คุณภาพครู
Download
1 / 43

คุณภาพครู : ประเด็นท้าทายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

คุณภาพครู : ประเด็นท้าทายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ และกรรมการบริหารครูพันธ์ใหม่ อนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ. I คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. จากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' คุณภาพครู : ประเด็นท้าทายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง' - Albert_Lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

คุณภาพครู: ประเด็นท้าทายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ และกรรมการบริหารครูพันธ์ใหม่

อนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ


I คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • จากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม

 • วิวัฒน์ สู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะศึกษาศาสตร์)

 • เป็น คณะศึกษาศาสตร์คุณภาพของประเทศ

 • ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นสถาบันเดียวใน 57 สถาบันกลุ่มศึกษาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 • มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3 ปี ซ้อน (ปีงบประมาณ 2550-2552)

 • มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ. 2552 อยู่ในระดับดีมาก


I คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคลากรทุกคน

 • มองไปข้างหน้า

 • เป้าหมายของคณบดี

 •  รักษาแชมป์เป็นที่ 1 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 •  เป็นที่ 1-5 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศ

 • จากผลประเมินรอบสามของ สมศ.

 •  เป้าหมายที่ท้าทาย น่าจะเป็นที่ 1 ของประเทศ จากการประเมินรอบสามของ สมศ. (รักษาแชมป์) และเทียบเคียงได้กับ National Institute of Education Technological Universityของ สิงคโปร์ ในอีก 4 ปี ข้างหน้า (2554-2557)


II การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงเพื่อปฏิรูปการศึกษา

 • สถานภาพครู

 • เงื่อนไขของวิชาชีพครู

 • แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู


สถานภาพครู

 • เป็นบุคลากรวิชาชีพ (มาตรา 4)

 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง (มาตรา 52)

 • มีหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


เงื่อนไขของวิชาชีพครูเงื่อนไขของวิชาชีพครู

 • ได้รับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ

 • มีจรรยาบรรณ : เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะครู

 • มีมาตรฐานวิชาชีพ : TQF

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ทั่วไป , เฉพาะ

 • มีองค์กรวิชาชีพกำกับดูแล : คุรุสภา

 • มีการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.1 การศึกษาสำหรับครูใหม่

หลักสูตรครูใหม่

ปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปี  5+1 ปี ได้ปริญญาโททางการศึกษา (นักการศึกษา)

ปริญญาตรีทางเนื้อหา 4 ปี + 1 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต  4+1+1 ปี ได้ปริญญาโททางการสอนวิชาเฉพาะ (ครู)

 การผลิตครูยุคใหม่ บูรณการกับการพัฒนาครูประจำการ และการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

 สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสถานศึกษาร่วมผลิตครูยุคใหม่ ร่วมพัฒนาครูประจำการ และร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

 ทำงานแบบเครือข่าย: หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์ หนึ่งจังหวัด

ปฏิวัติการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.2 การพัฒนาครูประจำการ

 บูรณการกับการผลิตครู

 ยึดฐานโรงเรียน (school based teacher development : SBTD)

 ระยะสั้นพัฒนาให้เป็นครูปฏิรูปการศึกษามีประมาณร้อยละ 20 ของครู พัฒนาให้เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 เป็นการอบรมทางไกลอย่างใกล้ชิด

 ใช้สื่อประสม

 ใช้คูปองพัฒนาครู

 โดยหน่วยใช้ครูทุกหน่วยร่วมดำเนินการ

 มีการประกันคุณภาพการพัฒนาครู และใช้ผลประเมินเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการได้หรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 มีการขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาครู

 มีโปรแกรมพิเศษสำหรับการเป็นครูใหม่ในช่วง 2-3 ปี แรก (induction program)


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.3 มาตรฐานวิชาชีพ

 คุณสมบัติพื้นฐาน ต้องจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา

 ความรู้ความสามารถ

 การปฏิบัติหน้าที่ : สอนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

 ผลงานในหน้าที่

ค่าของครูให้ดูที่ศิษย์

 ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา

การปฏิบัติงาน + car, KMการปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม

 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.4 องค์กรวิชาชีพ : คุรุสภา

 กำหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

 ออก พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 พัฒนาวิชาชีพครู


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.5 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

 เป็นหลักในการพัฒนาครู

 ทำงานร่วมกับเครือข่าย

 ส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมในกานพัฒนาครู

 ดูแลกองทุนพัฒนาครู

 พัฒนารูปแบบ สื่อ และ หลักสูตรการพัฒนาครู

 เป็นสถาบันอิสระในกำกับของรัฐ


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.6 สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ (สคศ.)

 วางแผนและประสานจัดทำแผนผลิตครูยุคใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งปริมาณและคุณภาพ

 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครูของประเทศ

 ประสานการผลิตครูกับคลัสเตอร์ต่างๆ

 เป็นศูนย์ประสานและส่งเสริมเครือข่ายการผลิตครู

 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันฝ่ายผลิตครู

 ดูแลกองทุนส่งเสริมการริเริ่ม สร้างสรรค์ของครูให้ก้าวหน้าตามวิทยฐานะ

 เป็นสถาบันอิสระในกำกับของรัฐ


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.7 โครงสร้างเงินเดือนใหม่

“เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง”(มาตรา 55)

เงินเดือน

แจกแจงตามวิทยฐานะ

มีเงินวิทยฐานะ

มี 4 แท่ง ไม่มีซี


แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

3.8 การพัฒนาต่อเนื่อง

 กรอบการบริหารงานบุคคลโดย ก.ค.ศ. และอนุ ก.ค.ศ.

 กรอบองค์กรวิชาชีพ: คุรุสภา ใช้หลักฐานการพัฒนาต่อเนื่องเป็นเกณฑ์หนึ่งในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


IIIแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู การปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่ปฏิรูปครู

หลักฐานการปฏิรูป 2517, 2542

การปฏิรูปการผลิตครูยุคใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)

 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน เพื่อให้คนดี คนเก่งมาเป็นครู สร้างความหลากหลายในวิชาชีพครู

โครงการครูพันธุ์ใหม่version00 ปี 2547

โครงการครูพันธุ์ใหม่ ปี 2552-2558

มี 2 โครงการ คือ


01 version 01
โครงการที่ 01 โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่อง version 01

เป็นการประกันงานบรรจุเป็นข้าราชการครูทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

เป้าหมายปี 2552 จำนวน 2000 คน

ปี 2553 จำนวน 2000 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รุ่นปี พ.ศ.2552 และ

เป็นนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นปี พ.ศ.2553 โดยต้องมี GPAX ทางวิชาเนื้อหา วิชาครูและโดยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00

รุ่นปี 2552 ผลการคัดเลือกได้ผู้รับทุน โดยได้รับโอกาสประกันการมีงานทำเป็นข้าราชการ ครูจำนวน 948 คน ว่าที่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 927 คน และครู อาชีวศึกษา 21 คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ต้องการครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1867 คน และครูอาชีวศึกษา 133 คน

รุ่นปี 2553 อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต และจะรับสมัครนักศึกษา ซึ่งคาดว่า เดือนกันยายน 2553 จะทราบผลดำเนินการ


02 version 02 2554 2558
โครงการที่ 02 โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ version 02 ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 โดยให้ทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ

 • เป้าหมายการผลิตครูของ โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ version 02


02 version 02 2554 25581
โครงการที่ 02 โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ version 02 ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 โดยให้ทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ

 • มติคณะกรรมการบริหาร จะปรับจาก 5 ปี เป็น 5+1 ได้ปริญญาโท และ 4+1 เป็น 4+1+1 ได้ปริญญาโท

 • โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยการให้ทุนการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูทันที

 • เมื่อรับราชการครบ 1 ปี และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้พัฒนาและเพิ่มพูนวิทยฐานะอย่างต่อเนื่อง

 • เมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ปี จะได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททุกคน

 • เป้าหมายในการดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2560 รวม 8 ปีๆละ 580 คน รวมจำนวน 4,640 คน ผู้สมัครต้องมี GPAX โดยรวมไม่ต่ำกว่า 2.75

 • สสวท. กำลังจะเสนอปรับในปี 2555 เป็นการผลิตครูระดับปริญญาโทแทนประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป. บัณฑิต ยังมีปี 2553 ส่วนปี 2554 งดรับ)

 • ในระยะยาว ไม่เกินปี พ.ศ. 2561

 • จะเปลี่ยนการผลิตครูระบบเปิดไม่จำกัดจำนวน เป็นการผลิตครูตามความต้องการที่จะใช้จริง และผลิตโดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการผลิตครูในแต่ละสาขาวิชา ในแต่ละสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาครูจะได้รับทุนทุกคน พร้อมประกันการมีงานทำได้นับอายุราชการตั้งแต่วันที่ได้รับทุนเช่นเดียวกับข้าราชการทหาร บัณฑิตครูพันธุ์ใหม่จะได้รับเงินสมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติด้วยความเต็มใจของทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ที่พึงประสงค์ของโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ version 02


ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันผลิตครูส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันผลิตครู

 • ส่งเสริมให้มีคลัสเตอร์ในการผลิตครูในแต่ละสาขาวิชา ทั้งเป็นความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ

 • มีสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ช่วยในการประสานส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการผลิตครู

 • ทุนปริญญาเอกและทุนหลังปริญญาเอกในต่างประเทศ เช่น ทุนโครงการคปก. ทางคุรุศึกษา

 • การพัฒนาครูของครู

 • ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้คณาจารย์ในสถาบันผลิตครู

 • เงินทุนเพื่อปรับความทันสมัยในทางวิชาการและการผลิตครู

 • ส่งเสริมการบูรณาการการผลิตครู การพัฒนาครูและการวิจัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิตครู

 • สถาบันเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ (มาตรา 62)VIประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม งานวิจัยคัดสรรเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปครู

 • วัฎจักรกระบวนการคุรุศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและเปลี่ยนแปลงประเทศ (จาก Sir Michel Barber)


1. ระบบการครุศึกษาที่ดี

ระบบการคัดคนเข้าเรียน

ระบบการผลิตครูก่อนประจำการ

การเตรียมบัณฑิตครูในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย

การพัฒนาครูในระยะแรกของการทำงาน

การพัฒนาครูประจำการ


2. ระบบโรงเรียนที่ดี ระบบการครุศึกษาที่ดี

คุณภาพครู : คุณภาพของระบบการศึกษาไม่สามารถสูงกว่าคุณภาพครู

การพัฒนาการเรียนการสอนจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ต้องทำให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ

ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูใหญ่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการสอนของครู


3. หลักสูตรและการเรียนการสอนที่ดี

Well Educated = E (K + T + L)

E = Ethics จริยธรรม

K = Knowledge ความรู้

T = Thinking ความคิด

L = Leadership ภาวะผู้นำ

 เพื่อให้สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีอยู่อย่างปลอดภัย มีความสุข ประสบความสำเร็จรู้จักแบ่งปันสังคม และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี

 เพื่อพัฒนาความคิด เจตคติ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจ

 การวางแผน สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งหมดโดยเน้นการสร้างคุณค่าหรือค่านิยมพื้นฐานและการวางเป้าหมายในชีวิต


4. การพัฒนาการศึกษาขั้นสูง

 • การพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

 • การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของภาคการผลิต

 • สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

 • กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้อยู่ในระดับสากล

 • การพัฒนาอาชีวศึกษา (จาก 30:70 เป็น 60:40 ในปี 2561)

 • การพัฒนาอุดมศึกษา พร้อมรับ AEC 2015 WTO


John hattie visible learning a synthesis of over 800
งานวิจัยของ การพัฒนาการศึกษาขั้นสูงJohn Hattie : VisibleLearning : A Synthesis of Over 800

Meta-Analysis Related to Achievement

ในบทที่ 7 เรื่อง The contributions from the Teachers

Most : 1. the quality of teachers

2. the nature of the teacher student relationships.

Medium effects : 1. teacher expectations particularly when lower expectations are held for all their students

2. teacher professional development

Low effects come from teacher education programs

เราต้องประกันให้ได้ว่าคุณวุฒิครู มาพร้อมกับคุณภาพ คุณภาพครูต้องมาจาก effective teacher programs

คุณจบมามีความสามารถอะไรบ้าง มีความเป็นครูเพียงใด เหมาะสมกับคุณวุฒิที่ได้รับหรือไม่


IV การพัฒนาการศึกษาขั้นสูง ครูยุคใหม่เพื่อคนไทยยุคใหม่

 • คนไทยยุคใหม่ : เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2561)


ครูนักวิจัย การพัฒนาการศึกษาขั้นสูง


ครูผู้นำ การพัฒนาการศึกษาขั้นสูงครูศึกษิตผู้ดีผู้มีการศึกษา 6 ประการของน.ม.ส.

ความสามารถทางภาษา

อย่างน้อย 2 ภาษา

แปลความคิดเป็น

การกระทำได้สำเร็จ

ประพฤติดี มารยาทดี

ครูศึกษิต

ผู้ดีผู้มีการศึกษา

6 ประการของน.ม.ส.

เจริญกาย

เจริญปัญญา

แสวงหาความรู้

รสนิยมดี

คิดตรึกตรองถ่องแท้


ครูมืออาชีพ 6 ประการของน.ม.ส.


 • M = Morality 6 ประการของน.ม.ส.

 • E = Ethics

 • I = Ideology, Inspiration, Imagination

 • K = Knowledge

 • S = Learning Management Skills; Learning and Innovation Skills; Digital Skills; and Life and Career Skills

 • T = Thinking

 • L = Leadership

 • จากสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูยุคใหม่ นำไปจัดทำ TQFสำหรับครูยุคใหม่ แล้วจึงจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอนบ่มเพาะครูยุคใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนของประเทศไทยต่อไป


V 6 ประการของน.ม.ส.แนวปฏิบัติที่ดีของระบบการศึกษาระดับสากล

1. ดึงดูดและคัดสรรครูจากท็อป 5 % ของผู้สำเร็จปริญญาตรี โดยมีการอบรมการเป็นครูคุณภาพสูง

ไทย : ท็อป 5 % ของปริญญาตรี น้อยคนที่จะเลือกเป็นครู หรือเรียนวิชาครูต่อ 4 + 1 (ประสบการณ์จากโครงการ สควค.)

2. ค่าตอบแทน ภาวะการทำงาน และการให้ทุน ที่นำไปสู่การกระจายครูที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม

ไทย : ค่าตอบแทนของครูในตอนแรกเริ่มไม่ดึงดูด ท็อป 5 % หรือ ท็อป 10 % มาเป็นครู

ถึงแม้มีการยกย่องครูดีเด่นแห่งชาติ ครูแกนนำ ฯลฯ แต่การกระจายครูที่มีคุณภาพ ยังไม่เกิดขึ้น

อาจเกิดขึ้นบ้างจากโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2547 แต่จะเกิดผลเด่นชัดจากโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ 01 และ 02 และโครงการผลิตครู ส.ค.ว.ค. ยิ่งถ้าคณะรัฐมนตรีให้ปรับเป็น 5 + 1 และ 4 + 1 + 1 แล้วได้ปริญญาโท จะทำให้เกิดการกระจายครูที่มีคุณภาพไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอย่างเป็นธรรมมากขึ้น


V 6 ประการของน.ม.ส.แนวปฏิบัติที่ดีของระบบการศึกษาระดับสากล

3. ครูใหญ่มาจากครูเก่งที่ผ่านการอบรมที่เข้มข้น มีอำนาจการตัดสินใจ และเป็นผู้นำด้านวิชาการโดยเฉพาะด้านการสอน

 • ไทย : ครูใหญ่มีภาระการบริหารทั่วไปมากเกินไป ไม่ได้แสดงบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการและการสอน การคัดเลือกไม่ได้คัดจากครูเก่งที่มีแววในการบริหารจัดการ ใช้การสอบเป็นหลัก มีความรับผิดชอบแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจเต็มที่ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนของรัฐยังไม่เป็นนิติบุคคล แม้จะมีความพยายาม 10 ปี มีโรงเรียนนิติบุคคลโรงเดียว คือเป็นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็นโรงเรียนจัดตั้งใหม่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน บริหารโดยองค์คณะบุคคล คือ คณะกรรมการบริหาร


V 6 ประการของน.ม.ส.แนวปฏิบัติที่ดีของระบบการศึกษาระดับสากล

4. สังคมถือว่าครูเป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีจรรยาบรรณ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมไทยถือว่าครูเป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงต้องมีจรรยาบรรณตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในส่วนสาระสำคัญ สังคมไทยรวมทั้งสังคมครูไทยยังไม่ตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง ครูจึงไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงเช่นวิชาชีพอื่นๆ และครูจึงไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้คุรุสภากำลังให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตต้องมีการทดสอบสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มิใช่พิจารณาจากตัวหนังสือในหลักสูตรเท่านั้น ก.ค.ศ. กำลังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆให้สมกับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ที่ได้รับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษโดยเฉพาะครูยุคใหม่จากโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ของ สกอ. และครูสควค. จาก สสวท. อย่างไรก็ดีโดยสภาพปัจจุบัน อาวุโสและความสัมพันธ์ส่วนตัวมีความสำคัญต่อการเลื่อนตำแหน่งและการพัฒนาทางวิชาชีพมากกว่าความสามารถของครูแต่ละคน


V 6 ประการของน.ม.ส.แนวปฏิบัติที่ดีของระบบการศึกษาระดับสากล

5. ทั้งครูและระบบการศึกษากำหนดเป้าหมายให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จโดยมีมาตรการติดตามช่วยเหลือเด็กที่ล้าหลัง

 • ไทย : ทั้งครูและระบบการศึกษาไทยมีการกำหนดเป้าหมายให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จ เป็นความคาดหวังและความปรารถนา แต่มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนของเรามีข้อจำกัดมาก ทำให้เรื่องนี้มีปัญหา แม้กระทั่งมีสถิติสำรวจพบว่า เด็กร้อยละ 25 จบ ป. 6 แต่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 • ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบททั้งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และคุณภาพของครูรวมทั้งคุณภาพของโรงเรียนยังคงกว้างอยู่ จากผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า การปฏิรูปการศึกษาทำให้ช่องว่างระหว่างคุณภาพของสถานศึกษาในเมืองและชนบทยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น ผลการปฏิรูปการศึกษาส่งผลทางบวกกับสถานศึกษาในเมืองมากกว่าสถานศึกษาในชนบท ทำให้ความคาดหวังให้เด็กชนบทห่างไกลประสบความสำเร็จในการเรียนจึงยังเป็นความฝันต่อไป : คงต้องรอครูยุคใหม่


สรุปคุณภาพของครูยุคใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาสรุปคุณภาพของครูยุคใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

Morality & Ethics

Ideology

Inspiration

Imagination

Know

ledge

Thinking &

Reasoning

Leader

ship

Skills

Teacher Standards and Learning

Outcomes Assessment

Curriculum and Instruction : Teacher Education

Preservice Teacher education and Teacher Development

Contexts and Learning Environmentsคำปรารภสุดท้ายของ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ (2542) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • ยกหรือแยก การฝึกหัดครูมาให้เด่นชัด การฝึกหัดครูต้องคัดคนเป็นพิเศษ ทั้งเก่งและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ต้องจัดแบบกินนอน แบบนักเรียนนายร้อย จปร. ได้เงินเดือนระหว่างเรียน ใครเรียนเก่งแต่นิสัยไม่เหมาะเป็นครูให้คัดออกไปเรียนอย่างอื่น

 • จัดเงินเดือนครูทำนองเงินเดือนผู้พิพากษา ให้ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

 • ให้สวัสดิการครูให้ดีเป็นพิเศษ

 • ให้ประเมินผลการเรียนตามมาตรา 26 มิใช่ประเมินแต่วิชาหนังสือ ไม่ได้ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เลย ในมาตรา 26 ให้สอบวัดคุณลักษณะควบคู่กับวิชาหนังสือด้วย อย่าลืมนำผลประเมินไปปรับปรุงผลการเรียนการสอน และนำไปพิจารณาในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วย


ad