การปฏิบัติตาม
Download
1 / 55

.. - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. ๑. การเตรียมการและการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' .. ' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


Slide2 l.jpg
๑. การเตรียมการและการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖

 • ตามหนังสือ สตง. ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๔๖ กำหนดให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • กรณีส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค รวมทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 • กรณีหน่วยงานอื่นๆ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท


Slide3 l.jpg

ให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่ สตง. กำหนด

โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ของทุกปี

และส่งสำเนาให้ สตง. หรือ สนง.สตง ภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ของทุกปี

เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้

ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ

และส่งสำเนาให้ สตง. หรือ สนง.สตง. ภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้


Slide4 l.jpg
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทงบรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

ต้องรู้ระเบียบพัสดุฯ จึงจะสามารถกำหนดได้อย่างถูกต้อง


Slide5 l.jpg
๒. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ


Slide6 l.jpg

หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๖๒๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๔๕

 • ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการได้ลงนามแล้ว ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศ

 • จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคานั้นโดยสรุป เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจดูของประชาชน


Slide7 l.jpg
๓. ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๖๒๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๔๕กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • การจัดทำเอง

 • การซื้อ

 • การจ้าง

 • การจ้างที่ปรึกษา

 • การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

 • การเช่า

 • การแลกเปลี่ยน


Slide8 l.jpg
วิธีการจัดหา ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๖๒๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๔๕

การจัดซื้อหรือจ้าง

 • วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท

 • วิธีสอบราคา เกิน100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท

 • วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท

 • วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข

 • วิธีกรณีพิเศษ ไม่มีกำหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข

 • วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 • ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49 ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป


Slide9 l.jpg

หน่วยงานเริ่มจัดหาเมื่อใดหน่วยงานเริ่มจัดหาเมื่อใด

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ กำหนดว่า “หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนำไปใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบนี้ เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ มาตรา ๒๓ กำหนดสรุปว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว


Slide10 l.jpg
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

มาตรา 26

ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของส่วนราชการ กระทำการก่อหนี้ผูกพัน หรือจ่ายเงิน หรือโดยรู้อยู่แล้ว ยินยอมอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวนั้น โดย ฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออก โดย พ.ร.บ. นี้

นอกจากความรับผิดทางอาญา จะต้องชดใช้จำนวนเงินที่ส่วนราชการจ่ายไป/ต้องผูกพันจะต้องจ่าย

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบใช้จำนวนเงินนั้น ตลอดจนค่าสินไหมใด ๆ ให้แก่ส่วนราชการ


Slide11 l.jpg

คณะกรรมการในการซื้อ/จ้างคณะกรรมการในการซื้อ/จ้าง

 • คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 • คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา

 • คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

 • คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

 • คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 • คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 • คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(มติคณะรัฐมนตรี)


Slide12 l.jpg
องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประธาน 1 คน

กรรมการอย่างน้อย 2 คน

แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

** หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 448 ลว. 26 ธ.ค. 51 กำหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ

** การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้งๆ ไป** (ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ)


Slide13 l.jpg
องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นหรือไม่องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นหรือไม่

หลักการ

ประธาน / กรรมการ ต้องเป็นข้าราชการ

ผู้ตรวจรับ ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

กรณีซื้อ / จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท

กวพ. ยกเว้น ตามหนังสือ กค (กวพ) 0408.4/ว 155 ลว. 1 พ.ค. 50 ดังนี้

กรณีมหาวิทยาลัย ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้างได้

กรณีส่วนราชการอื่น ให้พนักงานราชการเป็นผู้ตรวจรับ พัสดุ/งานจ้างได้


Slide14 l.jpg
ข้อห้ามองค์ประกอบของคณะกรรมการต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นหรือไม่

กรรมการรับและเปิด

ซองประกวดราคา

กรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคา

กรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคา

กรรมการตรวจรับพัสดุ


Slide15 l.jpg
การประชุมของคณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ

- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง

องค์ประชุม

- ถือเสียงข้างมาก

- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง

เพิ่มอีก 1 เสียง

มติกรรมการ

ยกเว้น

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- ต้องใช้มติเอกฉันท์


Slide16 l.jpg

การแบ่งซื้อแบ่งจ้างการประชุมของคณะกรรมการ

การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้างในครั้งเดียวกัน ออกเป็นหลายครั้ง

โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง

1) แบ่งวงเงิน ให้ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุ

2) ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป


Slide17 l.jpg

วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่

พัสดุที่จะจัดหาเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่

พิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้

พัสดุว่าต้องการใช้พร้อมกันหรือไม่

แนวทางการพิจารณาเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้าง


Slide18 l.jpg

การแบ่งซื้อแบ่งจ้างวงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่

การจัดซื้อพัสดุประเภทชนิดเดียวกัน แม้ต่างขนาดและราคา เมื่อมีการประมาณการความต้องการในการใช้งานของทั้งปีแล้ว จะต้องจัดซื้อรวมในครั้งเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จำเป็นต้องแยกซื้อที่ไม่ใช่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อประโยชน์ในการบริหารการพัสดุ จะต้องกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการจัดซื้อโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อออกใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง


Slide19 l.jpg
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ทำรายงานของซื้อ/จ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 6 วิธี

- หัวหน้าส่วนราชการ

- ปลัดกระทรวง/ทบวง

- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ดำเนินการจัดหา

ขออนุมัติ

หัวหน้าส่วนราชการ

การทำสัญญา

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- ผู้ควบคุมงาน

การตรวจรับ


Slide20 l.jpg
การทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างการทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ


Slide21 l.jpg
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ข้อ 27)

** ก่อนการซื้อ – จ้างทุกวิธีต้องทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**

หลักการ

รายละเอียดของรายงาน

- เหตุผลความจำเป็น

- รายละเอียดของพัสดุ

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปี

- วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง

- กำหนดเวลาที่ต้องใช้

- วิธีจะซื้อ/จ้าง

 • - ข้อเสนออื่นๆ

* การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

* การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา


Slide22 l.jpg
ข้อยกเว้น (ข้อ 27)

** การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และ วิธีพิเศษกรณีเร่งด่วนตาม 23 (2) หรือ 24 (3) ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ จะทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

** การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ตามข้อ 39 วรรคสอง ไม่ต้องรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง แต่ต้องทำรายงานขอความเห็นชอบ


Slide23 l.jpg

ใครเป็นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะใครเป็นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะ

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ

 • คณะกรรมการที่ส่วนราชการแต่งตั้ง

 • ผู้ใช้พัสดุ

 • งานก่อสร้างแบบรูปรายการ

 • (อาจจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบ)


Slide24 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีตกลงราคาการดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา

3

เจ้าหน้าที่ พัสดุ

4

ติดต่อ

1

เสนอราคา

รายงาน (๒๗)

5

ใบสั่ง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ส่งของ/งาน

6

เห็นชอบ (๒๙)

2

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง

ผู้ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับการจ้าง

หัวหน้าส่วนราชการ


Slide25 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีตกลงราคาการดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา

ข้อยกเว้น

วิธีการ

 • กรณีจำเป็นเร่งด่วน

 • ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

 • ดำเนินการตามปกติไม่ทัน

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบ

 • ดำเนินการไปก่อน

 • รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้า

 • ส่วนราชการ

 • ใช้รายงานเป็นหลักฐานการตรวจรับ


Slide26 l.jpg

วันประกาศห่างจากวันปิดรับซอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

เริ่มต้นรับซองนับตั้งแต่วันประกาศ

วันปิดรับซอง จะต้องห่างจากวันเริ่มต้นรับซองไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

... ?... วัน คำนึงถึงตรวจฮั้ว

วันประกาศ

รับซองอย่างน้อย ๑๐ วัน

วันรับซอง

ปิดรับซอง

เปิดซอง

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๑)

ข้อ 27

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อ 29

- ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน / นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 45 วัน

- ส่งประกาศ + เอกสารสอบราคา ให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด

- ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการโดยเปิดเผย

จัดทำประกาศ (ข้อ 40)

เผยแพร่เอกสาร


Slide27 l.jpg

- ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง

ประธานกรรมการ

การยื่นซอง

- ยื่นซองด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ (กรณีที่กำหนดไว้)

- เจ้าหน้าที่รับโดยไม่เปิดซอง

การรับซอง

- ระบุวันและเวลารับซอง

- ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที

 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งให้ คกก.เปิดซองสอบราคาในวันเปิดซอง

การเก็บรักษาซอง

- หนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42 ให้ส่งมอบโดยพลัน หลังครบกำหนดรับซอง

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๒)


Slide28 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๓)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ข้อ 42)

ขั้นที่ 1ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน + ประกาศชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ขั้นที่ 2

เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

+ อ่านแจ้งราคา บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน + ลงชื่อกำกับ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา


Slide29 l.jpg

การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง

1. บุคคล /นิติบุคคล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ทางตรง/อ้อม) รวมคู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่

- มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

- มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน

- มีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

2. เข้าเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดียวกัน


Slide30 l.jpg
ความสัมพันธ์ในเชิงทุนความสัมพันธ์ในเชิงทุน

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ

หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ใน หจก.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. บมจ.(>25% หรือ กวพ. กำหนด)

 • หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ / หจก.

 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. บมจ.


Slide31 l.jpg
ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

ผู้จัดการ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน

มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการ

บุคคลหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย


Slide32 l.jpg
ความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กันความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

- ผู้จัดการ

- หุ้นส่วนผู้จัดการ

- กรรมการผู้จัดการ

- ผู้บริหาร

- ผู้มีอำนาจใน

การดำเนินงาน

-หุ้นส่วนใน

ห้างหุ้นส่วน

สามัญ / หจก.

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ใน บจก. / บมจ.


Slide33 l.jpg

ตัวอย่างความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน: ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เชิงบริหาร

เชิงทุน

เชิงไขว้


Slide34 l.jpg

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ หจก.

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

- บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)

บริษัทจำกัดหรือ บจม.

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

กิจการร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการร่วมค้า

- นิติบุคคล ใช้เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

เอกสารอื่น - หลักฐานแสดงฐานะการเงิน

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง


Slide35 l.jpg
EX. หจก.การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อเท็จจริง ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคล ไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม แต่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด

 • คำวินิจฉัย1. การกำหนดให้ยื่นบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่


Slide36 l.jpg
EX. หจก. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ต่อ)

คำวินิจฉัย 2. หากผู้เสนอราคารายใดมิได้ยื่นเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ถือเป็นการผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการไม่ยื่นเอกสารทำให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง

 • คำวินิจฉัย 3. ในใบเสนอราคาได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ซึ่งผู้เสนอราคาได้ทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จึงควรต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


Slide37 l.jpg
EX. หจก.การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ต่อ)

 • คำวินิจฉัย 4. ในทางความเป็นจริง หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการอาจเป็นบุคคลที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ โดยเป็นผู้บริหารที่แท้จริงในทางอ้อม

 • คำวินิจฉัย 5. หากส่วนราชการไม่ดำเนินการตามแนววินิจฉัยของ กวพ. อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน และอาจถูกฟ้องร้องให้รับผิดได้ ตลอดจนอาจมีผลกระทบต่อมาตรการป้องกันการสมยอมการเสนอราคา


Slide38 l.jpg
การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๓)

ขั้นที่ 3คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

** หนังสือ ที่ นร (กวพ) 0901/ว 48 ลว. 14 ก.ค. 29 การคัดเลือกคุณภาพและคุณสมบัติดังกล่าว มุ่งหมายถึง การพิจารณาจากเกณฑ์ในส่วนที่ ไม่สามารถกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศ **

ข้อสังเกต

รายที่เลือกไม่ยอมเข้าทำสัญญา ให้พิจารณารายต่ำถัดไป

ราคาเท่ากันหลายราย ให้ผู้ที่เสนอราคาดังกล่าวยื่นซองใหม่

ถูกต้องตามเอกสารสอบราคารายเดียว ให้ดำเนินการตามขั้นที่ 3 โดยอนุโลม

ขั้นที่ 4เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ขั้นที่ 5รายงานผลและความเห็น ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ


Slide39 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๔)

กรณีเกินวงเงิน (ข้อ 43)

 • เรียกรายต่ำสุดมาต่อรองให้อยู่ในวงเงินหรือสูงกว่าไม่เกิน 10 %

 • ถ้าไม่ได้ผลให้เรียกทุกรายมายื่นซองใหม่

 • ถ้าไม่ได้ผลอีก ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ

 • ** ขอลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน

 • ** ขอเงินเพิ่มเติม

 • ** ยกเลิกการสอบราคา


Slide40 l.jpg

ขั้นตอนการประกวดราคา

จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง

และแต่งตั้ง

คณะกรรมการ (ข้อ ๒๗)

จัดทำเอกสาร

ประกวดราคา

(ข้อ ๔๔)

การประกาศเผยแพร่การประกวดราคา

(ข้อ ๔๔, ๔๖)

การขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

(ข้อ ๖๕)

การพิจารณาผลการประกวดราคา

(ข้อ ๕๐)

การรับและเปิดซอง

(ข้อ ๔๙)

การทำสัญญา (ข้อ ๑๓๒-๑๓๓)

ตรวจรับ


Slide41 l.jpg

ข้อ 27

หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อ 29

จัดทำเอกสาร (ข้อ 44)

 • ทำตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด หรือ

 • ที่ผ่านการตรวจจาก สนง.อัยการสูงสุด

 • - แตกต่างหรือไม่รัดกุมส่ง

 • สนง. อัยการสูงสุดตรวจ

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (1)


Slide42 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

ประกาศ

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

 • ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

ให้ขาย

 • ห้ามมีเงื่อนไขในการให้/ขาย

คำนวณราคา

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

ห้ามร่นหรือเลื่อนวันรับซอง และเปิดซองประกวดราคา

วันรับซองประกวดราคา


Slide43 l.jpg

การเผยแพร่ข่าวการประกวดราคาการเผยแพร่ข่าวการประกวดราคา

ส่งไปรษณีย์ EMS

 • ให้จัดทำเป็นประกาศ

 • ส่งวิทยุและหนังสือพิมพ์

 • ส่งกรมประชาสัมพันธ์

 • ส่งองค์การสื่อสารมวลชน

 • ส่งศูนย์รวมข่าวประกวดราคา

 • ส่ง สตง.

 • ปิดประกาศ ณ ที่ ทำการ

 • ในตู้ปิดประกาศมีกุญแจปิด

 • มีผู้ปิดและผู้ปลดประกาศ ซึ่งมิใช่ คนเดียวกัน และมีพยานรับรองด้วย

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (2)

หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างก็ได้


Slide44 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา- รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซอง ลงชื่อกำกับ- ตรวจหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน ส่งสำเนาให้ธนาคารผู้ออก- รับเอกสารตามบัญชีรายการ พร้อมพัสดุตัวอย่าง แคตตาล๊อก หรือแบบรูป

และรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกไว้

- พ้นกำหนดรับซอง ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐาน


Slide45 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

 • คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

 • - ส่งเอกสารส่วนที่ 1 ให้ คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 • เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสาร โดยเปิดเผย เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ

 • - ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐาน พร้อมรายงาน การดำเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา


Slide46 l.jpg

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ

ยกเลิก/ดำเนินการต่อไป

- คัดเลือกสิ่งของ/งานจ้าง

- ถูกต้องรายเดียว (๔๑)

- พิจารณาราคา เกณฑ์ปกติ

ยกเลิก

- ไม่มีผู้เสนอราคา หรือไม่ถูกต้องตาม spec (๕๒)

- เท่ากันหลายราย

- สูงกว่าวงเงิน

รายต่ำสุด

- ประกวดราคาใหม่ ไม่ได้ผลดี

ยื่นซองใหม่

อนุโลมข้อ ๔๓

ใช้วิธีพิเศษ


Slide47 l.jpg

รายงาน ข้อ ๒๗

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

ให้ความเห็นชอบ ๒๙

เงื่อนไข (ข้อ ๒๓) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท

วิธีการ (ข้อ ๕๗)

การดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ

เจรจาตกลงราคา

- จะขายทอดตลาด

เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

- เร่งด่วนช้าเสียหาย

- ราชการลับ

เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

- ซื้อเพิ่ม (Repeat Order)

เจรจาผู้ขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิมหรือดีกว่า


Slide48 l.jpg

เงื่อนไข (ข้อ ๒๓) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท

วิธีการ (ข้อ ๕๗)

การดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ

- ซื้อจากต่างประเทศ

สั่งตรงโดยให้หน่วยงานอื่นในต่างประเทศสืบราคาให้

เชิญผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายมาเสนอราคาและต่อรอง

- จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ

- ซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะ

เชิญเจ้าของมาตกลงราคา

- ดำเนินงานโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี

สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายและผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ต่อรองราคา


Slide49 l.jpg

รายงาน ข้อ ๒๗ วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท

หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ให้ความเห็นชอบ ๒๙

เงื่อนไข (ข้อ ๒๔) วงเงินเกิน 1 แสนบาท

วิธีการ (ข้อ ๕๘)

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- กรณีเป็นงานที่ต้องใช้ช่างฝีมือโดย เฉพาะหรือชำนาญโดยพิเศษ

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่ไม่ทราบ ความเสียหาย

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- เร่งด่วนช้าเสียหาย

การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ


Slide50 l.jpg

การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ

ราชการลับ

เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิม ราคาต่ำกว่าหรือราคาเดิม

จ้างเพิ่ม

(Repeat Order)

สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างและผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ต่อรองราคา

ดำเนินการโดยวิธีอื่นไม่ได้ผลดี


Slide51 l.jpg

การดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษการดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

(ข้อ ๒๗)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

(ข้อ ๒๙)

- วงเงินเกิน 100,000 บาท

หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้สั่งซื้อหรือจ้าง

- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เป็นอำนาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ติดต่อตกลงราคา

กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

เงื่อนไข :

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น

1. เป็นผู้ทำ/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ซื้อ/จ้าง

2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อ/จ้าง


Slide52 l.jpg

การเช่าการดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม

การเช่า ก็คือ การที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด โดยผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าตอบแทนในการที่ตนได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินที่เช่านั้น


Slide53 l.jpg

การจ้างการดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายความรวมถึง การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การจ้างบุคคล/บริษัท ถือเป็นการจ้างทำของ ดังนั้น หน่วยงานจึงไม่ควรนำไปรวมกับการจ้างลูกจ้างของหน่วยงาน


Slide54 l.jpg

การจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา

แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

ด้วยเงินงบประมาณ

ที่ปรึกษา หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา สำรวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ


Slide55 l.jpg

กรณีศึกษา การดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัดนิติบุคคลเดียวกันกระทำได้หรือไม่ ?

 • จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง

 • จำหน่ายในนาม กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง

จัดตั้งเป็นกองทุน จึงไม่ใช่นิติบุคคลเดียวกัน

ออกใบเสร็จรับเงินในนามของ กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง


ad