw lenych. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce.Pocztki ochrony obszaru parku sigaj 1924 roku, kiedy to z inicjatywy W. Szafera opracowano pierwsz monografi przyrodnicz tego regionu oraz projekt rezerwatu w Dolinie Prdnika i Sspowskiej.


Geologia i geomorfologia4

Geologia i geomorfologia

Podoe geologiczne obszaru parku stanowi wapienie jurajskie, ktre powstay okoo 150-180 mln lat temu. W wyniku dziaania wd krasowych w dolinach ojcowskich powsta osobliwy krajobraz urozmaicony stromymi cianami wwozw, osigajcych do 120 m gbokoci oraz przernymi formami skakowymi i ostacami.W rejonie Ojcowa wystpuj dwie odmiany wapieni: skaliste i awicowe. Wapienie skaliste s odporne na wietrzenie i tworz wspaniae ostace oraz izolowane skaki w dolinach o urozmaiconych ksztatach (Maczuga Herkulesa, Iga Deotymy i inne).Na terenie parku znajduje si ok. 400 jaski i inne formy krasowe, takie jak: wywierzyska, wciosy, rozogi czy leje krasowe. Do najduszych jaski w parku nale: jaskinia okietka (320 m), jaskinia Ciemna (230 m) i jaskinia Zbjecka (189 m). Gleby wytworzone s na wapieniach, glinach i lessach.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Obecna sie rzeczna parku wyksztacia si pod koniec trzeciorzdu w wyniku wgbnej erozji potokw. Gwnym ciekiem jest Prdnik, a jedynym jego dopywem na terenie parku jest Sspwka. Potoki te zaopatrywane s w wod z ok. 20 rde szczelinowo-krasowych zwanych wywierzyskami.


Ro linno10

Rolinno

Rnorodno rzeby terenu oraz mikroklimatu wpyny na bogactwo i urozmaicenie flory parku, na terenie ktrego wystpuje okoo 1000 gatunkw rolin naczyniowych o rnych wymaganiach ekologicznych i pochodzeniu, w tym m.in. ok. 50 gatunkw grskich i ponad 100 ciepolubnych wystpujcych gwnie na poudniu Europy. Do najciekawszych z nich zalicza si: nasz najwikszy storczyk - obuwik pospolity, subalpejski chaber mikkowosy, stepowa trawa - ostnica Jana oraz rosnca na jedynym w Polsce stanowisku macierzanka wczesna. W parku stwierdzono take 110 gatunkw mszakw, 73 gat. wtrobowcw, 370 gat. porostw i 1140 gatunkw grzybw.


Zwierz ta10

Zwierzta

Fauna parku jest bardzo bogata. Dotychczasowe badania wskazuj na bytowanie na jego terenie ok. 5500 gatunkw zwierzt; ogln za ich liczb szacuje si na 12000 gatunkw. Spord ssakw wystpuj takie jak: borsuk, orzesznica, gronostaj oraz introdukowany w 1985 roku bbr. Do najciekawszych ssakw nale nietoperze, z ktrych wiele zimuje w tutejszych jaskiniach. Z 15 obserwowanych gatunkw nietoperzy, zwraca uwag osigajcy tu pnocny kres swego wystpowania nocek orzsiony. Wrd ptakw stwierdzono 134 gatunki m.in.: yjcego gwnie w grach pluszcza. Najliczniej reprezentowany i najbardziej urozmaicony jest wiat owadw, liczcy ok. 4600 gatunkw, w tym m.in.: 1700 gatunkw chrzszczy, ponad 950 gat. bonkwek i 1075 gat. motyli.


Pieni ski park narodowy

PieniskiParkNarodowy


Poleski park narodowy

PoleskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia7

Pooenie, powierzchnia, historia

Poleski Park Narodowy ley w Polsce rodkowo-wschodniej na terenie wojewdztwa lubelskiego. Utworzony zosta w 1990 r. na obszarze 4813 ha. Park powsta na bazie rezerwatw torfowiskowych: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Dugie, Torfowisko Orowskie. Bagno Bubnw zostao wczone do PPN w 1994 r. Wystpuje tam najwicej rzadkich gatunkw fauny i flory. Aktualna powierzchnia parku wynosi 9762 ha, w tym lasy zajmuj 4780 ha a wody i nieuytki (w tym najcenniejsze bagna) 2088 ha. Idea powstania parku narodowego na Polesiu powstaa w 1959 r. W latach 1966-1982 na omawianym obszarze powstay cztery rezerwaty przyrody, a w roku 1982 Poleski Park Krajobrazowy.


Geologia krajobraz

Geologia, krajobraz

Park pooony jest w zachodniej czci Polesia graniczcego od poudnia z Wyyn Lubelsk, od pnocy z Podlasiem i od zachodu z Mazowszem. Park w caoci ley w obrbie Pojezierza czysko-Wodawskiego, stanowicego poudniow cz Polesia Lubelskiego. Jest to obszar strefy kontaktowej dwch wielkich jednostek strukturalnych Europy: Niu rodkowoeuropejskiego i Niu Wschodniobatyckiego. Teren parku to namiastka tundry bd lasotundry, wysunita najdalej na poudniowy-zachd Europy.Rzeba parku jest rwninna. Po ustpieniu zlodowacenia rodkowopolskiego na obszarze tym byo olbrzymie jezioro. Spyway do niego wody z wolnej od lodu Wyyny Lubelskiej i nastpowao jego wypycanie. Na terenie parku dominuj rwniny akumulacji organicznej powstae w holocenie. Osobliwoci parku jest kompleks wglanowych torfowisk niskich Bagno Bubnw, Bagno Staw i cz Torfowiska Orowskiego.


Ro l inno

Rolinno

W parku wystpuje 928 gatunkw rolin naczyniowych, z ktrych 170 to gatunki rzadkie, a 60 podlega ochronie gatunkowej. Znaczn ich cz stanowi roliny pnocne (140 gatunkw), wrd ktrych s m.in. takie jak: brzoza niska, wierzby (laposka i borwkolistna), turzyce (strunowa, torfowa i bagienna), gnidosz krlewski, rosiczka dugolistna, bagnica torfowa i lepnica litewska. Flor atlantyck reprezentuje 25 gatunkw, z ktrych najciekawszymi s: wywcznik skrtolegy, wkrota zwyczajna i misoerna aldrowanda pcherzykowata. Przez park przebiega granica zasigu 150 gatunkw rolin. Najbardziej charakterystycznymi dla parku zbiorowiskami rolinnymi s torfowiska: niskie, przejciowe i wysokie. Lasy tworz brzeziny bagienne i ubogie bory sosnowe, a w podtopionych wod zagbieniach olsy. To stanowi najliczniej wystpujce zbiorowiska wodne i szuwarowe.


Prezentacja programu powerpoint

Oglem na obszarze parku wyrniono 208 zespow rolinnych, z ktrych wikszo to nielene. Licznie wystpuj gatunki rolin borealnych: brzoza niska, wierzba laposka i borwkolistna, rosiczki. Na Bagnie Bubnw i Staw wystpuje wiele chronionych i rzadkich gatunkw rolin, spotykanych w znacznych ilociach, a niekiedy nawet masowo. Nale do nich m.in: godzik pyszny, goryczka wskolistna i gorzkawa, kosatka kielichowata, kosaciec syberyjski, storczyki, nasirza pospolity, grzybie pnocny, groszek botny, pywacz redni, tustosz dwubarwny, dzwonecznik wonny.


Zwierz ta11

Zwierzta

Na obszarze parku yje 21 gatunkw ryb, w tym gwnie: karp, lin, kara, po, wzdrga, szczupak, oko, wgorz oraz niezwykle rzadka, chroniona - strzebla przekopowa. Spotka mona tam 12 gatunkw pazw. Z 6 gatunkw gadw na szczegln uwag zasuguje w botny, majcy jedno z wikszych stanowisk w Europie.Najlepiej poznane s ptaki. Spord 146 lgowych gatunkw 17 jest silnie zagroonych. Wikszo ptakw spotykanych w parku zwizana jest z siedliskami podmokymi i wodnymi. Najcenniejsze gatunki to: zalatujce - orze przedni, orze bielik i orlik grubodzioby oraz lgowe - orlik krzykliwy, uraw, brodce (krzykliwy i samotny), g ggawa, puchacz i bocian czarny. Z 35 gatunkw ssakw na uwag zasuguj: smuka, nietoperz - karlik wikszy, gronostaj, wydra, o, wilk oraz niedawno reintrodukowany bbr.


Prezentacja programu powerpoint

W kompleksie Bagno Bubnw i Staw wystpuje 87 gatunkw ptakw, z ktrych 40 to lgowe, 10 prawdopodobnie gniazdujce, a pozostae to zalatujce. Spord wszystkich gatunkw lgowych Bagna Bubnw i Staw na szczegln uwag zasuguje wodniczka. Jej liczebno oszacowano na 239 piewajcych samcw. Czyni to z omawianego obiektu jedno z najbogatszych stanowisk tego gatunku w Polsce. Do osobliwoci ornitologicznych omawianych torfowisk nale take m.in: kulik wielki i dubelt. Najliczniejszym za ptakiem drapienym jest coraz rzadszy w Polsce botniak popielaty.

Na omawianych bagnach gnied si take: sowa botna, brodziec krwawodzioby, rycyk, cietrzew, wodnik, kropiatka, botniak stawowy, botniak zboowy, pustuka, brzczak, wierszczak, remiz, dziwonia i inne. Omawiane torfowiska odgrywaj du rol w okresie przelotw ptakw, zwaszcza wiosn s miejscem odpoczynku i erowania wielu gatunkw kaczek, ysek i abdzi oraz licznych urawi i ptakw siewkowatych.


Roztocza ski park narodowy

RoztoczaskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia8

Pooenie, powierzchnia, historia

Roztoczaski Park Narodowy ley w rodkowo-wschodniej czci kraju, w wojewdztwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza rodkowego. Park utworzony zosta w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 8482 ha, w tym lasy zajmuj 8077 ha. Ochron cis objto 806 ha. Park powsta na terenie Lasw Pastwowych Nadlenictw Kosobudy i Zwierzyniec, bdcych wczeniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Pocztki ochrony sigaj 1934 r., kiedy to utworzono rezerwat Bukowa Gra, ktry obecnie jest jednym z obszarw ochrony cisej parku. W 1938 roku po raz pierwszy w Polsce wydano zarzdzenie o ochronie ptakw drapienych na terenie Ordynacji.


Geologia geomorfologia i gleby2

Geologia, geomorfologia i gleby

Park znajduje si w urozmaiconym krajobrazie Roztocza rodkowego w dolinie grnego Wieprza. Jest to obszar oddzielajcy Wyyn Lubelsk od Kotliny Sandomierskiej o zrnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza buduj skay grnokredowe (opoki, gezy i margle). W strefie krawdziowej wystpuj utwory trzeciorzdowe.

Utwory czwartorzdowe cienk pokryw zalegaj w Dolinie Wieprza i Padole Zwierzyca. Gwne typy rzeby to zrwnanie wierzchowinowe, ostace, krawdzie, padoy i doliny. Pokrywa glebowa jest urozmaicona. W czci pnocnej parku dominuj gleby brunatne wyugowane wytworzone z gez i opok. Na pozostaym terenie jest wiksze urozmaicenie, przy czym najwiksz powierzchni zajmuj piaszczyste gleby bielicowe waciwe.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Gwny ciek wodny Roztocza rodkowego i parku to rzeka Wieprz. Na odcinku przepywajcym przez teren parku sklasyfikowana jest w II klasie czystoci. Z terenu parku bior pocztek strumienie: Szum (2,5 km) i wierszcz (7,5 km) odprowadzajce swe wody do Tanwi i Wieprza. Wody potoku wierszcz zasilaj kompleks staww Echo oraz staw w centrum Zwierzyca.


Ro linno11

Rolinno

Flora naczyniowa Parku liczy okoo 750 gatunkw, w tym liczne grskie (m.in. tojad dzibaty, widak wroniec, czosnek siatkowaty), pnocne (zimozi pnocny, bagnica torfowa, brzoza niska), pontyjskie (pluskawica europejska) oraz atlantyckie (rosiczka porednia, widak torfowy itd.). Na terenie parku wystpuje okoo 400 drzew pomnikowych. W parku wyrniono 21 zespow lenych i szereg zbiorowisk niszej rangi, z ktrych najcenniejsze to wyynny br jodowy i buczyna karpacka zajmujce ok. 45% powierzchni lenej. Jody osigaj w nich najwysze wymiary w Polsce (50 m wysokoci, 470 cm obwodu i do 20 m3 masy drzewnej).Spord innych na uwag zasuguj: wietlista dbrowa, grd subkontynentalny, g jesionowo-olchowy, kontynentalne torfowisko wysokie, ols porzeczkowy, a take rne typy borw sosnowych. Na rolinno nielen skada si 28 zespow i 12 zbiorowisk.


Zwierz ta12

Zwierzta

Z duych ssakw na terenie parku wystpuj: jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, borsuki i wilki. W 1979 roku reintrodukowano bobry, ktre zadomowiy si w dolinie rzeki Wieprz. W 1982 roku do parku sprowadzone zostay koniki polskie bdce potomkami dawnych dzikich koni lenych - tarpanw. Drobne ssaki reprezentuj chronione gatunki owadoernych: ryjwka aksamitna i maa, zbieek biaawy oraz liczne gatunki nietoperzy. yj tu take: orzesznica, popielica, koszatka.


Prezentacja programu powerpoint

Spord okoo 190 gatunkw ptakw spotykanych na terenie parku na uwag zasuguj: orlik krzykliwy, trzmielojad, bocian czarny, liczne dzicioy (w tym rzadko wystpujcy dzicio biaogrzbiety), muchwka maa i biaoszyja, gob siniak, czy oraz pliszka grska. Gady reprezentuj jaszczurki (zwinka, yworodna i padalec - do czsto odmiany turkusowej), mija zygakowata i zaskroniec oraz rzadko spotykany w botny. Z pazw warto wymieni traszk grzebieniast, rzekotk drzewn, grzebiuszk ziemn, ropuch zielon i kumaka nizinnego oraz ab mieszk. Interesujca jest take fauna bezkrgowcw parku, a szczeglnie wiat owadw, spord ktrych tylko samych chrzszczy jest ponad 2000 gatunkw.


Magurski park narodowy

MagurskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia4

Pooenie, powierzchnia

Magurski Park Narodowy utworzony zosta w 1995 roku na obszarze 19962 ha. Park ley w poudniowej czci kraju, w Beskidzie Niskim, przy granicy z Republik Sowack. Pooony jest na terenie wojewdztw podkarpackiego i maopolskiego. Obejmuje on znaczn cz obszaru rdowego Wisoki jakim jest masyw Magury Wtkowskiej, ktry jest fragmentem gwnego grzbietu karpackiego. W parku dominuj ekosystemy lene, ktre zajmuj 19058 ha.


Geologia i geomorfologia5

Geologia i geomorfologia

Krajobraz parku to typowy dla Beskidu Niskiego krajobraz gr rednich i niskich. Pod wzgldem budowy geologicznej dominuj skay fliszowe paszczowiny magurskiej. Spord osobliwoci geologicznych wymieni naley: pomnik przyrody "Diabli Kamie" i rezerwat "Kornuty". Gwn czci parku jest grzbiet Magury Wtkowskiej z kulminacj na Wtkowej (847 m n.p.m.). Jego pnocne stoki s pokrojone rdami potokw Bednarka i Kopotnica. Wschodnia cz Magury uformowaa si w cig pojedynczych garbw oddzielonych dolinami potokw i gbokimi przeczami. Dusze pasma wystpuj na poudniu parku gdzie wyraziste akcenty stanowi wzgrza Nad Tysowym (713 m n.p.m.), Wielka Gra (719 m n.p.m.) i Baranie (728 m n.p.m.), oddzielone od siebie przecz nad Oenn, Ciechani i Olchowcem.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Na terenie parku znajduj si rdliska Wisoki. Rzeka ta wraz ze swoimi licznymi dopywami jest wanym elementem krajobrazu parku. Ta typowo grska rzeka tworzy malownicze przeomy i zakola. Czsto zmienia kierunek, zazwyczaj po przyjciu wikszego dopywu. Od poudnia zasilaj j Ryjak, Krempna i Wilsznia a od pnocy wierzwka i Reszwka.


Ro linno12

Rolinno

Szata rolinna parku ma charakter pitrowy oraz znamiona obszaru przejciowego midzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi. W zespoach rolinnych zaznacza si staa obecno typowych gatunkw podgrskich, ciepolubnych i kserotermicznych. W 10 zbiorowiskach rolinnych zdecydowanie przewaaj zbiorowiska lene. W pitrze pogrza (do 530 m n.p.m.) zachoway si fragmenty grdu, olszynki karpackiej i olszynki bagiennej. W reglu dolnym (od 530 m n.p.m. po szczyty) przewaa yzna buczyna karpacka. Znaczn powierzchni zajmuj take bory jodowe, wierkowo-jodowe oraz sosnowe sztucznego pochodzenia. W strukturze powierzchniowej lasw na uwag zasuguje may udzia wierka, co wiadczy o duej ich naturalnoci.Liczba gatunkw rolin naczyniowych potwierdzonych wynosi prawie 800. W parku wystpuje 45 gatunkw grskich oraz 70 gatunkw chronionych rolin naczyniowych.


Zwierz ta13

Zwierzta

Park jest jedn z najbogatszych w Beskidzie Niskim ostoj fauny. Na jego terenie wystpuje 137 gatunkw ptakw, w tym 108 lgowych (gwnie lenych), wrd nich wiele gatunkw rzadkich i zagroonych jak np: orze przedni, orlik krzykliwy, puchacz i trzmielojad oraz ptaki, ktre maj liczne populacje: bocian czarny, puszczyk uralski i dzicio biaogrzbiety. yje tu 35 gatunkw ssakw, a wrd nich due ssaki drapiene jak niedwied brunatny, (stale zachodzcy ze Sowacji i Bieszczadw), ry, bik, wilk i wydra. W faunie wodnej na podkrelenie zasuguj: pstrg potokowy i gowacz biaopetwy. Park i jego otulina obfituj w liczne gatunki pazw i gadw: salamandra plamista, traszki, kumak grski, mija zygzakowata, gniewosz plamisty i zaskroniec zwyczajny. W grupie bezkrgowcw dominuj owady, wrd ktrych na uwag zasuguj gatunki rzadkie i zagroone motyli: niepylak mnemozyna, pa eglarz, pa krlowej oraz chrzszcze: nadobnica alpejska i koziorg bukowiec. Do osobliwoci naley wystpowanie skalnika prozerpiny (gatunek poudniowoeuropejski). Szacuje si, e na terenie parku wystpuje okoo 200 gatunkw zwierzt objtych cis ochron gatunkow.


Karkonoski park narodowy

KarkonoskiParkNarodowy


Wi tokrzyski park narodowy

witokrzyskiParkNarodowy


S owi ski park narodowy

SowiskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia9

Pooenie, powierzchnia, historia

Sowiski Park Narodowy pooony jest na wybrzeu rodkowym, pomidzy eb a Rowami na Nizinie Gardnesko-ebskiej, w wojewdztwie pomorskim. Pnocn granic parku stanowi na dugoci 32,5 km brzeg Batyku.

Prace nad utworzeniem parku podjto w 1946 r. na konferencji w ebie, ktrej uczestnikami byli naukowcy z Poznania i Gdaska. Utworzony zosta w 1967 roku na obszarze 18069 ha. Aktualna powierzchnia w zarzdzie wynosi 18618 ha z czego 10214 ha - to wody oraz 4599 ha - to lasy. Ochronie cisej podlega 5619 ha, w tym 2528 ha lasw.


Geologia i geomorfologia6

Geologia i geomorfologia

Teren parku w przeszoci stanowi zatok morsk. Uksztatowanie parku wynika z dziaalnoci ldolodu skandynawskiego i pniejszej dziaalnoci Morza Batyckiego. Ldold pozostawi pasmo wzgrz morenowych, ktre od poudnia i zachodu otaczaj teren parku. Najwysze wzniesienie morenowe Rowok (115 m n.p.m.) stanowi punkt widokowy na cay park.

Dziaalno Batyku oraz inne procesy geomorfologiczne utworzyy mierzeje, ktre oddzielaj jeziora od morza. Mierzeja Gardnesko-ebska zbudowana jest w caoci z piasku wyrzucanego na pla przez fale morskie. Wyrzucany na pla piasek, osuszany przez soce i wiatr, wywiewany jest dalej w gb ldu. W wyniku tego procesu powstay wydmy ruchome. Najwikszy obszar wydmowy znajduje si na Mierzei ebskiej, a jego powierzchnia wynosi ok. 500 ha. Wydmy osigaj wysoko ponad 30 m n.p.m. i przenoszone wiatrem wdruj z szybkoci 3-10 m w cigu roku.


Prezentacja programu powerpoint

Woda

Wdrujce wydmy wraz z 4 pytkimi przymorskimi jeziorami stanowi osobliwo na skal europejsk. Ekosystemy wodne zajmuj prawie 55% powierzchni parku. Najwikszymi z nich s jeziora: ebsko (7140 ha, maksymalna gboko 6,3 m), Gardno (pow. 2468 ha, maksymalna gboko 2,6 m) i Dogie Wielkie (146 ha, maksymalna gboko 2,9 m).

Jeziora ebsko i Gardno powstanie swe zawdziczaj mierzejom, ktre stopniowo odciy dawne zatoki od morza. Jeziora Dogie Wielkie i Dogie Mae tworzyy zatok jeziora Gardno sigajc na wschd. Dopiero wdrujce wydmy przeciy t zatok tworzc te dwa mae zbiorniki. Przez teren parku przepywa 7 rzek, z ktrych najwiksze to eba i upawa.


Ro linno13

Rolinno

Najbardziej charakterystyczny dla parku jest strefowy ukad rolinnoci stanowicy naturalny cig sukcesyjny, ktry przebiega rwnolegle od brzegu morskiego w gb ldu, oraz obejmuje zespoy od pionierskich i inicjalnych zbiorowisk piaskowych po nadmorskie bory baynowe. Flora rolin naczyniowych liczy ok. 850 gatunkw, z ktrych 50 podlega ochronie gatunkowej. Na piaszczystym brzegu morskim spotka mona glony. Na play zimowej, nie zalewanej wodami silnych sztormw jesiennych pojawiaj si pierwsze roliny pionierskie: rukwiel nadmorska, honkenia piaskowa. Na wydmie biaej wystpuje piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa oraz najpikniejsza rolina wybrzea - mikoajek nadmorski. W miar przesuwania si w gb ldu wystpuj wydmy szare pokryte przez psammofiln muraw, w ktrej dominuje szczotlicha siwa i turzyca piaskowa. Dalej pojawiaj si kpy bayny czarnej i wrzosu zwyczajnego, ktre daj pocztek sosnowym borom baynowym.


Zwierz ta14

Zwierzta

Dominujc wrd krgowcw grup zwierzt w parku stanowi ptaki, ktrych na jego terenie stwierdzono 257 gatunkw, w tym 150 gatunkw lgowych. Bogactwo awifauny spowodowane jest rnorodnoci rodowisk przyrodniczych oraz pooeniem parku na trasie wiosennych i jesiennych przelotw. Niedostpno terenu sprawia, e w cigu prawie caego roku ptactwo znajduje tu miejsce do gniazdowania czy wypoczynku w czasie przelotw. Do najcenniejszych gatunkw ptakw naley zaliczy takie gatunki jak: bielik, orlik krzykliwy, orze przedni, puchacz, kruk, abdzie i liczne gatunki kaczek. Wrd ssakw liczne s jelenie, sarny, dziki, jenoty i zajce.


Tatrza ski park narodowy

TatrzaskiParkNarodowy


Uj cie warty pn

UjcieWartyPN


Po o enie powierzchnia historia10

Pooenie, powierzchnia, historia

Projekt utworzenia Parku Narodowego "Ujcie Warty" zosta przyjty przez Rad Ministrw 19 czerwca 2001r. Park ten jest pooony jest w historycznej delcie ujcia Warty do Odry, na terenie wojewdztwa lubuskiego. Jego powierzchnia wynosi 7955,86 ha, a powierzchnia otuliny to 10453,99 ha.

Park Narodowy "Ujcie Warty" powsta w miejsce istniejcego od 1977 r. rezerwatu przyrody Sosk oraz czci Parku Krajobrazowego Ujcie Warty. Ze wzgldu na szczeglne znaczenie tego terenu, zwaszcza dla ptakw wodnych i botnych rezerwat Sosk zosta w 1984r. objty konwencj Ramsar, ktrej celem jest ochrona terenw podmokych, wanych jako siedlisko yciowe ptakw. Obecnie jednym z pierwszych zada parku bdzie wpisanie na list konwencji caego obszaru parku narodowego. Swoj dziaalno rozpocz z dniem 1 lipca 2001 r.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Gwn rzek parku jest Warta, dzielc go na cz poudniow - byy rezerwat Sosk, pooon w Kostrzyskim Zbiorniku Retencyjnym oraz pnocn - tzw. Polder Pnocny. W czci poudniowej roczne wahania poziomu wody dochodz nawet do 4m, a gwn funkcj tej czci parku jest gromadzenie wd powodziowych, na ktre decydujcy wpyw maj stany wd w Odrze, w mniejszym stopniu w Warcie i w dorzeczu Postomii. Poziom wody w tej czci podnosi si zwykle pn jesieni i najwyszy jest wiosn ( marzec - kwiecie). Cz pnocna to polder z licznymi starorzeczami i bogat sieci urzdze melioracyjnych, oddzielony od Warty waem ochronnym.


Ro linno14

Rolinno

Zbiorowiska rolinne na terenie Parku reprezentuj wysoki poziom rnorodnoci biologicznej. Ponad 400 gatunkw rolin naczyniowych to okoo 30% flory caej Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. O duym zrnicowaniu wiadczy te wystpowanie na tym terenie blisko 50 zespow rolinnych.


Prezentacja programu powerpoint

Szata rolinna Parku ma w przewaajcej czci charakter naturalny, cho struktura rolinnoci rzeczywistej odbiega od potencjalnej. Porednie i bezporednie oddziaywanie czowieka, dokumentowane ju kilka stuleci, zaznaczyo si przede wszystkim zanikiem rolinnoci lenej o charakterze gowym oraz rozpowszechnieniem zbiorowisk naturalnych tzw. auksochorycznych. Na tle innych odcinkw rzeki Warty, szata rolinna projektowanego Parku wyrnia si wysokim poziomem naturalnoci, a take unikatowym charakterem. Na ten ostatni skada si midzy innymi wystpowanie kilku bardzo rzadkich, zagroonych wyginiciem rolin naczyniowych. Szata rolinna jest bardzo interesujcym obiektem badawczym oraz dydaktycznym. Stwarza moliwoci prowadzenia studiw nad struktur i dynamik flory. Dodatkowo moliwe jest monitorowanie zmian wynikajcych ze wiadomych manipulacji hydrologicznych. Rolinno dolin rzecznych w caej Europie zostaa ju w wikszoci bardzo silnie przeksztacona.


Zwierz ta15

Zwierzta

Obszar Parku Narodowego "Ujcie Warty" to jeden z najwaniejszych terenw lgowych ptakw wodnych i botnych w Polsce - stwierdzono tu 245 gatunkw ptakw oraz lgi 160 gatunkw - s to midzy innymi: 4 gatunki perkozw, 7-8 gatunkw kaczek, 5 gatunkw chrucieli, 9-10 gatunkw ptakw siewkowych. Dla wielu gatunkw ptakw Park to jedno z waniejszych miejsc lgowych w Polsce. A 26 gatunkw ptakw gniazdujcych w Parku naley do zagroonych wyginiciem wedug midzynarodowej klasyfikacji BirdLife International jak np.: wodniczka Acrocephalus paludicola, derkacz Crex crex, rycyk Limosa limosa, uraw Grus grus, bk Botaurus stellaris, bczek Ixobychus minutus, czy te wystpujca tutaj do pospolicie rybitwa czarna Chlidonias niger.


Prezentacja programu powerpoint

Park Narodowy "Ujcie Warty" odgrywa wan rol dla ptakw rwnie poza sezonem rozrodczym. Bardzo licznie pierz si na tym terenie kaczki - krzywki Anas platyrhynchos, cyraneczki Anas crecca, a take gsi ggawy Anser anser i abdzie nieme Cygnus olor, yski Fulica atra.

W okresie migracji jesiennej Park jest miejscem koncentracji ptakw wodnych i botnych - gwnie gsi zboowej i biaoczelnej Anser fabalis i albifrons - liczba nocujcych gsi dochodzi do 200 tys. osobnikw. W okresie zimowym Park Narodowy "Ujcie Warty" to najwiksze zimowisko w Polsce abdzia krzykliwego Cygnus cygnus - do 2500 osobnikw, a take wane zimowisko bielika Haliaeetus albicilla - do 50 osobnikw. Ochron ptakw utrudnia pojawienie si i szybki rozwj populacji norki amerykaskiej Mustela vison, a take coraz czstsze informacje dotyczce pojawiania si szopa pracza Procyon lotor, przybywajcego z zachodu.


Wielkopolski park narodowy

WielkopolskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia11

Pooenie, powierzchnia, historia

Wielkopolski Park Narodowy znajduje si w wojewdztwie wielkopolskim, 15 km na poudnie od Poznania. Park ley w rodkowo-zachodniej Polsce na terenie Pojezierza Wielkopolskiego i obejmuje (wraz z otulin) cz Pojezierza Poznaskiego oraz niewielkie fragmenty Poznaskiego Przeomu Warty. Utworzony zosta w 1957 r. na obszarze 5244 ha. Obecna powierzchnia parku wynosi 7620 ha z czego lasy zajmuj 4441 ha, wody 447 ha oraz inne grunty 2732 ha, wsrd ktrych najwikszy udzia maj uytki rolne 2237 ha. W parku jest 18 obszarw ochrony cisej o cznej powierzchni 259 ha.


Prezentacja programu powerpoint

Pierwszy z ide utworzenia parku wystpi w 1922 roku prof. A. Wodziczko. Ukoronowaniem dziesicioletnich stara byo utworzenie w 1932 roku dwch rezerwatw przyrody: w Puszczykowie na powierzchni 239 ha i w okolicy jez. Kocioek na pow. 189 ha. W 1933 roku w Osowej Grze nastpio symboliczne otwarcie Wielkopolskiego Parku Narodowego.


Geologia i geomorfologia7

Geologia i geomorfologia

Uksztatowanie terenu w parku jest cile zwizane z dziaalnoci lodowca, gwnie w okresie 70 - 10 tysicy lat temu (zlodowacenie batyckie). Najwiksz powierzchni zajmuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin, piaskw i wirw zwaowych. Obszar wysoczyzny zamyka morena spitrzona z najwyszym wzniesieniem parku - Osowa Gra ktrej wysoko wynosi 132 m n.p.m. Wysoczyzn rozcinaj wyobione przez lodowiec rynny, w ktrych znajduj si liczne jeziora: dzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Greckie, Rosnowsko- Chomcickie, Budzyskie, Kocioek i inne. Za najpikniejsze uchodzi ozdobione dwoma wyspami Jez. Greckie. W poudniowej czci parku obszar wysoczyzny graniczy z Pradolin Warszawsko-Berlisk. Do innych form terenowych nale owalne w zarysie pagrki - kemy oraz przypominajce nasypy kolejowe wzniesienia - ozy. Na terenie parku znajduje si cz najduszego w Polsce Ozu Bukowsko-Mosiskiego (37 km dugoci).


Ro linno15

Rolinno

Na terenie parku stwierdzono wystpowanie okoo 1100 gatunkw rolin naczyniowych, 200 gatunkw mszakw, 150 gatunkw porostw, 350 gatunkw glonw, 400 gatunkw grzybw wyszych. Gwny element flory stanowi gatunki eurosyberyjskie, m.in. sosna zwyczajna (jej udzia w lasach wynosi 70%), a take liczne roliny runa lenego, jak np.: czworolist pospolity czy konwalia dwulistna, oraz gatunki rodkowoeuropejskie, np.: db szypukowy, grab pospolity, naparstnica zwyczajna, piciornik biay.

Z rolin pnocnych wymieni mona zimozi pnocny - relikt epoki lodowcowej. Wpywy agodnego, wilgotnego klimatu Europy Zachodniej zaznacza si obecnoci gatunkw o charakterze atlantyckim: wiciokrzew pomorski, wkrota zwyczajna, piciornik ponny. Do rolin zwizanych z klimatem agodnym naley rwnie rzadkie drzewo - jarzb brekinia tzw. brzk.


Zwierz ta16

Zwierzta

Fauna parku charakteryzuje si bogactwem gatunkw nalecych do rozmaitych grup systematycznych. Najbogatsza jest fauna bezkrgowcw, wrd ktrych najliczniej reprezentowane s owady liczce ponad 3 tysice gatunkw. Lasy obfituj w chrzszcze. S wrd nich zarwno gatunki chronione (jelonek rogacz, koziorg dbosz), jak i grone szkodniki drzew lenych (m.in. szkodniki sosny - cetyniec wikszy, cetyniec mniejszy, przypaszczek granatek oraz drwalnik paskowany). Bogaty jest wiat pajczakw. Z bardziej interesujcych gatunkw stwierdzono wystpowanie tygrzyka paskowanego, najwikszego w Polsce przedstawiciela rodziny krzyykowatych oraz pajka topika - jedynego w kraju gatunku spdzajcego cae ycie pod wod. W jeziorach wystpuj liczne okonie, leszcze, liny, szczupaki oraz wgorze. Na obszarze parku wystpuj wszystkie gatunki pazw spotykanych na terenach nizinnych Polski oraz 5 gatunkw gadw: gniewosz, zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka i jaszczurka yworodna. Ptaki w parku reprezentowane s przez ok. 190 gatunkw lgowcw i przelotnych. Z rzadko spotykanych wymieni naley krask, zimorodka i dzicioa czarnego. Z ptakw drapienych mona zauway wrd lasw i k kani czarn, w pobliu pl myszoowa zwyczajnego, a przy bagnach botniaka stawowego. Na obszarze parku wystpuje ponad 40 gatunkw ssakw w tym m.in. ryjwki i liczne gatunki nietoperzy.


Wigierski park narodowy

WigierskiParkNarodowy


Po o enie i powierzchnia

Pooenie i powierzchnia

Wigierski Park Narodowy znajduje si w pnocno-wschodniej Polsce, na terenie wojewdztwa podlaskiego, w krainie Mazursko-Podlaskiej, w pnocno-wschodniej czci dzielnicy Pojezierza Mazurskiego i pnocnej dzielnicy Puszczy Augustowskiej.

Park utworzony zosta 1 stycznia 1989 roku na obszarze 14956 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 15085 ha, w tym 9459 ha to grunty lene, 2908 ha - wody i 2788 ha inne tereny, gwnie uytkowane rolniczo (2228 ha). Ochron cis objtych jest 380 ha, w tym 120 ha lasw i 260 ha wd. Obszary zagospodarowane rolniczo objte s ochron krajobrazow.


Geologia geomorfologia krajobraz

Geologia, geomorfologia, krajobraz

Krajobraz parku zosta uksztatowany w okresie ostatniego zlodowacenia, okoo 12 tysicy lat temu. Ustpujcy ldold pozostawi urozmaicon rzeb terenu z licznymi kemami, ozami, polami sandrowymi i obszarami moreny dennej, poprzecinanymi rynnami lodowcowymi i zagbieniami bezodpywowymi. W rynnach i zagbieniach powstay liczne jeziora. Najpytsze z nich zarosy ju rolinnoci torfowiskow, a w innych zbiornikach obserwowa mona rne stadia ich naturalnej sukcesji. Najwysze wzniesienia parku osigaj wysoko ponad 180 m n.p.m., za najniej pooone tereny znajduj si na wysokoci 130 m n.p.m. Pnocna cz parku jest silnie pofadowana, z rozlegymi morenami dennymi oraz wzgrzami i waami moreny czoowej - stanowicymi lokalne kulminacje o stromych zboczach i wysokociach wzgldnych dochodzcych do 35 m. Podoe tej czci parku zbudowane jest z gliny, piasku i wiru, z licznymi kamieniami o zrnicowanym skadzie mineralogicznym. Poudniowa cz parku ma charakter bardziej paski i stanowi pocztek olbrzymiego sandru, pokrytego Puszcz Augustowsk - najwikszym zwartym kompleksem lenym w Polsce.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Pozostaoci po zlodowaceniach s liczne jeziora o rnym ksztacie, powierzchni i gbokoci. Na obszarze parku znajduj si 42 jeziora. Najwiksze z nich Wigry ma 2187 ha powierzchni, maksymaln gboko 73 m i zajmuje centraln cz parku. Jeziora reprezentuj szerok gam typw limnologicznych, rnicych si pomidzy sob yznoci, termik i koncentracj zwizkw humusowych. Osobliwoci wrd nich s dystroficzne jeziora rdlene, tzw. "suchary", otoczone mszarem torfowcowym. Gwn rzek parku jest Czarna Hacza, przepywajca przez jezioro Wigry i stanowica znany i ceniony w kraju szlak kajakowy.


Ro linno16

Rolinno

Na terenie parku stwierdzono prawie 1000 gatunkw rolin naczyniowych, w tym okoo 60 podlegajcych ochronie cisej i 14 podlegajcych ochronie czciowej, ponad 200 gatunkw mchw i wtrobowcw oraz prawie 300 gatunkw porostw.


Prezentacja programu powerpoint

Rolinno parku charakteryzuje si cakowitym brakiem buka, rzadkim wystpowaniem graba i sta obecnoci wierka we wszystkich niemal typach zbiorowisk lenych. Zbiorowiska rolinne cechuje obecno wielu gatunkw o charakterze borealno-kontynentalnym. Wrd zbiorowisk lenych najwiksz powierzchni zajmuj zbiorowiska grdu trzcinnikowego, subborealnych borw mieszanych i typowych grdw. Spord zbiorowisk lenych najbardziej zbliony do naturalnego charakter maj bory i lasy bagienne, bory wiee oraz olsy. Du cz powierzchni parku zajmuj take torfowiska, bdce czsto zbiorowiskami unikatowymi w skali kraju. Szczeglnie rolinno torfowisk wysokich i przejciowych zachowaa tu czsto swj naturalny charakter. Na szczegln uwag zasuguj zbiorowiska torfowiskowe z brzoz nisk, rzadkimi gatunkami wtrobowcw oraz wenianeczk alpejsk, rosiczk okrgolistn i dugolistn, urawin drobnolistn, bayn czarn i skalnic torfowiskow. Dua liczba zespow i gatunkw rolin wynika ze zrnicowania fizjograficznego terenu oraz historii rozwoju szaty rolinnej.


Zwierz ta17

Zwierzta

Dotychczas na terenie parku stwierdzono wystpowanie ponad 1700 gatunkw zwierzt, w tym m.in. 46 gatunkw ssakw, 202 gatunki ptakw, 12 gatunkw pazw i 5 gatunkw gadw. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem wystpujcym w parku jest bbr europejski, licznie zasiedlajcy brzegi rzek i jezior. Obecnie szacuje si jego liczebno w parku na okoo 250 osobnikw. Z duych drapienikw coraz czciej spotka mona wilka.


Woli ski park narodowy

WoliskiParkNarodowy


Po o enie powierzchnia historia12

Pooenie, powierzchnia, historia

Woliski Park Narodowy pooony jest u ujcia Odry w pnocno-zachodniej Polsce, w wojewdztwie zachodniopomorskim, w pobliu granicy polsko - niemieckiej. Obejmuje ochron niezwykle cenn pnocno - zachodni cz wyspy Wolin. Park utworzono w 1960 roku na powierzchni 4691 ha. Powikszony zosta w roku 1996 poprzez przyczenie od pnocy pasa przybrzenych wd Batyku o szerokoci 1 mili morskiej oraz od zachodu rozlewiska delty winy.

W wyniku wczenia czci Zatoki Pomorskiej oraz wd morskich wewntrznych Zalewu Szczeciskiego, Woliski Park Narodowy sta si pierwszym w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia parku wynosi 10937 ha, w tym lasw 4649 ha. Ochron cis objto 6 lenych obszarw o cznej powierzchni 165 ha.


Geologia i geomorfologia8

Geologia i geomorfologia

Obszar ldowy parku jest silnie zrnicowany. Charakterystycznym jego elementem jest rozcigajce si na przestrzeni 15 km wysokie do 95 m wybrzee klifowe. Niszczone ono jest przez sztormy, wiatry i soce, w wyniku czego cofa si rocznie o ok. 80 cm.Deniwelacja na obszarze parku wynosi od 0 do 115 m. Dominujcym elementem rzeby s wzgrza morenowe, ktre zajmuj ok. 75% powierzchni ladowej parku.


Prezentacja programu powerpoint

Wody

Wody obok lasw to dominujce ekosystemy parku. W pnocnej jego czci jest to pas wd Batyku, a od zachodu delta winy. Delta winy jest to kompleks wodno-botnych wysp i wysepek oddzielonych kanaami o zmiennych kierunkach przepywu oraz rnych poziomach wody, okresowo zalewanych zwaszcza w czasie cofki (wlewania si spitrzonych przez pnocne wiatry wd Batyku do Zalewu Szczeciskiego).

Na rozleg panoram rozlewisk delty winy oraz Zalewu Szczeciskiego malowniczy widok roztacza si ze wzgrza Zielonka. W lesistej czci parku znajduj si 5 polodowcowych jezior: Warnowskie, Rabi, Czajcze i Domysowskie oraz sztuczne: Turkusowe i Stara Kredownia.


Ro linno17

Rolinno

Na wyspie Wolin stwierdzono wystpowanie ponad 1300 gatunkw rolin naczyniowych, w tym wielu gatunkw chronionych i rzadkich. Na terenie ldowym parku dominuj wzniesienia morenowe pokryte lasami bukowo-sosnowo-dbowymi. Gwnym gatunkiem w lasach jest jednak sosna, ktra zajmuje 68% ldowej powierzchni parku. Buk zajmuje 23% , db 7%, a inne gatunki pozosta cz.Wrd zespow lenych szczeglnie dobrze zachoway si lasy bukowe, ktrych struktura zbliona jest do lasw naturalnych. Najlepiej zachowane zespoy buczyn s chronione w dwch obszarach ochrony cisej w czci poudniowej parku oraz w dwch w czci pnocnej, gdzie wystpuje m.in. buczyna storczykowa. Wyksztacia si ona na szczeglnym typie gleby tzw. nasypie przyklifowej, powstajcej przez nawiewanie drobnych czstek mineraw z klifu do wntrza lasu. W tym szczeglnym zespole rolinnym ronie m.in. 9 gatunkw storczykw.


Zwierz ta18

Zwierzta

Fauna wyspy jest bardzo zrnicowana i bogato reprezentowana przez gatunki rzadkie. Przez Wolin przebiega gwny szlak przelotu ptakw wzdu wybrzea Batyku. Na terenie parku stwierdzono wystpowanie ponad 230 gatunkw ptakw, w tym lgowych: bielika, wodniczki, biegusa zmiennego, muchowki maej. Park spenia donios rol w ochronie siedlisk ptakw wodno - botnych, ktre tutaj znajduj spokj oraz baz pokarmow, szczeglnie w okresie wiosennych i jesiennych wdrwek. Obszar delty winy zosta zaliczony do ostoi ptakw o znaczeniu europejskim. Aktualnie m.in. prowadzona jest reintrodukcja puchacza.

Wody Zatoki Pomorskiej to biotop wielu gatunkw zwaszcza ryb oraz rzadszych ssakw morskich - foki szarej i morwina.


  • Login